Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By bunbozoheo
#751947 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thúc đẩy quan hệ thương mại Việt Nam - EU
KILOBOOKS.COM
Lª Thu H»ng Quan hÖ th−¬ng m¹i ViÖt Nam - EU

2

Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu: T¸c gi¶ chñ yÕu sö dông ph−¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng, duy vËt lÞch sö,
kÕt hîp víi c¸c ph−¬ng ph¸p ph©n tÝch, thèng kª so s¸nh, ®èi chiÕu tæng hîp,… ®Ó lµm s¸ng tá c¸c vÊn ®Ò cÇn nghiªn cøu.
Ph¹m vi nghiªn cøu Kho¸ luËn chØ tËp trung nghiªn cøu mét lÜnh vùc ®ã lµ th−¬ng m¹i hµng
ho¸ trong quan hÖ víi EU, kh«ng nghiªn cøu quan hÖ th−¬ng m¹i dÞch vô. Sù kh¶o cøu cña kho¸ luËn ®−îc tËp trung vµo kho¶ng thêi gian tõ 1995 ®Õn nay vµ dù b¸o triÓn väng ®Õn n¨m 2010.
KÕt cÊu cña kho¸ luËn: Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, néi dung ®−îc chia thµnh 3 ch−¬ng: Ch−¬ng 1: Kh¸i qu¸t vÒ EU vµ nh÷ng nh©n tè t¸c ®éng tíi quan hÖ th−¬ng m¹i ViÖt Nam - EU. Ch−¬ng 2: Quan hÖ th−¬ng m¹i ViÖt Nam – EU giai ®o¹n 1995 - 2001 Ch−¬ng 3: TriÓn väng vµ mét sè gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy quan hÖ
th−¬ng m¹i ViÖt Nam – EU.

T¸c gi¶ xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o h−íng dÉn ThS. Bïi ThÞ Lý, c¸c
thÇy c« gi¸o tr−êng §¹i häc Ngo¹i th−¬ng, c¸c c¸n bé Trung t©m nghiªn c−ó Ch©u ¢u cïng mét sè b¹n bÌ trong suèt thêi gian qua ®· tËn t×nh gióp ®ì, chØ b¶o, ®ãng gãp mét phÇn to lín cho viÖc hoµn thµnh kho¸ luËn nµy.
MÆc dï ®· cè g¾ng hÕt søc, nh−ng do sù h¹n chÕ vÒ mÆt thêi gian còng
nh− tr×nh ®é, n¨ng lùc chñ quan nªn ch¾c ch¾n bµi kho¸ luËn nµy sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, h¹n chÕ. RÊt mong nhËn ®−îc sù th«ng c¶m vµ nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c¸c c« vµ c¸c b¹n ®Ó ®Ò tµi nµy ®−îc hoµn thiÖn h¬n.
Th¸ng 4/2003
Sinh viªn thùc hiÖn
Lª Thu H»ng.




http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. khái quát về RU và những nhân tố tác động tới quan hệ Việt Nam - EU. chương 2. quan hệ thương mại VN-EU. chương 3. triển vọng và một số giải pháp đẩy
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement