Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thang_ha69
#982112 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Miêu tả:Khái quát chung về lịch sử hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức của các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Đồng Nai. Tìm hiểu về thành phần, nội dung các loại văn bản, tài liệu hình thành trong hoạt động của các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài và phân tích những ý nghĩa của khối tài liệu này đối với nền kinh tế - xã hội nói chung và đối với doanh nghiệp nói riêng. Khảo sát các biện pháp tổ chức và quản lý công tác lưu trữ trong doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đánh giá và nhận xét những hiệu quả, ưu điểm, hạn chế và phân tích các nguyên nhân của những hạn chế trong tổ chức và quản lý công tác lưu trữ của các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả về tổ chức và quản lý công tác lưu trữ trong các doanh nghiệp này
1. Lý do chọn đề tài ................................................................................................9
2.Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu .....................................................................11
3. Đối tƣợng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu .................................................11
4. Lịch sử nghiên cứu vấn đề ................................................................................11
5. Phƣơng pháp nghiên cứu ..................................................................................14
6. Các nguồn tƣ liệu chính đƣợc sử dụng .............................................................15
7. Bố cục của đề tài ...............................................................................................16
PHẦN NỘI DUNG ..................................................................................................17
Chƣơng 1: THÀNH PHẦN, NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA CỦA TÀI LIỆU LƢU
TRỮ HÌNH THÀNH TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 100%
VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI (Nghiên cứu các doanh nghiệp trên địa bàn Thành
phố Biên Hòa – Đồng Nai) ...................................................................................17
1.1. Lịch sử hình thành và vai trò của các doanh nghiệp 100% vốn đầu tƣ nƣớc
ngoài trong nền kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai .........................................17
1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của các doanh nghiệp 100% vốn đầu tƣ
nƣớc ngoài .....................................................................................................17
1.1.2. Vai trò của các doanh nghiệp 100% vốn đầu tƣ nƣớc ngoài trong nền kinh
tế của tỉnh Đồng Nai .....................................................................................21
1.2. Khái quát chung về cơ cấu tổ chức và hoạt động của các doanh nghiệp 100%
vốn đầu tƣ nƣớc ngoài ......................................................................................23
1.2.1. Cơ cấu tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp 100% vốn đầu tƣ nƣớc
ngoài ..............................................................................................................23
1.2.2. Các mối quan hệ công tác của doanh nghiệp 100% vốn đầu tƣ nƣớc ngoài
........................................................................................................................27
1.3. Thành phần, nội dung và ý nghĩa của tài liệu lƣu trữ hình thành trong hoạt
động của các doanh nghiệp 100% vốn đầu tƣ nƣớc ngoài(nghiên cứu các doanh
nghiệp trên địa bàn Tp. Biên Hòa – Đồng Nai) ................................................32
1.3.1. Các loại tài liệu hình thành trong hoạt động của các doanh nghiệp ...32
1.3.2. Ý nghĩa của tài liệu lƣu trữ hình thành trong hoạt động của doanh nghiệp
........................................................................................................................35
Tiểu kết chƣơng 1 .................................................................................................41
Chƣơng 2: CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC LƢU TRỮ
TRONG DOANH NGHIỆP 100% VỐN ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI (Nghiên cứu các
doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Biên Hòa – Đồng Nai) .............................42
2.1. Lý luận chung về tổ chức và quản lý công tác lƣu trữ ..............................42
2.1.1. Một số khái niệm .................................................................................42
2.1.2. Nội dung tổ chức và quản lý công tác lƣu trữ .....................................42
2.1.3. Sự cần thiết phải tổ chức và quản lý công tác lƣu trữ 45
2.2. Quy chế pháp lý của Việt Nam và các nƣớc về tổ chức và quản lý công tác
lƣu trữ trong doanh nghiệp ...............................................................................46
2.2.1. Quy chế pháp lý của Việt Nam về tổ chức và quản lý công tác lƣu trữ
trong các doanh nghiệp .................................................................................46
2.2.2. Quy chế pháp lý của các nƣớc về tổ chức và quản lý công tác lƣu trữ
trong các doanh nghiệp .................................................................................49
2.3. Các biện pháp tổ chức và quản lý công tác lƣu trữ trong doanh nghiệp 100%
vốn đầu tƣ nƣớc ngoài trên địa bàn TP. Biên Hòa – tỉnh Đồng Nai ................52
2.3.1. Tổ chức bộ phận có chức năng tham mƣu và tổ chức thực hiện công tác
lƣu trữ doanh nghiệp .....................................................................................52
2.3.2. Tổ chức tuyển dụng và bố trí nhân sự làm công tác lƣu trữ trong doanh
nghiệp ............................................................................................................53
2.3.3. Ban hành văn bản quy định về tổ chức và quản lý công tác lƣu trữ trong
các doanh nghiệp ...........................................................................................55
2.3.4. Phổ biến và hƣớng dẫn thực hiện các nghiệp vụ lƣu trữ ....................59
2.3.5. Trang bị cơ sở vật chất cho công tác lƣu trữ trong doanh nghiệp ......70
2.3.6. Kiểm tra, đánh giá kết quả công tác lƣu trữ trong doanh nghiệp ........71
2.4. Nhận xét và đánh giá về tổ chức và quản lý công tác lƣu trữ trong doanh
nghiệp ................................................................................................................72
2.4.1. Hiệu quả của các biện pháp tổ chức và quản lý công tác lƣu trữ trong các
doanh nghiệp 100% vốn đầu tƣ nƣớc ngoài trên địa bàn Thành phố Biên Hòa,
Tỉnh Đồng Nai ..............................................................................................72
2.4.2. Ƣu điểm ...............................................................................................73
2.4.3. Nhƣợc điểm .........................................................................................75
2.5. Nguyên nhân dẫn tới hạn chế của hoạt động tổ chức và quản lý công tác lƣu
trữ trong doanh nghiệp 100% vốn đầu tƣ nƣớc ngoài trên địa bàn Thành phố Biên
Hòa – tỉnh Đồng Nai .........................................................................................76
2.5.1. Nguyên nhân từ phía các doanh nghiệp ..............................................77
2.5.2. Nguyên nhân từ phía cơ quan quản lý Nhà nƣớc về công tác lƣu trữ 78
2.5.3. Nguyên nhân xuất phát từ công tác đào tạo cán bộ làm công tác lƣu trữ
doanh nghiệp .................................................................................................79
Tiểu kết chƣơng 2 .................................................................................................80

Chƣơng 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TỔ CHỨC VÀ QUẢN
LÝ CÔNG TÁC LƢU TRỮ TRONG DOANH NGHIỆP 100% VỐN ĐẦU TƢ
NƢỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA – TỈNH ĐỒNG NAI
...............................................................................................................................83
3.1. Thay đổi nhận thức về giá trị và ý nghĩa của tài liệu của doanh nghiệp ...83
3.1.1. Thay đổi nhận thức của doanh nghiệp về giá trị và ý nghĩa của tài liệu lƣu
trữ ..................................................................................................................83
3.1.2. Thay đổi quan điểm, nhận thức của các cơ quan quản lý Nhà nƣớc về
công tác lƣu trữ doanh nghiệp .......................................................................85
3.2. Xây dựng các văn bản pháp luật quản lý công tác lƣu trữ của doanh nghiệp
...........................................................................................................................87
3.2.1. Hoàn chỉnh, sửa đổi, bổ sung văn bản pháp luật hiện hành nhằm quản lý
hợp lý công tác lƣu trữ doanh nghiệp 100% vốn đầu tƣ nƣớc ngoài ............87
3.2.2. Xây dựng các văn bản quản lý và hƣớng dẫn nghiệp vụ phù hợp với thực
tiễn công tác lƣu trữ doanh nghiệp 100% vốn đầu tƣ nƣớc ngoài ................90
3.3. Hoàn thiện, đổi mới chƣơng trình đào tạo và nâng cao chất lƣợng, trình độ
đội ngũ cán bộ làm công tác văn thƣ, lƣu trữ trong doanh nghiệp ...................93
3.3.1. Hoàn thiện, đổi mới chƣơng trình đào tạo ngành lƣu trữ theo hƣớng đào
tạo chuyên sâu về lƣu trữ doanh nghiệp .......................................................93
3.3.2. Tăng cƣờng công tác đào tạo, bồi dƣỡng nhằm nâng cao trình độ, chuyên
môn, nghiệp vụ đội ngũ cán bộ làm công tác văn thƣ, lƣu trữ trong doanh
nghiệp ............................................................................................................95
3.4. Xây dựng hệ thống phòng, kho, Trung tâm lƣu trữ tài liệu doanh nghiệp 96
3.4.1. Tổ chức bộ phận lƣu trữ tài liệu trong các doanh nghiệp ...................96
3.4.2. Tổ chức phòng quản lý tài liệu lƣu trữ doanh nghiệp ở các địa phƣơng 99
3.4.3. Thành lập doanh nghiệp làm dịch vụ lƣu trữ tài liệu doanh nghiệp 100
3.4.4. Xây dựng kho lƣu trữ tài liệu lƣu trữ của doanh nghiệp ...................102
Tiểu kết chƣơng 3 ...........................................................................................104
KẾT LUẬN ............................................................................................................106
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ...............................................................111
PHỤ LỤC ...............................................................................................................117

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Từ năm 1986 Việt Nam đã thực hiện chính sách mở cửa và thu hút đầu tƣ nƣớc
ngoài. Cũng kể từ đó hàng loạt nhà đầu tƣ đã vào Việt Nam thành lập các doanh
nghiệp sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt trong những năm gần đây, khi mà Việt Nam trở
thành thành viên chính thức của tổ chức thƣơng mại thế giới WTO(11/2006), đã xuất
hiện một “dòng thác” đầu tƣ nƣớc ngoài vào thị trƣờng Việt Nam. Chính vì thế, hàng
loạt khu công nghiệp và khu chế xuất cùng với hàng ngàn doanh nghiệp 100% vốn đầu
tƣ nƣớc ngoài đƣợc thành lập và đi vào hoạt động. “Tính đến thời điểm 01/01/2009, số
doanh nghiệp FDI thực tế đang hoạt động là 5.625 doanh nghiệp, chỉ chiếm 2,7% tổng
số doanh nghiệp, gấp 5,3 lần số doanh nghiệp năm 2000, bình quân mỗi năm tăng
23,5% số doanh nghiệp. Khu vực này tuy số lƣợng doanh nghiệp ít nhƣng cũng đã thu
hút tới 1,83 triệu lao động, chiếm 22,2% tổng số lao động toàn doanh nghiệp, gấp 4,5
lần năm 2000, bình quân mỗi năm thu hút thêm 20,7% lao động. Năm 2008, mặc dù
vốn đầu tƣ chỉ chiếm 16,9%, doanh thu chỉ chiếm 19,5% so với toàn bộ doanh nghiệp,
nhƣng khu vực FDI lại thể hiện là khu vực đạt hiệu quả kinh doanh cao với lợi nhuận
trƣớc thuế chiếm tới 48,1% và đóng góp cho ngân sách Nhà nƣớc chiếm tới 40,4% so
với toàn bộ doanh nghiệp. So với năm 2000, lợi nhuận của khu vực này gấp 4,9 lần và
đóng góp cho ngân sách Nhà nƣớc gấp 5 lần”[67;tr.9]
“Mặc dù thời gian hoạt động và phát triển không dài so với các nƣớc có nền
kinh tế phát triển, nhƣng trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp đã sản sinh ra
một khối lƣợng lớn văn bản rất đa dạng và phong phú về mặt hình thức cũng nhƣ nội
dung. Hệ thống văn bản này không chỉ phản ánh quá trình hình thành và phát triển,
tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp mà còn phản ánh các đƣờng lối,
chủ trƣơng của Đảng và Nhà nƣớc Việt Nam trong thời gian qua. Hệ thống văn bản
của doanh nghiệp còn là công cụ hữu ích giúp các doanh nghiệp quản lý và điều hành
hoạt động sản xuất, kinh doanh, là yếu tố góp phần đáng kể vào thành công của doanh
nghiệp và có giá trị về nhiều mặt nhằm sử dụng trƣớc mắt và lâu dài phục vụ đời sống
xã hội”[5;tr.131]
Chúng ta có thể khẳng định rằng tài liệu lƣu trữ hình thành trong hoạt động của
doanh nghiệp không những có giá trị to lớn đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của
doanh nghiệp mà nó còn là những bằng chứng có giá trị pháp lý cao, là cơ sở để các cơ
quan Nhà nƣớc có thể thực hiện vai trò quản lý của mình đối với doanh nghiệp. Đặc
biệt, tài liệu lƣu trữ hình thành trong hoạt động của các doanh nghiệp 100% vốn đầu tƣ
nƣớc ngoài là một kho kinh nghiệm quý giá để các doanh nghiệp Việt Nam, các nhà
kinh tế, các nhà quản lý có thể học hỏi để thực hiện việc quản lý hoạt động sản xuất,
kinh doanh và hoạt động giao dịch thƣơng mại với các đối tác trên thị trƣờng quốc tế.
Đây cũng là những tài liệu phản ánh lịch sử hình thành và phát triển của nhiều ngành
công nghiệp ở Việt Nam nhƣ: công nghiệp dệt may, công nghiệp chế tạo ô tô; công
nghiệp điện tử và các ngành công nghệ cao,… Đặc biệt hơn, tài liệu lƣu trữ của các
doanh nghiệp 100% vốn đầu tƣ nƣớc ngoài sẽ là cơ sở để chúng ta có thể tiếp nhận các
nhà máy, công nghệ, máy móc,… của các doanh nghiệp này khi họ hết thời hạn thuê
đất, ngƣng hoạt động hay giải thể.
Đối với khoa học Lƣu trữ ở Việt Nam, các đặc điểm của tài liệu lƣu trữ và thực
tiễn công tác lƣu trữ trong các doanh nghiệp 100% vốn đầu tƣ nƣớc ngoài sẽ cung cấp
cho các nhà khoa học, các nhà quản lý,… những cơ sở thực tiễn về các biện pháp tổ
chức và quản lý công tác lƣu trữ mà các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài áp dụng trong doanh
nghiệp ở nƣớc ta. Đồng thời, công tác lƣu trữ trong các doanh nghiệp cũng cho thấy
những đặc điểm khác biệt giữa công tác lƣu trữ doanh nghiệp 100% vốn đầu tƣ nƣớc
ngoài so với công tác lƣu trữ của các doanh nghiệp và cơ quan Nhà nƣớc Việt Nam.
Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu cho phép các nhà lƣu trữ, các cơ quan quản lý lƣu
trữ có thể xây dựng và hoàn thiện các chính sách quản lý một cách phù hợp với đặc
điểm về hoạt động của công tác lƣu trữ trong các doanh nghiệp 100% vốn đầu tƣ nƣớc
ngoài ở Việt Nam hiện nay.
Từ những giá trị to lớn của tài liệu lƣu trữ hình thành trong hoạt động của các
doanh nghiệp 100% vốn đầu tƣ nƣớc ngoài đặt ra cho các cơ quan quản lý Nhà nƣớc,
các nhà khoa học một số câu hỏi cần đƣợc trả lời nhƣ: hoạt động tổ chức và quản
lý công tác lƣu trữ của doanh nghiệp 100% vốn đầu tƣ nƣớc ngoài có gì giống và khác
so với hoạt động này trong cơ quan Nhà nƣớc? Các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài có hay
không việc áp dụng các quy định về công tác lƣu trữ của các nƣớc đầu tƣ (Anh, Pháp,
Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc,…) vào trong hoạt động tổ chức và quản lý
công tác lƣu trữ của doanh nghiệp ở Việt Nam? Thực tế về tổ chức và quản lý công tác
lƣu trữ ở trong doanh nghiệp 100% vốn đầu tƣ nƣớc ngoài ở Việt Nam hiện nay nhƣ
thế nào? Các đặc điểm về hoạt động tổ chức và quản lý công tác lƣu trữ trong các
doanh nghiệp này cho thấy những ƣu điểm, nhƣợc điểm và những bài học kinh nghiệm
gì đối với công tác lƣu trữ Việt Nam? Từ thực tế đó, các doanh nghiệp và cơ quan Nhà
nƣớc cần có những giải pháp nhƣ thế nào để nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức và
quản lý công tác lƣu trữ trong các doanh nghiệp 100% vốn đầu tƣ nƣớc ngoài?
Để trả lời những câu hỏi trên cần có những công trình nghiên cứu từ tầm vi mô
cho đến tầm vĩ mô. Kết quả những công trình nghiên cứu đó sẽ chỉ ra các cơ sở khoa
học và thực tiễn nhằm xây dựng hệ thống lý luận, hệ thống pháp luật phù hợp với thực
tiễn công tác lƣu trữ của doanh nghiệp nói chung và công tác lƣu trữ của doanh nghiệp
100% vốn đầu tƣ nƣớc ngoài ở Việt Nam nói riêng. Đó cũng là mục tiêu mà tác giả đề
tài này hƣớng tới trong quá trình nghiên cứu của mình. Để thực hiện mục tiêu đó, tác
giả bƣớc đầu nghiên cứu và lựa chọn đề tài: “Tổ chức và quản lý công tác lưu trữ
trong các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài (nghiên cứu các doanh nghiệp
trên địa bàn Thành phố Biên Hòa - Đồng Nai)” làm đề tài luận văn Thạc sĩ của mình.

2.Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu
2.1. Mục tiêu
Tác giả thực hiện đề tài này nhằm đạt đƣợc những mục tiêu sau:
Nghiên cứu về thực tiễn các biện pháp tổ chức và quản lý công tác lƣu trữ đã và
đang áp dụng trong các doanh nghiệp 100% vốn đầu tƣ nƣớc ngoài. Qua thực tiễn tại
các doanh nghiệp 100% vốn đầu tƣ nƣớc ngoài trên địa bàn Thành phố Biên Hòa, Tỉnh
Đồng Nai, tác giả đề tài nhận xét và đánh giá những ƣu điểm, hạn chế và các nguyên
nhân của công tác lƣu trữ trong các doanh nghiệp này. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất
một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác lƣu trữ trong các doanh nghiệp
100% vốn đầu tƣ nƣớc ngoài trên địa bàn Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai hiện
nay.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài
Đề tài đƣợc thực hiện nhằm giải quyết các nhiệm vụ cụ thể nhƣ sau:
- Khái quát chung về lịch sử hình thành, phát triển và cơ cấu tổ chức của các doanh
nghiệp 100% vốn đầu tƣ nƣớc ngoài tại tỉnh Đồng Nai.
- Tìm hiểu về thành phần, nội dung các loại văn bản, tài liệu hình thành trong hoạt
động của các doanh nghiệp 100% vốn đầu tƣ nƣớc ngoài và phân tích những ý nghĩa
của khối tài liệu này đối với nền kinh tế - xã hội nói chung và đối với doanh nghiệp nói
riêng.
- Khảo sát các biện pháp tổ chức và quản lý công tác lƣu trữ trong doanh nghiệp 100%
vốn đầu tƣ nƣớc ngoài trên địa bàn Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Đánh giá và nhận xét những hiệu quả, ƣu điểm, hạn chế và phân tích các nguyên
nhân của những hạn chế trong tổ chức và quản lý công tác lƣu trữ của các doanh
nghiệp 100% vốn đầu tƣ nƣớc ngoài trên địa bàn Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả về tổ chức và quản lý công tác lƣu trữ
trong các doanh nghiệp này.
3. Đối tƣợng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
3.1. Đối tƣợng nghiên cứu: Các biện pháp tổ chức và quản lý công tác lƣu trữ
trong các doanh nghiệp 100% vốn đầu tƣ nƣớc ngoài.
3.2. Phạm vi nghiên cứu: Các biện pháp tổ chức và quản lý công tác lƣu trữ trong
các doanh nghiệp 100% vốn đầu tƣ nƣớc ngoài trên địa bàn Thành phố Biên Hòa, Tỉnh
Đồng Nai.
4. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Do hệ thống văn bản, tài liệu của các doanh nghiệp đầu tƣ nƣớc ngoài rất khó
tiếp cận cho nên đã có một thời gian khá dài khoa học Lƣu trữ Việt Nam thiếu vắng
những công trình nghiên cứu quy mô lớn. Trong những năm gần đây do yêu cầu cấp

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1035239 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement