Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Jordon
#977460 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối
PHẦN MỞ ĐẦU ...............................................................................................1
Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VAI TRÒ CỦA ĐOÀN
TNCS HỒ CHÍ MINH TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ
TƯ TƯỞNG CHO THANH THIẾU NIÊN ......................................................9
1.1. Nhận thức về vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong giáo dục
chính trị, tư tưởng cho thanh thiếu niên .........................................................9
1.1.1. Khái quát về vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.........................9
1.1.2. Vai trò và đặc điểm của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
cho thanh thiếu niên trong giai đoạn hiện nay ........................................ 14
1.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về vai trò của
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
cho thanh thiếu niên .................................................................................... 18
1.2.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh................................................................... 18
1.2.2. Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam..................................... 25
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
trong giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh thiếu niên.............................. 32
1.3.1. Tổ chức và hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ................... 32
1.3.2. Nội dung và cách giáo dục chính trị, tư tưởng của
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho thanh thiếu niên ...................................... 36
1.3.3. Sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và phối hợp của các cơ quan,
tổ chức trong giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh thiếu niên............. 40
Chương 2. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH HÀ TĨNH VỚI CÔNG TÁC
GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ, TƯ TƯỞNG CHO THANH THIẾU NIÊN –
KẾT QUẢ VÀ HẠN CHẾ ............................................................................. 45
2.1. Tình hình, đặc điểm Hà Tĩnh và thanh thiếu niên Hà Tĩnh ................. 45
2.1.1. Tình hình, đặc điểm Hà Tĩnh ......................................................... 45
2.1.2. Tình hình, đặc điểm thanh thiếu niên Hà Tĩnh .............................. 47
2.2. Thực trạng giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh thiếu niên Hà Tĩnh
của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh............................................... 52
2.2.1. Thực trạng tổ chức và hoạt động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
tỉnh Hà Tĩnh ............................................................................................. 52
2.2.2. Kết quả đạt được trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho
thanh thiếu niên Hà Tĩnh của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh .. 65
2.2.3. Những hạn chế và nguyên nhân trong công tác giáo dục chính trị,
tư tưởng cho thanh thiếu niên Hà Tĩnh của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
tỉnh Hà Tĩnh ............................................................................................. 67
Chương 3. QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO VAI TRÒ
CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRONG GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ,
TƯ TƯỞNG CHO THANH THIẾU NIÊN.................................................... 72
3.1. Quan điểm nâng cao vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong
công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh thiếu niên......................... 72
3.1.1. Giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên là một trong những
nhiệm vụ quan trọng và lâu dài của của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
trong giai đoạn hiện nay.......................................................................... 72
3.1.2. Nâng cao vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong giáo dục
chính trị tư tưởng cho thanh thiếu niên phải trên cơ sở đổi mới tổ chức
và hoạt động của tổ chức Đoàn ............................................................... 75
3.1.3. Nâng cao vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong giáo dục
chính trị tư tưởng cho thanh thiếu niên phải gắn với đổi mới nội dung
và cách giáo dục ......................................................................... 76
3.1.4. Nâng cao vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong giáo dục
chính trị tư tưởng cho thanh thiếu niên phải gắn với sự lãnh đạo của
cấp ủy Đảng, phối hợp của chính quyền và các đoàn thể nhân dân....... 79
3.2. Giải pháp nâng cao vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong
công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho thanh thiếu niên........................ 80
3.2.1. Đẩy mạnh công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp giáo dục,
đào tạo thanh niên tham gia xây dựng Đảng, chính quyền........................80
3.2.2. Giáo dục chính trị - tư tưởng bằng nhiều hình thức phong phú,
sinh động, hấp dẫn kết hợp với việc giáo dục của nhà trường, gia đình,
xã hội........................................................................................................ 82
3.2.3. Chủ động nắm bắt và dự báo tình hình tư tưởng của thanh niên ....84
3.2.4. Đổi mới nội dung và cách giáo dục chủ nghĩa
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước........................................................................... 86
3.2.5. Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống văn hóa,
lịch sử của Đảng và dân tộc cho thanh niên. .......................................... 88
3.2.6. Chú trọng giáo dục thanh niên qua hoạt động thực tiễn và các
phong trào thi đua yêu nước.................................................................... 88
3.2.7. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo lời Bác .................................. 91
3.2.8. Xây dựng và thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức, định hướng giá trị
nhân cách cho thanh thiếu niên ............................................................... 93
3.2.9. Động viên, khuyến khích, tạo điều kiện đoàn viên, thanh thiếu niên
học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn lên để đảm đương
trọng trách công việc trong thời kỳ mới .................................................. 95
KẾT LUẬN..................................................................................................... 97
TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................. 99 Các hoạt động xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng không
ngừng mở rộng về quy mô, nội dung, hình thức. Các cấp bộ Đoàn đã tiếp
nhận và thành lập các đội thanh niên tình nguyện chi viện, tình nguyện tại chỗ
giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt, bảo vệ môi trường, ứng phó biến
đổi khí hậu, thu hoạch mùa, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, giải
phóng mặt bằng, hỗ trợ nhân dân di dời nhà cửa, tái định cư phục vụ các dự
án trọng điểm của tỉnh và các địa phương, tham gia các hoạt động đảm bảo an
sinh xã hội, vì sức khỏe cộng đồng...; tập trung chỉ đạo quyết liệt, huy động
mọi nguồn lực kịp thời tham gia khắc phục hậu quả các cơn lũ lịch sử năm
2007 và năm 2010 đã để lại những tình cảm, dấu ấn sâu đậm trong nhân dân,
có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội.
Phong trào hiến máu tình nguyện, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục
được đẩy mạnh, hàng năm, phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu
Trung ương, Bênh viện đa khoa Hà Tĩnh, các Trung tâm y tế cơ sở tổ chức
các ngày lễ, đợt hiến máu tình nguyện và khám, cấp phát thuốc miễn phí cho
nhân dân. Thành lập và duy trì hoạt động các Ngân hàng máu sống. Hoạt
động "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" được tổ chức với nhiều
hình thức như thăm hỏi, tặng quà, huy động nguồn lực xây nhà tình nghĩa,
nhà nhân ái,...thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.
Các hoạt động xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và
trật tự an toàn xã hội được quan tâm. Công tác giáo dục quốc phòng, tuyên
truyền Luật nghĩa vụ Quân sự, pháp lệnh DQTV được tiếp tục tăng cường,
góp phần giáo dục thanh thiếu nhi nâng cao ý thức cách mạng, chủ động đối
phó với âm mưu Diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; tích cực tuyên
truyền, vận động ĐVTN lên đường nhập ngũ đảm bảo chất lượng, chỉ tiêu; tổ
chức các đội hình thanh niên xung kích giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh
phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Đến nay 100% đơn vị đã thành lập
được các đội thanh niên tình nguyện sẵn sàng ra quân khi có các vụ việc đột xuất, các hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống ma túy,
mại dâm, HIV/AIDS bằng các chương trình, đề án, cuộc vận động có nội
dung, tiêu chí cụ thể.
Cuộc vận động "Nghĩa tình biên giới - hải đảo", chương trình "Vì các
chiến sỹ nơi biên giới, hải đảo", được các cấp bộ Đoàn triển khai hiệu quả. Tổ
chức giao lưu, kết nghĩa và tặng quà cho các chiến sỹ, đồn Biên Phòng đóng
trên địa bàn toàn tỉnh; tổ chức các diễn đàn hướng về biển đảo quê hương,
chương trình “góp đá xây Trường Sa”; tổ chức ký kết nghĩa giữa các quận,
huyện Đoàn của Thành phố Hà Nội và các huyện, thị, thành Đoàn của Hà
Tĩnh có gia đình của các cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại quần đảo Trường
Sa và nhà giàn DK1.
Các cấp bộ Đoàn đã có nhiều hoạt động nhằm phát huy vai trò của
thanh niên trong xung kích tham gia cải cách hành chính và hội nhập quốc tế,
nhất là lực lượng doanh nhân trẻ, cán bộ công chức trẻ, học sinh, sinh viên;
động viên thanh thiếu niên tích cực học tập ngoại ngữ, tin học, trang bị các
kiến thức và kỹ năng cần thiết trong hội nhập; tuyên truyền, vận động đoàn
viên thanh niên và nhân dân hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu
tiên dùng hàng Việt Nam”. Tích cực đổi mới phương pháp công tác, nâng cao
hiệu quả hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công
tác chỉ đạo, điều hành. Cổ vũ ĐVTN học tập, ứng dụng công nghệ thông tin
trong công tác chuyên môn, đề xuất các giải pháp cải cách hành chính; thực
hiện nghiêm Chỉ thị 35 và Kết luận 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyết
định 33 của Ủy ban nhân dân tỉnh "Về việc xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành
chính trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang". Các
cấp bộ Đoàn tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành,
chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
- Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1044383 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement