Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Iosep
#734832 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: vai trò của văn hoá trong hoạt động kinh doanh hiện nay
2
PhÇn néi dung
Ch­¬ng I: §Þnh nghÜa vµ vai trß cña v¨n ho¸
trong ho¹t ®éng kinh doanh hiÖn nay.
I. Kh¸i niÖm chung vÒ v¨n ho¸.
I.1. V¨n ho¸ lµ g×.
Tr­íc khi ®i vµo phÇn néi dung chÝnh chóng ta cÇn hiÓu v¨n ho¸ lµ
g×? Cã thÓ nãi v¨n ho¸ lµ mét phøc hîp bao gåm nhiÒu vÊn ®Ò mµ chØ víi ý
nghÜa lµ mét lÜnh vùc ho¹t ®éng cña ®êi sèng tinh thÇn th× nã míi cã vÞ trÝ
t­¬ng ®èi ®éc lËp cßn víi ý nghÜa kh¸c th× nã võa biÓu hiÖn võa ®an xen
c¸c ho¹t ®éng kh¸c nhau cña x· héi loµi ng­êi. ë viÖt nam, vÒ mÆt lý luËn
vµ häc thuËt mµ nãi, néi dung kh¸i niÖm v¨n ho¸ ®· ®­îc nhiÒu ng­êi th¶o
luËn, lµm râ. Nh­ng thùc tÕ, nã míi chØ ®­îc quan t©m bã hÑp trong ph¹m
vi nghiªn cøu cña khoa häc x· héi.
I.2. V¨n ho¸ ®­îc thÓ hiÖn trong kinh doanh nh­ thÕ nµo.
Do thiÕu hiÓu biÕt, nhiÒu ng­êi vÉn quan niÖm cho r»ng: V¨n ho¸
nh­ mét lÜnh vùc ®øng ngoµi kinh tÕ, do kinh tÕ trî cÊp, chØ khi kinh tÕ ph¸t
triÓn th× míi cã ®iÒu kiÖn më mang c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, n©ng cao ®êi
sèng tinh thÇn cña con ng­êi. Víi quan niÖm ®ã, v¨n ho¸ ®­îc coi nh­ lµ
mét ho¹t ®éng cã tÝnh gi¶i trÝ, khi kinh tÕ cßn khã kh¨n th× Ýt ng­êi quan
t©m ®Õn v¨n ho¸ vµ râ rµng trong ®iÒu kiÖn ®ã ng­êi ta kh«ng nhËn thÊy vai
trß cña v¨n ho¸ nãi chung còng nh­ v¨n ho¸ ®èi víi kinh tÕ vµ kinh doanh
nãi riªng.
Trong thêi gian gÇn ®©y, tõ viÖc xem xÐt sù ph¸t triÓn cña nhiÒu quèc
gia mµ ®Æc biÖt lµ c¸c quèc gia khu vùc Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D­¬ng, ng­êi
ta ®· thÊy nh÷ng dÊu Ên vµ ®Æc tr­ng v¨n ho¸ cña c¸c quèc gia ®ã trong
ph¸t triÓn kinh tÕ. Thùc tÕ ®ã ®· b¾t buéc ng­êi ta kh«ng chØ thõa nhËn sù
t¸c ®éng cña c¸c yÕu tè v¨n ho¸ vµo qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ, mµ cßn ®i
s©u xem xÐt vai trß cña v¨n ho¸ còng nh­ tÇm quan träng cña viÖc ®­a c¸c
yÕu tè v¨n ho¸ vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.
. Tuy văn hoá kinh doanh chủ yếu phản ánh sự nhận thức, giá trị, các truyền thống và quan hệ phân phối lưu thông của cải của đời sống xã hội, song nó cũng liên
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement