Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nh0k_xj_zaj_y3u_b3_xjnhxjnh
#987130 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
C H Ư Ơ N G I :Cơ sở lý luận của việc nghiên cứu vì vai trò của
người phụ n ữ N ông thôn (rong đời sông gia đ ìn h ..........................
1. T ín h cấp b ách củ a vấn đề n g h iê n c ứ u ..........................................
2. V à i nét về tìn h h ìn h n g h iê n c ứ u .....................................................
3. M ụ c đ íc h và n ộ i'd u n g n g h iê n c ứ u .................................................
4. L ý lu ận và phương pháp n g h iê n cứ u .............................................
C H Ư Ơ N G I I : N hững kết quả và phân lích ban đ ầ u ..............................................
ỉ. Đ ặ c đ iể m về k in h tế xã h ộ i củ a kh u vự c kh ả o s á t ................
2. V a i trò ngư ờ i phụ nữ n ô n g thôn tro n g hoạt đ ộng
k i n h t ế ................................................................................................................
3. N g ư ờ i phụ nữ n ô n g thôn và vấn đề D S - K H H G Đ .................
4. N g ư ờ i phụ n ữ n ô n g t h ô n v à t ìn h c ả m g i a đ ì n h ..................................
5. N gười phụ nữ nông thôn vớ i g iá o dục con c á i .............................
K Ế T L U Ậ N ................................................................................................................................
DANH M Ụ C T À I L I Ệ U TH AM K H Ả O ...........................................................................
PH Ụ L Ụ C .................................................................................................................................. T ro n g nhữ ng năm q u a đường Lối đổi m ới đất nước v ớ i ph u ơ n g
hướng cơ bản là ch u y ể n nền k in h tế tập tru n g quan liê u bao cấp
san g cơ ch ế k in h tế th ị trư ờ ng đã tạo nên nhữ ng th a y đ ổ i căn bản
tro n g đời số n g xã h ộ i. N h ữ n g th a y đ ổi n ày đã tác đ ộ n g sâu sắc
đến các tần g lớ p , cá c nhóm xã h ộ i, dến cá c g ia đ ìn h như là m ộ i
thực thể xã h ộ i.
G ia đ ìn h là hạt nhân củ a xã h ộ i, g ia đ ìn h th ú c đ ẩy sự phát triể n
của x ã h ộ i v ớ i tư cá c h đơn v ị sản xu ất ra con n gư ờ i, g iá o d ụ c con
n gư ờ i, g ia đ ìn h cũ n g là đơn v ị sản xuất và tiê u d ù n g cơ bản.
C á c quan hệ xã h ộ i củ a con n gư ờ i bắt đầu từ tro n g g ia đ ìn h . G ia
đ ìn h có v a i trò quan trọ n g tro n g v iệ c xã h ộ i hóa cá n h ân , th ú c đ ẩy
sự tiến bộ cá nhân , th ô n g qua cá c m ố i quan hệ g iữ a vợ và c h ồ n g ,
ch a mẹ và co n c á i, từ đó tác đ ộng đến sự phát triể n củ a x ã h ộ i.
G ia đ ìn h là m ô i trư ờng hoạt đ ộ n g, tro n g đó ngư ời phụ nữ vừa là
nhân tố th ú c đ ẩy sự phát triể n củ a g ia đ ìn h , vừa c h ịu ảnh hưởng
củ a nhữ ng nhân tố tíc h cực và tiêu cự c củ a th iết c h ế n à y . V ì v ậ y
vấn đề g ia đ ìn h v à v a i trò củ a n gư ờ i phụ nữ tro n g g ia đ ìn h đã tạo
nên sự ch ú ý củ a cá c nhồ n g h iê n cứu x ã h ộ i h ọ c, tâm lý h ọ c, g iá o
dục h ọ c. V ấ n đề n à y cũ n g đ an g là m ố i quan tâm củ a nhà nứơc và
cá c tổ ch ứ c x ã h ộ i.
ở V iệ t n a m , n h ữ n g năm gần đ ây đã có n liíề u cơ q u an nhà nước
v à c á c đơn v ị n g h iê n cứu thực h iệ n m ột số đề tà i k h o a h ọ c về g ia
đ ìn h v à phụ nữ như T ru n g tâm N g h iê n cứu K h o a h ọ c v ề Phụ nữ,
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By ckhiepham
#1036096
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:
ckhiepham đã viết:
nh0k_xj_zaj_y3u_b3_xjnhxjnh đã viết:Link tải miễn phí Luận văn:Vai trò người phụ nữ nông thôn trong gia đình : Luận văn ThS. Xã hội học: 5.01.09
Nhà xuất bản:ĐHKHXH & NV
Ngày:1995
Chủ đề:Dân số
Nam Hà
Nam Ninh
Nông thôn
Phụ nữ
Xã hội học
Miêu tả:91 tr
Nêu cơ sở lý luận của việc nghiên cứu về vai trò của người phụ nữ nông thôn trong đời sống gia đình. Từ đó, phân tích các kết quả thu được từ những điều tra xã hội học tại huyện Nam Ninh, tỉnh Nam Hà và đưa ra một số kiến nghị
Luận văn ThS. Xã hội học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 1995
Electronic Resources
Kiểu:text
Định dạng:text/pdf
Link tải Free download cho anh em Ketnooi:
V_L2_00185_Noi_dung.pdf
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement