Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Ramsey
#749620 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Hoàn thiện Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở ở Việt Nam hiện nay

2
quan trọng do Đảng và Nhà nước ban hành nhằm tiếp tục phát huy quyền làm
chủ của nhân dân, từng bước đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng,
chuyên quyền độc đoán, hống hách, xa rời quần chúng, tạo động lực mạnh mẽ
trong nhân dân, góp phần thúc đẩy công cuộc đổi mới xây dựng đất nước theo
định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN).
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, ngoài
những mặt tích cực đạt được đã bộc lộ những điểm chưa hoàn chỉnh như:
Tính dân chủ hóa, công khai hóa trong việc cung cấp những thông tin có liên
quan trực tiếp đến đời sống hằng ngày của nhân dân ở cơ sở còn hạn chế.
Việc thực hiện chế độ lấy ý kiến nhân dân trước khi ban hành chủ trương
chính sách của chính quyền còn mang tính hình thức, kém hiệu quả, chưa quy
định rõ ràng trách nhiệm của chính quyền trong việc thực hiện Quy chế dân
chủ. Còn thiếu các phương thức cụ thể để thực hiện phương châm "Dân biết,
dân bàn, dân làm, dân kiểm tra" một nội dung quan trọng của việc thực hiện
quyền dân chủ ở cơ sở. Nhiều địa phương và người dân còn xem nhẹ nghĩa vụ
phải thực hiện các nội dung của Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở; chưa có
những chế tài cụ thể đối với những hành vi cản trở hoặc không thực hiện các
nội dung của quy chế.
Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới của đất nước. Việc triển
khai nghiên cứu đề tài: "Hoàn thiện Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở ở
Việt Nam hiện nay" là việc làm cần thiết có ý nghĩa quan trọng cả về lý luận
và thực tiễn đáp ứng yêu cầu bức xúc hiện nay là xây dựng Nhà nước pháp
quyền XHCN Việt Nam của dân, do dân và vì dân.
2. Tình hình nghiên cứu
Vấn đề dân chủ và thực hiện dân chủ nói chung được rất nhiều nhà khoa
học và các tác giả khác quan tâm nghiên cứu, điển hình như: VI. Lênin: Bàn
về dân chủ trong quản lý xã hội, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2003; Thái
Ninh - Hoàng Chí Bảo: Dân chủ tư sản và dân chủ xã hội chủ nghĩa, Nxb Sự
Trong quá trình xây dựng đất nớc, quyền dân chủ của nhân dân ngày . càng đợc mở rộng, nhân dân thực hiện quyền làm chủ đất nớc trớc hết và . chủ yếu thông q
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement