Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Carlo
#749718 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: giới và quyền quyết định trong gia đình nông thôn
2
NÔI DUNG
1. Cơ sơ ly luân.
Binh đăng giơi la môt muc tiêu lơn ma Đang va nha nươc Viêt Nam đăt ra ngay
tư nhưng ngay đau tiên khai sinh ra nươc Viêt Nam dan chu, công hoa. Trong tuyên ngôn
đôc lâp ngay 2/9/1945 Chu tich Hô Chi Minh đa viêt: “Tât ca moi ngươi sinh ra đêu co
quyên binh đăng”.Tư tương đo đa dươc quan triêt nhât quan trong xây dưng nha nươc
phap quyên, dân chu nhân dân 60 năm qua.

Tai Hiên phap đâu tiên cua nươc Viêt Nam dân chu công hoa (năm 1946) quan
điêm binh đăng giơi đa đươc thê hiên băng nguyên tăc “không phân biêt giông noi, gai
trai”; va đa quy đinh: ‘Tât ca cac công dân Viêt Nam đêu ngang quyên vê moi phương
diên chinh tri, kinh tê, văn hoa, xa hôi ” (Điêu 6) va “Đan ba ngang quyên vơi đan ông
vê moi phương diên” (điêu 9).
Quan điêm đo tiêp tuc đươc kê thưa va phat triên phu hơp vơi xu thê phat triên
cua đât nươc va thơi đai qua lân sưa đôi Hiên phap năm 1959, 1980 va đăc biêt Hiên
phap nươc Công hoa Xa hôi chu nghia Viêt Nam năm 1992, đươc khăng đinh tai Điêu
63: “Công dân nư va nam co quyên ngang nhau vê moi măt chinh tri, kinh tê, văn hoa, xa
hôi va gia đinh ”.
Đăc biêt, 29/11/2006 luât bât binh đăng đa đươc quôc hôi khoa XI thông qua va co
hiêu lưc thi hanh tư 01/7/2007. Luât binh đăng giơi nhăm bao vê quyên lơi, lơi ich cua
nam va nư, đông thơi tiêp tuc khăng đinh quyêt tâm manh me cua Viêt Nam trong viêc cu
thê hoa va thưc hiên cac điêu ươc Quôc tê vê quyên con ngươi va binh đăng giơi.
Trai qua nhưng giai đoan phat triên cua đât nươc, Đang va nha nươc ta vân nhât
quan quan điêm binh đăng nam nư, nhât la trong linh vưc lao đông, viêc lam. Quan điêm
nay đa đươc khăng đinh khi Viêt Nam chinh thưc phê chuân Công ươc CEDAW cua liên
hơp quôc vê: “xoa bo moi hinh thưc phân biêt đôi xư vơi phu nư” vao ngay 27/11/1981.
1
Chính sách đổi mới của nhà nước năm 1986 đã góp phần tích cực đối với sự phát triển của người phu nữ khiến họ có nhiều điều kiện thuậ
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement