Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By bungchao_COol
#744314 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Quá trình nhận thức của Đảng về công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Nội dung và biện pháp thực hiện ở Việt Nam
2
Tõ ®¹i héi §¶ng lÇn thø III, §¶ng ta lu«n coi c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i
ho¸ (CNH-H§H) lµ nhiÖm vô trung t©m cña thêi kú qu¸ ®é, §¶ng ta ®· x¸c
®Þnh thùc chÊt cña CNH x· héi chñ nghÜa lµ “QuyÕt t©m thùc hiÖn c¸ch m¹ng
kü thuËt, thùc hiÖn ph©n c«ng míi vÒ lao ®éng x· héi lµ qu¸ tr×nh tÝch luü x·
héi chñ nghÜa ®Ó kh«ng ngõng thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt më réng“. Thùc tiÔn lÞch
sö ®· chØ râ ®Ó thñ tiªu t×nh tr¹ng l¹c hËu vÒ kinh tÕ x· héi, khai th¸c tèi ­u
c¸c nguån lùc vµ lîi thÕ, b¶o ®¶m t¨ng tr­ëng nhanh æn ®Þnh, n­íc ta ph¶i x¸c
®Þnh râ c¬ cÊu kinh tÕ hîp lý, trang thiÕt bÞ ngµy cµng hiÖn ®¹i cho c¸c ngµnh
kinh tÕ. MÆt kh¸c, n­íc ta lµ n­íc ®ang ph¸t triÓn v× vËy qu¸ tr×nh Êy g¾n liÒn
víi qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ ®Ó tõ ®ã hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Tuy nhiªn, trong
qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ cña ta tr­íc ®©y do nhiÒu nguyªn
nh©n trong ®ã cã nguyªn nh©n nãng véi chóng ta ®· m¾c ph¶i mét sè sai lÇm
khuyÕt ®iÓm mµ ®¹i héi §¶ng lÇn thø VI vµ VII ®· v¹ch ra.
ViÖc x©y dùng ®óng ®¾n nh÷ng quan ®iÓm CNH-H§H ë ViÖt Nam hiÖn
nay cã vÞ trÝ rÊt quan träng ®èi víi qu¸ tr×nh CNH-H§H. Bëi x©y dùng ®Çy ®ñ
c¸c quan ®iÓm CNH-H§H sÏ lµ c¬ së ®óng ®¾n cho viÖc ®Þnh h­íng, ®Þnh
l­îng chØ ®¹o vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c néi dung vµ c¸c b­íc ®i cña CNH-
H§H phï hîp víi bèi c¶nh x· héi chñ nghÜa ë n­íc ta.
NghÞ quyÕt ®¹i héi VIII cña §¶ng ®· ®­a sù nghiÖp ®æi míi lªn tÇm cao
míi, ®Èy m¹nh CNH-H§H. MÆt kh¸c, CNH-H§H ®Êt n­íc ph¶i chøa ®ùng
®­îc môc tiªu, chiÕn l­îc, néi dung, h×nh thøc, ph­¬ng h­íng c¸ch m¹ng cña
®¶ng ta trong thêi kú ®æi míi. §Ó ®¹t môc tiªu nhÊt qu¸n vµ xuyªn suèt ®ã lµ
d©n giÇu n­íc m¹nh, x· héi d©n chñ, c«ng b»ng vµ v¨n minh th× §¶ng ta ph¶i
trung thµnh víi chñ nghÜa M¸c-Lª Nin, t­ t­ëng Hå ChÝ Minh, kÕ thõa 15
n¨m ®æi míi ®Êt n­íc.
CNH-H§H lµ mét môc tiªu chiÕn l­îc bëi lÏ ngµy nay nã ®ang ®­îc
thõa nhËn lµ xu h­íng ph¸t triÓn chung cña c¸c n­íc trªn thÕ giíi vµ ViÖt
Nam còng kh«ng n»m ngoµi xu h­íng ®ã. Còng chÝnh xuÊt ph¸t tõ vai trß cña
nã trong qu¸ tr×nh ®­a kinh tÕ ph¸t triÓn qua thêi kú qu¸ ®é lªn chñ nghÜa x·
héi mµ em chän ®Ò tµi "Qóa tr×nh nhËn thøc cña §¶ng vÒ c«ng nghiÖp ho¸,
hiÖn ®¹i ho¸. Néi dung vµ biÖn ph¸p thùc hiÖn ë ViÖt Nam
’’
Trong qu¸ tr×nh t×m hiÓu vµ viÕt bµi tuy ®· cã nhiÒu cè g¾ng, nh­ng
do ®iÒu kiÖn vÒ thêi gian vµ lµ sinh viªn n¨m ®Çu ch­a cã nhiÒu kinh
nghiÖm nªn bµi viÕt cßn nhiÒu thiÕu sãt.Em mong nhËn ®­îc sù ®ãng gãp
ý kiÕn cña thÇy c«, ®Ó bµi tiÓu luËn cã thÓ ®¹t kÕt qu¶ tèt h¬n. Em xin
ch©n thµnh c¶m ¬n!
Nghị quyết đại hội VIII của Đảng đã đưa sự nghiệp đổi mới lên tầm cao mới, đẩy mạnh CNH-HĐH. Mặt khác, CNH-HĐH đất nước phải chứa đựng được mục tiêu, chiến lược
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement