Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By ninhxuannhan
#981302 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
Tìm hiểu những nét đặc trưng ngôn ngữ văn hóa của các thành ngữ chỉ thực vật trong tiếng Hán và tiếng Việt, thông qua đó tìm ra những nét tương đồng và khác biệt về ngôn ngữ văn hóa, về tư duy liên tưởng của hai dân tộc. Đưa ra những kinh nghiệm giảng dạy và học thành ngữ trong tiếng Hán như dùng cách kể chuyện, dùng cách chơi tiếp sức, dùng cách chơi câu đối, và một số chú ý trong dịch thuật
MỞ ĐẦU
1.LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trong mấy thập kỉ gần đây, ngành ngôn ngữ học thế giới bƣớc sang
một giai đoạn mới. Việc nghiên cứu khoa học không dừng lại ở bản thể
ngôn ngữ mà tiến tới nghiên cứu những nhân tố bên ngoài có ảnh hƣởng
trực tiếp đến bản thể ngôn ngữ và mối quan hệ giữa chúng với nhau.
Chính vì vậy mà xu hƣớng nghiên cứu liên ngôn ngữ và xuyên văn hoá đã
trở thành bình diện không thể thiếu đƣợc đối với bất cứ một quốc gia nào
trên thế giới trong đó có Trung Quốc và Việt Nam.
Trung Quốc và Việt Nam là hai nƣớc có tiếp xúc văn hoá từ xa xƣa,
do đó có quan hệ mật thiết với nhau. Giữa hai dân tộc có nhiều điểm gần
và giống nhau, nhƣng do sự đa dạng về đặc thù, về điều kiện tự nhiên, văn
hoá, xã hội, kinh tế, quân sự, phong tục tập quán, quan điểm, thẩm mĩ...
của mỗi dân tộc khác nhau, đã tạo nên cho mỗi dân tộc có một cách sống
riêng, một tƣ duy riêng, một ngôn ngữ với những phƣơng diện diễn đạt
mang đậm nét sắc thái của dân tộc. Có thể nói: “Ngôn ngữ là tâm hồi của
dân tộc”. Hai dân tộc cũng có những nét khác biệt của mình, và những nét
khác biệt đó thể hiện rõ nét nhất ở ngôn ngữ trong đó có thành ngữ.
Thành ngữ là một trong những kho tàng văn hoá của nhân loại. Dân
tộc Trung Quốc có bề dày lịch sử hàng vạn năm với các triều đại phong
kiến nổi tiếng thế giới. Nếu coi ngôn ngữ là một bộ phận của văn hoá thì
trong di sản văn hoá văn minh Trung Quốc có cả ngôn ngữ là tiếng Hán,
trong đó thành ngữ là một bộ phận cấu thành không thể thiếu đƣợc của
ngôn ngữ.
Trong lịch sử phát triển của mình, Trung Quốc và Việt Nam đều là
một nƣớc có nền sản xuất nông nghiệp là chính. Trung Quốc với trên 70%
là nông dân và Việt Nam cũng có khoảng 80% là nông dân. Các loại cây
thực vật đều rất quen thuộc đối với ngƣời dân Trung Quốc và Việt Nam
nhƣ cỏ, cây, hoa, lá, tre... Hơn nữa những cây thực vật này còn đi sâu vào
nền văn hoá của hai dân tộc, đặc biệt là cỏ, cây, hoa, lá, tre, thóc, gạo...
Chúng đi vào tiếng Hán cũng nhƣ tiếng Việt bằng lối tƣ duy liên tƣởng để
tạo ra những thành ngữ có yếu tố chỉ thực vật. Những thành ngữ này đều
đƣợc sử dụng rộng rãi trong giao tiếp, trong thơ ca, truyện và trong các
tác phẩm văn học nổi tiếng..., chúng phản ánh đậm nét những đặc trƣng
về văn hoá và tƣ duy của dân tộc. Chính vì vậy, nghiên cứu khảo sát, so
sánh thành ngữ của hai ngôn ngữ Trung – Việt, ngƣời ta có thể tìm ra
những nét tƣơng đồng và khác biệt giữa nền văn hoá này với nền văn hoá
khác, tìm ra những cái tƣơng đồng và khác biệt về tƣ duy liên tƣởng của
dân tộc, để góp phần vào việc giao lƣu về văn hoá, xã hội, kinh tế, quân
sự, tập quán, thẩm mĩ...
Chính vì lí do trên, trong khuôn khổ của một luận văn Thạc sỹ,
chúng tui tiến hành khảo sát một cách cơ bản về thành ngữ tiếng Hán có
yếu tố chỉ thực vật. Chúng tui sẽ khảo sát chúng ở bình diện cấu trúc và ngữ
nghĩa gắn với những đặc trƣng văn hoá và lối tƣ duy liên tƣởng với mong
muốn giúp giáo viên giảng dạy và sinh viên hai nƣớc có những hiểu biết nhất
định về thành ngữ. Từ đó giúp họ khắc phục những trở ngại về ngôn ngữ và
văn hoá, sử dụng thành ngữ chính xác trong việc giao lƣu, dịch thuật, biên
soạn sách, biên soạn từ điển giữa hai thứ tiếng Hán và Việt.
2.MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
Mục đích của luận văn là tìm hiểu những nét đặc trƣng ngôn ngữ văn
hoá của các thành ngữ có yếu tố chỉ thực vật trong tiếng Hán và tiếng Việt.
Nét đặc trƣng ở đây là chỉ những gì chỉ riêng xuất hiện ở thành ngữ tiếng
Hán, mà thành ngữ tiếng Việt không có hay ngƣợc lại. Thông qua đó để
tìm ra những nét tƣơng đồng và khác biệt về ngôn ngữ văn hoá, về tƣ duy
liên tƣởng của hai dân tộc, giúp cho việc hiểu chính xác, vận dụng đúng
các thành ngữ trong việc giao tiếp, dịch thuật, biên soạn sách và biên soạn
từ điển...
Để đạt đƣợc mục đích trên, luận văn tiếp thu một số quan niệm của
các nhà nghiên cứu thành ngữ của Trung Quốc và Việt Nam. Trên cơ sở
đó khảo sát miêu tả, so sánh ngữ nghĩa và cấu trúc của thành ngữ có yếu
tố chỉ thực vật trong tiếng Hán và tiếng Việt. Để làm đƣợc điều này chúng
tui sẽ tìm hiểu môi trƣờng sinh sống và đặc trƣng sinh trƣởng của cây
thực vật ở hai nƣớc đƣợc thể hiện trong ngôn ngữ nói chung và thành ngữ
có yếu tố chỉ thực vật nói riêng. Đồng thời chúng tui từ cấu trúc, ngữ
nghĩa của thành ngữ đó, qua phân tích so sánh để tìm ra những nét tƣơng
đồng và khác biệt về ngôn ngữ văn hoá, và tƣ duy liên tƣởng của hai dân
tộc.
3.ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Với những mục đích nêu trên, luận văn tập trung thực hiện những
nhiệm vụ sau:
(1). Trình bày một số kết luận liên quan đến thành ngữ mà các nhà
ngôn ngữ học hai nƣớc đã đạt đƣợc nhƣ khái niệm thành ngữ, cấu trúc

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By anhhu
#1011311 viewtopic.php?f=113&t=262490
ban oi cho minh hoi link nay sao k down dc. huhu. minh dan can gap tai lieu nay lam. co ai giup minh voi. thanks
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1011328 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement