Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By bolide_rain
#987192 Link tải miễn phí Luận văn:Vai trò của gia đình nông thôn trong việc giáo dục giới tính cho trẻ em ở độ tuổi thiếu niên : nghiên cứu trường hợp xã Dương Nội, Hoài Đức, Hà Tây. Luận văn ThS. Xã hội học: 5 01 09
Nhà xuất bản:ĐHKHXHNV

Tìm hiểu thực trạng vai trò của gia đình trong giáo dục giới tính cho thiếu niên ở nông thôn Việt Nam. Làm sáng tỏ nhận thức, thái độ và hành vi của cha mẹ và các em thiếu niên về vấn đề giáo dục giới tính. Đánh giá vai trò của giáo dục giới tính ở nông thôn trong sự biến đổi kinh tế, văn hoá, xã hội hiện nay. Chỉ ra những bất cập của gia đình nông thôn trong quá trình thực hiện vai trò giáo dục giới tính. Đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao vai trò của gia đình nông thôn trong giáo dục giới tính cho trẻ em ở độ tuổi thiếu niên
I.Lý do chọn dổ tài. 1
I. Tình hình nghiên cứu về giáo dục giói tính trong gia đình. 4
1 Nghiên cứu vé giáo dục giới tính trong gia đình ớ nước ngoài. 4
2 Nghiên cứu về giáo dục giới tính trong gia đình ở Việt Nam. 7
II. M ục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. 10
ì Mục đích nghicn cứu. 10
2 Nhiệm vụ nghiên cứu. 10
3 Khách thế, đối tưộng và phạm vi nghiên cứu. 11
3 1 . K l ì á c h t h ể n q h i ẽ n c ứ u . 1 1
32. Dôi tưựiiíỊ lìiịhiên cứu. 11
Phạm vi kháo sát. 11
4 Khung lý thuyêì và giá thuyết nghiên cứu. 12
41. Killing lý thuyết. 12
42. Già thuyết nsịhìẽti cứu. 13
r . Cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu. 13
1 Cơ sứ lý luận. 13
2 Phương pháp luận nghiên cứu IN
3 Các phưong pháp cụ thể. IX
4 Những khái niệm công cụ.
< h o m ; II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: THỤC TRẠNG GIÁC) DỤC 25
CÓI TÍNH CHO THIẾU NIÊN TRONG CÁC C.IA ĐÌNH Ớ NÔNG
IIÒN.
I.So 11rực địa bàn nghiên cứu. 25
II Nhận thức của cha mẹ về vấn đề giáo dục giới tính trong gia 27
(lull
1 Nhận thức vẽ lợi ích của việc giáo dục giới tính nói chung. 27
2 Nhận thức vê lựi ích giáo dục giới tính trong gia đình nông thôn 30
II. Nhận thức cua các cin thiếu niên về vấn để giáo dục giới tính 34
tnng gia đình.
1 Nhận thức về tầm quan trọng của giáo cỉục giới tính trong gia 34
(I ill.
2 I lie LI biết của thiếu niên về một số nội dung cụ thể có liên quan 40
dơi ui ới tính
r . Thái độ của gia đình nông thôn đối với việc giáo dục giói 46
tíih cho các em thiếu niên.
1 Thái độ về giáo dục giới tính nói chung. 46
2.Thái độ vé giáo dục giới tính trong gia đình 47
V Những biểu hiện của việc giáo dục giới tính trong gia đình 50
n»ng thôn.
1 Một số nội dung liên quan đến giới tính dược trao đổi trong gia 50
tĩnh
2 Mức độ trao đổi về chủ đề giới tính trong gia đình. 54
3.Những người trực tiếp tham gia trao đổi. 56
4 Các cách thức trao đổi về giới tính trong gia đình. 60
CHƯƠNG III: ĐẢNH GIÁ VAI T R Ò CỦA GIA ĐÌNH TRO N G 66
(í AO DỤC G IỚ I T ÍN H Ở NÔNG THÔN.
I.Thuận lọi và khó khăn của gia đình nông thôn trong việc thục 66
hện lỉiáo (lục Lỉiói tính cho thiêu niên. I. LV 1)0 CHON ĐỂ TÀI.
Giới lính và những hiếu biết về giới tính có ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống
c u a nồi cá nhân. Nó thể hiện ra trong những quan niệm về tình bạn, tình yêu, cách
lựa .hon người bạn đời...Tuy nhicn đây là một vấn đề có tính chất nhạy cảm, khó
nói, cho ncn những người lớn tuổi, gia đình và nhà trường thường “ ré trá n ir trong
việctmycn thụ kiến thức vé giới tính cho trẻ em ở lứa tuổi thiếu niên. Ở độ tuổi này,
các cni có xu hướng đi tìm bản sác riêng cho mình, để khẳng định cái tui của mlnli
irons tương lai. Đó lù giai đoạn chuyển tiếp với nhiều thách thức không những đối
với kin thân các cm, mà còn cả với người lớn, đặc biệt là các bậc cha mẹ.
Phần lớn, các em thiếu niên đón nhận sự trưởng thành về mặt sinh lý trong sự tò
mò, ụl rè, nỗi hoang mang, không tự tin do thiếu kiến thức. Vì vậy, ở giai đoạn này
các cm rất cần được trang bị những kiến thức căn bản về giới lính. Tuổi thiếu niên
trái cua những biến đổi đặc thù về sinh lý - tâm lý, đó là quy luật phát triển giới tính
bình thường của tạo hoá. Tuy nhiên, những thay đổi đó lại là bước ngoặt lớn vé giới
tính,đưa các cm ra khỏi thế giới tuổi thơ để bước vào thế giới của người lớn. Việc
thiếu hiểu biết và hiểu biết sai lệch về giới tính, có thể sẽ để lại những hậu quả dáng
liếc rong cuộc đời của mỗi cá nhân.
Một thực tố hiện nay là nhà trường trang bị cho học sinh những kiến thức khoa
học 'é toán học. vật lý học, văn học... nhưng dường như chưa thật sự chú trọng đến
nlnìn: kiến thức ve ui ới tính, vẫn còn một số quan điểm cho rằng việc giáo dục giới
lính iho các cm irong nhà trường là điều thiếu tế nhị, là không thích hợp với tâm hồn
trons. trăim của các cm. Môn sinh học trong nhà trường chủ yếu dừng lại ở những
kiên hức mans tính uiai phẫu sinh lý. Những kiến thức đó chí đáp ứng một phán nhu
cai: diì dược tranu bị kiên thức vé giới tính của các cm thiếu niên. Nhưng íliều thiếu


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1034355 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement