Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By iam_iam_hihi
#1004432 Link tải luận văn miễn phí cho ae
1. Tính cấp thiết của đề tài.
Trong một thế giới công nghệ thông tin ngày càng phát triển, xu hướng
toàn cầu hóa, quốc tế hóa trở thành một tất yếu khách quan, mối quan hệ giữa
các nền kinh tế ngày càng mật thiết và gắn bó, hoạt động giao lưu thương mại
giữa các quốc gia ngày càng phát triển mạnh mẽ thì sự cạnh tranh giữa các
doanh nghiệp cũng ngày càng gay gắt. Trước đây, các công ty dùng biện pháp
đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm, nâng cao chất lượng hàng hóa làm biện pháp
cạnh tranh hữu hiệu để giành lợi thế trên thương trường. Hiện nay, các công ty
chú ý tới việc củng cố hình ảnh, nâng cao uy tín, phát triển thương hiệu thông
qua việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh là một giải pháp
đang được áp dụng và bước đầu đem lại hiệu quả tích cực. Các doanh nghiệp
muốn khẳng định được thương hiệu trên thị trường thì điều mà họ hướng tới bây
giờ là việc thực hiện tốt Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR - Corporate
Social Responsibility).
Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp đang là xu thế lớn mạnh trên thế giới, trở
thành một yêu cầu “mềm” đối với các doanh nghiệp trong quá trình hội nhập,
nhưng ở Việt Nam vấn đề này vẫn còn khá mới mẻ và chưa được các doanh
nghiệp quan tâm đúng mức. Hàng loạt các vụ việc vi phạm môi trường, vi phạm
quyền lợi người lao động, xâm phạm lợi ích người tiêu dùng… nghiêm trọng đã
và đang khiến cộng đồng bức xúc và mất dần lòng tin vào các doanh nghiệp. Từ
đó, các doanh nghiệp Việt Nam nhận thức sâu sắc hơn về lợi ích thực hiện Trách
nhiệm xã hội mang lại cho các doanh nghiệp là cần thiết trong bối cảnh đất nước
ta hiện nay. Doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm xã hội là góp phần nâng cao lợi
nhuận cho doanh nghiệp như nhận được nhiều đơn đặt hàng hơn, và cũng là biện
pháp quảng cáo cho tên tuổi của doanh nghiệp đó.
Vì vậy, ý thức được vấn đề này các doanh nghiệp đã chú trọng tới việc đưa
CSR vào hoạt động kinh doanh của mình.
2. Tình hình nghiên cứu.
2.1. Tình hình nghiên cứu CSR trên thế giới.
Trên thế giới có thể điểm qua một số công trình tiêu biểu như:
- Matthew J. Hirschland, “Corporate Social Responsibility and the Shaping
of Global Public Policy“, Hardcover (Dec. 12, 2006). Tác giả bàn về tầm quan
trọng của CSR trong công ty như: Các quy định kinh doanh toàn cầu mới - sự
hiểu biết của công ty về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và CSR thực hành đáp
ứng lý thuyết - quản trị toàn cầu và mạng lưới chính sách công cộng toàn cầu.
- Oyvind Ihlen, Betteke Van Ruler, Magnus Fredriksson, “Public Relations
and Social Theory: Key Figures and Concepts” (Routledge Communication
Series). Tác giả bàn về vấn đề: Quan hệ công chúng và lý thuyết xã hội nới rộng
phạm vi lý thuyết của quan hệ công chúng. Từ đó tập trung vào khái niệm như
niềm tin, tính hợp pháp, sự hiểu biết, và phản xạ, cũng như về các vấn đề về
hành vi, năng lượng, và ngôn ngữ
- Muhammad Yunus, “Building Social Business: The New Kind of
Capitalism That Serves Humanity's Most Pressing Needs”. Tác giả muốn giúp
các doanh nghiệp thấy được vai trò của hoạt động kinh doanh. Qua những
gương điển hình mà các doanh nghiệp quan tâm nhiều hơn tới vấn đề trách
nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
2.2. Tình hình nghiên cứu CSR ở Việt Nam.
Tại Việt Nam, có thể kể đến một số sách, bài báo tiêu biểu nghiên cứu về CSR
như:
- TS Lê Thanh Hà, 2006, “Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp trong vấn đề
tiền lương”, Báo Lao động xã hội, số 290, ngày 15/05/2006. Tác giả muốn đề
cập tới vai trò của tiền lương như: các mức lương vừa thể hiện vị trí, công việc
vừa thể hiện sự chia sẻ lợi ích giữa các tổ chức, các doanh nghiệp và người lao
động vừa thể hiện sự phát triển nghề nghiệp của mỗi cá nhân người lao động.
- Hoàng Long, 2007, “Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp - Động lực cho sự
phát triển”, Báo Thương Mại, số 26/2007. Tác giả chứng minh tầm quan trọng
của CSR trong doanh nghiệp tới sự phát triển xã hội: chú ý phát triển cơ sở hạ
tầng cứng và mềm, giao thông vận tải, nhất là các hành lang kinh tế, phát triển
nguồn nhân lực chất lượng cao, các ngành dịch vụ then chốt như tài chính - ngân
hàng, viễn thông, các nguồn năng lượng mới và tái tạo được.
- Hồng Minh, 2007, “Trách nhiệm xã hội và đạo đức doanh nghiệp”, Báo
Văn hoá và đời sống xã hội, số 2/2007. Đạo đức và trách nhiệm xã hội rõ ràng là
những vấn đề không thể thiếu trong kinh doanh. Thật khó mà thuyết phục doanh
nghiệp thực hiện tốt các vấn đề đạo đức và trách nhiệm bằng những luận cứ dựa
trên lợi ích kinh tế trước mắt.
- TS. Nguyễn Mạnh Quân, 2004, Giáo trình “Đạo đức kinh doanh và văn
hoá doanh nghiệp”, NXB Lao động Xã hôi. Đạo đức kinh doanh và văn hóa
doanh nghiệp là tài sản quý giá góp phần quan trọng quyết định sự thành bại của
mỗi doanh nghiệp. Đó là một hệ thống các giá trị, chuẩn mực, phương pháp tư
duy ảnh hưởng rất lớn tới hành động của các thành viên trong doanh nghiệp.
Tuy nhiên, cho đến nay chưa có ai nghiên cứu đề tài: “Trách nhiệm xã hội
của doanh nghiệp tại Việt Nam: Thực trạng và Giải pháp“. Đây là đề tài đầu
tiên Thạc sĩ bàn về vấn đề này.
3. Mục đích nghiên cứu.
Mục đích nghiên cứu của đề tài là:
- Nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về Trách nhiệm xã hội doanh
nghiệp, nội dung và cách thức triển khai Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp.
- Nghiên cứu thực trạng của Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp trên thế giới
và tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.
- Đề xuất giải pháp để thực hiện Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp ở Việt
Nam để phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam trong thời gian tới.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu.
- Đối tượng nghiên cứu của đề tài là những vấn đề mang tính lý luận về
Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp như khái niệm và các yếu tố cấu thành
Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, vai trò của Trách nhiệm xã hội doanh
nghiệp đối với sự trường tồn và phát triển của doanh nghiệp.
- Phạm vi nghiên cứu của đề tài giới hạn ở việc xem xét quá trình thực hiện
Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; những phương pháp, cách thức của
các công ty đa quốc gia xây dựng các tiêu chuẩn, Bộ Quy tắc ứng xử và
phát triển Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp.
5. Phƣơng pháp nghiên cứu.
Luận văn áp dụng những phương pháp nghiên cứu sau:
- Phƣơng pháp nghiên cứu tại bàn: Các thông tin thứ cấp được thu thập và sử
dụng chủ yếu từ các nguồn: các sách báo, tạp chí chuyên ngành liên quan, tài
liệu từ các cổng thông tin internet,…
- Phƣơng pháp nghiên cứu thực nghiệm: Luận văn khảo sát thực tế tại cuộc
hội thảo nhằm thu thập ý kiến của các chuyên gia về lĩnh vực này: “Hội nghị
bàn tròn các bên liên quan BSCI 2010 tại Hà Nội”, ngày 06 tháng 09 năm 2010;
Các ý kiến của những người trực tiếp tham gia thực hiện CSR như: Bà Đặng
Phương Dung - Phó chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam, TS. Nguyễn Thị Lan
Hương - Viện trưởng, Viện KHLĐ và XH, Bộ Lao động, Thương Binh và Xã
hội Việt Nam.
6. Kết cấu của đề tài.
Đề tài luận văn: “Thực hiện Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tại Việt
Nam: Thực trạng và giải pháp”. Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và tài
liệu tham khảo, Khóa luận chia làm 3 chương:
Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về Trách nhiệm xã hội doanh
nghiệp.
Chương II: Thực hiện Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp trên thế giới và tại
Việt Nam.
Chương III: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Trách nhiệm xã
hội doanh nghiệp tại Việt Nam.
Tác giả xin chân thành Thank PGS.TS. Nguyễn Hoàng Ánh, cô đã hướng
dẫn cho tác giả làm đề tài khóa luận này. Tác giả chọn và làm đề tài này gặp rất
nhiều khó khăn vì tác giả chưa có nhiều kiến thức về một số vấn đề kinh doanh.
Bài viết của tác giả do kiến thức hạn chế không tránh khỏi những sai sót, khuyết
điểm nên tác giả rất mong nhận được nhiều nhận xét bổ sung để bài viết của
người viết được hoàn thiện hơn.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By khsv
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1005457 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement