Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By congchuanhangheo.info
#1036953

Download miễn phí Đề tài Tình hình hoạt động tại công ty Đại Phú

* Tổng doanh thu 01 43.7909800

Trong đó: Doanh thu hàng xuất khẩu 02

+ Các khoản giảm trừ (04+05+06+07) 03

+ Chiết khấu 04

+ Hàng bán bị trả lại 05

+ Giảm giá 06

+ Thuế doanh thu, thuế xuất khẩu phải nộp 07

1. Doanh thu thuần (01-03) 10 437909800

2. Giá vốn hàng bán 11 332046820

3. Lợi nhuận gộp 20 105862980

4. Chi phí bán hàng 21 114180000

5. Chi phí quản lý doanh nghiệp 22 83121566

6. Lợi nhuận từ hoạt động SXKD [20-(21+22)] 23

- Thu nhập hoạt động tài chính 31

- Chi phí hoạt động tài chính 32

7. Lợi nhuận thuần từ hoạt động tài chính (31-32) 40

- Các khoản thu nhập bất thường 41

- Chi phí bất thường 42

8. Lợi nhuận bất thường (41-42) 50

9. Lợi nhuận trước thuế 60 -91.438586

10 Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 70 -25.602804,08

11. Lợi nhuận sau thuế (60-70) 80 -65.835.781,92

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


.........................
-.....................................................................................................................
®iÒu iv: giao nhËn – vËn chuyÓn bao b× , ®ãng gãi
- Giao hµng t¹i kho bªn : A
- C­íc phÝ vËn chuyÓn: .................................................................................
- Bao b× ®ãng gãi: .........................................................................................
®iÒu v: thanh to¸n – gi¸ c¶
- Gi¸ c¶: 4125®/chiÕc
- Thanh to¸n: 139.095.000®
®iÒu vi: cam kÕt chung
Hai bªn cam kÕt thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kho¶n ghi trong H§ nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã khã kh¨n trë ng¹i 2 bªn ph¶i th«ng b¸o kÞp thêi cho nhau b»ng v¨n b¶n tr­íc 15 ngµy ®Ó cïng gi¶i quyÕt.
Bªn nµo vi phËm H§ g©y thiÖt h¹i cho nhau ph¶i båi thuêng vËt chÊt theo chÝnh s¸ch, ph¸p luËt hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc. Nõu H§ bÞ vi ph¹m kh«ng tù gi¶i quyÕt ®­îc , 2 bªn b¸o c¸o TTKT ®Ó cïng gi¶i quyÕt. HiÖu lùc cña hîp ®ång ®Õn hÕt ngµy... thang 01 n¨m 2003.
Hîp ®ång hÕt hiÖu lùc chËm nhÊt 30 ngµy, hai bªn ph¶i gÆp nhau ®Ó thanh lý, quyÕt to¸n sßng ph¼ng, theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh H§KT.
Hîp ®ång nµy ®­îc lµm thµnh 03 b¶n
Bªn A gi÷ 01 b¶n.
Bªn B gi÷ 01 b¶n.
Mét b¶n göi c¬ quan TTKT.
§¹i diÖn bªn A
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
§¹i diÖn bªn A
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
KÕ to¸n tr­ëng
KÕ to¸n tr­ëng
NghiÖp vô sè: 14
§¬n vÞ : C«ng ty §¹i Phó
Sè: 04
Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
Hîp ®ång Mua B¸n
N¨m 2003
- C¨n cø vµo Ph¸p lÖnh H§KT cña Héi ®ång nhµ n­íc, N­íc Céng hßa XHCN ViÖt Nam, c«ng bè ngµy 29- 9- 1989.
- C¨n cø vµo nghÞ ®Þnh sè... H§BT ngµy .../.../ 1989. cña Héi ®ång Bé tr­ëng h­ìng dÉn viÖc thi hµnh Ph¸p lÖnh H§KT.
H«m nay, ngµy 08 th¸ng 01 n¨m 2003.
Bªn A:C«ng ty Hµ Tu
Cã tµi kho¶n sè: 012087999
T¹i:NH NNPTNT
§Þa chØ: Hµ Néi
§iÖn Tho¹i : 8238663
Do «ng (bµ): Ng« ThÞ Hoµng
Chøc vô: Gi¸m ®èc lµm ®¹i diÖn
Bªn B: C«ng ty §¹i Phó
Cã tµi kho¶n sè: 012087998
T¹i: NH NNPTNT
§Þa chØ: Hµ Néi
§iÖn Tho¹i : 8439845
Do «ng (bµ): Ng« ThÞ Ph­îng
Chøc vô: Gi¸m ®èc lµm ®¹i diÖn
Hai bªn bµn b¹c tháa thuËn ký kÕt hîp ®ång theo c¸c ®iÒu kho¶n sau ®©y:
§iÌu I: Tªn hµng – sè l­îng – gi¸ c¶.
Stt
Tªn hµng vµ quy c¸ch
§VT
Sè l­îng
§¬n gi¸
Thµnh tiÒn
01
Than Ron
TÊn
2373
29.980
71.142.540
\
\
\
\
\
\
®iÒu II: bªn b b¸n cho bªn a nh÷ng mÆt hµng
Stt
Tªn hµng vµ quy c¸ch
§VT
Sè l­îng
§¬n gi¸
Thµnh tiÒn
01
Than ron
TÊn
2373
29.980
71.142.540
\
\
\
\
\
\
®iÒu iii: quy c¸ch – phÈm chÊt
- ....................................................................................................................
-.....................................................................................................................
®iÒu iv: giao nhËn – vËn chuyÓn bao b× , ®ãng gãi
- Giao hµng t¹i kho bªn : A
- C­íc phÝ vËn chuyÓn: .................................................................................
- Bao b× ®ãng gãi: .........................................................................................
®iÒu v: thanh to¸n – gi¸ c¶
- Gi¸ c¶: 29.980®
- Thanh to¸n: 78.256.794®
®iÒu vi: cam kÕt chung
Hai bªn cam kÕt thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kho¶n ghi trong H§ nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã khã kh¨n trë ng¹i 2 bªn ph¶i th«ng b¸o kÞp thêi cho nhau b»ng v¨n b¶n tr­íc 15 ngµy ®Ó cïng gi¶i quyÕt.
Bªn nµo vi phËm H§ g©y thiÖt h¹i cho nhau ph¶i båi thuêng vËt chÊt theo chÝnh s¸ch, ph¸p luËt hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc. Nõu H§ bÞ vi ph¹m kh«ng tù gi¶i quyÕt ®­îc , 2 bªn b¸o c¸o TTKT ®Ó cïng gi¶i quyÕt. HiÖu lùc cña hîp ®ång ®Õn hÕt ngµy... thang 01 n¨m 2003.
Hîp ®ång hÕt hiÖu lùc chËm nhÊt 30 ngµy, hai bªn ph¶i gÆp nhau ®Ó thanh lý, quyÕt to¸n sßng ph¼ng, theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh H§KT.
Hîp ®ång nµy ®­îc lµm thµnh 03 b¶n
Bªn A gi÷ 01 b¶n.
Bªn B gi÷ 01 b¶n.
Mét b¶n göi c¬ quan TTKT.
§¹i diÖn bªn A
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
§¹i diÖn bªn A
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
KÕ to¸n tr­ëng
KÕ to¸n tr­ëng
NghiÖp vô sè: 19
§¬n vÞ : C«ng ty §¹i Phó
Sè: 05
Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
Hîp ®ång Mua B¸n
N¨m 2003
- C¨n cø vµo Ph¸p lÖnh H§KT cña Héi ®ång nhµ n­íc, N­íc Céng hßa XHCN ViÖt Nam, c«ng bè ngµy 29- 9- 1989.
- C¨n cø vµo nghÞ ®Þnh sè... H§BT ngµy .../.../ 1989. cña Héi ®ång Bé tr­ëng h­ìng dÉn viÖc thi hµnh Ph¸p lÖnh H§KT.
H«m nay, ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2003.
Bªn A: C«ng ty §¹i Phó
Cã tµi kho¶n sè: 012087999
T¹i: NH NNPTNT
§Þa chØ: Hµ Néi
§iÖn Tho¹i : 8238663
Do «ng (bµ): Ng« ThÞ Hoµng
Chøc vô: Gi¸m ®èc lµm ®¹i diÖn
Bªn B: C«ng ty Long Hµ
Cã tµi kho¶n sè: 012087998
T¹i: NH NNPTNT
§Þa chØ: Hµ Néi
§iÖn Tho¹i : 8439845
Do «ng (bµ): Ng« ThÞ Ph­îng
Chøc vô: Gi¸m ®èc lµm ®¹i diÖn
Hai bªn bµn b¹c tháa thuËn ký kÕt hîp ®ång theo c¸c ®iÒu kho¶n sau ®©y:
§iÌu I: Tªn hµng – sè l­îng – gi¸ c¶.
stt
Tªn hµng vµ quy c¸ch
§VT
Sè l­îng
§¬n gi¸
Thµnh tiÒn
01
Than c¸m 3
TÊn
19.800
5126
101.494.800
02
Than c¸m 2
TÊn
20.000
400
8.000.000
\
\
\
\
\
\
®iÒu II: bªn b b¸n cho bªn a nh÷ng mÆt hµng
Stt
Tªn hµng vµ quy c¸ch
§VT
Sè l­îng
§¬n gi¸
Thµnh tiÒn
01
Than c¸m 3
TÊn
19.800
5126
101.494.800
02
Than c¸m 2
TÊn
20.000
400
8.000.000
\
\
\
\
\
\
®iÒu iii: quy c¸ch – phÈm chÊt
- ....................................................................................................................
-.....................................................................................................................
®iÒu iv: giao nhËn – vËn chuyÓn bao b× , ®ãng gãi
- Giao hµng t¹i kho bªn : A
- C­íc phÝ vËn chuyÓn: .................................................................................
- Bao b× ®ãng gãi: .........................................................................................
®iÒu v: thanh to¸n – gi¸ c¶
- Gi¸ c¶: ........................................................................................................
- Thanh to¸n: ................................................................................................
®iÒu vi: cam kÕt chung
Hai bªn cam kÕt thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kho¶n ghi trong H§ nµy. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã khã kh¨n trë ng¹i 2 bªn ph¶i th«ng b¸o kÞp thêi cho nhau b»ng v¨n b¶n tr­íc 15 ngµy ®Ó cïng gi¶i quyÕt.
Bªn nµo vi phËm H§ g©y thiÖt h¹i cho nhau ph¶i båi thuêng vËt chÊt theo chÝnh s¸ch, ph¸p luËt hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc. Nõu H§ bÞ vi ph¹m kh«ng tù gi¶i quyÕt ®­îc , 2 bªn b¸o c¸o TTKT ®Ó cïng gi¶i quyÕt. HiÖu lùc cña hîp ®ång ®Õn hÕt ngµy... thang 01 n¨m 2003.
Hîp ®ång hÕt hiÖu lùc chËm nhÊt 30 ngµy, hai bªn ph¶i gÆp nhau ®Ó thanh lý, quyÕt to¸n sßng ph¼ng, theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh H§KT.
Hîp ®ång nµy ®­îc lµm thµnh 03 b¶n
Bªn A gi÷ 01 b¶n.
Bªn B gi÷ 01 b¶n.
Mét b¶n göi c¬ quan TTKT.
§¹i diÖn bªn A
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
§¹i diÖn bªn A
(Ký tªn, ®ãng dÊu)
KÕ to¸n tr­ëng
KÕ to¸n tr­ëng
NghiÖp vô sè: 20
§¬n vÞ : C«ng ty §¹i Phó
Sè: 06
Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
Hîp ®ång Mua B¸n
N¨m 2003
- C¨n cø vµo Ph¸p lÖnh H§KT cña Héi ®ång nhµ n­íc, N­íc Céng hßa XHCN ViÖt Nam, c«ng bè ngµy 29- 9- 1989.
- C¨n cø vµo nghÞ ®Þnh sè... H§BT ngµy .../.../ 1989. cña Héi ®ång Bé tr­ëng h­ìng dÉn viÖc thi hµnh Ph¸p lÖnh H§KT.
H«m nay, ngµy 10 th¸ng 01 n¨m 2003.
Bªn A: Bµ Ng« ThÞ Hoµng
Cã tµi kho¶n sè: 012087999
T¹i : NH NNPTNT
§Þa chØ: Hµ Néi
§iÖn Tho¹i : 8238663
Do «ng (bµ): Ng« ThÞ Hoµng
Chøc vô: Gi¸m ®èc lµm ®¹i diÖn
Bªn B: C«ng ty §¹i Phó
Cã tµi kho¶n sè: 012087998
T¹i: NH NNPTNT
§Þa chØ: Hµ Néi
§iÖn Tho¹i : 8439845
Do «ng (bµ): Ng« ThÞ Ph­îng
Chøc vô: Gi¸m ®èc lµm ®¹i diÖn
Hai bªn bµn b¹c tháa thuËn ký kÕt hîp ®ång theo c¸c ®iÒu kho¶n sau ®©y:
§iÌu I: Tªn hµng – sè l­îng – gi¸ c¶.
stt
Tªn hµng vµ quy c¸ch
§VT
Sè l­îng
§¬n gi¸
Thµnh tiÒn
01
M¸y ®Õm tiÒn
ChiÕc
03
5.500.000
18.150.000
\
\
\
\
\
\
®iÒu II: bªn b b¸n cho bªn a nh÷ng mÆt hµng
Stt
Tªn hµng vµ quy c¸ch
§VT
Sè l­îng
§¬n gi¸
Thµnh tiÒn
01
M¸y ®Õm tiÒn
ChiÕc
03
5.500.000
18.150.000
\
\
\
\
\
\
®iÒu iii: quy c¸ch – phÈm chÊt
- ....................................................................................................................
-.....................................................................................................................
®iÒu iv: giao nhËn – vËn chuyÓn bao b× , ®ãng gãi
- Giao hµng t¹i kho bªn : A
- C­íc phÝ vËn chuyÓn: .................................................................................
- Bao b× ®ãng gãi: .........................................................................................
®iÒu v: thanh to¸n – gi¸ c¶
- Gi¸ c¶:.........................................................................................................
- Thanh to¸n: ................................................................................................
®iÒu vi: cam kÕt chung
Hai bªn cam kÕt thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kho¶n ghi trong H§ nµy. Trong...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement