Sách chưa phân loại, sách kiến thức Ebook download miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nhoxshin_lonely_love859
#621560

Download Đồ án Nghiên cứu,phân tích đánh giá động lực học hệ thống lái oto miễn phí

DANH MỤC HÌNH VẼ . . 5 LỜI NÓI ĐẦU . . 8 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG LÁI. . . 10 1.1. Nhiệm vụ yêu cầu và phân loại . 10 1.1.1. Nhiệm vụ . 10 1.1.2. Yêu cầu của hệ thống lái . 11 1.1.3. Phân loại hệ thống lái . 12 1.2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động chung của hệ th ống lái. 13 1.2.1. Cấu tạo . 13 1.2.2. Nguyên lý hoạt động . 14 1.3. Các bộ phận chính của hệ thống lái . 14 1.3.1. Trục lái . 14 1.3.2. Cơ cấu lái . 15 1.3.2.1. Chức năng . 15 1.3.2.2. Một số cơ cấu lái thường dùng . 16 1.3.3. Dẫn động lái . 20 1.4. Các thông số cơ bản của hệ thống lái . 23 1.4.1. Tỉ số truyền của hệ thống lái . 23 1.4.2. Điều kiện không trượt khi quay vòng . 26 1.4.3. Góc đặt bánh xe . 29 1.4.3.1. Góc doãng (góc camper) . 30 1.4.3.2. Góc nghiêng dọc (góc caster) . 33 1.4.3.3. Góc nghiêng ngang của chốt chuyển hướng (g óc kingpin)1.4.3.4. Độ chụm đầu. .38 1.4.3.5. Góc quay vòng. . 39 CHƯƠNG II: MỘT SỐ HỆ THỐNG LÁI THÔNG DỤNG . . 41 2.1. Hệ thống lái cơ khí thông thường không trợ lực . . 41 2.1.1. Hệ thống lái loại trục vít – bánh vít . 41 Cấu tạo: . 41 Nguyên lý làm việc : . 42 2.1.2. Hệ thống lái loại thanh răng – bánh răng . 42 Cấu tạo: . 42 Nguyên lý hoạt động: .43 2.1.3. Đánh giá về hệ thống lái cơ học loại thường ( không có trợ lực) . 43 2.2. Hệ thống lái có trợ lực (không có điều khiển đ iện tử) . 44 2.2.1. Khái quát hệ thống lái trợ lực . 44 2.2.2. Bộ trợ lực lái loại khí . 45 Cấu tạo : . 45 Nguyên lý hoạt động: .45 2.2.3. Hệ thống lái trợ lực thủy lực loại bánh răng xoắn - thanh răng. 46 2.2.3.1. Sơ đồ hệ thống lái trợ lực thủy lực . 46 2.2.3.2. Bộ trợ lực thủy lực . 47 2.2.3.3. Bơm trợ lực lái .49 2.2.4. Đánh giá về hệ thống lái trợ lực không dùng điều khiển điện tử . . 50 2.3. Hệ thống lái trợ lực điều khiển điện tử . 51 2.3.1. Khái niệm . 51 2.3.2. Một số bộ phận của hệ thống lái trợ lực điều khiển điện tử . 51 2.3.3. Sơ đồ và cấu tạo bộ trợ lực lái điều khiển đ iện tử. . 52 2.3.4. Nguyên lý hoạt động của hệ thống lái trợ lực điều khiển điện tử . 54 2.3.5. Những ưu điểm của hệ thống lái trợ lực điều khiển điện tử . 56

++ Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay!Tóm tắt nội dung:Đ     

           ff fi fl ffi   ! "
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH VẼ ..................................................................... 5
LỜI NÓI ĐẦU ................................................................................. 8
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG LÁI. .............................. 10
1.1. Nhiệm vụ yêu cầu và phân loại ............................................................. 10
1.1.1. Nhiệm vụ .............................................................................................. 10
1.1.2. Yêu cầu của hệ thống lái .................................................................. 11
1.1.3. Phân loại hệ thống lái ....................................................................... 12
1.2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động chung của hệ thống lái................. 13
1.2.1. Cấu tạo .................................................................................................. 13
1.2.2. Nguyên lý hoạt động ......................................................................... 14
1.3. Các bộ phận chính của hệ thống lái ..................................................... 14
1.3.1. Trục lái ................................................................................................. 14
1.3.2. Cơ cấu lái ............................................................................................. 15
1.3.2.1. Chức năng ...................................................................................... 15
1.3.2.2. Một số cơ cấu lái thường dùng ................................................. 16
1.3.3. Dẫn động lái ........................................................................................ 20
1.4. Các thông số cơ bản của hệ thống lái .................................................. 23
1.4.1. Tỉ số truyền của hệ thống lái ........................................................... 23
1.4.2. Điều kiện không trượt khi quay vòng ........................................... 26
1.4.3. Góc đặt bánh xe .................................................................................. 29
1.4.3.1. Góc doãng (góc camper) ............................................................ 30
Đ     

           ff fi fl ffi   ! "
1.4.3.2. Góc nghiêng dọc (góc caster) ................................................... 33
1.4.3.3. Góc nghiêng ngang của chốt chuyển hướng (góc kingpin)
......................................................................................................................... 36
1.4.3.4. Độ chụm đầu. ................................................................................ 38
1.4.3.5. Góc quay vòng. ............................................................................ 39
CHƯƠNG II: MỘT SỐ HỆ THỐNG LÁI THÔNG DỤNG .................. 41
2.1. Hệ thống lái cơ khí thông thường không trợ lực. ............................. 41
2.1.1. Hệ thống lái loại trục vít – bánh vít .............................................. 41
Cấu tạo: ......................................................................................................... 41
Nguyên lý làm việc : .................................................................................. 42
2.1.2. Hệ thống lái loại thanh răng – bánh răng ..................................... 42
Cấu tạo: ......................................................................................................... 42
Nguyên lý hoạt động: ................................................................................. 43
2.1.3. Đánh giá về hệ thống lái cơ học loại thường ( không có trợ
lực) ..................................................................................................................... 43
2.2. Hệ thống lái có trợ lực (không có điều khiển điện tử) .................... 44
2.2.1. Khái quát hệ thống lái trợ lực ......................................................... 44
2.2.2. Bộ trợ lực lái loại khí ........................................................................ 45
Cấu tạo : ........................................................................................................ 45
Nguyên lý hoạt động: ................................................................................. 45
2.2.3. Hệ thống lái trợ lực thủy lực loại bánh răng xoắn - thanh răng
............................................................................................................................ 46
2.2.3.1. Sơ đồ hệ thống lái trợ lực thủy lực ......................................... 46
2.2.3.2. Bộ trợ lực thủy lực ...................................................................... 47
Đ     

           ff fi fl ffi   ! "
2.2.3.3. Bơm trợ lực lái ............................................................................. 49
2.2.4. Đánh giá về hệ thống lái trợ lực không dùng điều khiển điện
tử . ...................................................................................................................... 50
2.3. Hệ thống lái trợ lực điều khiển điện tử ............................................... 51
2.3.1. Khái niệm ............................................................................................. 51
2.3.2. Một số bộ phận của hệ thống lái trợ lực điều khiển điện tử .... 51
2.3.3. Sơ đồ và cấu tạo bộ trợ lực lái điều khiển điện tử. ................... 52
2.3.4. Nguyên lý hoạt động của hệ thống lái trợ lực điều khiển điện
tử ........................................................................................................................ 54
2.3.5. Những ưu điểm của hệ thống lái trợ lực điều khiển điện tử .... 56
CHƯƠNG III. ĐÁNH GIÁ ĐỘNG LỰC HỌC QUAY VÒNG Ô TÔ ..... 58
3.1. Phương trình quay vòng ô tô hai cầu ................................................... 58
3.1.1. Mô hình phẳng của ô tô. ................................................................... 58
3.1.2. Mô hình của hệ thống lái. ................................................................ 60
3.2. Đánh giá động lực học quay vòng đều của ô tô hai cầu (Tính điều
khiển tĩnh)........................................................................................................... 63
3.2.1 Động lực học mô hình một vệt bánh xe ......................................... 63
3.2.2. Đánh giá tính điều khiển tĩnh của ô tô. ........................................ 67
3.2.2.1. Vận tốc góc quay thân xe, hiện tượng quay vòng thừa,
quay vòng thiếu. .......................................................................................... 68
3.2.2.2. Góc lệch hướng chuyển động của ô tô (góc lệch bên). ...... 71
3.2.2.3. Gia tốc bên .................................................................................... 73
3.2.2.4. Đánh giá đặc tính tốc độ của xe cụ thể. ................................. 74
Đ     

          ! ff fi fl ffi   ! "
3.2. Đánh giá động lực học quay vòng động của xe ô tô hai cầu (Tính
điều khiển động) ................................................................................................ 78
3.2.1. Tính điều khiển động ........................................................................ 78
3.2.1.1. Hàm truyền hệ thống .................................................................. 79
3.2.1.2. Điều kiện ổn định của hệ thống ............................................... 82
3.2.2. Đánh giá chất lượng hệ thống trong điều khiển động. .............. 83
3.2.2.1. Một số khái niệm ......................................................................... 83
3.2.2.2. Đánh giá quá trình quá độ của hệ thống. ............................... 84
KẾT LUẬN .................................................................................... 88
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...............................................
Kết nối đề xuất:
Hanoi private tour
Advertisement
Advertisement