Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Tremaine
#752284 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thực trạng và những giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ
KILOBOOKS.COM
Líp A2-CN9
Khoa Kinh tÕ Ngo¹i th−¬ng

Tr−êng §HNT HN
Thu HuyÒn
Quan hÖ th−¬ng m¹i ViÖt Nam – Hoa Kú


2

III. Thùc tr¹ng quan hÖ th−¬ng m¹i gi÷a hai n−íc sau khi HiÖp ®Þnh cã
hiÖu lùc
.................................................................................................... 47
1.
XuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang Hoa Kú...................................................... 47
2.
NhËp khÈu cña ViÖt Nam tõ Hoa Kú. ........................................................ 52

Ch−¬ng III: Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy quan hÖ th−¬ng m¹i ViÖt
Nam - Hoa Kú
................................................................................................ 55

I. TriÓn väng cña ViÖt Nam.
......................................................................... 55
1.
Dù b¸o xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang Hoa Kú. ......................................... 55
2.
C¬ së dù ®o¸n vÒ c¬ héi cña hµng hãa ViÖt Nam xuÊt khÈu sang
Hoa Kú ............................................................................................................ 56
II. C¸c gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy quan hÖ th−¬ng m¹i ViÖt Nam
- Hoa Kú.
....................................................................................................... 57
1.
Nhãm gi¶i ph¸p cã tÝnh vÜ m« ................................................................... 57
2.
Nhãm gi¶i ph¸p cã tÝnh vi m« ................................................................... 62
3.
Nhãm gi¶i ph¸p ®èi víi mét sè mÆt hµng xuÊt khÈu cô thÓ....................... 67

KÕt luËn
.......................................................................................................... 74
Tµi liÖu tham kh¶o
........................................................................................ 75
http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
Đối với quan hệ Việt Nam hoa Kỳ sự hợp tác bình đẳng cùng có lợi trong lĩnh vực thương mại sẽ giúp hai nước mau chóng khép lại quá khứ, nhìn về tương lai
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement