Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By [email protected]
#979651 Link tải miễn phí Luận văn:Bắc sứ thông lục và giao lưu học thuật Việt - Trung thế kỉ XVIII : Luận văn ThS. Hán Nôm: 60 22 40
Nhà xuất bản:ĐHKHXH&NV
Ngày:2013

Luận văn ThS. Hán Nôm -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Tìm hiểu sâu về tiểu sử, sự nghiệp trước thuật và đánh giá vai trò của chuyến đi sứ năm 1760-1762 đối với hoạt động học thuật của Lê Quý Đôn. Khảo cứu, dịch chú và tìm hiểu nội dung, giá trị tác phẩm Bắc sứ thông lục được Lê Quý Đôn viết trên đường đi sứ. Phân tích các chủ đề, khái quát các khuynh hướng, các kết quả và ảnh hưởng qua lại của những hoạt động giao lưu học thuật cùng những vấn đề chung của học thuật hai nước Việt - Trung trong thế kỷ XVIII. Tìm hiểu về Bắc sứ thông lục và giao lưu học thuật Việt – Trung thế kỉ XVIII, nghiên cứu Quan hệ học thuật Việt - Trung thế kỉ XVIII nói riêng và quan hệ giao lưu văn hóa – học thuật Việt Nam – Trung Quốc nói chung qua: Bối cảnh văn hóa xã hội và học thuật Việt – Trung thế kỉ XVIII; trao đổi học thuậtgiữa sứ thần Việt Nam và quan viên Trung Quốc; một số hoạt động giao lưu họa thuật Bắc sứ thông lục quyền một và quyển bốn không nghi chép được; bước đầu so sánh hoạt động trao đổi học thuật của đoàn sứ với các chuyến đi sứ trước và sau năm 1760-1762 trong thế kỉ XVIII
1. Lý do nghiên cứu
Thế kỷ XVIII, bối cảnh kinh tế, chính trị xã hội và văn hóa học thuật ở Việt
Nam vô cùng phong phú và phức tạp. Ở Trung Quốc và một số nƣớc Đông Á, Nho
học phát triển rầm rộ, có nhiều thành tựu và nhiều khuynh hƣớng chuyển biến mạnh
mẽ. Ngoài con đƣờng giao thoa cộng đồng văn hóa, các chuyến đi sứ của các sứ
đoàn Việt Nam sang Trung Quốc là con đƣờng đem lại những tiếp xúc và giao lƣu
học thuật chính thống. Tuy vậy trong nhiều công trình, bài viết về các chuyến đi sứ
Trung Quốc đa số các học giả mới chỉ giới thiệu, thống kê, nghiên cứu về thể chế
triều cống, thơ văn đi sứ hay quan hệ bang giao hai nƣớc, mà ít thậm chí không đề
cập đến hoạt động trao đổi học thuật của các Sứ thần Việt Nam với quan lại Trung
Quốc. Chúng tui thiết nghĩ đây là đề tài khoa học thú vị cần đƣợc đi sâu nghiên cứu.
Trong kho sách Hán Nôm thuộc Viện nghiên cứu Hán Nôm và một số cơ
quan lƣu trữ khác, mảng tƣ liệu về các chuyến đi sứ rất phong phú. Đặc biệt chuyến
đi sứ của Lê Quý Đôn năm 1760-1762 là một trƣờng hợp điển hình đƣợc ghi chép
chi tiết trong cuốn nhật kí 北使通錄 Bắc sứ thông lục A.179 và rất nhiều tƣ liệu lƣu
trữ khác, phản ánh hoạt động giao lƣu học thuật Việt – Trung nổi bật nhất trong thế
kỉ XVIII. Thông qua văn bản Bắc sứ thông lục nghiên cứu về quan hệ giao lƣu học
thuật Việt – Trung thế kỉ XVIII là một đề tài có cơ sở tƣ liệu, giá trị khoa học và ý
nghĩa thực tiễn, giúp tăng cƣờng hiểu biết và định giá đúng đắn về giao lƣu học
thuật Việt – Trung trong quá khứ, đồng thời thúc đẩy quan hệ trao đổi học thuật
Việt – Trung hiện nay.
Văn minh văn hóa Trung Hoa từ lâu đã đƣợc tôn vinh là một trong những cái
nôi của thế giới. Sự bí ẩn và sức hấp dẫn tự thân của nền văn minh văn hóa lâu đời
và rực rỡ đã sớm đƣợc thế giới quan tâm chú trọng. Những năm gần đây, Trung
Quốc phát triển nhanh chóng ở mọi lĩnh vực, trở thành cƣờng quốc lớn mạnh trên
thế giới. Về lĩnh vực văn hóa, chính phủ Trung Quốc không ngừng giới thiệu quảng
bá mở rộng vùng ảnh hƣởng văn hóa Hán ra toàn thế giới. Với lợi thế là nƣớc trung
tâm của Châu Á, có dân số đông nhất và diện tích lớn nhất thế giới, sự hấp dẫn tự nhiên của nền văn hóa Hán, sự tăng cƣờng ―vùng phủ sóng‖ văn hóa Hán cùng với
sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc hiện đại đã và đang tạo ra một trào lƣu, một
làn sóng thu hút nhiều học giả trong nƣớc và quốc tế đổ xô vào nghiên cứu Trung
Quốc trên mọi phƣơng diện ngoại giao, quân sự, kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa,
lịch sử, kĩ thuật, y học… Việt Nam là nƣớc liền kề, từ xƣa đã có mối liên quan chặt
chẽ mật thiết với Trung Quốc. Bởi vậy công tác nghiên cứu Trung Quốc từ đa
phƣơng diện, đa góc độ càng trở nên quan trọng và cần thiết. Trong đó việc nghiên
cứu quan hệ giao lƣu học thuật Việt – Trung thông qua chuyến đi sứ của Lê Quý
Đôn 1760-1762 góp thêm một góc nhìn để định hƣớng gìn giữ và phát huy quan hệ
giao lƣu trao đổi học thuật Việt - Trung trong thời đại ngày nay.
2. Đối tượng nghiên cứu
Luận văn nghiên cứu hoạt động giao lƣu học thuật Việt – Trung thế kỷ XVIII
trƣờng hợp chuyến đi sứ của Lê Quý Đôn năm 1760-1762 nhìn từ văn bản Bắc sứ
thông lục A.179 hiện đang lƣu giữ tại Viện nghiên cứu Hán Nôm. Ngoài ra trong
quá trình dịch chú và nghiên cứu, học viên đối chiếu với một số tác phẩm liên quan
đến chuyến đi sứ của Lê Quý Đôn nhƣ: Quế Đường thi vựng tuyển toàn tập 桂堂詩
彙選全集 VHv.2341, Quần thư khảo biện 群書考辮 A.252, Thánh mô hiền phạm
lục 聖謨賢範 VHv.275/1-4 và Kiến văn tiểu lục 見文小錄 A.32.
3. Lịch sử vấn đề nghiên cứu
3.1. Lịch sử nghiên cứu văn bản Bắc sứ thông lục A.179
Lê Quý Đôn là tác gia có đóng góp lớn trong lịch sử văn hóa dân tộc Việt
Nam. Giới học giả đã tiến hành nghiên cứu và đạt nhiều thành tựu lớn trên hầu hết
các phƣơng diện nhƣ: Thân thế sự nghiệp, hoạt động chính trị, trƣớc thuật và các tác
phẩm trứ danh của Lê Quý Đôn. Trong đó chuyến đi sứ sang Thanh năm 1760 -
1762 cũng đƣợc nhiều ngƣời chú ý. Bên cạnh các tập thơ ghi chép thơ ca xƣớng họa
đề vịnh trên đƣờng đi sứ, Bắc sứ thông lục là tác phẩm văn xuôi kí lục trọn vẹn toàn
bộ công tác trù bị và các hoạt động trong thời gian đi sứ của phái đoàn. Bởi vậy
khoảng từ những năm 60 của thế kỉ XX đã có nhiều nhà nghiên cứu tiến hành giới

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By phamthutb
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement