Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tranholienphuong
#978423 Luận văn:Vai trò của nông dân tỉnh Thái Nguyên trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn hiện nay : Luận văn ThS. Triết học: 60 22 03 08
Nhà xuất bản:ĐHKHXH & NV
Ngày:2014
Miêu tả:118 tr
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1
Chƣơng 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ NÔNG DÂN VÀ VAI
TRÒ CỦA NÔNG DÂN TRONG CNH, HĐH NÔNG NGHIỆP,
NÔNG THÔN Ở VIỆT NAM HIỆN NAY ................................................... 9
1.1. Một số vấn đề về nông dân, nông nghiệp, nông thôn Việt Nam
trong quá trình CNH, HĐH đất nước ............................................................. 9
1.1.1. Quan niệm về nông dân và đặc điểm của nông dân Việt Nam
hiện nay ....................................................................................................... 9
1.1.2. Vấn đề nông nghiệp, nông thôn Việt Nam trong quá trình công
nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn ..................................... 20
1.2. Tác động của CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn đối với nông
dân và khái quát lý luận về vai trò của nông dân trong CNH, HĐH
nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam. ........................................................... 34
1.2.1. Tác động của CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn đối với
nông dân Việt Nam ................................................................................... 34
1.2.2. Khái quát lý luận về vai trò của nông dân trong CNH, HĐH
nông nghiệp, nông thôn ............................................................................ 38
Chƣơng 2. VAI TRÒ CỦA NÔNG DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
TRONG CNH, HĐH NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN HIỆN NAY -
THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ................................................................. 49
2.1. Thực trạng vai trò nông dân tỉnh Thái Nguyên trong CNH, HĐH
nông nghiệp nông thôn hiện nay .................................................................. 49
2.1.1. Khái quát đặc điểm kinh tế - xã hội và nông dân tỉnh Thái
Nguyên ...................................................................................................... 49
2.1.2. Thực trạng vai trò của nông dân Thái Nguyên trong CNH,
HĐH nông nghiệp nông thôn .................................................................... 54
2.2. Yêu cầu và giải pháp cơ bản nhằm phát huy vai trò của nông dân
tỉnh Thái Nguyên trong quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông
nghiệp, nông thôn. ........................................................................................ 87
2.2.1. Yêu cầu ........................................................................................... 87
2.2.2. Giải pháp cơ bản phát huy vai trò nông dân tỉnh Thái Nguyên
trong CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. .............................................. 97
KẾT LUẬN .................................................................................................. 111
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................... 113
PHỤ LỤC ..................................................................................................... 119


Link tải Free download cho anh em Ketnooi:
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement