Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By thuyphapk5
#1039503

Download miễn phí Đồ án Xây dựng phần mềm hỗ trợ học tiếng Anh CNTT

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN 3

LỜI NÓI ĐẦU 4

Chương I: Cơ sở lý thuyết 5

1.1. Học tiếng Anh 5

1.2. Tiếng Anh chuyên ngành CNTT 6

1.2.1. Từ vựng 7

1.2.2. Ngữ pháp 9

1.3. Kỹ năng nghe tiếng Anh 10

Chương II: Công cụ lập trình 14

2.1. Ngôn ngữ C# 14

2.2. Lớp, đối tượng và kiểu 15

2.3. cách 15

2.4. Các kiểu 16

2.4.1. Chọn một kiểu định sẵn 17

2.4.2. Chuyển đổi kiểu định sẳn 18

2.5. Biến và hằng 19

2.5.1. Khởi tạo trước khi dùng 19

2.5.2. Hằng 19

2.5.3. Kiểu liệt kê 19

2.5.4. Chuỗi 20

2.5.5. Định danh 20

2.6. Biểu thức 20

2.7. Câu lệnh 21

2.7.1. Các lệnh rẽ nhánh không điều kiện 21

2.7.2. Lệnh rẽ nhánh có điều kiện 21

2.7.3. Lệnh lặp 23

2.8. Toán tử 24

2.8.1. Toán tử gán (=) 24

2.8.2. Nhóm toán tử toán học 24

2.8.3. Các toán tử tăng và giảm 24

2.8.4. Các toán tử quan hệ 24

2.8.5 Các toán tử logic 25

2.8.6. Thứ tự các toán tử 25

2.9. Namespaces 26

2.10. Lớp và đối tượng 26

2.10.1. Định nghĩa lớp 26

2.10.2. Tạo đối tượng 27

2.10.3. Sử dụng các thành viên tĩnh 28

2.10.4. Truyền tham số 29

2.11. Kế thừa và Đa hình 29

2.11.1 Sự kế thừa 30

2.11.2. Đa hình 30

2.12. Cấu trúc 31

2.13. Windows Form 32

2.14. Truy cập dữ liệu 33

Chương III Xây dựng chương trình hỗ trợ học tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin 36

3.1. Giới thiệu chương trình 36

3.2. Modul Listening 40

3.2.1. Cơ sở dữ liệu 40

3.2.2. Kết nối tới CSDL 42

3.2.3. Chương trình 43

Tài liệu tham khảo 51

KẾT LUẬN 52

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


bắt ý nghĩa của nó.
Kết hợp việc nghe hiểu từ ngữ tiếng Anh với việc hình dung hành động cụ thể trong đầu mình.
Nên thường xuyên nghe hiểu các tình huống tiếng Anh trong giao tiếp để tạo phản xạ nghe nhanh khi gặp tình huống thực tế.
Trên đây là một số phương pháp học nghe tiếng Anh nói chung cũng như tiếng Anh chuyên ngành CNTT nói riêng. Các phương pháp trên sẽ giúp ích rất nhiều cho người học trong quá trình học tiếng Anh chuyên ngành CNTT nếu ứng dụng một cách linh hoạt cùng với những công cụ hỗ trợ hữu ích.
Chương II: Công cụ lập trình
2.1. Ngôn ngữ C#
C# là một ngôn ngữ rất đơn giản, với khoảng 80 từ khoá và hơn mười kiểu dữ liệu dựng sẵn, nhưng C# có tính diễn đạt cao. C# hỗ trợ lập trình có cấu trúc, hướng đối tượng, hướng thành phần (component oriented).
Trọng tâm của ngôn ngữ hướng đối tượng là lớp. Lớp định nghĩa kiểu dữ liệu mới, cho phép mở rộng ngôn ngữ theo hướng cần giải quyết. C# có những từ khoá dành cho việc khai báo lớp, cách, thuộc tính (property) mới. C# hỗ trợ đầy đủ khái niệm trụ cột trong lập trình hướng đối tượng: đóng gói, thừa kế, đa hình.
C# hỗ trợ khái niệm giao diện, interfaces (tương tự Java). Một lớp chỉ có thể kế thừa duy nhất một lớp cha nhưng có thế thực thi nhiều giao diện.
C# có kiểu cấu trúc, struct (không giống C++). Cấu trúc là kiểu nhẹ hơn và bị giới hạn.Cấu trúc không thể thừa kế lớp hay được kế thừa nhưng có thể thực thi giao diện.
C# cung cấp những đặc trưng lập trình hướng thành phần như property, sự kiện và dẫn hướng khai báo (được gọi là attribute). Lập trình hướng component được hỗ trợ bởi CLR thông qua siêu dữ liệu (metadata). Siêu dữ liệu mô tả các lớp bao gồm các cách và thuộc tính, các thông tin bảo mật .
Assembly là một tập hợp các tập tin mà theo cách nhìn của lập trình viên là các thư viện liên kết động (DLL) hay tập tin thực thi (EXE). Trong .NET một assembly là một đơn vị của việc tái sử dụng, xác định phiên bản, bảo mật, và phân phối. CLR cung cấp một số các lớp để thao tác với assembly.
C# cũng cho truy cập trực tiếp bộ nhớ dùng con trỏ kiểu C++, nhưng vùng mã đó được xem như không an toàn. CLR sẽ không thực thi việc thu dọn rác tự động các đối tượng được tham chiếu bởi con trỏ cho đến khi lập trình viên tự giải phóng.
2.2. Lớp, đối tượng và kiểu
Bản chất của lập trình hướng đối tượng là tạo ra các kiểu mới. Một kiểu (type) biểu diễn một “điều” gì đó. Đôi khi, “điều” đó là những gì trừu tượng như một bảng dữ liệu hay một chuỗi. Khi khác lại là những gì hữu hình hơn như một nút trong cửa sổ Windown. Một kiểu là định nghĩa những thuộc tính chung và cách hoạt động của “điều” đó.
Giống với các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng khác, một kiểu trong C# cũng định nghĩa bằng từ khoá class (lớp) còn thể hiện của lớp được gọi là đối tượng (object).
2.3. cách
Các hành vi của một lớp được gọi là các cách thành viên (gọi tắt là cách) của lớp đó. Một cách là một hàm (cách thành viên còn gọi là hàm thành viên). Các cách định nghĩa những gì mà một lớp có thể làm.
cách thường đưa ra tên của hành động như là WriteLine( ) hay AddNumbers( ). Tuy nhiên có một lớp cách có tên dặc biệt Main(), nó không diễn tả một hành động nhưng được chỉ định rõ với CLR đó là cách chính đầu tiên cho lớp của bạn. Khi một chương trình bắt đầu, CLR sẽ gọi hàm main() đầu tiên và bất cứ chương trình C# nào cũng phải có hàm main().
Sự khai báo cách là một liên hệ giữa người tạo ra cách và người thực hiện cách. Giống như là người viết cách và người sử dụng cách là một, nhưng thực tế thì không hoàn toàn như vậy. Nó có thể là do một thành viên trong đội phát triển sẽ tạo ra cách và người lập trình viên khác sẽ sử dụng lại nó.
Để khai báo một cách, bạn phải chỉ định giá trị trả về của nó. Khi khai báo cách phái có dấu ngoặc đơn (), và lúc có chấp nhân truyền tham biến, lúc không. Giá trị trả về cho người sử dụng biết kiểu dữ liệu đó trả về khi cách chạy xong. Một số cách không trả về một giá trị cụ thể, gọi là trả về kiểu void và được khai báo bằng từ khóa void. Và trong C#, một cách bắt buộc phải trả về một kiểu giá trị cụ thể hay kiểu void.
2.4. Các kiểu
C# buộc phải khai báo kiểu của đối tượng được tạo. Khi kiểu được khai báo rõ ràng, trình biên dịch sẽ giúp ngăn ngừa lỗi bằng cách kiểm tra dữ liệu được gán cho đối tượng có hợp lệ không, đồng thời cấp phát đúng kích thước bộ nhớ cho đối tượng.
C# phân thành hai loại: loai dữ liệu dựng sẵn (intrinsic (built-in)) và loại do người dùng định nghĩa (user-defined).
C# cũng chia tập kiểu thành hai loại: giá trị và tham chiếu. Biến kiểu giá trị được lưu trong vùng nhớ stack, còn biến kiểu tham chiếu được lưu trong vùng nhớ heap.
C# hỗ trợ kiểu con trỏ của C++, nhưng ít khi được sử dụng. Thông thường con trỏ chỉ được sử dụng khi làm việc trực tiếp với windows API hay các đối tượng COM.
Loại dữ liệu định sẳn
C# có nhiểu kiểu dữ liệu định sẳn, mỗi kiểu ánh xạ đến một kiểu được hổ trợ bởi CLS (Commom Language Specification), ánh xạ để đảm bảo rằng đối tượng được tạo trong C# không khác gì đối tượng được tạo trong các ngôn ngữ .NET khác Mỗi kiểu có một kích thước cố định được liệt kê trong bảng sau:
Các kiểu dựng sẵn:
Kiểu
Kích thước (byte)
Kiểu .Net
Mô tả - giá trị
byte
1
byte
Không dấu
char
1
Char
Mã ký tự Unicode
bool
1
Boolean
True hay False
sbyte
1
Sbyte
Có dấu (-128 .. 127)
short
2
Int16
Có dấu (-32768 .. 32767)
ushort
2
Uint16
Không dấu (0 .. 65535)
int
4
Int32
Có dấu (-2147483647 .. 2147483647)
uint
4
Uint32
Không dấu (0 .. 4294967295)
float
4
Single
Số thực (≈ ±1.5*10-45 .. ≈ ±3.4*1038)
double
8
Double
Số thực (≈ ±5.0*10-324 .. ≈ ±1.7*10308)
decimal
8
Decimal
số có dấu chấm tĩnh với 28 ký số và dấu chấm
long
8
Int64
Số nguyên có dấu (- 9223372036854775808 ..
9223372036854775807)
ulong
8
Uint64
Số nguyên không dấu (0 .. 0xffffffffffffffff.)
2.4.1. Chọn một kiểu định sẵn
Tuỳ vào từng giá trị muốn lưu trữ mà ta chọn kiểu cho phù hợp. Nếu chọn kiểu quá lớn so với các giá trị cần lưu sẽ làm cho chương trình đòi hỏi nhiều bộ nhớ và chạy chậm. Trong khi nếu giá trị cần lưu lớn hơn kiểu thực lưu sẽ làm cho giá trị các biến bị sai và chương trình cho kết quả sai.
Kiểu char biểu diễn một ký tự Unicode. Ví dụ “\u0041” là ký tự “A” trên bảng Unicode. Một số ký tự đặc biệt được biểu diễn bằng dấu “\” trước một ký tự khác.
Các ký tự đặc biệt thông dụng:
Ký tự
Nghĩa
\’
dầu nháy đơn
\”
dấu nháy đôi
\\
dấu chéo ngược “\”
\0
Null
\a
Alert
\b
lùi về sau
\f
Form feed
\n
xuống dòng
\r
về đầu dòng
\t
Tab ngang
\v
Tab dọc
2.4.2. Chuyển đổi kiểu định sẳn
Một đối tượng có thể chuyển từ kiểu này sang kiểu kia theo hai hình thức: ngầm hay tường minh. Hình thức ngầm được chuyển tự động còn hình thức tường minh cần sự can thiệp trực tiếp của người lập trình:
short x = 5;
int y ;
y = x; // chuyển kiểu ngầm định - tự động
x = y; // lỗi, không biên dịch được
x = (short) y; // OK
2.5. Biến và hằng
Biến dùng để lưu trữ dữ liệu. Mỗi biến thuộc về một kiểu dữ liệu nào đó.
2.5.1. Khởi tạo trước khi dùng
Trong C#, trước khi dùng một biến thì biến đó phải được khởi tạo nếu không trình biên dịch sẽ báo lỗi khi biên dịch. Ta có thể khai báo biến trước, sau đó khởi tạo và sử dụng; hay khai báo biến và khởi gán trong lúc khai báo.
int x; // khai báo biến trước
x = 5; // sau đó khởi gán giá trị và sử dụng
int y = x; // khai báo và khởi gán cùng lúc
2.5.2. Hằng
Hằng là một biến nhưng giá trị không thay đổi theo thời gian. Khi cần thao tác trên một giá trị xác định ta dùng hằng. Khai báo hằng tương tự khai báo biến và có thêm từ khóa const ở trước. Hằng một khi khởi động xong không thể thay đổi được nữa.
const int HANG_SO = 100;
2.5.3. Kiểu liệt kê
Enum là một cách thức để đặt tên cho các trị nguyên (các trị kiểu số nguyên, theo nghĩa nào đó tương tự như tập các hằng), làm cho chương trình rõ ràng, dễ hiểu hơn. Enum không có hàm thành viên. Ví dụ tạo một enum tên là Ngay như sau:
enum Ngay {Hai, Ba, Tu, Nam, Sau, Bay, ChuNhat};
Theo cách khai báo này enum ngày có bảy giá trị nguyên đi từ 0 = Hai, 1 = Ba, 2 = Tư 7 = ChuNhat.
Mặc định enum gán giá trị đầu tiên là 0 các trị sau lớn hơn giá trị trước một đơn vị, và các trị này thuộc kiểu int. Nếu muốn thay đổi trị mặc định này ta phải gán trị mong muốn.
Cú pháp chung cho khai báo một kiểu enum như sau
[attributes] [modifiers] enum identifier [:base-type]
{
enumerator-list
};
attributes (tùy chọn): các thông tin thêm (đề cập sau)
modifiers (tùy chọn): public, protected, internal, private
(các bổ từ xác định phạm vi truy xuất)
identifer: tên của enum
base_type (tùy chọn): kiểu số, ngoại trừ char
enumerator-list: danh sách các thành viên.
2.5.4. Chuỗi
Chuỗi là kiểu dựng sẵn trong C#, nó là một chuổi các ký tự đơn lẻ. Khi khai báo một biến chuỗi ta dùng từ khoá string. Ví dụ khai báo một biến string lưu chuỗi "Hello World"
string myString = "Hello World";
2.5.5. Đị...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement