Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By khungdien_a17
#748118 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Kinh tế Nhà nước và vai trò của kinh tế Nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam
2
Néi dung
I. C¬ së lý luËn .
I.1. §Þnh nghÜa kinh tÕ nhµ n­íc.
Kinh tÕ nhµ n­íc lµ thµnh phÇn kinh tÕ dùa trªn chÕ ®é së h÷u c«ng
céng (c«ng h÷u ) vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt (së h÷u toµn d©n vµ së h÷u nhµ n­íc) .
Kinh tÕ nhµ n­íc bao gåm : c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc, c¸c quü dù tr÷
quèc gia, c¸c quü b¶o hiÓm nhµ n­íc vµ c¸c tµi s¶n thuéc së h÷u nhµ n­íc cã
thÓ ®­a vµo vßng chu chuyÓn kinh tÕ. Trong ®ã doanh nghiÖp nhµ n­íc gi÷
vÞ trÝ then chèt vµ quan träng nhÊt .
I.2. §Æc ®iÓm kinh tÕ nhµ n­íc .
Thuéc së h÷u nhµ n­íc (cã thÓ lµ 100% vèn nhµ n­íc hoÆc nhµ n­íc gi÷
tØ lÖ khèng chÕ )
I.3 Vai trß cña kinh tÕ nhµ n­íc .
Nh­ ®· nãi ë trªn trong kinh tÕ nhµ n­íc th× doanh nghiÖp nhµ n­íc gi÷
vÞ trÝ quan träng nhÊt v× thÕ nãi ®Ðn vai trß cña kinh tÕ nhµ n­íc tr­íc hÕt
ta phai noi ®Õn vai trß cña doanh nghiÖp nhµ n­íc.

I.3.1. Kh¸i niÖm doanh nghiÖp nhµ n­íc .
Theo UNIBO doanh nghiÖp nhµ n­íc (DNNN) lµ tæ chøc kinh tÕ thuéc së
h÷u nhµ n­íc hoÆc do kiÓm so¸t cã thu nhËp chñ yÕu tõ viÖc tiªu thô hµng
hãa vµ cung cÊp dÞch vô.
I.3.2. Vai trß cña doanh nghiÖp nhµ n­íc .
I.3.2.1. DNNN gi÷ vai trß më ®­êng cho mäi thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c .
Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng c¸c nhµ ®Çu t­ lu«n t×m kiÕm thÞ tr­êng
thu ®­îc lîi nhuËn cao v× thÕ nÐ tr¸nh ®Çu t­ mét sè nghµnh cã hÖ sè sinh
lêi thÊp vµ rñi ro cao, còng nh­ ®ßi hái vèn ®Çu t­ lín. Trong t×nh h×nh ®ã
®ßi hái DNNN ph¶i cã mÆt ë c¸c nghµnh ®ã ®Ó gi¶i quyÕt sù mÊt c©n
®èi gi÷a c¸c vïng vµ c¸c nghµnh cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. Sù cã mÆt cña
DNNN ®Ó x©y dùng c¬ së h¹ tÇng ë c¸c vïng s©u, vïng xa sÏ lµ h¹t nh©n t¹o
Trong công cuộc xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa , Việt Nam chúng ta đã va đang tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần nh
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement