Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thanhbinh_an
#979702 Link tải luận văn miễn phí cho ae
Luận văn ThS. Hồ Chí Minh học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Làm rõ những nội dung cơ bản trong văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng văn hóa ứng xử của sinh viên học viện Báo chí và tuyên truyền. Đề xuất các giải pháp nhằm giáo dục văn hóa ứng xử cho sinh viên học viện Báo chí và Tuyên truyền theo văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam luôn là mối quan tâm
trong tư tưởng và hành động thực tiễn của Hồ Chí Minh. Ngay từ rất sớm, Hồ
Chí Minh đã có tư duy hết sức tiến bộ và sâu sắc về nền văn hóa sẽ được xây
dựng ở Việt Nam ngay sau khi nước ta giành được độc lập. Trong thực tiễn
chỉ đạo xây dựng nền văn hóa mới, Người đặc biệt quan tâm tới việc xây
dựng con người mới, trong đó văn hóa ứng xử giữ một vị trí quan trọng. Bản
thân Hồ Chí Minh là một tấm gương mẫu mực trong việc thực hiện văn hóa
ứng xử. Trong những năm đổi mới, trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh,
Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã
hội, cần đẩy mạnh và phát triển văn hóa. Nhiệm vụ xây dựng con người
mới do đó cũng được quán triệt sâu rộng trong toàn xã hội.
Với quá trình hội nhập toàn cầu, nền văn hóa Việt Nam được giao lưu
với nhiều nền văn hóa trên thế giới; Điều đó cho phép chúng ta bổ sung, làm
phong phú thêm nền văn hóa nước nhà, song, những yếu tố văn hóa “lai căng”
cũng có dịp bùng phát gây ảnh hưởng không nhỏ tới các tầng lớp nhân dân
đặc biệt là giới trẻ. Những năm gần đây, cùng với một số tác động tiêu cực
của nền kinh tế thị trường, một bộ phận không nhỏ đoàn viên, thanh niên
thoái hóa biến chất về đạo đức, lối sống, xuống cấp về văn hóa trong đó có
văn hóa ứng xử.
Để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, một yêu cầu
vừa cơ bản lâu dài, vừa cấp bách đặt ra là giáo dục văn hóa ứng xử trong toàn
xã hội, mà trước hết là giới trẻ - Những người chủ tương lai của đất nước theo
tư tưởng và tấm gương đạo đức, văn hóa Hồ Chí Minh.
Học viện Báo chí và Tuyên truyền là đơn vị trực thuộc Học viện Chính
trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam luôn là mối quan tâm
trong tư tưởng và hành động thực tiễn của Hồ Chí Minh. Ngay từ rất sớm, Hồ
Chí Minh đã có tư duy hết sức tiến bộ và sâu sắc về nền văn hóa sẽ được xây
dựng ở Việt Nam ngay sau khi nước ta giành được độc lập. Trong thực tiễn
chỉ đạo xây dựng nền văn hóa mới, Người đặc biệt quan tâm tới việc xây
dựng con người mới, trong đó văn hóa ứng xử giữ một vị trí quan trọng. Bản
thân Hồ Chí Minh là một tấm gương mẫu mực trong việc thực hiện văn hóa
ứng xử. Trong những năm đổi mới, trên nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh,
Đảng Cộng sản Việt Nam đã khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã
hội, cần đẩy mạnh và phát triển văn hóa. Nhiệm vụ xây dựng con người
mới do đó cũng được quán triệt sâu rộng trong toàn xã hội.
Với quá trình hội nhập toàn cầu, nền văn hóa Việt Nam được giao lưu
với nhiều nền văn hóa trên thế giới; Điều đó cho phép chúng ta bổ sung, làm
phong phú thêm nền văn hóa nước nhà, song, những yếu tố văn hóa “lai căng”
cũng có dịp bùng phát gây ảnh hưởng không nhỏ tới các tầng lớp nhân dân
đặc biệt là giới trẻ. Những năm gần đây, cùng với một số tác động tiêu cực
của nền kinh tế thị trường, một bộ phận không nhỏ đoàn viên, thanh niên
thoái hóa biến chất về đạo đức, lối sống, xuống cấp về văn hóa trong đó có
văn hóa ứng xử.
Để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới, một yêu cầu
vừa cơ bản lâu dài, vừa cấp bách đặt ra là giáo dục văn hóa ứng xử trong toàn
xã hội, mà trước hết là giới trẻ - Những người chủ tương lai của đất nước theo
tư tưởng và tấm gương đạo đức, văn hóa Hồ Chí Minh.
Học viện Báo chí và Tuyên truyền là đơn vị trực thuộc Học viện Chính
trị- Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#989360 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement