Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By kem_blue
#1039508

Download miễn phí Đồ án Quản lý nhân sự công ty cổ phần vận tải ô tô số 1

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 4

CHƯƠNG I 5

CƠ SỞ LÝ THUYẾT 5

1.1 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 5

1.1.1 Các định nghĩa 5

1.1.2 Các cách tiếp cận và phát triển của một hệ thống thông tin 5

1.1.3 Nhiệm vụ và vai trò của một hệ thống thông tin 6

1.1.4 Các thành phần của một hệ thống thông tin quản lý 6

1.1.5 Các bước phát triển của một hệ thống thông tin 7

1.1.6 Các mô hình phát triển của một hệ thống thông tin 8

1.1.7 Phương pháp phân tích thiết kế hướng cấu trúc 8

1.2. Cơ sở dữ liệu quan hệ 8

CHƯƠNG II 10

KHẢO SÁT, MÔ TẢ HỆ THỐNG 10

2.1 Khảo sát, mô tả hệ thống hiện tại 10

2.1.1 Công ty CP vận tải ôtô số 1 10

2.1.2 Quy trình nghiệp vụ quán lí nhân sự của công ty CP vận tải ôtô số 1 11

2.1.3 Bài toán quản lý nhân sự tại công ty CP vận tải ôtô số 1 15

2.2 Thực trạng quản lý nhân sự tại công ty 17

2.2.1 Bộ phận quản lý nhân sự có nhiệm vụ: 17

2.2.2 Yêu cầu của hệ thống thực 18

2.3 Đánh giá thực trạng quản lý và phương hướng giải quyết 19

CHƯƠNG III 20

PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 20

3.1 Bảng phân tích các chức năng, tác nhân và hồ sơ dữ liệu 20

3.2 Thiết lập biểu đồ ngữ cảnh hệ thống 22

3.3 Thiết lập biểu đồ phân rã chức năng 23

3.4 Danh sách các hồ sơ dữ liệu sử dụng 27

3.5 Thiết lập ma trận thực thể chức năng 28

3.6 Các mô hình xử lý nghiệp vụ 29

3.6.1 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 29

3.6.2 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 30

3.7 Mô hình dữ liệu quan niệm 35

3.7.1 Các kiểu thực thể 35

3.7.2 Kiểu liên kết 36

3.7.3 Mô hình ER 41

CHƯƠNG IV 42

THIẾT KẾ HỆ THỐNG 42

4.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu 42

4.1.1 Các quan hệ 42

4.1.2 Mô hình quan hệ 44

4.2 Các bảng dữ liệu vật lý 45

4.2.1 Bảng NGƯỜI LAO ĐỘNG 45

4.2.2 Bảng NGẠCH_ LƯƠNG 45

4.2.3 Bảng NGẠCH BẬC LƯƠNG 46

4.2.4 Bảng DIỄN BIẾN LƯƠNG 46

4.2.5 Bảng ĐƠN VỊ 46

4.2.6 Bảng CHỨC VỤ 47

4.2.7 Bảng LAO ĐỘNG THUỘC ĐƠN VỊ 47

4.2.8 Bảng ĐƠN VỊ CHẤM CÔNG LAO ĐỘNG 47

4.2.9 Bảng CÔNG VIỆC 47

4.2.10 Bảng LAO ĐỘNG LÀM VIỆC 48

4.2.11 Bảng BẢO HIỂM XÃ HỘI 48

4.2.12 Bảng LAO ĐỘNG ĐÓNG BHXH 48

4.2.13 Bảng PHỤ THUỘC 49

4.2.14 Bảng HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 49

4.2.15 Bảng QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 49

4.2.16 Bảng CÔNG TÁC 50

4.2.17 Bảng KHEN THƯỞNG KỶ LUẬT 50

4.2.18 Bảng KIỂU 50

4.2.19 Bảng NGHỈ HƯU 50

4.2.20 Bảng THÔI VIỆC 51

4.2.21 Bảng NGHỈ CHẾ ĐỘ 51

4.2.22 Bảng DANH MỤC TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ 51

4.2.23 Bảng TRÌNH ĐỘ NGOẠI NGỮ 51

4.2.24 Bảng DANH MỤC HỌC VẤN HỌC HÀM 52

4.2.25 Bảng HỌC VẤN HỌC HÀM 52

4.2.26 Bảng TUYỂN DỤNG 52

4.3Thiết kế các giao diện nhập liệu 53

4.3.1 Giao diện cập nhật hồ sơ dữ liệu 53

4.3.2 Cập nhật trình độ ngoại ngữ 54

4.3.3 Cập nhật thông tin trình độ học vấn 54

4.3.4 Cập nhật thông tin diễn biến lương 55

4.3.5 Cập nhật lao động vào đơn vị 55

4.3.7 Cập nhật quá trình lao động làm việc 56

4.3.8 Cập nhật quá trình tham gia đóng bảo hiểm xã hội 57

4.3.9 Cập nhật sổ BHXH 58

4.3.10 Cập nhật thông tin quan hệ của lao động 58

4.3.11 Cập nhật thông tin hợp đồng lao động 59

4.3.12 Theo dõi quá trình công tác của lao động 59

4.3.13 Theo dõi lao động đi công tác 60

4.3.14 Theo dõi khen thưởng kỷ luật 60

4.3.15 Theo dõi nghỉ hưu 61

4.3.16 Theo dõi nghỉ chế độ 61

4.3.17 Theo dõi thôi việc 62

4.3.18 Theo dõi thông tin tuyển dụng 62

CHƯƠNG V 63

CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ NHÂN SỰ CÔNG TY CP 63

VẬN TẢI ÔTÔ SỐ 1 63

5.1 Ngôn ngữ lập trình Visual Basic 63

5.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 63

5.3 Chương trình quản lý nhân sự tại công ty CP vận tải ôtô số 1 64

5.3.1 Tổ chức cơ sở dữ liệu 64

5.3.2 Các form chính của chương trình 65

PHẦN KẾT LUẬN 69

TÀI LIỆU THAM KHẢO 70

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


thống:
Chức năng hệ thống: quản trị người dùng, cấp quyền sử dụng, đăng nhập hệ thống.
Chức năng quản lý hồ sơ: Cập nhật các danh mục liên quan, cập nhật hồ sơ lao động, tìm kiếm thông tin lao động, báo cáo danh sách lao động.
Chức năng quản lý quá trình công tác: cập nhật các thông tin phát sinh trong quá trình công tác như thông tin đi công tác, thông tin về khen thưởng kỷ luật, thông tin về thuyên chuyển công tácThống kê báo cáo về quá trình công tác.
Chức năng quản lý lương: cập nhật các quy định của nhà nước về lương, xét phụ cấp và diễn biến lương của từng lao động cụ thể.
Chức năng quản lý quá trình đóng BHXH: cập nhật các thông tin riêng của từng nhân viên về chế độ BHXH, đóng BHXH, xem các thông tin liên quan đến BHXH.
2.3 Đánh giá thực trạng quản lý và phương hướng giải quyết
Trên thực tế, trong công ty số lượng công nhân viên không phải là nhiều. Nhưng quản lý nhân sự không chỉ đơn thuần quản lý về số lượng mà còn quản lý về mọi thông tin của công nhân viên làm việc tại công ty như lý lịch gia đình, trình độ cá nhân để công ty có thể quan tâm hơn đến lợi ích vật chất cũng như lợi ích tinh thần của từng công nhân viên một. Thêm vào đó, việc tính toán thống kê và quản lý nhân sự của công ty có liên quan đến các cơ quan pháp luật. Vì vậy, việc lưu trữ xử lý thông tin công nhân viên thế nào cho tiện nhất đáp ứng các yêu cầu của công việc quản lý nhân sự.
Hiện tại, mọi thông tin, hồ sơ nhân viên và sổ BHXH được lưu trữ trên giấy tờ và được thực hiện bằng tay. Việc quản lý, tìm kiếm đòi hỏi thời gian và thao tác thủ công quá nhiều gây khó khăn cho việc thống kê, tổng hợp, quản lý, tham mưu đề xuất, các báo cáo định kỳ và các báo cáo đột xuất của Ban lãnh đạo.
Giải pháp đặt ra ở đây là đưa ra một phương pháp quản lý mới, dựa trên nền tảng khoa học công nghệ của xã hội phù hợp cho việc quản lý, đó là phần mền tin học giúp cho việc cập nhật, tìm kiếm, thống kê, báo cáo được quản lí trên một giao diện thống nhất, đáp ứng được các yêu cầu công tác nghiệp vụ một cách nhanh gọn, đầy đủ và chính xác và tiện lợi cho người sử dụng.
CHƯƠNG III
PHÂN TÍCH HỆ THỐNG
3.1 Bảng phân tích các chức năng, tác nhân và hồ sơ dữ liệu
Động từ + bổ ngữ
Danh từ
Ghi chú
Ra+quyết định tuyển dụng
Quyết định tuyển dụng
Hồ sơ dữ liệu
Đưa ra+thông báo tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng
=
Nộp+hồ sơ lao động
Hồ sơ lao động
Hồ sơ dữ liệu
Tiếp nhận+hồ sơ lao động
Hồ sơ lao động
Hồ sơ dữ liệu
Duyệt +hồ sơ lao động
Hồ sơ lao động
Hồ sơ dữ liệu
Phỏng vấn +người lao động
Người lao động
Tác nhân
Ký+ hợp đồng thử việc
Hợp đồng thử việc
Hồ sơ dữ liệu
Hưởng+mức lương
Mức lương
=
Ký+hợp đồng lao động
Hợp đồng lao động
Hồ sơ dữ liệu
Đóng + BHXH
BHXH
Hồ sơ dữ liệu
Được phân công lao động vào từng + vị trí
Vị trí
=
Ghi+trong quyết định bổ nhiệm lao động
Quyết định bổ nhiệm lao động
Hồ sơ dữ liệu
giám sát và quản lý trực tiếp + đơn vị
Đơn vị
Tác nhân
Ra + quyết định chuyển công tác
Quyết định chuyển công tác
Hồ sơ dữ liệu
lưu vào+quyết định nâng bậc lương.
Quyết định nâng bậc lương
Hồ sơ dữ liệu
Đi+công tác
Công tác
=
Theo dõi quá trình công tác
Quá trình công tác
=
Lưu trong+quyết định khen thưởng kỷ luật
Quyết định khen thưởng kỷ luật
Hồ sơ dữ liệu
Lưu vào + quyết định nâng bậc lương
Quyết định nâng bậc lương
Hồ sơ dữ liệu
theo dõi qua+bảng chấm công
Bảng chấm công
Hồ sơ dữ liệu
Hưởng +mức phụ cấp
Mức phụ cấp
=
lưu tại +bảng phụ cấp chức vụ.
Bảng phụ cấp chức vụ
Hồ sơ dữ liệu
Giải quyết+ chế độ nghỉ hưu
Chế độ nghỉ hưu
=
Lưu trong +quyết định nghỉ hưu
Quyết định nghỉ hưu
Hồ sơ dữ liệu
Giải quyết +trường hợp nghỉ chế độ
Trường hợp nghỉ chế độ
=
Lưu trong +sổ theo dõi nghỉ chế độ
Sổ theo dõi nghỉ chế độ
Hồ sơ dữ liệu
Đưa ra +quyết định thôi việc
Quyết định thôi việc
Hồ sơ dữ liệu
lưu trong +biên bản vi phạm lao động
Biên bản vi phạm lao động
Hồ sơ dữ liệu
Lưu trong +biên bản vi phạm an toàn lao động.
Biên bản vi phạm an toàn lao động
Hồ sơ dữ liệu
Báo cáo thống kê cho +Ban lãnh đạo
Ban lãnh đạo
Tác nhân
Báo cáo thống kê cho+sở LĐTBXH
Sở LĐTBXH
Tác nhân
3.2 Thiết lập biểu đồ ngữ cảnh hệ thống
Thanh tra tình hình lao động
Giải quyết chính sách
BAN LÃNH ĐẠO
SỞ LĐTBXH
NGƯỜI LAO ĐỘNG
0
HỆ THỐNG QUẢN LÍ NHÂN SỰ
Bản thông báo tuyển dụng lao động
Hồ sơ người lao động
Phỏng vấn và duyệt hồ sơ
Hợp đồng lao động
Đóng bảo hiểm xã hội
Xét lương
Thông tin chỉ đạo
Phản hồi thông tin chỉ đạo
Báo cáo
Yêu cầu đóng BHXH
Yêu cầu giải quyết chính sách
Ký hợp đồng thử việc
Thông tin phản hồi
Thông tin công tác
Theo dõi quá trình công tác
ĐƠN VỊ
Yêu cầu thông tin
Cung cấp thông tin
Hình 3.1 Biểu đồ ngữ cảnh
Mô tả
Người lao động: Nhận được thông báo tuyển dụng của công ty, người lao động nộp hồ sơ. Sau khi phỏng vấn và duyệt hồ sơ, nếu đạt thì người lao động sẽ kí hợp đồng thử việc với công ty. Sau thời gian thử việc, nếu đạt người lao động sẽ kí hợp đồng với công ty trong thời gian 3 năm và sau 3 năm lại kí lại hợp đồng. Trong khi quá trình lao động, người lao động được phân công công việc, hưởng lương và được công ty giải quyết các chính sách người lao động và người lao động được công ty đóng bảo hiểm xã hội để đảm bảo lợi ích cho bản thân.
Ban lãnh đạo: Hàng tháng hay quý ban lãnh đạo sẽ yêu cầu thống kê báo cáo
Sở lao động thương binh xã hội ( LĐTBXH ): Hàng tháng sẽ thanh tra tình hinh lao động của công ty.
Đơn vị: Trong quá trình làm việc tại đơn vị trực thuộc, người lao động sẽ chịu sự quản lý và giám sát của đơn vị đó.
3.3 Thiết lập biểu đồ phân rã chức năng
1.0 Tuyển lao động
HỆ THỐNG QUẢN LÍ NHÂN SỰ
1.1 Thông báo
tuyển dụng
1.2 Tiếp nhận
hồ sơ
1.3 Phỏng vấn và
duyệt hồ sơ
1.4 Ký hợp đồng
thử việc
1.5 Ký hợp đồng
lao động
công việc
2.0 Theo dõi quá
trình công tác
2.1 Phân công
lao động
2.2 Theo dõi quá
trình công tác
2.2.1 Đi
công tác
2.2.2 Chuyển
công tác
2.3 Theo dõi quá
trình chấm công
3.0 Theo dõi quá trình
diễn biến lương
3.1 Quá trình lương
3.2 Quá trình
tham gia BHXH
4.0 Giải quyết
chính sách
4.1 Giải quyết
chế độ nghỉ hưu
4.2 Giải quyết
nghỉ chế độ
4.3 Giải quyết
tai nạn lao động
4.4 Giải quyết vi
phạm lao động
4.5 Giải quyết
thôi việc
5.0 Báo cáo
5.1 Báo cáo lao động
5.2 Báo cáo quá
trình công tác
5.3 Báo cáo quá
trình lương
5.4 Báo cáo
thành tích
5.5 Báo cáogiải
quyết chính sách
2.4 Theo dõi khen
thưởng kỷ luật
2.5 Quyết định
nghỉ hưu
2.6 Quyết định
thôi việc
Hình 3.2 Biểu đồ phân rã chức năng
MÔ TẢ CHI TIẾT CHỨC NĂNG LÁ
Chức năng Tuyển lao động: Khi các phòng ban, đơn vị của công ty có nhu cầu bổ sung nhân lực thì sẽ lên danh sách các vị trí cần tuyển cho ban lãnh đạo duyệt. Nếu được thì công ty ra quyết định tuyển dụng lao động thông báo thông tin tuyển dùg đến người lao động.
Thông báo tuyển dụng: Thông báo cho người lao động biết thông tin tuyển dụng các vị trí lao động của công ty
Tiếp nhận hồ sơ: Khi hệ thống đưa ra các thông tin yêu cầu đối với các đối tượng tham gia tuyển dụng, người lao động sẽ đến nộp hồ sơ tại phòng tổ chức lao động và tại đây sẽ tiếp nhận hồ sơ của người lao động đến xin dự tuyển.
Phỏng vấn và duyệt hồ sơ: Hồ sơ lao động đạt thì hệ thống tiến hành phỏng vấn và duyệt trực tiếp hồ sơ xin việc để kiểm tra trình độ chuyên môn của người lao động.
Ký hợp đồng thử việc: Sau khi thi phỏng vấn và duyệt hồ sơ, người lao động có hồ sơ đạt yêu cầu sẽ ký hợp đồng thử việc với công ty. Tùy theo từng trình độ học vấn trong hồ sơ, mà thời gian thử việc là khác nhau theo quy định của công ty.
Ký hợp đồng lao động: Sau thời gian thử việc, người lao động mà đạt sẽ ký hợp đồng lao động với thời hạn là 3 năm với công ty. Và cứ sau 3 năm lại ký lại hợp đồng.
Chức năng Theo dõi quá trình công tác: Sau khi người lao động được phân công vào các vị trí công việc thì đơn vị trực thuộc đó sẽ quản lý quá trình công tác của người lao động cho đến khi người lao động chuyển công tác hay chấm dứt hợp đồng lao động.
Phân công công việc: Sau khi ký hợp đồng, người lao động sẽ được phân về đơn vị, phòng ban có nhu cầu bổ sung nhân lực. Tại đó, tùy theo từng trình độ chuyên môn, trình độ học vấn, năng lực của người lao động và nhu cầu của đơn vị mà người lao động sẽ được phân công công việc.
Theo dõi quá trình công tác: Khi người lao động đã được phân công về các phòng ban thì sẽ chịu sự quản lý của phòng ban đó.
Đi công tác: Trong quá trình làm việc, tùy vào từng công việc, chức năng, chức vụ có thể được điều động đi công tác ở trong công ty hay ở các đơn vị bạn trong một khoảng thời gian nhất định.
Chuyển công tác: Một người lao động sẽ có nhiều quá trình công tác ở các đơn vị khác nhau và sẽ có những chức vụ khác nhau ở tại mỗi đơn vị. Người lao động có thể chuyển công tác từ đơn vị này sang đơn vị khác (thuộc công ty) hay chuyển sang công ty khác làm việc hay chấm dứt hợp đồng lao động với công ty.
Theo dõi quá trình chấm công: Trong quá trình công tác của người lao động, hàng ngày người lao động sẽ được chấm công tron...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement