Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Royal
#734551 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Đề án: VAI TRÒ KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
2
I.
Kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc theo ®Þnh
h­íng x· héi chñ nghÜa.
1.Kh¸i niÖm:
ThÞ tr­êng lµ lÜnh vùc trao ®æi, mua b¸n hµng ho¸, ph¶n ¸nh ph©n c«ng lao
®éng x· héi. ë ®©u vµ khi nµo cã ph©n c«ng lao ®éng x· héi vµ s¶n xuÊt hµng
ho¸ th× ë ®ã vµ khi Êy cã ”thÞ tr­êng”. Quy m« cña thÞ tr­êng phï hîp víi tr×nh
®é chuyªn m«n ho¸ cña lao ®éng x· héi.
Kinh tÕ thÞ tr­êng chÞu sù ®iÒu tiÕt tù ph¸t cña c¸c quy luËt kinh tÕ kh¸ch
quan ®­îc gäi lµ kinh tÕ thÞ tr­êng tù do. Trong kinh tÕ thÞ tr­êng tù do, Nhµ
n­íc kh«ng can thiÖp trùc tiÕp vµo sù ph¸t triÓn kinh tÕ, nh­ng vÉn ph¶i t¹o m«i
tr­êng ph¸p lü cho sù c¹nh tranh tù do lµnh m¹nh th«ng qua c¸c ®¹o luËt.
C¸c cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ ®· chøng tá r»ng khi tÝnh chÊt x· héi ho¸
s¶n xuÊt ®· ph¸t triÓn ®Õn mét tr×nh ®é nhÊt ®Þnh th× nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng tù do
kh«ng thÓ tù ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn hµi hoµ, do ®ã ®ßi hái ph¶i cã sù ®iÒu tiÕt cña
Nhµ n­íc ®Ó kh¾c phôc nh÷ng khuyÕt tËt vµ ph¸t huy nh÷ng t¸c ®éng tÝch cùc
cña kinh tÕ thÞ tr­êng. Nh­ng sù can thiÖp th¸i qu¸ cña Nhµ n­íc ®Õn møc triÖt
tiªu tÝnh n¨ng ®éng cña kinh tÕ thÞ tr­êng ®· dÉn ®Õn ra ®êi m« h×nh kinh tÕ chØ
huy. Trong thùc tÕ ®· chøng tá c¶ hai m« h×nh nµy ®Òu kh«ng cã hiÖu qu¶, bëi
vËy hÇu hÕt c¸c n­íc trªn thÕ giíi ®Òu chuyÓn sang m« h×nh kinh tÕ hçn hîp,
nghÜa lµ kÕt hîp “bµn tay v« h×nh” cña kinh tÕ thÞ tr­êng tù do víi “bµn tay h÷u
h×nh”, tøc sù ®iÒu tiÕt hay qu¶n lý cña Nhµ n­íc.
NÒn kinh tÕ n­íc ta còng vËy, §¶ng ta chñ tr­¬ng chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh
tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ
n­íc theo ®Þnh h­íng x· héi chñ nghÜa.
Kinh tÕ thÞ tr­êng lµ nÒn kinh tÕ vËn ®éng theo c¸c quy luËt cña thÞ
tr­êng, trong ®ã quy luËt gi¸ trÞ gi÷ vai trß chi phèi vµ ®­îc biÓu hiÖn b»ng quan
hÖ cung cÇu trªn thÞ tr­êng.
C¸c vÊn ®Ò tæ chøc s¶n xuÊt hµng ho¸ ®­îc gi¶i quyÕt b»ng sù cung øng
hµng ho¸, dÞch vô vµ nhu cÇu tiªu dïng trªn thÞ tr­êng. C¸c quan hÖ hµng ho¸,
tiÒn tÖ ph¸t triÓn më réng, bao qu¸t trªn nhiÒu lÜnh vùc cã ý nghÜa phæ biÕn ®èi
víi ng­êi s¶n xuÊt vµ tiªu dïng. C¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, dÞch vô, trao ®æi ®­îc
Nước ta đang trên cong đường đổi mới và bước đi trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước là phải làm sao lãnh đạo đất nước tiến l
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement