Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By chimsegoidaibang007
#756107 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Công ty cổ phần và cai trò của nó trong phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay
KILOBOOKS.COM
§Ò ¸n kinh tÕ chÝnh trÞ

1
Ch−¬ng I
Lý luËn CHUNG VÒ C¤NG TY cæ phÇn
I. Kh¸i niÖm, sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn
1. Kh¸i niÖm
C«ng ty cæ phÇn lµ doanh nghiÖp trong ®ã c¸c cæ ®«ng gãp vèn kinh
doanh vµ chÞu tr¸ch nhiÖm trong ph¹m vi phÇn vèn gãp cña m×nh trªn c¬ së tù
nguyÖn ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh»m thu lîi nhuËn 2. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn
C«ng ty cæ phÇn ra ®êi tõ cuèi thÕ kû 16 ë c¸c n−íc t− b¶n ph¸t triÓn
nh− mét nhu cÇu kh¸ch quan cña lÞch sö. Trong suèt mÊy tr¨m n¨m qua c¸c
c«ng ty cæ phÇn ®· chiÕm mét vai trß quan träng trong viÖc thóc ®Èy nÒn kinh
tÕ thÕ giíi. Qu¸ tr×nh lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña h×nh thøc c«ng ty cæ
phÇn trªn thÕ giíi cã thÓ ®−îc m« t¶ theo s¬ ®å sau:


C¸c giai ®o¹n h×nh
thµnh CTCP trªn thÕ giíi
Giai ®o¹n mÇm mèng - Gãp vèn theo nhãm
b¹n
- Ho¹t ®éng liªn kÕt
láng lÎo
Giai ®o¹n
h×nh thµnh
- B¾t ®Çu ph¸t hµnh
cæ phiÕu
- B−íc ®Çu
xuÊt hiÖn giao dÞch
chøng
kho¸n
- Ho¹t ®éng cã tæ chøc lín h¬n
Giai do¹n
ph¸t triÓn
- C«ng ty cæ
phÇn phæ
biÕn ë c¸c
n−íc t− b¶n chñ nghÜa
-C¸c h×nh
thøc ®a quèc
gia - H×nh thµnh
trung t©m tµi
chÝnh quèc tÕ
-Giao dÞch chøng kho¸n
s«i ®éng
Giai ®o¹n tr−ëng thµnh - H×nh thøc c«ng ty xuyªn
quèc gia, ®a
quèc gia - Thu hót c«ng
nh©n mua cæ
phiÕu
- C¬ cÊu c«ng ty cæ phÇn
hoµn thiÖn, ph¸p luËt hoµn
thiÖn
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Chương I: Lý luận chung về công ty cổ phần. I. Khái niệm, sự hình thành và phát triển của công ty cổ phần. 1. Khái niệm
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement