Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By chip_pro_95
#744615 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG TRONG LỊCH SỬ TRIẾT HỌC
II. gi¶i quyÕt vÊn ®Ò
1. C¸c phÐp biÖn chøng tr­íc triÕt häc M¸c - Lªnin
a) PhÐp biÖn chøng thêi cæ ®¹i
PhÐp biÖn chøng thêi cæ ®¹i lµ phÐp biÖn chøng tù ph¸t, ng©y th¬ vµ
mang tÝnh trùc quan ®­îc h×nh thµnh trªn c¬ së nh÷ng quan s¸t tù nhiªn, x·
héi hoÆc lµ kinh nghiÖm cña b¶n th©n. Trung t©m lín cña triÕt häc thêi bÊy giê
lµ triÕt häc trung hoa cæ ®¹i. Do ®Æc ®iÓm v¨n ho¸ còng nh­ hoµn c¶nh lÞch sö
kh¸c nhau nªn sù thÓ hiÖn t­ t­ëng biÖn chøng. Trong häc thuyÕt triÕt häc
còng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm. Kh«ng gièng nhau, nh­ng nãi chung c¶ 3 nªn triÕt
häc lín ®Òu cã nh÷ng ®Æc ®iÓm nªu trªn.
§Çu tiªn ph¶i nãi ®Õn lµ nÒn triÕt häc Ên §é cæ ®¹i. §©y lµ hÖ thèng
triÕt häc cã sù ®an xen hoµ ®ång gi÷a triÕt häc vµ t«n gi¸o vµ gi÷a c¸c tr­êng
ph¸i kh¸c nhau. C¸c t­ t­ëng triÕt häc ®­îc thÓ hiÖn d­íi h×nh thøc lµ mét t«n
gi¸o. Theo c¸ch ph©n chia truyÒn thèng triÕt häc Ên §é cæ ®¹i cã 9 tr­êng
ph¸i, trong ®ã cã 6 tr­êng ph¸i lµ chÝnh thèng vµ 3 tr­êng ph¸i phi chÝnh
thèng. Trong tÊt c¶ c¸c tr­êng ph¸i ®ã th× tr­êng ph¸i ®¹o phËt lµ cã häc
thuyÕt mang tÝnh duy vËt biÖn chøng s©u s¾c tiªu biÓu cña nÒn triÕt häc Ên §é
cæ ®¹i.
PhËt gi¸o h×nh thµnh tõ thÕ kû VI tr­íc c«ng nguyªn do TÊt §¹t §a tªn
hiÖu lµ thÝch ca MÉu Ni s¸ng t¹o. PhËt gi¸o cho r»ng v¹n vËt trong thÕ giíi
kh«ng do mét ®Êng thÇn linh nµo s¸ng t¹o ra mµ ®­îc t¹o ra tõ hai nguyªn tè
lµ s¾c vµ danh. Trong ®ã "danh" bao gåm t©n vµ thøc, cßn "s¾c" bao gåm 4 ®¹i
lµ ®¹i ®Þa, ®¹i thuû, ®¹i ho¶, ®¹i phong. ChÝnh nhõo tõ tr­êngnµy mµ phËt gi¸o
®­îc coi lµ t«n gi¸o duy vËt duy nhÊt chèng l¹i c¸c t«n gi¸o thÇn häc ®­¬ng
thêi. §ång thêi phËt gi¸o ®­a ra t­ t­ëng "v« ng·", "v« biÕn" nghÜa lµ kh«ng
cã c¸i g× lµ tr­êng tån bÊt biÕn, lµ vÜnh h»ng, kh«ng cã c¸i g× tån t¹i biÖt lËp,
mµ nã tån t¹i trong mét mèi liªn hÖ. §©y lµ t­ t­ëng biÖn chøng s©u s¾c chèng
l¹i ®¹o Bµ La m«n vÒ sù tån t¹i cña c¸i t«i bÊt biÕn "v« th­êng" tøc lµ biÕn,
biÕn ë ®©y lµ sù biÕn ®æi cña v¹n vËt theo chu kú. Sinh - tri - di - diÖt ®èi víi
sinh vËt vµ thµnh - trô - ho¹i kh«ng ®èi víi con ng­êi. PhËt gi¸o cho r»ng sù
t­¬ng t¸c gi÷a 2 mÆt ®èi lËp nh©n gi¶ hay nh©n duyªn chÝnh lµ ®éng lùc lµm
cho thÕ giíi vËn ®éng chø kh«ng ph¶i lµ mét thÕ lùc siªu nh©n nµo ®ã n»m
ngoµi con ng­êi, thÕ giíi lµ vßng nh©n qu¶ v« cïng v« tËn. Nãi kh¸c mét sù
vËt hiÖn t­îng tån t¹i ®­îc lµ nhê héi tô ®ñ 2 giíi ￿. nh©n duyªn.
Tuy ®¹o phËt ®· cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn lín v× biÖn chøng nh­ng nã
vÉn cßn mang tÝnh v« thÇn kh«ng triÖt ®Ó, bi quan ￿
Biện chứng và siêu hình là hai phạm trù trong triết học, nó là hai phương pháp tư duy trái ngược nhau. Phương pháp siêu hình là phương pháp xem xét sẹ vật hiện
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement