Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nazika_online_77640
#981443 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Tổng quan các lý thuyết về hoán dụ tiếng Anh và tiếng Việt trên cơ sở đó xác định khái niệm, tiêu chí nhận diện hoán dụ và phương pháp tiếp cận hoán dụ. Thông qua tư liệu của 145 hoán dụ chứa các từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người được lấy từ các từ điển và một số văn bản tiếng Anh, tiếng Việt, qua nguồn tư liệu Internet và một số công trình nghiên cứu để tìm hiểu đặc điểm ngữ nghĩa hoán dụ có phạm trù nguồn là từ chỉ bộ phận cơ thể người trong tiếng Anh (có so sánh với tiếng Việt). Khảo sát cách chuyển dịch tương đương các hoán dụ có phạm trù nguồn là từ chỉ bộ phận cơ thể người từ tiếng Anh sang tiếng Việt
Chương 1. Lịch sử vấn đề và cơ sở lý thuyết…………………….….4
1. Lịch sử vấn đề …………………………………………………....4
Tình hình nghiên cứu hoán dụ trong tiếng Anh …………………..…4
Tình hình nghiên cứu hoán dụ trong tiếng Việt …………………....13
2. Hoán dụ và các khái niệm liên quan đến hoán dụ …………....17
Khái niệm hoán dụ ……….………………………………………..17
Phân biệt hoán dụ với ẩn dụ và cải dung ………………………….21
3. Tiểu kết …………………………………………………………...24
Chương 2. Khảo sát các hoán dụ có phạm trù nguồn là từ chỉ bộ
phận cơ thể người trong tiếng Anh (có liên hệ với tiếng Việt)…....25
1. Mô tả đặc điểm cấu tạo của các hoán dụ có chứa từ chỉ bộ phận cơ
thể người trong tiếng Anh. ………………….................................25
1.1. Hoán dụ là từ độc lập ………………………………………….. 26
1.2. Hoán dụ là từ ghép …………………………………………….. 27
1.3. Hoán dụ là ngữ cố định …………………………………………28
2. Mô tả nghĩa hoán dụ có chứa các từ chỉ bộ phận cơ thể người trong
tiếng Anh (có liên hệ với tiếng Việt) ……………….……………….31
2.1. Eye ………..………………………………………………….. ..31
2.2. Ear …………………………………………………………......38
2.3. Head …………………………………………………………. ...42
2.4. Tongue ………………………………….....................................49
2.5. Mouth ……………………………………………………...... 54
2.6. Lip ……..……………………………………………………..60
3. Tiểu kết …………………………………………………………...64
Chương III. Các cách chuyển dịch hoán dụ từ tiếng Anh sang tiếng
Việt...........................................................................................................67
1. Khái quát về các cách chuyển dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt …67
1.1. Chuyển dịch tương đương ………………………………………..68
1.2. Chuyển dịch không tương đương ………………………………….72
2. Cách chuyển dịch hoán dụ có phạm trù nguồn là từ chỉ bộ phận cơ thể
người từ tiếng Anh sang tiếng Việt …………………………………. 77
2.1. Chuyển dịch tương đương ……………………………………….77
2.2. Chuyển dịch không tương đương ………………………………..86
3. Tiểu kết …………………………………………………………….90
Kết luận ……………………………………………………………...91
Tài liệu tham khảo …………………………………………………….94
Nguồn tư liệu ……………………………………………………….101

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Hoán dụ là một trong nhiều biện pháp tu từ được sử dụng phổ biến
trong tất cả các ngôn ngữ kể cả tiếng Anh và tiếng Việt. Có thể nói, trong
cuộc sống hàng ngày chúng ta sử dụng khá nhiều hoán dụ. Đây là một
cách mà người nói dùng để truyền đạt tư tưởng, tình cảm của mình. Hoán
dụ xuất hiện ở tất cả các trường từ vựng khác nhau nhưng có lẽ phổ biến
nhất đó chính là các từ trong trường từ vựng chỉ bộ phận cơ thể người. Lý
do hoán dụ xuất hiện nhiều ở trường từ vựng này vì con người là trung
tâm của vũ trụ và con người luôn lấy mình làm trung tâm để nhận thức
thế giới.
Hơn thế nữa, hoán dụ là một trong những yếu tố tạo nên bản sắc của
ngôn ngữ. Trong tiếng Việt cũng như trong tiếng Anh, hoán dụ là một
trong những biện pháp tu từ được sử dụng khá nhiều. Việc xử lý hay
chuyển dịch các hoán dụ từ tiếng Anh sang tiếng Việt thường gặp khó
khăn chính do người dịch cố gắng giữ đặc trưng của ngôn ngữ. Khi dịch
từ tiếng Anh sang tiếng Việt việc tìm các tương đương hoán dụ một cách
chính xác thường là rất khó.
Ngoài ra, là một người học ngoại ngữ, tui thấy hoán dụ có vai trò
quan trọng trong khi sử dụng ngoại ngữ giao tiếp với người nước ngoài.
Khi còn là sinh viên, tui chỉ học tiếng Anh qua sách vở, thầy cô, bạn bè,
và hầu như không có cơ hội giao tiếp với người Anh. Cho đến khi ra
trường và trở thành một giáo viên ngoại ngữ (dạy tiếng Việt cho người
nước ngoài), tui mới có nhiều cơ hội tiếp xúc với người Anh và những
khiếm khuyết trong ngôn ngữ giao tiếp bắt đầu xuất hiện. Do thiếu vốn từ
ngữ, đặc biệt là thiếu kiến thức về hoán dụ, đôi khi tui đã có những hiểu
nhầm trong giao tiếp hay không diễn đạt được chính xác suy nghĩ và ý
mình muốn biểu đạt. Trong quá trình giảng dạy tui thấy rằng việc hiểu
biết sâu về hoán dụ và cách sử dụng chúng là rất cần thiết cho sinh viên
để họ biết được những cách nói thực tế mà người Việt vẫn sử dụng.
Chính vì những lí do trên mà tui đã chọn đề tài này làm đề tài luận văn
cao học của mình.
2. Đối tƣợng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu chính của luận văn là hoán dụ có phạm trù
nguồn là các từ chỉ bộ phận cơ thể người trong tiếng Anh (có so sánh với
tiếng Việt). Tuy nhiên, do số lượng các hoán dụ trong tiếng Anh lại khá
lớn nên trong phạm vi của luận văn, chúng tui chỉ xem xét các hoán dụ
chứa các từ chỉ bộ phận cơ thể người trong tiếng Anh ở sáu từ chính là
eye, ear, lip, head, mouth và tongue.
3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu của đề tài là:
- Làm sáng tỏ đặc điểm cấu tạo và ngữ nghĩa của hoán dụ trong
tiếng Anh thông qua các hoán dụ chứa từ chỉ bộ phận cơ thể
người.
- Tìm hiểu sự giống nhau và khác nhau trong nghĩa hoán dụ của các
từ ngữ chỉ bộ phận cơ thể người của tiếng Anh và tiếng Việt.
- Xem xét cách thức chuyển dịch các hoán dụ chỉ bộ phận cơ thể
người từ tiếng Anh sang tiếng Việt.
Để thực hiện các mục đích trên, luận văn tập trung giải quyết
những nhiệm vụ sau:
- Tổng quan các lý thuyết về hoán dụ trong tiếng Anh và tiếng Việt.
Trên cơ sở đó, xác định các khái niệm , tiêu chí nhận diện hoán dụ
và phương pháp tiếp cận hoán dụ.
- Tìm hiểu đặc điểm ngữ nghĩa hoán dụ có phạm trù nguồn là từ chỉ
bộ phận cơ thể người trong tiếng Anh (có so sánh với tiếng Việt).
- Khảo sát cách chuyển dịch tương đương các hoán dụ có phạm trù
nguồn là từ chỉ bộ phận cơ thể người từ tiếng Anh sang tiếng Việt.
4. Phƣơng pháp nghiên cứu.
Ngoài các phương pháp luận chung là diễn dịch và qui nạp, luận
văn đã sử dụng kết hợp nhiều phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ học
khác nhau như:
- Phương pháp mô tả, phân tích cấu trúc, phân tích ngữ nghĩa, so
sánh đối chiếu và thống kê.
- Tư liệu của luận văn bao gồm 145 hoán dụ chứa các từ ngữ chỉ bộ
phận cơ thể người được lấy từ các từ điển và một số văn bản tiếng
Anh và tiếng Việt. Ngoài ra, luận văn cũng sử dụng một số tư liệu
được lấy từ Internet, khẩu ngữ hay từ công trình nghiên cứu của
các tác giả đi trước.
5. Bố cục của luận văn
Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, tài liệu tham khảo thì luận
văn gồm có ba chương chính.
- Chương 1: Lịch sử vấn đề và cơ sở lý thuyết.
- Chương 2: Khảo sát đặc điểm cấu tạo và nghĩa các hoán dụ có
phạm trù nguồn là từ chỉ bộ phận cơ thể người.
- Chương 3: Cách chuyển dịch hoán dụ từ tiếng Anh sang tiếng Việt
(trên cứ liệu các hoán dụ có phạm trù nguồn là từ chỉ bộ phận cơ thể
người).
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By doihanh
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1021932 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement