Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Janneth
#744785 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lượng sản xuất và vanạ dụng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt nam
- 2 -
I - §Æt vÊn ®Ò :
Sau chiÕn th¾ng mïa xu©n 1975 c¶ n­íc ta b­íc vµo thoµi kú x©y
dùng chñ nghÜa x· héi. Nhµ n­íc x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ®· tæ chøc l·nh ®¹o toµn d©n téc x©y dùng x· héi chñ nghÜa. Nh÷ng thµnh tùu thu ®­îc sau khi thèng nhÊt ®ã lµ tiÐn hµnh c¶i t¹o x· héi chñ nghÜa ë miÒn Nam, ®­a n«ng d©n vµo con ®­êng lµm ¨n hîp t¸c, x©y dùng quèc phßng v÷ng m¹nh, ®¸nh b¹i cuéc chiÕn tranh biªn giíi T©y Nam, gi÷ v÷ng toµn vÑn chñ quyÒn d©n téc, ®¶m b¶o an ninh chÝnh trÞ vµ trËt tù an toµn x· héi. Song, thiÕu sãt lín nhÊt ®ã lµ t­ t­ëng chñ quan duy ý chÝ, muèn cã ngay chñ nghÜa x· héi. VÒ kinh tÕ, Nhµ n­íc ta ®· ®Èy quan hÖ s¶n xuÊt ®i qu¸ xa so víi lùc l­îng s¶n xuÊt dÉn ®Õn vi ph¹m quy luËt s¶n xuÊt. HËu qu¶ lµ s¶n xuÊt bÞ tr× trÖ, ng­êi lao ®éng kh«ng chó ý ®Õn nhµ m¸y vµ hîp t¸c cña hä. §ã chÝnh lµ do qu¸ ®Ò cao lîi Ých x· héi vµ tËp thÓ cßn lîi Ých c¸ nh©n ng­êi lao ®éng bÞ coi nhÑ. VÒ mÆt x· héi, do chñ quan quy ý chÝ nªn Nhµ n­íc cßn duy tr× c¬ chÕ quan l­u bao cÊp qu¸ l©u. §Êt n­íc ®· hoµ b×nh, nh­ng ph­¬ng thøc ho¹t ®éng cña Nhµ n­íc ch­a vËn ®éng theo quy luËt cña hoµ b×nh x©y dùng. Mét lý do kh«ng kÐm phÇn quan träng lµ ®éi nhò c¸n bé ph©n flín tr­ëng thµnh trong chiÕn ®Êu baá vÖ tæ quèc, nay chuyÓn sang lµm nhiÖm vô qu¶n lý, chØ ®¹o, ®iÒu hµnh x©y dùng ®Êt n­¬c svµ trùc tiÕp qu¶n lý kinh tÕ – x· héi kh«ng ®¸p øng ®­îc nhiÖm vô míi. Do mét lo¹t nh÷ng nguyªn nh©n trªn lµm cho ®Êt n­íc ta l©m vµo t×nh tr¹ng khñng ho¶ng kÐo dµi b¨ts ®Çu n¨m 1980 vµ m·i tËn sau nµy. Nh÷ng sai lÇm nãi trªn lµ saio lÇm nghiªm träng vÒ c¸c chñ tr­¬ng, chÝnh s¸ch lín vÒ chØ ®¹o chiÕn l­îc vµ tæ chøc thùc hiÖn. Nh÷ng sai lÇm vµ khuyÕt ®iÓm trong lÜnh vùc kinh tÕ, x· héi b¾t nguån tõ nh÷ng khuyÕt ®iÓm trong c«ng t¸c t­ t­ëng, tæ chøc vµ c«ng t¸c c¸n bé cña §¶ng. Trong lÜnh vùc t­ t­ëng, ®· béc lé sù l¹c hËu vÒ nhËn thøc lý luËn vµ sù yÕu kÐm vÒ vËn dông c¸c quy luËt trong thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi ë n­íc ta. Trong mét thêi gian dµi do qu¸ nhÊn m¹nh mÆt quan hÖ s¶n xuÊt, ®Æc biÖt lµ quan hÖ së h÷u vÒ t­ liÖu s¶n xuÊt mµ kh«ng ph¸t tõ lùc l­îng s¶n xuÊt nªn ®· n¶y sinh t­ t­ëng nãng véi chñ quan muèn th«ng qua c¶i t¹o ®Ó nh¸nh chãng xo¸ bá c¸c h×nh thøc së h÷u t­ nhËn ®Ó kÕt thóc thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x· héi, nÒn kinh tÕ chØ cßn mét lo¹i h×nh së h÷u c«ng h÷u. Tõ thùc tiÔn nh÷ng n¨m qua, §¶ng ®· rót ra nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm quý b¸u. Ngay tõ §¹ihéi IV, §¶ng ®· chØ râ : C¶i t¹o x· héi chñ nghÜa ph¶i lu«n th©u sèt ®Æc ®iÓm cña qu¸ tr×nh tiÕn tõ s¶n xuÊt nhá lªn s¶n xuÊt lín x· héi chñ nghÜa, nghÜa lµ quan hÖ s¶n xuÊt vµ lùc l­îng s¶n xuÊt lu«n g¾n bã nhau, thóc ®Èy lÉn nhau. §Õn §¹i héi VI, §¶ng ta l¹i nhÊn m¹nh viÖc chñ träng quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tr×nh ®é lùc l­îng s¶n
Nền kinh tế thời kỳ quá độ là nền kinh tế nhiều thành phần nhưng sự vận động phát triển của nó phải theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đấu tranh để giữ vững định
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement