Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Brit
#982314 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Miêu tả:Đánh giá tổng quan về thị trường khách du lịch Mỹ tại Việt Nam trong những năm gần đây. Phân tích quá trình ra quyết định của khách du lịch Mỹ đến Việt Nam, từ đó đánh giá các nhân tố tác động đến quá trình ra quyết định của họ. Đề xuất các giải pháp cho công ty cổ phần du lịch Việt Nam – Hà Nội trong việc thu hút khách du lịch Mỹ đến Việt Nam
Luận văn ThS. Du lịch (Chương trình đào tạo thí điểm) -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
MỞ ĐẦU
1. Lý do lựa chọn đề tài
Du lịch hiện đang là một ngành kinh tế mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Nhiều quốc gia trên thế giới coi phát triển du lịch, đặc biệt là hoạt động du
lịch quốc tế vào một nƣớc (inbound) là quốc sách để giải quyết các vấn đề
kinh tế xã hội. Mỹ là một trong những quốc gia có ngành du lịch phát triển
hàng đầu thế giới. Thu nhập từ du lịch của Mỹ đạt trung bình 66,5 tỷ USD
mỗi năm chiếm tới 14% tổng thu nhập du lịch toàn cầu. Bên cạnh đó, hàng
năm có khoảng 50 triệu lƣợt khách Mỹ đi du lịch nƣớc ngoài với thời gian lƣu
trú bình quân 12 ngày/chuyến du lịch, chi gần 80 tỷ USD và chiếm tới
16,05% tổng chi tiêu du lịch của thế giới. Với thực lực và tiềm năng phát
triển, Mỹ sẽ là thị trƣờng quan trọng mà nhiều quốc gia đều tập trung khai
thác nhằm thu hút khách du lịch cũng nhƣ tranh thủ nguồn vốn dồi dào về đầu
tƣ, khoa học công nghệ tiên tiến.
Việt Nam đang tập trung quảng bá sản phẩm du lịch của mình với thị
trƣờng du lịch thế giới trong đó tập trung vào thu hút các thị trƣờng khách
lớn nhƣ Tây Âu, Bắc Mỹ, Nhật, Trung Quốc…Đối với du lịch Việt Nam, Mỹ
là một thị trƣờng du lịch có vai trò rất quan trọng. Trong mƣời năm trở lại
đây, Mỹ luôn là một trong 5 thị trƣờng gửi khách du lịch lớn nhất của Việt
Nam và có tốc độ tăng trƣởng rất cao. Số lƣợng khách Mỹ đến Việt Nam tăng
nhanh, đạt 443.826 lƣợt trong năm 2012. Một trong những nguyên nhân quan
trọng thúc đẩy du khách Mỹ tới thăm Việt Nam là do quan hệ Việt – Mỹ ngày
càng đƣợc củng cố và mở rộng. Điều này sẽ mở ra nhiều cơ hội để Việt Nam
giao lƣu kinh tế, văn hóa khoa học kỹ thuật…là tiền đề cho sự phát triển các
quan hệ hợp tác nói chung và lĩnh vực du lịch nói riêng. Tuy nhiên, theo đánh
giá của một số chuyến gia về du lịch, đó chỉ là một con số rất khiêm tốn so
với khoảng 50 triệu khách du lịch Hoa Kỳ đi du lịch nƣớc ngoài và hơn 5
triệu khách Mỹ đến châu Á hàng năm. Vậy, để khai thác tốt mảng thị trƣờng
này, các doanh nghiệp cần xây dựng những chiến lƣợc marketing hiệu quả
dựa trên cơ sở nghiên cứu hành vi tiêu dùng du lịch và các nhân tố ảnh hƣởng
tới nhóm hành vi này của du khách Mỹ.
Là một công ty ra đời cùng những dấu mốc phát triển quan trọng của
hoạt động du lịch Việt Nam, công ty Cổ phần du lịch Việt Nam - Hà Nội là
một thƣơng hiệu khá mạnh trong việc khai thác thị trƣờng khách du lịch quốc
tế. Nắm bắt đƣợc xu thế hiện tại, công ty đã và đang có kế hoạch khai thác
mảng thị trƣờng khách du lịch đến từ các nƣớc Bắc Mỹ là Hoa Kỳ và Canada,
trong đó đặc biệt quan tâm tới thị trƣờng khách du lịch Mỹ, tuy nhiên số
lƣợng du khách Mỹ đến với công ty còn khá khiêm tốn. Để có thể khai thác
tốt mảng thị trƣờng này, công ty cần tìm hiểu thói quen, sở thích, nhu cầu,
mục đích…đi du lịch của du khách Mỹ để có một sự hiểu biết sâu sắc về đặc
điểm và nhu cầu của khách du lịch Mỹ khi đi du lịch tại Việt Nam. Từ đó tạo
ra nhiều sản phẩm có chất lƣợng cao, sức hấp dẫn lớn và phù hợp với nhu cầu
của họ để thu hút ngày càng nhiều khách Mỹ tiêu dùng sản phẩm của doanh
nghiệp, đóng góp một phần nhỏ bé vào việc thu hút ngày càng nhiều khách du
lịch Mỹ đến Việt Nam theo tinh thần của chiến lƣợc phát triển du lịch quốc
gia trong thời gian tới.
Với những lý do trên, tui quyết định lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu
hành vi tiêu dùng du lịch của du khách Mỹ tại Việt Nam. Vận dụng cho
công ty cổ phần du lịch Việt Nam – Hà Nội ” làm đề tài nghiên cứu cho
luận văn của mình.
2. Mục đích nghiên cứu
- Nghiên cứu hành vi tiêu dùng của khách du lịch Mỹ để đề xuất các
giải pháp marketing hỗn hợp cho công ty cổ phần du lịch Việt Nam – Hà
Nội trong việc thu hút khách du lịch Mỹ đến Việt Nam.
- Nhiệm vụ cụ thể nhƣ sau:
+ Đánh giá tổng quan về thị trƣờng khách du lịch Mỹ tại Việt Nam
trong những năm gần đây;
+ Phân tích quá trình ra quyết định của khách du lịch Mỹ đến Việt
Nam, từ đó đánh giá các nhân tố tác động đến quá trình ra quyết định của họ;
+ Đề xuất các giải pháp cho công ty cổ phần du lịch Việt Nam – Hà
Nội trong việc thu hút khách du lịch Mỹ đến Việt Nam.
3. Lịch sử nghiên cứu đề tài
Nghiên cứu tiêu dùng và hành vi ngƣời tiêu dùng là một lĩnh vực
nghiên cứu khá mới mẻ, vừa có tính học thuật vừa có tính ứng dụng, nó thực
sự đƣợc ra đời từ nửa cuối thập niên 1960. Xuất phát từ quan điểm quản lý
của các nhà quản trị marketing muốn biết các nguyên nhân cụ thể của hành
vi ngƣời tiêu dùng, cũng nhƣ ngƣời tiêu dùng làm nhƣ thế nào tiếp nhận, lƣu
trữ và sử dụng các thông tin liên quan đến việc tiêu dùng để từ đó ngƣời ta
có thể thiết kế đƣợc các chiến lƣợc marketing nhằm tác động lên các quyết
định tiêu dùng. Là một lĩnh vực mới nên nghiên cứu hành vi ngƣời tiêu dùng
dựa trên việc sử dụng và “vay mƣợn” rất nhiều thuật ngữ, khái niệm và mô
hình nghiên cứu của nhiều ngành khoa học khác nhƣ tâm lý học, xã hội học,
tâm lý xã hội học, nhân loại học và kinh tế học. Do đó hành vi ngƣời tiêu
dùng đƣợc coi là một khoa học liên ngành. Ngay từ khi mới ra đời, nghiên
cứu hành vi tiêu dùng đã phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng trở thành bộ
phận cốt lõi của hầu hết các chƣơng trình nghiên cứu marketing.
 Tác giả và các nghiên cứu nước ngoài
Đối với các nƣớc trên thế giới, đặc biệt là các nƣớc tiên tiến, có nền
kinh tế - khoa học - kỹ thuật phát triển chắc chắn sẽ có rất nhiều công trình
nghiên cứu có liên quan đến lĩnh vực mà đề tài đang đề cập. Tuy nhiên,vì
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By rica17
#1009811 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Lac Troi English Lyrics
Synonym dictionary
Advertisement
Advertisement