Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By [email protected]
#748087 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam
2
B. Néi dung
I. Nh÷ng lý luËn chung vÒ c¹nh tranh
1. C¹nh tranh vµ vai trß cña c¹nh tranh
ThuËt ng÷ "c¹nh tranh" hiÓu theo nghÜa réng ®ã lµ sù ganh ®ua gi÷a c¸c
chñ thÓ c¹nh tranh nh»m thu hót tèi ®a c¸c nguån lùc cña m«i tr­êng vÒ m×nh.
Víi nghÜa nµy c¹nh tranh xuÊt hiÖn cïng víi sù xuÊt hiÖn cña c¸c mÇm
mèng sù sèng. §ã lµ sù c¹nh tranh gi÷a nh÷ng loµi sinh vËt víi nhau. B¾t ®Çu
tõ nh÷ng sinh vËt c¹nh tranh ®¬n gi¶n nh­: c©y cèi chen nhau vÒ h­íng cã
nhiÒu ¸nh s¸ng, rÔ chen nhau hót dinh d­ìng tõ lßng ®Êt…, ®éng vËt c¹nh
tranh vÒ kiÕm måi; con ng­êi c¹nh tranh nhau trong s¶n xuÊt kinh doanh nãi
riªng vµ toµn bé qu¸ tr×nh sèng nãi chung.
Tuy nhiªn, ë ®©y chØ tËp trung ®Õn c¹nh tranh trong kinh tÕ ­ x· héi
cña x· héi loµi ng­êi. Vã quan nhiÖm nµy c¹nh tranh ®­îc hiÓu nh­ sau: "c¹nh
tranh lµ quan hÖ kinh tÕ mµ ë ®ã c¸c chñ thÓ ganh ®ua nhau t×m mäi biÖn
ph¸p, c¶ nghÖ thuËt lÉn thñ ®o¹n ®Ó ®¹t lÊy môc tiªu kinh tÕ cña m×nh, th«ng
th­êng lµ chiÕm lÜnh thÞ tr­êng, giµnh lÊy khoa häc còng nh­ c¸c ®iÒu kiÖn
s¶n xuÊt, thÞ tr­êng cã lîi nhÊt. Môc ®Ých cuèi cïng cña c¸c chñ thÓ kinh tÕ
trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh lµ tèi ®a ho¸ lîi Ých. §èi víi nhµ s¶n xuÊt lµ lîi
nhuËn tèi ®a, ®èi víi NTD lµ tèi ®a ho¸ ®é tho¶ dông"
C¹nh tranh ë ®©y lµ c¹nh tranh trong kinh tÕ ­ x· héi lµ 1d¹ng cô thÓ cña
c¹nh tranh, tuy nhªn nã cã ý nghÜa v« cïng lín ®èi víi c¸c chñ thÓ kinh tÕ. Bëi
nã kh«ng nh÷ng t¸c ®éng lín ®Õn qu¸ tr×nh ph¸t triÓn mµ cßn quyÕt ®Þnh sù
sèng cßn cña c¸c doanh nghiÖp (chñ thÓ kinh doanh). Bëi nÕu th¾ng lîi trong
c¹nh tranh, doanh nghiÖp tiÕp tôc më réng quy m«, chiÕm lÜnh thÞ tr­êng néi
®Þa, më réng ra bªn ngoµi vµ lîi nhuËn cµng t¨ng dÉn theo cÊp sè nh©n. Ng­îc
l¹i khi thÊt b¹i trong c¹nh tranh, ®ång nghÜa víi s¶n phÈm cña doanh nghiÖp
kh«ng ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn do mét trong c¸c yÕu tè: gi¸ qu¸ cao, chÊt
l­îng thÊp, kinh nghiÖm tiÕp thÞ kÐm, ch­a ®¸p øng thÞ hiÕu tiªu dïng… hay
do mét sù kÕt hîp nµo ®ã gi÷a c¸c yÕu tè trªn ®iÒu nµy buéc doanh nghiÖp
Nền kinh tế của thế giới đã phát triển mạnh mẽ trong gần 4 thế kỷ trở lại đây. Mở đầu bằng cuộc cách mạng công nghệ ở Anh sau đó làn sang Âu - Mỹ rồi toàn thế g
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement