Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By demtranglunglinh2007
#744644 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Sự thay thế kinh tế bao cấp bằng kinh tế thị trường định hướng XHCN thực chất là một quá trình phủ định biện chứng
2
B. Gi¶i quyÕt vÊn ®Ò.
1. Lý luËn vÒ phñ ®Þnh biÖn chøng:
1.1 Kh¸i niÖm vÒ phñ ®Þnh biÖn chøng
Mét lµ: Phñ ®Þnh biÖn chøng lµ mét trong ba quy luËt cña phÐp
biÖn chøng duy vËt, nã ®Ò cËp têi h×nh thøc cña sù ph¸t triÓn P§BC lµ
qu¸ tr×nh tù th©n phñ ®Þnh, tù th©n ph¸t triÓn, lµ m¾t kh©u trªn con
®­êng dÉn tíi sù ra ®êi cña c¸i míi, tiÕn bé h¬n so víi c¸i bÞ phñ ®Þnh.
Khi xem xÐt sù ph¸t triÓn mét vÊn ®Ò ®­îc ®¹t0 ®­îc ra lµ: Sù ph¸t
triÓn diÔn ra theo chiÒu h­íng nµo?.
Trong triÕt häc tr­íc M¸c ®· tån t¹i quan ®iÓm vËn ®éng trßn.
VËn dông quan ®iÓm ®ã vµo ®êi sèng x· héi, th× khi x· héi ®¹t tíi mét
tr×nh ®é nµo ®ã, x· héi sÏ trë l¹i ®iÓm xuÊt ph¸t n«ng ph¸t triÓn míi l¹i
b¾t ®Çu. Pitago cho r»ng chu k× ph¸t triÓn nh­ vËy cña nh©n lo¹i kÐo
dµi 78 v¹n n¨m. T­¬ng tù víi quan ®iÓm ®ã, trong ®¹o PhËt cã quan
niÖm vÒ sù bu©n håi cña kiÕp ng­êi.
Quan ®iÓm duy vËt biÖn chøng ®· mang l¹i lêi gi¶i ®¸p kh¸c vÒ c¬
b¶n cho vÊn ®Ò ®­îc nªu trªn.
Xem xÐt vÊn ®Ò trªn c¬ së quan ®iÓm duy vËt biÖn chøng, triÕt
häc M¸c - Lªnin thÊy râ sù chuyÓn ho¸ tõ nh÷ng thay ®æi vÒ l­îng
thµnh nh÷ng thay ®æi vÒ chÊt, sù ®Êu tranh cña c¸c mÆt ®èi lËp dÉn tíi
gi¶i quyÕt m©u thuÉn, sù vËt cò mÊt ®i vµ sù vËt míi ra ®êi. Mçi sù
thay thÕ Êy lµm thµnh mét m¾t xÝch trong chuçi d©y ph¸t triÓn cña hiÖn
thùc vµ cña t­ duy. Sù ra ®êi cña c¸i míi lµ kÕt qu¶ cña sù phñ ®Þnh c¸i
cò, c¸i lçi thêi.
Nh÷ng nhµ triÕt häc theo quan ®iÓm siªu h×nh hiÓu phñ ®Þnh nh­
lµ sù can thiÖp cña nh÷ng lùc l­îng bªn ngoµi lµm ph¸ huû, thñ tiªu sù
vËt, chÊm døt sù ph¸t triÓn cña nã. §­¬ng nhiªn, trong c¶ tù nhiªn vµ
x· héi cã nh÷ng hiÖn t­îng nh­ vËy. Song, tÝnh phæ biÕn cña c¸c qu¸
tr×nh phñ ®Þnh diÔn ra trong tù nhiªn còng nh­ trong x· héi lµ sù phñ
®Þnh lµm mÊt ®i c¸i cò vµ xuÊt hiÖn c¸i míi tiÕn bé h¬n. Sù phñ ®Þnh
nh­ vËy lµ h×nh thøc gi¶i quyÕt nh÷ng m©u thuÉn néi t¹i cña b¶n th©n
Trong xu hướng chuyển biến mạnh mẽ đó Việt Nam chúng ta cũng không ngừng biến đổi, vận động. Một trong những cải cách có tính chiến lược của ta trong lĩnh vực k
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement