Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By mine_popo
#987273 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối

Tác giả phác thảo những nét cơ bản về tính quy luật của sự phát triển tư tưởng nói chung và của hiện tượng đi lễ nói riêng, trong đó đặc biệt là đối với thanh niên.Phân tích hiện tượng đi lễ của thanh niên trên 2 mặt tích cực và tiêu cực, từ đó đưa ra cách nhìn nhận, đánh giá vấn đề một cách khoa học. Ngoài ra đề tài giúp cho việc lý giải vấn đề sinh hoạt tôn giáo của thanh niên Hà nội và nhận diện hiện tượng đi lễ một cách khách quan. Đồng thời luận án còn đưa ra những dự báo xu hướng phát triển của hiện tượng này và các kiến nghị về giải pháp khắc phục tình hình trong thời gian tới
Luận văn ThS. Xã hội học -- Trường Đại học KHXH và NV. Đại học Quốc gia Hà nội, 1996
Lời nói d ầ n :.........................................................................................................
Tính cấp bách của đồ tài nghiên cứu.................................................................
Lịch sử nghiên cứu đề t à i ........................................................................................
Mục đích và nội dung nghiên cứu.....................................................................
Ý nghĩa của đề tài nghiên c ứ u ...............................................................................
Phương pháp nghiên cứu.....................................................................................
Khung lý thuyết.....................................................................................................
C hương I. Thực trạng hiện tượng di lẻ của thanh niCn Ilà nội:
I. Một số vấn đề về cơ sở lý luận:.................................................................
1. Tôn g iá o ........................................................................................................
a. Khái niệm .................................................................................................
b. Nguyên nhân ra đời của tổn g iá o ........................................................
c. Chức năng của tôn g iá o ............................................................................
2. Tín ngưỡng..............................................................................................
ii. Khiíi niệm ............................................................................................
b. Nguyíín nhfln ra đời cửa tín ngưỡng...................................................
c. Các loạt niồm tin ................................................................................
d. Các yếu tố của niồm tin ........................................................................
3. Mê tín (lị (lo an .................................................................................................
a. Khái niệm ............................................ ,..............................................
b. Các biển hiện của mê tín dị đ o a n ..........................................................
II. Thực trạng tình hình:...............................................................................
1. Niềm tin tổn g iá o ........................................................................................
* Mội số nhận xét về niồĩn tin (ôn giáo của thanh n i£ n ......................
* Mộl vài con s ố .........................................................................................
2. Hiện tượng đi lễ của thanh niftn...............................................................
a. Thực'trạng tình liình di lễ của thanh n i£n .........................................
1b. Thói (lọ (lối với CÁC tlíiốt di£ iôỉì giíío.......................................
3. Hiện tượng đi lề cùa thanh niôn Hà n ô i.......................................................
a.Tỷ lộ tlinnh niCn Hà nội đi l ỗ ....................................................................
b. Niềm tin tôn giáo và mục đích thăm chùa của thanh niên IIíi nội ....
c. Chi phí của khách cho việc di l ẽ .............................................................
Chương II: Nguyên nhân và đánh giá hiện tượng di lễ của Ihanh nién
Hà n ộ i:...............................................................................................
I. Nguyên nhân tình hình:................................................................................
1. Nhu cầu tám lính là nhu cầu tự nhiẽn cùa con người.............................
a. Niồm tin là họ! nhân cùa mọi mối quan h ộ ............................................
b. Vỉẹt nam là mảnh đất thuận lợi cho niềm tin tôn giáo phÁt triổn......
2. Tự do tín ngưỡng và những chính sách thoáng về tổn g iá o....................
II. Đánh giá tình hình:......................................................................................
1. Mặt tích cực của việc đi l ẽ ...............................................................................
a. Thỏa mãn nhu cầu tâm linh của nhân dân...........................................
b. Tác đụng hướng thiện đối với những người có niềm tin ..................
c. Khôi phục văn hóa truyền thống, bảo tồn bản sắc dâíi tộc của văn
h ó a ............ ...................................................................................................
đ. Làm phong phú tliêm dời sống tinh thền của nhAn dân....................
e. Giáo dục truyền thống, nâng cao lòng lự hào dftn tộ c .........................
2. Mặt fiftu cực của việc di l ễ ...............................................................................
a. Tác đông tới việc hình thành ý thức hệ cìia thanh nif:n.......................
b. Tác dộng tới hành vi cùa thanh n iín .......................................................
c. Những hậu quả dau lòng của mô tín dị đ o a n ...........................................
đ. Ảnh hưởng trật tự trị an khu vực và thương mại hóa triỌI số hoạt
(lộng tôn giáo..................................................................................
Chương III. Xu hướng phái trỉển hỉí'11 tượng (li lễ của lliitnli niÊn Ilà
n ộ i:.........................................................................................................
I. Những nhân tố tác động đến hỉộn tượng đỉ lễ :.........................................
1. Nhản lố kinh tế xã h ộ i..........................................
a. Nhân tố kinh l ế .....................................


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By phamthutb
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement