Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By pe_gua
#748093 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Lêi më ®Çu
Nh­ chóng ta ®· biÕt, §¹i héi lÇn thø IX cña §¶ng Céng S¶n ViÖt Nam ®· x¸c ®Þnh m« h×nh kinh tÕ tæng qu¸t cña ViÖt Nam trong thêi kú qu¸ ®é ®i lªn chñ nghÜa x· héi, ®ã lµ nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa, mµ vÒ thùc chÊt ®©y lµ nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr­êng, cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa. XÐt vÒ ph­¬ng diÖn lý luËn, m« h×nh trªn ®· kh¼ng ®Þnh tÝnh tÊt yÕu cña ViÖt Nam ph¶i tr¶i qua kinh tÕ thÞ tr­êng. §©y lµ sù kh¼ng ®Þnh, sù nhËn thøc ch¼ng nh÷ng hoµn toµn ®óng ®¾n, kh«ng chØ xÐt riªng vÒ mÆt ph­¬ng diÖn lý luËn mµ nhËn thøc nµy ®· ®­îc kiÓm chøng b»ng thùc tiÔn cña c¶ nh©n lo¹i vµ ViÖt Nam. Kh«ng cßn nghi ngê g× n÷a, cho ®Õn nay trªn thÕ giíi nh÷ng n­íc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nhÊt còng lµ nh÷ng n­íc cã bÒ dµy ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng dµi nhÊt. C¶ thÕ giíi ngµy nay ®ang bÞ søc hót, ®ang bÞ hÊp dÉn bëi tr×nh ®é ph¸t triÓn ngo¹n môc cña c¸c n­íc ë ®Ønh cao cña ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng. Mét sè n­íc ®i sau chØ trong mét thêi gian ng¾n (chõng 30 n¨m) ho¸ thµnh rång (®ã lµ c¸c n­íc NICS). Bëi v×, tr­íc hÕt, hä chÊp nhËn vµ ®i theo m« h×nh kinh tÕ thÞ tr­êng ngay tõ ®Çu, hä biÕt khai th¸c tèi ®a kinh nghiÖm vµ sù hç trî cña c¸c n­íc cã nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ph¸t triÓn. Tr¸i l¹i, m« h×nh kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung qua thùc tiÔn 70 n¨m tån t¹i, rèt cuéc, ®· ®Èy chñ nghÜa x· héi r¬i vµo khñng ho¶ng. ViÖt Nam nhê sím nhËn thøc ®­îc tÝnh tÊt yÕu ph¶i ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ tr­êng, ®Ò ra ®­êng lèi ®æi míi, nªn 20 n¨m qua ®· thu ®­îc nh÷ng thµnh tùu b­íc ®Çu ®¸ng khÝch lÖ. Sù kiÓm chøng qua thùc tiÔn ph¸t triÓn cña nh©n lo¹i nh­ trªn ®ñ ®Ó x¸c nhËn tÝnh ®óng ®¾n, vÒ mÆt lý luËn, tÝnh tÊt yÕu ph¶i tr¶i qua kinh tÕ thÞ tr­êng cña mäi quèc gia cã tr×nh ®é ph¸t triÓn lùc l­îng s¶n xuÊt l¹c hËu muèn tiÕn lªn cïng thêi ®¹i. §©y lµ nhËn thøc hoµn toµn ®óng ®¾n. Lµ mét c«ng d©n cña n­íc Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam em còng mong muèn ®Êt n­íc ViÖt Nam ngµy cµng ph¸t triÓn,Êm no, tù do, h¹nh phóc. Do ®ã em xin ®­îc nghiªn cøu vÒ vÊn ®Ò nµy ®Ó hiÓu thªm vÒ t×nh h×nh ®Êt n­íc.
Như chúng ta đã biết, Đại hội lần thứ IX của Đảng Cộng Sản Việt Nam đã xác định mô hình kinh tế tổng quát của Việt Nam trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement