Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí

- Vào đây xem Kho tài liệu học tiếng anh khổng lồ của ket-noi
By gau_bong484
#959657 Luận văn tiếng Trung :现代汉语连词“而”研究(与越南语连词“mà”对比) Nghiên cứu về liên từ “而” trong tiếng Hán hiện đại ( Đối chiều với liên từ “MÀ” trong tiếng Việt): Luận văn ThS. Ngôn ngữ học: 60 22 10
前言
汉语属于分析性的语言,缺乏严格意义上的形态变化,汉语没有像西方语言
那样具有形态标志和曲折变化。也就是说,在去他民族的语言中可以通过实词的形
态变化来表示语法意义和完成愈发任务,在汉语中一般要靠各种虚词来完成。这
样,比起其它民族的语言来,汉语的虚词负担了更为繁重的语法任务,起到了更加
重要的语法作用。由此可见,要想深入透彻地揭示汉语的语法规律,就必须重视对
汉语虚词的研究。
连词是汉语虚词的一个重要组成部分。想要揭示汉语语法规律,非研究连词
不可。从 20 世纪 80 年代以来,研究连词的队伍不断壮大,连词研究也不断丰富和
深入。 “ 而” 是汉语经常使用的一个连词。 “ 而” 的用法相当复杂,不易掌握。
现代汉语连词“ 而” 与越南语的连词“ mà” 用法比较接近,但还存在一些不
同之处。越南汉语学者在学习汉语连词“ 而” 的过程中因弄不清“ 而” 的各层意义
及用法而发生了偏误。若能深入了解现代汉语连词“ 而” 的各种用法并将其与越南
语的连词“ mà” 对比,指出两者的异同会更有利于汉语表达。
因上述几个理由,本人决定以《现代汉语连词“ 而” 研究(与越南语连词
“ mà” 对比)》作为硕士论文的题目。
1.研究目的
本文的最终目的是加深对现代汉语连词“ 而” 的了解。具体是:
( 1) 弄清现代汉语连词“ 而” 的语法特点、结构特点及其语义与语用特点
( 2) 指出现代汉语连词“ 而” 与越南语连词“ mà” 的异同
( 3) 将研究结果应用于汉、越语教学,为越南汉语学习者提供一份参考资料。
2.研究任务
为了达到上面所说的目的,本文将要完成以下几项任务:
( 1) 综述一下现代汉语连词“ 而” 的有关理论问题
( 2) 对现代汉语连词“ 而” 进行考察、分析,从而找出连词“ 而” 的语法、语义、
语用等三个平面的特点

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Advertisement
Hình đại diện của thành viên
By rica17
#1009808 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Nơi này có anh English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement