Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By duxi1511
#987744 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

DANH MỤC CÁC BIỂU................................................................................ 7
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 8
1. Lý do chọn đề tài ...................................................................................... 8
2. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu............................................................ 9
3. Ý nghĩa khoa học, ý nghĩa thực tiễn.................................................... 16
3.1 Ý nghĩa khoa học ................................................................................ 16
3.2 Ý nghĩa thực tiễn................................................................................. 16
4. Đối tƣợng khách thể, phạm vi nghiên cứu........................................... 16
4.1 Đối tượng nghiên cứu ......................................................................... 16
4.2 Khách thể nghiên cứu ......................................................................... 16
4.3 Phạm vi nghiên cứu ............................................................................ 16
4.3.1. Phạm vi không gian ..................................................................... 16
4.3.2. Phạm vi thời gian......................................................................... 17
4.3.3. Phạm vi nội dung nghiên cứu...................................................... 17
5. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu ....................................................... 17
5.1 Mục đích nghiên cứu .......................................................................... 17
5.2 Nhiệm vụ nghiên cứu.......................................................................... 17
6. Câu hỏi nghiên cứu ................................................................................ 17
7. Giả thuyết nghiên cứu............................................................................ 18
8. Phƣơng pháp nghiên cứu ...................................................................... 18
8.1. Phương pháp phân tích tài liệu .......................................................... 18
8.2. Phương pháp trưng cầu ý kiến........................................................... 18
8.3. Phương pháp phỏng vấn sâu cá nhân................................................. 20
9. Khung lý thuyết...................................................................................... 21
NỘI DUNG..................................................................................................... 22
Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI ............... 22
1.1. Những khái niệm công cụ................................................................... 22 1.1.1. Thưởng thức âm nhạc ..................................................................... 22
1.1.2. Bảo tồn............................................................................................ 22
1.1.3. Di sản văn hóa phi vật thể............................................................... 25
1.1.4. Sinh viên ......................................................................................... 25
1.1.5. Âm nhạc, âm nhạc dân gian truyền thống ...................................... 25
1.2. Quan điểm của quốc tế và Việt Nam về bảo tồn và phát huy giá trị
văn hóa truyền thống ................................................................................. 27
1.2.1 Quan điểm bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể trên Thế giới........... 27
1.2.2 Quan điểm bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam............. 30
1.3. Một số lý thuyết xã hội học sử dụng trong đề tài............................. 34
1.3.1. Lý thuyết lựa chọn hành vi hợp lý.................................................. 34
1.3.2 Lý thuyết xã hội hóa ....................................................................... 35
1.3.3 Cách tiếp cận xã hội học văn hóa .................................................... 36
1.4. Tổng quan về địa bàn nghiên cứu ..................................................... 38
Chƣơng 2: THỰC TRẠNG THƢỞNG THỨC VÀ HÀNH VI BẢO TỒN
ÂM NHẠC DÂN GIAN TRUYỀN THỐNG CỦA SINH VIÊN............... 41
2.1. Âm nhạc dân gian trong quá trình hội nhập.................................... 41
2.2. Thực trạng thƣởng thức âm nhạc dân gian truyền thống của sinh
viên các trƣờng Đại học trên địa bàn Hà Nội hiện nay .......................... 46
2.2.1. Thể loại âm nhạc sinh viên yêu thích ............................................. 46
2.2.2. Mức độ thưởng thức âm nhạc dân gian của sinh viên trên địa bàn
Hà Nội hiện nay ........................................................................................ 50
2.2.3. Các loại hình âm nhạc dân gian truyền thống mà sinh viên trên địa
bàn Hà Nội thường thưởng thức ............................................................... 52
2.2.4. Cách thức tiếp nhận âm nhạc dân gian truyền thống của sinh viên
trên địa bàn Hà Nội hiện nay .................................................................... 56
2.2.5. Đánh giá của sinh viên trên địa bàn Hà Nội hiện nay về hoạt động
biểu diễn âm nhạc dân gian truyền thống ................................................ 62
2.3. Hành vi bảo tồn âm nhạc dân gian truyền thống của sinh viên trên
địa bàn Hà Nội hiện nay ............................................................................ 69 2.3.1. Đánh giá của sinh viên về sự cần thiết bảo tồn loại hình âm nhạc
dân gian truyền thống ............................................................................... 69
2.3.2 Sự tham gia của sinh viên vào các hoạt động bảo tồn âm nhạc dân
gian truyền thống ...................................................................................... 77
Chƣơng 3: NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG
THƢỞNG THỨC VÀ BẢO TỒN ÂM NHẠC DÂN GIAN TRUYỀN
THỐNG CỦA SINH VIÊN .......................................................................... 83
3.1. Ảnh hƣởng của nhận thức đến hoạt động thƣởng thức và bảo tồn
âm nhạc dân gian truyền thống của sinh viên......................................... 83
3.2. Ảnh hƣởng của một số đặc trƣng nhân khẩu xã hội đến quá trình
thƣởng thức và bảo tồn âm nhạc dân gian truyền thống của sinh viên ... 88
3.2.1. Nơi sống trước khi vào đại học...................................................... 88
3.2.2. Trường sinh viên đang học ............................................................. 92
3.2.3. Giới tính .......................................................................................... 95
3.3. Quá trình giao lƣu hội nhập văn hóa .............................................. 100
3.4. Các hoạt động giảng dạy, tuyên truyền âm nhạc dân gian truyền
thống hiện nay .......................................................................................... 103
KẾT LUẬN .................................................................................................. 111
1. Kết luận................................................................................................. 111
2. Khuyến nghị.......................................................................................... 113
TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................... 115
PHỤ LỤC huyện hay của tỉnh thành phố. Các dịp kỷ niệm những ngày lễ, tết, của thiếu nhi,
của hội phụ nữ, kỷ niệm thành lập của địa phương hay đón nhận những phần
thưởng cao quý đều có tổ chức những hội diễn văn nghệ quần chúng. Trong các
hội diễn này, thường biểu diễn những loại hình âm nhạc dân gian truyền thống
của địa phương hay của vùng miền và những loại hình âm nhạc dân gian ở khu
vực khác. Thông qua những hội diễn văn nghệ sinh viên có thể trực tiếp thưởng
thức âm nhạc dân gian truyền thống.
Đồng thời môi trường gia đình cũng là những nơi lưu giữ và trao truyền
các hình thức âm nhạc văn hóa dân gian rất tốt. Trong số lượt trả lời có 35,0%
cho rằng mình biết âm nhạc dân gian truyền thống từ gia đình. Sinh viên có thể
đã từng được nghe âm nhạc cổ truyền thông qua những lời hát ru, những câu hò,
các bài hát dân ca, ví dặm…được truyền từ đời này qua đời khác với ý nghĩa văn
hóa nhân văn sâu sắc. Chính gia đình là cái nôi lưu giữa văn hóa và truyền lại
cho các thế hệ sau bảo tồn và phát huy các loại hình văn hóa đó. Nhưng hiện nay
trong các gia đình đã phần nào ít dần đi những lời hát ru, những bài cao dao, dân
ca. Những điệu hò, điệu ví cũng dần thưa trong cuộc sống thường nhật. Điều đó
cho thấy sự mai một dần của âm nhạc dân gian trong đời sống xã hội.
Sinh viên đang học trong các trường Đại học họ có nhiều cơ hội tham gia
các hoạt động cũng như thưởng thức nhiều chương trình văn hóa. Trong các
chương trình đó thường có những tiết mục biểu diễn âm nhạc dân gian. Ví dụ trong
chương trình trong lễ khai giảng, trong các chương trình chào tân sinh viên của nhà
trường, trong các dịp kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 hay trong những sự
kiện khác của các nhà trường thường có những tiết mục âm nhạc dân gian do chính
thầy - trò biểu diễn. Các hội diễn văn nghệ tại trường học là điều kiện để sinh viên
có thể thưởng thức các loại hình âm nhạc dân gian truyền thống.
Số lượng sinh viên tới nhà hát để thưởng thức âm nhạc dân gian tương đối
ít chỉ có khoảng 8,7% sinh viên. Với niềm yêu mến nghệ thuật, một số sinh viên
đã tới nhà hát để thưởng thức âm nhạc dân gian do các nghệ sỹ biểu diễn. Số
lượng sinh viên ít đến nhà hát thưởng thức âm nhạc dân gian cũng là điều dễ
hiểu, bởi muốn tới nhà hát cần có kinh phí, đồng thời họ cũng phải là những người thực sự yêu mến, đam mê âm nhạc dân gian mới có thể tới nhà hát
xem các nghệ sỹ chuyên nghiệp biểu diễn.
Thưởng thức âm nhạc dân gian là một quá trình sinh viên lắng nghe, nhìn
nhận, xem xét và cảm nhận. Như vậy, trong quá trình tiếp nhận âm nhạc dân gian
một cách trực tiếp số lượng sinh viên chủ động tìm hiểu và thưởng thức âm nhạc dân
gian tương đối ít (8,7% đến nhà hát để thưởng thức âm nhạc dân gian), đa số sinh
viên thụ động tiếp nhận âm nhạc dân gian thông qua các lễ hội, hội diễn, gia đình.
Thứ hai là cách tiếp nhận gián tiếp thông qua các phương tiện truyền thông
đại chúng, đặc biệt các phương tiện truyền thông cung cấp các chương trình, các
buổi biểu diễn, các bài hát, vở chèo, tuồng cho khán giả nói chung và sinh viên nói
riêng một cách nhanh chóng cùng những thông tin có liên quan khác.
Quá trình nghiên cứu thể hiện 92,1% sinh viên biết về âm nhạc dân gian
truyền thống qua các phương tiên truyền thông đại chúng. Các phương tiện
truyền thông đại chúng là nguồn thông tin có khả năng truyền tải được các loại
hình âm nhạc dân gian truyền thống tới giới trẻ. Sức mạnh của các phương tiện
truyền thông đại chúng có khả năng làm cho công chúng mà cụ thể ở đây là sinh
viên phải thụ động thu nhận các hình thức và giá trị của nó và quá trình đó thông
qua nhiều hình thức khác nhau như giới trẻ đánh giá do thông qua internet,
rađio, tivi, các phương tiện nghe nhạc các nhân.
Biểu đồ 2.2: Sinh viên thưởng thức âm nhạc dân gian truyền thống thông qua
các phương tiện truyền thông
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
#1045120 link tài liệu này bị hỏng rồi ạ, mong ad cập nhật link mới, em đang cần tài liệu này gấp. Thank ad rất nhiều!!!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1045121 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam travel
Advertisement