Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By hanhnhinl
#756212 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Phân tích lực lượng sản xuất qua 3 PTSX trước chủ nghĩa tư bản
KILOBOOKS.COM
Tr−êng Qu¶n lý vµ Kinh doanh TiÓu luËn Kinh tÕ chÝnh trÞ
NguyÔn Thuú Linh - 952
2
Néi dung
1. C¬ së lý luËn chung vÒ LLSX
a.
Kh¸i niÖm LLSX :
LLSX biÓu hiÖn mèi quan hÖ gi÷a con ng−êi víi tù nhiªn, biÓu hiÖn tr×nh ®é
s¶n xuÊt cña con ng−êi, n¨ng lùc ho¹t ®éng thùc tiÔn cña con ng−êi trong qu¸
tr×nh s¶n xuÊt ra cña c¶i vËt chÊt cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña x· héi.
b.
Sù cÊu thµnh LLSX :
Trong quan hÖ s¶n xuÊt. Søc lao ®éng cña con ng−êi vµ t− liÖu s¶n xuÊt tr−íc
hÕt lµ c«ng cô lao ®éng kÕt hîp víi nhau thµnh LLSX.
-
Søc lao ®éng lµ tæng hîp toµn bé trÝ lùc vµ thÓ lùc tån t¹i trong c¬ thÓ sèng
cña con ng−êi mµ con ng−êi cã thÓ vËn dông trong qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n
xuÊt.
-
TLSX lµ vËt dïng ®Ó s¶n xuÊt. Trong TLSX th−êng cã ®èi t−îng lao ®éng vµ
t− liÖu lao ®éng.
+ §èi t−îng lao ®éng lµ nh÷ng vËt mµ lao ®éng cña con ng−êi t¸c ®éng vµo
nh»m biÕn ®æi nã theo môc ®Ých cña m×nh. §èi t−îng lao ®éng cã thÓ chia
thµnh 2 lo¹i :
Lo¹i cã s½n trong tù nhiªn : gç trong rõng, quÆng trong lßng ®Êt, t«m c¸
d−íi s«ng biÓn ... Lo¹i nµy th−êng lµ ®èi t−îng lao ®éng cña c¸c nghµnh c«ng
nghiÖp khai th¸c.
Lo¹i ®· qua chÕ biÕn, nghÜa lµ cã sù t¸c déng cña lao ®éng, gäi lµ nguyªn
liÖu : b«ng ®Ó kÐo sîi, v¶i ®Ó may mÆc ... Lo¹i nµy th−êng lµ ®èi t−îng cña c¸c
ngµnh c«ng nghiÖp chÕ biÕn.
-
T− liÖu lao ®éng lµ nh÷ng vËt mµ con ng−êi sö dông ®Ó t¸c ®éng vµo ®èi
t−îng lao ®éng, nh»m biÕn ®èi t−îng lao ®éng theo môc ®Ých cña m×nh .
+ T− liÖu lao ®éng bao gåm : c«ng cô lao ®éng, hÖ thèng c¸c yÕu tè vËt chÊt
phôc vô trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ( nh− nhµ x−ëng, kho, bÕn,
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
1. Cơ sở lý luận chung về LLSX. a. Khái niệm LLSX. LLSX biểu hiện mối quan hệ giữa con người với tự nhiên, biểu hiện trình độ sản xuất của con người, năng lực h
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement