Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By internat_moskva_1954
#984048 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ....................................................................................................................3
1.Lý do chọn đề tài......................................................................................................3
2. Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu.........................................................................4
3. Phạm vi nghiên cứu và tư liệu nghiên cứu..............................................................4
4. Phương pháp nghiên cứu.........................................................................................4
5. Mục đích nghiên cứu...............................................................................................5
6. Ý nghĩa của luận văn...............................................................................................6
7. Bố cục luận văn.......................................................................................................6
CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN..............................................................................7
1.1. Dẫn nhập..........................................................................................................7
1.2. Cấu trúc thông tin và nhấn mạnh (hay tiêu điểm thông báo): ..... Error!
Bookmark not defined.
1.2.1. Phân biệt cấu trúc cú pháp với cấu trúc thông tin:.......Error! Bookmark not
defined.
1.2.2. Phân biệt cấu trúc nghĩa biểu hiện và cấu trúc thông tin :. Error! Bookmark
not defined.
1.2.3.Cấu trúc thông tin..............................................Error! Bookmark not defined.
1.2.4. Nhấn mạnh (hay tiêu điểm thông báo)............Error! Bookmark not defined.
1.3. Các phƣơng thức biểu đạt nhấn mạnh .......Error! Bookmark not defined.
1.3.1. Nhấn mạnh bằng trọng âm...............................Error! Bookmark not defined.
1.3.2. Nhấn mạnh qua mô hình cú pháp đảo ngữ.....Error! Bookmark not defined.
1.3.3. Nhấn mạnh qua phương tiện từ vựng: sử dụng trợ từ...Error! Bookmark not
defined.
1.3.4. Kết hợp cách nhấn mạnh: sử dụng trợ từ trong cấu trúc đảo ngữ
......................................................................................Error! Bookmark not defined.
1.4. Tiểu kết..............................................................Error! Bookmark not defined.
CHƢƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM CỦA TRỢ TỪ TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT
...................................................................................Error! Bookmark not defined.
2.1. Môṭ số đăc ̣ điểm củ a trơ ̣ tƣ̀ tiếng Anh.........Error! Bookmark not defined.
2.1.1. Tiêu điểm thông báo là chủ ngữ đảo ...............Error! Bookmark not defined.
2.1.2.Tiêu điểm thông báo là bổ ngữ đảo ..........Error! Bookmark not defined.
2.1.3.Tiêu điểm thông báo là trạng ngữ đảo .............Error! Bookmark not defined.
2.2. Nhận diện và phân loại trợ từ trong tiếng Việt........ Error! Bookmark not
defined.
2.2.1. Trợ từ dướ i gó c nhìn của môṭ số nhà nghiên cứ u trong và ngoà i nướError! c
Bookmark not defined.
2.2.2. Số lượng trợ từ. .................................................Error! Bookmark not defined.
2.3. Nghĩa ngữ dụng của trợ từ tiếng Viêṭ .........Error! Bookmark not defined.
2.3.1. Nghĩa ngữ dụng với tư cách là một chiều kích nghĩa (tức phân biệt với nghĩa
biểu vật và nghĩa biểu niệm).......................................Error! Bookmark not defined.
2.3.2. Ý nghĩa tình thái của trợ từ với mục đích nhấn mạnh, tăng cường....... Error!
Bookmark not defined.
2.4. Ý nghĩa của trợ từ nhấn mạnh trong tiếng Anh qua cấu trúc đảo ngữ
...............................................................................Error! Bookmark not defined.
2.4.1. Mô hình Under no circumstances/ On no account+ Đảo ngữ ............ Error!
Bookmark not defined.
2.4.2. Mô hình Nowhere+ Đảo ngữ ..........................Error! Bookmark not defined.
2.4.3. Mô hình No sooner …than… và Hardly/Scarcely…when… ................. Error!
Bookmark not defined.
2.4.4. Mô hình Seldom/ Never/ Rarely/ Not only+ Đảo ngữError! Bookmark not
defined.
2.5. Tiểu kết ..........................................................Error! Bookmark not defined.
CHƢƠNG 3: CHỨC NĂNG CỦA TRỢ TỪ NHẤN MẠNH GẮN VỚI
THÀNH TỐ CỦA CÂU TRONG TIẾ NG VIÊT ̣ LIÊN HỆ VỚI TIẾ NG ANH
...................................................................................Error! Bookmark not defined.
3.1. Chức năng cơ bản của trợ từ gắn với thành tố câu trong tiếng Viêṭ Error!
Bookmark not defined.

3.1.1. Chức năng biểu cảm.........................................Error! Bookmark not defined.
3.1.2. Chức năng đánh giá..........................................Error! Bookmark not defined.
3.1.3. Chức năng nhấn mạnh .....................................Error! Bookmark not defined.
3.1.4. Chức năng tham gia biểu thị mục đích phát ngôn.........Error! Bookmark not
defined.
3.2. Ý nghĩa của các trợ từ thành tố câu............Error! Bookmark not defined.
3.2.1. Ý nghĩa đánh giá...............................................Error! Bookmark not defined.
3.2.2.Ý nghĩa biểu cảm................................................Error! Bookmark not defined.
3.2.3. Ý nghĩa nhấn mạnh...........................................Error! Bookmark not defined.
3.3. Phân tích quan hệ tƣơng ứng giữa cấu trúc tiếng Anh và tiếng Việt có sử
dụng trợ từ qua các câu dịch tƣơng đƣơng Anh - Việt .. Error! Bookmark not
defined.
3.3.1. Trường hợp có sự tương ứng ...........................Error! Bookmark not defined.
3.3.2. Trường hợp không có sự tương ứng................Error! Bookmark not defined.
3.4. Tiểu kết ..........................................................Error! Bookmark not defined.
KẾT LUẬN ..............................................................Error! Bookmark not defined.
TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................8


MỞ ĐẦU
1.Lý do chọn đề tài.
Việc mở rộng và tăng cường quan hệ Việt Nam với các nước trong cộng
đồng quốc tế đã thúc đẩy phong trào người Việt Nam học ngoại ngữ và ngược lại,
người nước ngoài học tiếng Việt ngày càng phát triển. Việc học tiếng Anh đối với
người Việt Nam được mở rộng cho mọi người, mọi ngành nghề.
Đi đôi với việc học ngoại ngữ nói chung cũng như tiếng Anh nói riêng, việc
tìm chọn đến phương pháp dạy nào thích hợp nhất đối với học viên người Việt Nam
nhằm nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ đặc biệt tiếng Anh, một trong thứ
tiếng được coi là ngôn ngữ thứ hai sau tiếng mẹ đẻ trên toàn thế giới, là vô cùng
quan trọng. Tuy nhiên, cũng cần có những nghiên cứu cơ bản, với những cách tiếp
cận mới, nhằm chỉ ra những đặc trưng về cấu trúc, ngữ nghĩa, chức năng của các
hiện tượng ngôn ngữ, đặc biệt ở bối cảnh so sánh (comparative perspective), để giúp
người học thấy được những tương đồng và khác biệt giữa hai ngôn ngữ, nâng cao
hiệu quả của việc học.
Lý thuyết về cấu trúc thông tin khơi dậy một vấn đề quan trọng có tính đột
phá trong nghiên cứu các hiện tượng giao tiếp ngôn ngữ: đó là người nói muốn lưu
ý đến điều gì và người nghe muốn tiếp nhận điều gì. Vấn đề về cấu trúc thông tin
cũng đã gợi mở cho chúng tui một đề tài nghiên cứu hấp dẫn, đó là người Anh và
người Việt đã sử dụng các cách thức sẵn có như thế nào để truyền đạt thông tin và
nhấn mạnh thông tin?
Nhấn mạnh có thể chia làm ba loại: nhấn mạnh thông tin, nhấn mạnh tương
phản, nhấn mạnh biểu cảm. Có nhiều loại phương tiện để nhấn mạnh như hậu đảo,
tiền đảo, nhấn mạnh ngữ điệu, nhấn mạnh trợ từ. Trong luận văn này, chúng tôi
chọn đề tài “Trợ từ nhấn mạnh trong tiếng Anh (có liên hệ với tiếng Việt). Một
mặt xuất phát từ lý thuyết về phân đoạn câu theo trật tự thông tin, dùng tri thức về
cấu trúc thông báo của câu để làm cơ sở lý giải cho những phương tiện của trợ từ
thể hiện sự nhấn mạnh của câu trong hai ngôn ngữ Anh và Việt. Đây vốn là điều mà
giáo viên dạy tiếng Anh luôn luôn cảm giác lúng túng. Mặt khác, xuất phát từ thưc ̣
tế trợ từ trong tiếng Anh là một phạm trù ngữ pháp rất quan trọng. Có thể nói, đặc


trưng loại hình phân tích tính của tiếng Anh và tiếng Việt được thể hiện rất rõ bằng
chính sự có mặt của trợ từ và hoạt động tích cực của chúng trong câu. Qua những
nét tương đồng và khác biệt trong các phương tiện nhấn mạnh trong hai ngôn ngữ
này, chúng tui hy vọng những kết quả và đề xuất của luận văn sẽ có đóng góp hữu
ích cho việc dạy và học ngoại ngữ liên quan đến việc sử dụng các phương tiện nhấn
mạnh trong tiếng Anh và tiếng Việt.
2. Đối tƣợng và nhiệm vụ nghiên cứu.
Đối tượng nghiên cứu của luận văn là trợ từ nhấn mạnh trong tiếng Anh và
các tương đương của các phương tiện này trong tiếng Việt.
Nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn là xác lập một cơ sở lí thuyết để phân tích
và chỉ ra được các đặc điểm ngữ pháp, ngữ nghĩa và chức năng của các trợ từ nhấn
mạnh trong tiếng Anh, so sánh với các tương đương trong tiếng Việt. Từ đó, luận
văn hướng tới xây dựng những nguyên tắc và chỉ dẫn cho người Việt học tiếng Anh
và người dịch thuật hai ngôn ngữ này cần lưu ý có liên quan đến hiện tượng nhấn
mạnh bằng trợ từ.
3. Phạm vi nghiên cứu và tƣ liệu nghiên cứu
Phạm vi nghiên cứu của luận văn mà chúng tui muốn bàn đến là chỉ giới hạn
ở phần nhấn mạnh về mặt thông tin.
Để tìm ra các phương tiện nhấn mạnh thông qua cách dùng trợ từ trong tiếng
Anh và tiếng Việt, chúng tui đã tiến hành khảo sát trong ba loại văn bản chính: khoa
học, báo chí, và văn học. Trong lúc khảo sát các nguồn văn bản khác nhau chúng tôi
lấy số liệu thống kê chỉ là tương đối nhưng phản ánh được cốt lõi của vấn đề, đó là
những tương đồng và khác biệt trong cách dùng phương tiện nhấn mạnh trong cả
tiếng Anh và tiếng Việt. Bên cạnh đó, chúng tui cũng dùng những bản dịch mà
chúng tui có thể tìm thấy được của một số tác phẩm để có thể đưa lại một bức tranh
chân xác về trợ từ nhấn mạnh và các tương đương trong tiếng Việt.
4. Phƣơng pháp nghiên cứu.
4.1. Phương pháp quy nạp
Phương pháp chủ yếu và bao quát của chúng tui là phương pháp quy nạp.
Nghĩa là, chúng tui đi từ phân tích các trường hợp cụ thể để rút ra những nét cơ bản


chung của phạm trù ngữ pháp trợ từ nhấn mạnh trong tiếng Anh. Và sau cùng chúng
tui cố gắng mô hình hóa chúng. Nói một cách cụ thể, phương pháp này là đi từ cái
riêng đến cái chung, từ những trường hợp cụ thể đến phân loại khái quát. Cái riêng
ở trong luận văn của chúng tui là các phát ngôn cụ thể có liên quan đến hiện tượng
trợ từ dùng để nhấn mạnh trong tiếng Anh. Còn cái chung là các quy luật về hành
chức của các phát ngôn đó trong mối quan hệ ngữ pháp – ngữ nghĩa và giao tiếp.
4.2. Phương pháp so sánh đối chiếu
Như trên đã nói, để thể hiện thống nhất nguyên tắc này từ đầu chí cuối,
chúng tui sẽ áp dụng phương pháp so sánh đối chiếu giữa hai ngôn ngữ Anh và
Việt. Việc so sánh cần được hiểu như là một thao tác phân tích mặt biểu hiện phạm
trù ngữ pháp cụ thể trên các phát ngôn cụ thể, chứ không phải là đi từ chính các
phạm trù ngữ pháp này, càng không phải chỉ đi từ mặt lý luận.
Hướng nghiên cứu của chúng tui nhìn chung thuộc so sánh đối chiếu, nên để
tiến hành một cách có hiệu quả, chúng tui đã kết hợp nhiều thao tác đi từ nhiều phía,
chẳng hạn như: thống kê, phân tích ngữ cảnh, mô hình hóa kèm với tóm tắt các đặc
điểm của từng đối tượng.
Luận văn đi theo hướng này một phần nhằm xác định những khó khăn mà cả
người học lẫn người dịch thường gặp. Nhưng đồng thời luận văn cũng hướng đến việc
tìm ra được các mối quan hệ tương ứng trong hai ngôn ngữ trên cơ sở đối chiếu cấu trúc
của ngôn ngữ gốc với cấu trúc của các phát ngôn tương ứng Anh – Việt, Việt – Anh. Vì
thế, chúng tui sử dụng thuật ngữ so sánh đối chiếu để dễ dàng phân biệt.
4.3. Phương pháp thống kê
Phương pháp thống kê sẽ cung cấp số liệu, giúp lập các bảng phân bố, cho
phép xếp loại một cách tương đối khách quan các hiện tượng, cho phép phát hiện
các đặc điểm trong các cấu trúc ngôn ngữ, nói được về mức độ gần gũi tương đối
của đối tượng đang khảo sát.
5. Mục đích nghiên cứu
Chúng tui cố gắng xác lập một số hình thức biểu đạt các ý nghĩa có thể tương
ứng trong cả hai ngôn ngữ, xuất phát từ việc dùng trợ từ nhấn mạnh trong tiếng

Anh, so sánh với các tương đương trong tiếng Việt. Trong chừng mực cho phép,
chúng tui sẽ cố gắng mô hình hóa các công thức biểu đạt bằng trợ từ, giúp cho
người học có thể bảo toàn được nghĩa nhấn mạnh khi muốn chuyển một phát ngôn
tiếng Anh sang tiếng Việt hay theo chiều ngược lại, từ tiếng Việt sang tiếng Anh.
Trên cơ sở so sánh đối chiếu như thế chúng tui cũng hy vọng chỉ ra và phân tích các
lỗi sai của người Việt học tiếng Anh có liên quan đến phương tiện nhấn mạnh về
mặt thông tin.
6. Ý nghĩa của luận văn
Luận văn của chúng tui nhằm khảo sát các phương tiện nhấn mạnh về mặt
thông tin trong tiếng Anh và tiếng Việt thông qua trợ từ. Qua việc mô tả và phân
tích các phương tiện nhấn mạnh trong tiếng Anh và tiếng Việt, những nét tương
đồng và khác biệt giữa các phương tiện nhấn mạnh thể hiện qua cách sử dụng trợ từ
của hai ngôn ngữ sẽ được chỉ ra. Những điểm giống nhau và khác nhau đó cho thấy
đặc trưng của loại hình ngôn ngữ đã ảnh hưởng như thế nào trong việc sử dụng, qua
đó làm nổi bật mối quan hệ giữa hình thức với nội dung của các hiện tượng ngôn
ngữ. Với kết quả đó, luận văn hy vọng sẽ phần nào đóng góp vào việc nâng cao chất
lượng dạy tiếng Anh cho người Việt, tránh được những lỗi sai trong việc sử dụng
ngôn ngữ và dịch thuật.
7. Bố cục luận văn.
Luận văn sẽ được cấu trúc thành ba chương với nội dung cơ bản như sau:
Chương 1: Cơ sở lý luận
Chương 2: Đặc điểm của trợ từ tiếng Anh và tiếng Việt
Chương 3: Chức năng của trợ từ nhấn mạnh gắn với thành tố của câu trong tiếng
Việt liên hê ̣vớ i tiếng Anh
Ngoài ba chương chính, luận văn còn có phần mở đầu, phần kết luận, tài liệu
tham khảo chính.

CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. Dẫn nhập
Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp bằng lời quan trọng nhất của loài
người. Bắt đầu từ ngữ pháp phổ quát của Chomsky, hầu hết các nhà ngôn ngữ
học tin rằng tất cả các ngôn ngữ riêng biệt nhất thiết phải có những đặc điểm
chung và mỗi ngôn ngữ riêng biệt kết hợp của những đặc điểm phổ quát đó với
một số đặc trưng phụ, thường là đặc trưng diễn đạt riêng. Cũng như các phạm trù
nội dùng khác, nhấn mạnh cũng được biểu thị qua các phương tiện nhấn mạnh đa
dạng và phong phú, bao gồm nhiều loại phương tiện khác nhau. Cụ thể là nhấn
mạnh được thể hiện sinh động trong lời nói với các phương tiện từ vựng, phương
tiện cú pháp cụ thể, có thể kèm theo các biểu hiện phi lời như cử chỉ điệu bộ
hay các phương tiện ngôn điệu (điệu tính là sự biến đổi về cao độ, cường độ,
vần và nhịp điệu, tốc độ nói trong lời nói). Các phương tiện này cùng nằm trong
một hệ thống các phương tiện nhấn mạnh mà việc tìm hiểu phương tiện này
không thể tách rời khỏi các phương tiện kia, xét về mặt phương pháp luận. Tuy
nhiên để dễ dàng quan sát các đặc tính của một loại phương tiện cụ thể, chúng
tui nghiên cứu tách rời một loại phương tiện trong tính độc lập tương đối với các
loại phương tiện còn lại. Nói như vậy, có nghĩa là khi chúng tui bàn đến phương
tiện dùng trợ từ nhấn mạnh trong tiếng Anh (có liên hệ với tiếng Việt) lúc cần
thiết chúng tui vẫn cần vận dụng, tham chiếu linh hoạt các phương tiện khác
để làm sáng tỏ cho vấn đề chúng tui đang đề cập đến.
Để giải quyết vấn đề về phương tiện dùng trợ từ nhấn mạnh về mặt thông
tin và tiêu điểm thông báo, những lý thuyết về cấu trúc thông tin và tiêu điểm
thông báo của một phát ngôn hay một câu cần được tìm hiểu như là nền
tảng cho toàn bộ luận văn. Như vậy, cấu trúc thông tin và tiêu điểm thông báo
của một câu hay một phát ngôn được nhấn mạnh ở vị trí nào để chuyển tải được
hết ý nghĩa tình thái nhấn mạnh của nó chính là những điều chúng tui sẽ trình
bày trong chương này.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By paboo
#1034756 Link hư rồi các Mod ơi. Nhờ các Mod up lại giùm nhé. Chân thành Thank các Mod nhiều.
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1034757 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement