Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By nh0cc0n_0nlin3_th
#751935 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Thái Lan trong giai đoạn hiện nay
KILOBOOKS.COM

2
1. ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña Th¸i lan

2. ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña ViÖt Nam

II. TriÓn väng quan hÖ Kinh tÕ - Th−¬ng m¹i ViÖt Nam - Th¸i Lan trong nh÷ng n¨m tíi

1. TriÓn väng ph¸t triÓn quan hÖ th−¬ng m¹i song ph−¬ng

2. TriÓn väng ®Çu t− cña Th¸i Lan vµo ViÖt Nam

3. TriÓn väng hîp t¸c du lÞch, dÞch vô vµ c¸c lÜnh vùc kh¸c

III. Mét sè gi¶i ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ quan hÖ Kinh tÕ -Th−¬ng m¹i ViÖt Nam - Th¸i Lan trong nh÷ng n¨m tíi

1. C¸c gi¶i ph¸p tõ phÝa nhµ n−íc

1.1. §æi míi chÝnh s¸ch th−¬ng m¹i

1.2. C¸c gi¶i ph¸p thu hót ®Çu t− trùc tiÕp tõ Th¸i Lan

2. C¸c gi¶i ph¸p tõ phÝa doanh nghiÖp

KiÕn nghÞ - ®Ò xuÊt

KÕt luËn


http://kilobooks.com
THÖ VIEÄN ÑIEÄN TÖÛ TRÖÏC TUYEÁN
chương 1. tổng quan về đất nước Thái Lan. chương 2. thực trạng Quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Thái Lan. chương 3. triển vọng và giải pháp phát triển mối
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement