Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By woemha_xephangdianh
#982323 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Miêu tả:Nghiên cứu, khảo sát thực tế nhằm tìm hiểu về các loại tài liệu xây dựng và đặc điểm của chúng. Nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm nhằm xây dựng cơ sở lý luận của việc xác định thời hạn bảo quản cho tài liệu của các công trình xây dựng dân dụng. Xác định thời hạn bảo quản cho các loại tài liệu của công trình xây dựng dân dụng hình thành trong cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng, chủ đầu tư, cơ quan sử dụng công trình, cơ quan thiết kế, cơ quan thi công xây dựng công trình và Lưu trữ lịch sử
Luận văn ThS. Lưu trữ -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI LIỆU XÂY DỰNG 15
1. Khái niệm và đặc điểm của tài liệu xây dựng 15
1.1. Khái niệm 15
1.2. Đặc điểm của tài liệu xây dựng 18
2. Các loại tài liệu hình thành trong quá trình xây dựng các công
trình xây dựng dân dụng ở nƣớc ta hiện nay
21
3. Các cấp công trình xây dựng dân dụng 39
4. Các cơ quan tham gia xây dựng công trình 42
CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC QUY ĐỊNH THỜI HẠN
BẢO QUẢN CHO TÀI LIỆU CỦA CÁC CÔNG TRÌNH XÂY
DỰNG DÂN DỤNG
50
1. Các nguyên tắc xác định giá trị tài liệu của các công trình xây dựng
dân dụng
50
1.1. Nguyên tắc tính Đảng (Nguyên tắc chính trị) 51
1.2. Nguyên tắc lịch sử 52
1.3. Nguyên tắc toàn diện và tổng hợp 54
2. Các tiêu chuẩn xác định giá trị tài liệu của các công trình xây dựng 55
2.1. Tiêu chuẩn ý nghĩa, nội dung của tài liệu 55
2.2. Tiêu chuẩn tác giả của tài liệu 58
2.3. Tiêu chuẩn sự trùng lặp thông tin trong tài liệu 60
2.4. Tiêu chuẩn thời gian và địa điểm hình thành tài liệu 62
2.5. Tiêu chuẩn mức độ chính xác của tài liệu 63
2.6. Tiêu chuẩn tình trạng hư hỏng của tài liệu 63
2.7. Tiêu chuân ngôn ngữ, kỹ thuật chế tác và đặc điểm bề ngoài của tài liệu 64
2.8. Tiêu chuẩn mức độ hoàn chỉnh của tài liệu trong trong bộ tài liệu
công trình xây dựng
65
2.9. Tiêu chuẩn về cấp công trình 66
2.10. Tiêu chuẩn giá trị thẩm mỹ và giá trị văn hóa của công trình 67
2.11. Tiêu chuẩn áp dụng các phương pháp khoa học công nghệ mới 69
2.12. Tiêu chuẩn tính phổ biến và tính độc đáo của công trình 70
2.13. Tiêu chuẩn đạt giải thưởng quốc tế, giải thưởng chất lượng quốc gia 71
2.14. Tiêu chuẩn về hiệu quả kinh tế của việc bảo quản tài liệu 72
CHƢƠNG 3: XÂY DỰNG BẢNG THỜI HẠN BẢO QUẢN CHO
TÀI LIỆU CỦA CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG
74
1. Phạm vi và đối tƣợng sử dụng bảng thời hạn bảo quản 74
2. Kết cấu bảng thời hạn bảo quản 74
3. Thời hạn bảo quản tài liệu 77
4. Cách sử dụng bảng thời hạn bảo quản 78
5. Bảng thời hạn bảo quản 79
KẾT LUẬN 99
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 102
PHỤ LỤC
Bảng phân loại, phân cấp các công trình xây dựng dân dụng
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, các công trình xây dựng ngày
càng xuất hiện nhanh và nhiều tại các đô thị cũng như các vùng ven đô và
nông thôn. Điều đó dẫn đến khối lượng tài liệu của các công trình xây dựng
tăng lên đáng kể trong các cơ quan, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan
đến lĩnh vực xây dựng trong những năm gần đây. Làm thế nào để quản lý
khoa học khối tài liệu đó đang là vấn đề đặt ra với cơ quan quản lý ngành xây
dựng cũng như các cơ quan lưu trữ.
Qua khảo sát thực tế tại một số cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ
xây dựng, chúng tui nhận thấy rất nhiều tài liệu sản sinh trong quá trình xây
dựng các công trình được cho vào bao tải, đóng trong các thùng các tông hoặc
thùng tôn và chất đống trong các kho lưu trữ. Những tài liệu này chưa hề
được xử lý sơ bộ về nghiệp vụ lưu trữ vì vậy rất khó tra tìm khi cần thiết.
Trong khi đó, khối lượng tài liệu xây dựng ngày càng nhiều đã và đang lấn
chiếm diện tích các phòng làm việc, gây khó khăn cho việc bố trí nơi làm việc
của cán bộ, nhân viên trong cơ quan, tổ chức.
Thêm vào đó, để hoàn thành một công trình xây dựng cần đến sự tham
gia của nhiều cơ quan tổ chức như Ban Quản lý Dự án, đơn vị là chủ đầu tư,
đơn vị khảo sát địa chất công trình, đơn vị tư vấn thiết kế, đơn vị thi công, đơn
vị giám sát thi công, đơn vị thẩm định chất lượng đối với từng hạng mục riêng
biệt. Chính vì vậy, trong quá trình xây dựng, tài liệu của một công trình được
sản sinh từ nhiều đơn vị khác nhau và sau đó được lưu trữ ở nhiều nơi khác
nhau. Điều này đã gây ra sự lãng phí về kho tàng, nhân lực khi mỗi đơn vị tham
gia xây dựng công trình bảo quản cùng một tài liệu xây dựng.
Từ những phân tích trên chúng ta dễ dàng nhận thấy có rất nhiều vấn đề
đang đặt ra với việc lưu trữ tài liệu xây dựng như: Phương án phân loại và tổ
chức khoa học tài liệu xây dựng; Xác định giá trị tài liệu của các công trình

xây dựng; Quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc lưu trữ
và phục vụ các nhu cầu khai thác, sử dụng tài liệu của các công trình xây
dựng …. Để góp phần giải quyết một phần trong những vấn đề nghiệp vụ lưu
trữ tài liệu xây dựng nêu trên, chúng tui quyết định chọn đề tài “Nghiên cứu
xây dựng bảng thời hạn bảo quản cho tài liệu của các công trình xây dựng cơ
bản (công trình dân dụng)” làm luận văn cao học của mình.
Ngoài ra, từ thực tế công tác lưu trữ tài liệu xây dựng hiện nay có thể
thấy việc nghiên cứu, xây dựng Bảng thời hạn bảo quản cho tài liệu của các
công trình xây dựng là cần thiết và cấp bách, đóng góp vai trò tích cực trong
việc nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc chỉnh lý và xác
định giá trị tài liệu xây dựng. Bởi lẽ Bảng thời hạn bảo quản cho tài liệu của
các công trình xây dựng được nghiên cứu, xây dựng và ban hành sẽ là cơ sở
để các cơ quan, tổ chức làm công tác xây dựng xác định giá trị tài liệu, là căn
cứ để lựa chọn tài liệu có giá trị nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử và đồng thời
cũng là cơ sở quan trọng để Hội đồng xác định giá trị tài liệu của các cơ quan
xem xét, tiêu hủy tài liệu hết giá trị. Sự cần thiết của việc nghiên cứu, xây
dựng Bảng thời hạn bảo quản cho tài liệu của các công trình xây dựng nêu
trên cũng là lý do quan trọng giúp tác giả mạnh dạn lựa chọn và thực hiện đề
tài nghiên cứu này.
2. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
Để thực hiện đề tài, chúng tui tập trung nghiên cứu các đối tượng sau:
- Các loại tài liệu xây dựng và đặc điểm của chúng;
- Vai trò của các cơ quan tham gia xây dựng công trình;
- Thực tiễn công tác phân loại và xác định giá trị tài liệu của các công
trình xây dựng;
- Ngoài ra, để nghiên cứu đưa ra các giải pháp hợp lý, mang tính khả thi
cho việc xây dựng bảng thời hạn bảo quản tài liệu của các công trình xây
dựng, chúng tui đã tiến hành khảo sát trực tiếp/gián tiếp công tác này tại một
số cơ quan, tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng.
Do hạn chế về thời gian cũng như kinh nghiệm, phạm vi nghiên cứu
của đề tài giới hạn trong việc xây dựng bảng thời hạn bảo quản cho tài liệu
của các công trình xây dựng dân dụng. Tài liệu xây dựng của các loại công
trình xây dựng khác (công trình công nghiệp, công trình giao thông, công
trình nông nghiệp và phát triển nông thôn và công trình hạ tầng kỹ thuật) chúng
tui chưa đủ điều kiện nghiên cứu trong đề tài.
3. Mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài
Đề tài thực hiện nhằm đạt được hai mục tiêu sau:
- Nghiên cứu, phân tích nhằm xây dựng cơ sở lý luận của việc xác định
thời hạn bảo quản cho tài liệu của các công trình xây dựng, bao gồm các
nguyên tắc và một hệ thống các tiêu chuẩn xác định giá trị tài liệu của các
công trình xây dựng dân dụng.
- Xây dựng được Bảng thời hạn bảo quản cho tài liệu của các công trình
xây dựng dân dụng. Bảng thời hạn bảo quản này phải quy định cụ thể đối với
cả 2 loại công trình: công trình xây dựng thuộc diện nộp lưu vào lưu trữ lịch
sử và công trình xây dựng không thuộc diện nộp lưu vào lưu trữ lịch sử. Việc
quy định rõ ràng thời hạn bảo quản cho tài liệu xây dựng sản sinh ở từng đơn
vị tham gia xây dựng công trình (chủ đầu tư, cơ quan thiết kế, cơ quan thi
công, cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng) cũng được quy định ở Bảng
thời hạn bảo quản cho tài liệu của các công trình xây dựng dân dụng này.
Để đạt được mục tiêu trên, chúng tui tập trung giải quyết các nhiệm vụ sau:
- Nghiên cứu, khảo sát thực tế nhằm tìm hiểu về các loại tài liệu xây
dựng và đặc điểm của chúng;

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By Xuanhong2909
#1028216 thanks mod
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement