Chia sẻ luận văn, luận án, tiểu luận văn học xã hội miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By a3_htk
#732792 Link download miễn phí cho anh em Ketnooi: Thạch Lam với Tự lực văn đoàn
®ã ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c nh÷ng ®ãng gãp còng nh­ ph¸t hiÖn vµ kh¼ng ®Þnh gi¸ trÞ næi bËt cña toµn bé v¨n ch­¬ng Th¹ch Lam th× ch­a cã c«ng tr×nh nµo dµy dÆn vµ ®ñ ®é. Mét vÊn ®Ò kh¸c, chóng t«i thÊy còng cÇn nhÊn m¹nh lµ ®Ó ®Þnh ch©n gi¸ trÞ c¸c s¸ng t¸c cña Th¹ch Lam, còng nh­ t×m hiÓu t­ t­ëng, t×nh c¶m, quan ®iÓm nghÖ thuËt Th¹ch Lam, chóng ta kh«ng thÓ kh«ng ®Æt nhµ v¨n trong mèi liªn hÖ mËt thiÕt víi Tù lùc v¨n ®oµn. Nh­ Gi¸o s­ Phong Lª ®· chØ râ: "§êi v¨n Th¹ch Lam ng¾n ngñi nh­ng ®­îc h­ëng tÊt c¶ ­u thÕ vµ thuËn lîi cña V¨n ®oµn m×nh" [111,191]. V× vËy, muèn hiÓu s©u Th¹ch Lam ph¶i g¾n Th¹ch Lam víi Tù lùc v¨n ®oµn vµ ®Ó hiÓu ®Çy ®ñ Tù lùc v¨n ®oµn ph¶i chó träng nghiªn cøu Th¹ch Lam. Bëi v× cã thÓ nãi nh÷ng ­u ®iÓm, nh­îc ®iÓm cña Tù lùc v¨n ®oµn ®Òu cã ë Th¹ch Lam mµ chñ yÕu lµ trong mèi quan hÖ Th¹ch Lam víi NhÊt Linh, Kh¸i H­ng, Hoµng §¹o. ThÕ nh­ng, Th¹ch Lam l¹i kh«ng hoµ tan trong v¨n ®oµn mµ v­¬n lªn ®Ó kh¼ng ®Þnh mét phong c¸ch ®éc ®¸o, cã søc céng h­ëng lín, lan réng, v­¬n xa, cã kh¶ n¨ng t¹o lËp dßng phong c¸ch nghÖ thuËt míi, gåm Thanh TÞnh, Hå DzÕnh, §ç Tèn... Cho nªn nghiªn cøu Th¹ch Lam chóng ta võa "kh«ng t¸ch Th¹ch Lam ra khái khuynh h­íng chung cña Tù lùc v¨n ®oµn" [111,191], võa ®Æt trong sù ®èi s¸nh ®Ó " thÊy râ sù kh¸c biÖt kh«ng Ýt ë tÝnh chÊt tiÕn bé vµ nh©n ®¹o trong s¸ng t¸c Th¹ch Lam"[111,191] §ång thêi, còng cÇn më réng ®Ó xem xÐt Th¹ch Lam trong tiÕn tr×nh ph¸t triÓn cña v¨n xu«i hiÖn ®¹i nãi chung, truyÖn ng¾n nãi riªng tr­íc 1945, nhÊt lµ víi truyÖn ng¾n cña c¸c t¸c gi¶ tiªu biÓu cho khuynh h­íng hiÖn thùc vµ l·ng m¹n nh­ Nam Cao, NguyÔn Tu©n. Nh­ thÕ, chóng ta sÏ cã mét nhËn thøc ®Çy ®ñ toµn diÖn h¬n. V× vËy, chóng t«i chän vÊn ®Ò Th¹ch Lam víi Tù lùc v¨n ®oµn lµm ®Ò tµi nghiªn cøu chÝnh cña luËn ¸n.
2. Môc ®Ých yªu cÇu:
Nghiªn cøu ®Ò tµi Th¹ch Lam víi Tù lùc v¨n ®oµn lµ nghiªn cøu trän vÑn ch©n dung mét t¸c gi¶ v¨n häc, cã phong c¸ch nghÖ thuËt ®éc ®¸o, trªn c¬ së võa g¾n víi tæ chøc v¨n ®oµn võa v­ît lªn ®Ó t×m h­íng ph¸t triÓn. V× thÕ, môc ®Ých yªu cÇu chÝnh cña ®Ò tµi lµ nh»m:
2.1. Kh¼ng ®Þnh Tù lùc v¨n ®oµn lµ mét tæ chøc v¨n häc cã ­u thÕ vµ uy thÕ
trªn v¨n ®µn d©n téc, trong nh÷ng n¨m ba m­¬i cña thÕ kû XX; cã mét sø mÖnh lÞch sö quan träng, vµ ®· lµm trßn sø mÖnh vÎ vang ®ã. §©y còng lµ c¬ së nÒn t¶ng, lµ "m¶nh ®Êt ­¬m" tµi n¨ng Th¹ch Lam.
2.2. Nghiªn cøu c¸c s¸ng t¸c cña Th¹ch Lam bao gåm: truyÖn ng¾n, tiÓu
thuyÕt, kÝ, tiÓu luËn, ®Æt nã trong mèi liªn hÖ mËt thiÕt víi tæ chøc Tù lùc v¨n ®oµn vµ t¸c phÈm cña c¸c thµnh viªn trong v¨n ®oµn nhÊt lµ víi truyÖn ng¾n cña NhÊt Linh, Kh¸i H­ng, Hoµng §¹o, trªn mét sè ph­¬ng diÖn c¬ b¶n vÒ néi dung, nghÖ thuËt. Tõ ®ã nh»m x¸c ®Þnh quan hÖ t­¬ng t¸c gi÷a Th¹ch Lam víi Tù lùc v¨n ®oµn.
2.3. §ång thêi chØ ra nh÷ng gi¸ trÞ míi, cïng søc hÊp dÉn, søc cuèn hót
m¹nh mÏ cña t¸c phÈm v¨n ch­¬ng Th¹ch Lam - ng­êi ®· t¹o lËp ®­îc mét dßng phong c¸ch nghÖ thuËt ®éc ®¸o lµ dßng phong c¸ch truyÖn ng¾n tr÷ t×nh, dßng tuú bót vÒ v¨n ho¸ Hµ Néi; më réng ®Ó so s¸nh ®èi chiÕu mét vµi ®iÓm cÇn thiÕt, næi bËt trong truyÖn ng¾n Th¹ch Lam víi truyÖn ng¾n mét vµi t¸c gi¶ kh¸c ngoµi v¨n ®oµn nh­ NguyÔn Tu©n, Nam Cao ®Ó nh»m thÊy râ h¬n nÐt kh¸c biÖt còng nh­ sù
có thể nói những ưu điểm, nhược điểm của Tự lực văn đoàn đều có ở Thạch Lam mà chủ yếu là trong mối quan hệ Thạch Lam với Nhất Linh, Khái Hưng, Hoàng Đạo. Thế n
Bạn nào cần download miễn phí bản đầy đủ thì trả lời topic này, Mods sẽ up tài liệu cho bạn.
- Bạn nào có tài liệu gì hay thì up lên đây chia sẻ cùng anh em.
- Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở forum, thì đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement