Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Faer
#734536 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Tiểu luận: Vai trò kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường
TiÓu luËn Kinh tÕ ChÝnh trÞ
2
I- Nguyªn nh©n.
§Êt n­íc ta ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi tõ c¬ chÕ tËp trung quan
liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc g©y ra nh÷ng biÕn ®æi s©u s¾c vÒ nhËn thøc thùc tiÔn, lý luËn vÒ nÒn kinh tÕ ë n­íc ta.
V× vËy chóng ta ph¶i ®i s©u nghiªn cøu vÊn ®Ò nµy ®Ó hiÓu râ b¶n chÊt
sù vËn ®éng cña nÒn kinh tÕ n­íc ta nh»m cã h­íng ®i ®Õn ®Ó ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc.
II- ý nghÜa:- ViÖc nghiªn cøu vai trß cña Nhµ n­íc trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ë
n­íc ta hiÖn nay cã ý nghÜa quan träng ®­a ®Êt n­íc ta tho¸t khái t×nh tr¹ng khñng ho¶ng, l¹m ph¸t, ®i dÇn vµo thÓ æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn l©u dµi.
- Lý gi¶i c¸c kh¸i niÖm vµ c¸c ph¹m trï kinh tÕ häc míi lµ c¬ së l«gÝc
cho viÖc nhËn thøc l¹i b¶n chÊt cña nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung vµ nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng mµ chóng ta ®ang h­íng tíi.
- §ång thêi dùa trªn c¬ së ph©n tÝch thùc tr¹ng nÒn kinh tÕ n­íc ta ®Ó
tr×nh bµy c¸c quan ®iÓm khoa häc lµm c¬ së ph­¬ng ph¸p luËn cho thêi kú chuyÓn ®æi c¬ chÕ kinh tÕ ë n­íc ta.
- Qua viÖc nghiªn cøu nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ vai trß cña Nhµ n­íc
trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng lµ n©ng cao tr×nh ®é n¨ng lùc kinh tÕ cña mçi ng­êi ®Æc biÖt víi mçi sinh viªn kinh tÕ nh»m cã ph­¬ng ph¸p ®Þnh h­íng s¶n xuÊt kinh doanh ®óng h­íng vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao.
Ch­¬ng II
T×m hiÓu vÒ nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng.
I- C¬ chÕ kinh tÕ vµ c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ .
1. C¬ chÕ kinh tÕ:a. C¬ chÕ: Lµ kh¸i niÖm dïng chØ sù t­¬ng t¸c gi÷a c¸c yÕu tè kÕt
thµnh hÖ thèng mµ nhê ®ã hÖ thèng cã thÓ ho¹t ®éng.
b. C¬ chÕ kinh tÕ: Lµ tæng thÓ c¸c yÕu tè cã mèi liªn hÖ, t¸c ®éng qua
l¹i lÉn nhau t¹o thµnh ®éng lùc dÉn d¾t nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn.
C¬ chÕ kinh tÕ mang tÝnh kh¸ch quan vèn cã cña mét nÒn kinh tÕ. Mçi
nÒn kinh tÕ ®Òu cã mét c¬ chÕ ®Æc tr­ng cña nã. Dùa vµo ®ã ng­êi ta ph©n lo¹i c¸c nÒn kinh tÕ thµnh:
Đất nước ta đang trên đà phát triển kinh tế nhiều thành phần. Nhiều hãng đầu tư đưa vốn vào thành lập các công ty liên doanh, liên kết... dù rằng sự phát triển
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement