Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By marvypretty
#621622

Download Luận văn Phân tích đặc điểm cấu tạo, khai thác kỹ thuật và đề xuất phương án sử dụng phanh động cơ Dynomite-13 miễn phí

MỤC LỤC
MỤC LỤC. . . .1
LỜI NÓI ĐẦU . . . . 1
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP VÀ THI ẾT BỊ ĐO CÔNG SUẤT
ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG. . .2
1.2 Tổng quan về ph ương pháp đo công su ất:. . . . . 2
1.2.1Phương pháp xác định công xuất loại cân bằng: . . . 3
1.2.2 Phương pháp xác đ ịnh công xuất động c ơ loại không cân bằng: . 4
1.2.2.1 Động cơ lai máy phát đi ện:. . . . . 4
1.2.2.2 Động cơ lai máy bơm: . . . . . 5
1.2.2.3 Phương pháp xác đ ịnh công suất động c ơ b ằng cách sử dụng xoắn kế: 5
1.2.3 Phương pháp đo côn g suất động cơ dùng trong ch ẩn đoán (thường dùng
trong chẩn đoán trạng thái kỹ thuật củ a ôtô):. . . 6
1.3 Tổng quan về thiết bị đo công s uất:. . . . . 8
1.3.1 Thi ết bị gây tải: . . . . 8
1.3.1.1 Phanh ki ểu cơ khí: . . . . . 9
1.3.1.2 Phanh không khí: . . . . . 10
1.3.1.3 Phanh thu ỷ lực: . . . . . 10
1.3.1.4 Phanh đi ện:. . . . . . . 12
1.3.2 Thi ết bị cân lực: . . . . . . . 15
1.3.2.1 Thiết bị cân lực kiểu c ơ học:. . . . 15
1.3.2.2 Thiết bị cân lực kiểu thuỷ lực v à khí nén: . . . 17
Chương 2: ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO PHANH ĐỘNG C ƠDYNOmite- 13 . 19
2.1 Nguyên lí ho ạt động chung: . . . . . 19
2.2 Những bộ phận cấu th ành (danh ngh ĩa): . . . 20
2.3.2 Bộ tua bin lưu lượng khí (Airflow turbine kits) : . . . 25
2.3.3 Tháp làm l ạnh (Cooling Tower): . . . . . 28
2.3.4 Bộ tăng tải tự động điện tử (El ectronic Auto - Load Servo): . 30
2.3.5. Bộ góp khí xả (Exhaust Gas Temp erature Kit): . . . 32
2.3.6 Bộ chuyển đổi l ưu lượng nhiên liệu (Fuel Flow Transducer Kit): . 36
2.3.7 Bộ trích lọc cảm ứng RPhần mềm (Induc tive RPhần mềm Pick - Up):. . . 38
2.3.8 Bộ cảm biến RPM/MPH trục Jack ( Jack - Shaft RPM/MPH Sensor Kit): . 39
2.3.9 Bộ rơle công tắt ngắt (Kill Switch Relay Kit ): . . . 41
2.3.10 Bộ trích lọc điện từ RPhần mềm bộ hút thu (Magnetic Absorber RPhần mềm Pi ck - Up):
. . . . . . . . . 42
2.3.11 Bơm nư ớc di động (Rortable Water Pum p): . . . 43
2.3.12 Bộ chuyển đổi momen xoắn (Rotar y Torque Transducer): . 44
2.3.13 Nối nguồn bản điều khiển (Power ing the console): . . . 45
2.3.14 Sự thu nhận dữ liệu - Kết nối cơ bản (Data acquisition – Basic hook- up): 47
2.3.15 Những đầu nối đồng hồ đo cho độn g cơ riêng biệt ( Engine Specific Tach
Típ): . . . . . . . 48
2.3.16 Kết nối các phụ kiện: . . . . . 49
2.3.17 Một số phụ kiện khác: . . . 52
Chương3: KHAI THÁC K Ỹ THUẬT PHANH ĐỘNG C Ơ DYNOmite- 13 . 55
3.1 Yêu cầu cung cấp nước: . . . 55
3.2 Phương pháp lắp đặt:. . . . . . 58
3.3 Hiệu chỉnh và cài đặt:. . . . . . 60
3.3.1 Chạy c ài đặt: . . . . . 61
3.3.2 Cài đặt cấu hình: . . . . . . 66
3.3.3 Công su ất:. . . . . . . 74
3.4 Bảo dưỡng:. . . . . . . 76
3.4.1 Sự bôi trơn: . . . . . . . 76
3.4.2 Bao bọc –nút kín:. . . . . . 76
3.4.3 Ắc qui: . . . . . . . 76
3.4.4 Ổ bi:. . . . . . . 77
3.4.5 Phần mềm nâng cấp máy tính E - PROM: . . . 77
3.4.6 Sự hiệu chỉnh lại: . . . . . . 78
3.4.7 Lắp đặt lại cánh tay đ òn lực: . . . . . 82
3.5 V ấn đề hỏng hóc . . . . . . . 84
3.5.1 Hỏi v à trả lời. . . . . . . 84
3.5.2 Điều khiển tải tự động: . . . . . 89
Chương 4: PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG PHANH ĐỘNG C Ơ DYNOmite- 13. 92
4.1 Thực trạng phanh động c ơ DYNOmite- 13 tại viện NCCT tàu thủy ĐHNT: . 92
4.2 Đề xuất một số ph ương án sử dụng: . . . . 94
Phụ lục . . 97
TÀI LIỆU THAM KHẢO. . . 98++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!

Tóm tắt nội dung:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA CƠ KHÍ
BỘ MÔN KỸ THUẬT ÔTÔ
----o0o----
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
Đề tài: PHÂN TÍCH ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO, KHAI THÁC KỸ THUẬT
VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG PHANH ĐỘNG CƠ
DYNOmite-13 TẠI VIỆN NCCT TÀU THỦY - ĐHNT
CBHD : PGS.TS NGUYỄN VĂN NHẬN
SVTH : TRẦN THANH NHẬT
LỚP : 45DLOT
MSSV : 45DC164
Nha Trang
12-2007
Họ, tên sinh viên: TRẦN THANH NHẬT Lớp: 45DLOT Khoá: 45
Ngành: Kỹ thuật ô tô ........................................Mã ngành: 18.02.10
Tên đề tài: Phân tích đặc điểm cấu tạo, khai thác kỹ thuật và đề xuất
phương án sử dụng phanh động cơ DYNOmite-13 tại viện NCCT tàu
thủy – ĐHNT.
Số trang: 95 ....................Số chương: 4 ...................Số tài liệu tham khảo: 6
Hiện vật:1 CD- ROM chứa toàn bộ nội dung đồ án, 3 cuốn luận văn
NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Kết luận: ........................................................................................
......................................................................................................................................
Nha trang, ngày tháng năm 2007
CÁN BỘ HƯỚNG DẪN
PGS.TS. NGUYỄN VĂN NHẬN
Họ, tên sinh viên: TRẦN THANH NHẬT Lớp: 45DLOT Khoá: 45
Ngành: Kỹ thuật ô tô ........................................ Mã ngành:18.02.10
Tên đề tài: Phân tích đặc điểm cấu tạo, khai thác kĩ thuật và đề xuất
phương án sử dụng phanh động cơ DYNOmite-13 tại viện NCCT tàu
thủy – ĐHNT.
Số trang: 95 ....................Số chương: 4 ...................Số tài liệu tham khảo: 6
Hiện vật:1 CD- ROM chứa toàn bộ nội dung đồ án, 3 cuốn luận văn
NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ PHẢN BIỆN
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Nha trang, ngày tháng năm 2007
CÁN BỘ PHẢN BIỆN
ĐIỂM PHẢN BIỆN
Bằng số Bằng chữ
MỤC LỤC
MỤC LỤC...............................................................................................................1
LỜI NÓI ĐẦU .........................................................................................................1
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ ĐO CÔNG SUẤT
ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG........................................................................................2
1.2 Tổng quan về phương pháp đo công suất:.............................. ................................ ... 2
1.2.1 Phương pháp xác định công xuất loại cân bằng: .............................. ................. 3
1.2.2 Phương pháp xác đ ịnh công xuất động cơ loại không cân bằng: .................... 4
1.2.2.1 Động cơ lai máy phát điện:.............................. ................................ .............. 4
1.2.2.2 Động cơ lai máy bơm: .............................. ................................ ..................... 5
1.2.2.3 Phương pháp xác đ ịnh công suất động cơ bằng cách sử dụng xoắn kế: 5
1.2.3 Phương pháp đo công suất động cơ dùng trong chẩn đoán (thường dùng
trong chẩn đoán trạng thái kỹ thuật củ a ôtô):.............................. ............................... 6
1.3 Tổng quan về thiết bị đo công s uất:.............................. ................................ ............... 8
1.3.1 Thiết bị gây tải: .............................. ................................ ................................ ......... 8
1.3.1.1 Phanh kiểu cơ khí: .............................. ................................ ............................ 9
1.3.1.2 Phanh không khí: .............................. ................................ ........................... 10
1.3.1.3 Phanh thuỷ lực:.............................. ................................ ............................... 10
1.3.1.4 Phanh điện:.............................. ................................ ................................ ...... 12
1.3.2 Thiết bị cân lực: .............................. ................................ ................................ ...... 15
1.3.2.1 Thiết bị cân lực kiểu cơ học:.............................. ................................ .......... 15
1.3.2.2 Thiết bị cân lực kiểu thuỷ lực v à khí nén: .............................. ................... 17
Chương 2: ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO PHANH ĐỘNG CƠ DYNOmite-13 .................19
2.1 Nguyên lí hoạt động chung: .............................. ................................ .......................... 19
2.2 Những bộ phận cấu thành (danh nghĩa): .............................. ................................ ...20
2.3.2 Bộ tua bin lưu lượng khí (Airflow turbine kits) :.............................. ................ 25
2.3.3 Tháp làm lạnh (Cooling Tower): .............................. ................................ ......... 28
2.3.4 Bộ tăng tải tự động điện tử (El ectronic Auto- Load Servo): .......................... 30
2.3.5. Bộ góp khí xả (Exhaust Gas Temp erature Kit): .............................. ............... 32
2.3.6 Bộ chuyển đổi lưu lượng nhiên liệu (Fuel Flow Transducer Kit): ................ 36
2.3.7 Bộ trích lọc cảm ứng RPhần mềm (Induc tive RPhần mềm Pick-Up):.............................. ....38
2.3.8 Bộ cảm biến RPM/MPH trục Jack ( Jack-Shaft RPM/MPH Sensor Kit): ..39
2.3.9 Bộ rơle công tắt ngắt (Kill Switch Relay Kit ):.............................. .................... 41
2.3.10 Bộ trích lọc điện từ RPhần mềm bộ hút thu (Magnetic Absorber RPhần mềm Pi ck-Up):
.............................. ................................ ................................ ................................ ............ 42
2.3.11 Bơm nước di đ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement