Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Nam_Peo
#1036805

Download miễn phí Đề tài Hoàn thiện kế toán hoạt động kinh doanh xuất khẩu tại cơ quan văn phũng Tổng công ty Rau quả Việt Nam

Hiện nay cơ quan chưa có sự phận biệt rõ ràng hoa hồng nhận uỷ thác xuất khẩu với thu từ các khoảnt đã chi hộ ngay từ công tác hạch toán ban đầu .Khác với kế toán xuất khẩu hàng trực tiếp khi xuất khẩu có hoá đơn thương mại (INVOICE)làm căn cứ ghi nhận doanh thu xuất khẩu,trong kế toán xuất khẩuhàng uỷ thác khi bên nhập khẩu thanh toán tiền hàng cho Cơ quan ,căn cứ vào hợp đồng nhận uỷ thác xuất khẩu và hoá đơn liên quan đến các khoản chi hộ kế toán ghi nhận doanh thu xuất khẩu uỷ thác.Việc hạch toán ban đầu như vậy không phản ánh được chính xác bản chất kinh tế của nghiệp vụ Cơ quan thu các khoản phải thu của đơn vị giao uỷ thác .

-Các khoản chi hộ đơn vị giao uỷ thác (phí thông báo LC,phí gửi chứng từ ,thủ tục hải quan ,thuế xuất khẩu,.)Cơ quan hạch toán vào TK 641 -Chi phí bán hàng .Việc hạch toán này đã làm sai lệch nội dung kinh tế của nghiệp vụ, sai lệch số liệu chi phí bán hàng , ảnh hưởng đến kết quả.

- Tài khoản 511 ( 5113) theo dõi cả hoa hồng xuất khẩu uỷ thác và thu từ các khoản chi hộ đơn vị giao uỷ thác . Với phương pháp hạch toán này khi kết chuyển TK 511 và TK 641 vào TK 911 ( riêng đối với thương vụ này ) sẽ cho kết quả hoa hồng nhận uỷ thác xuất khẩu trên số dư TK 911. Tuy nhiên việc hạch toán đã không thể hiện chính xác bản chất nghiệp vụ kinh tế ứng với nội dung tài khoản, các khoản chi hộ không phải là doanh thu của cơ quan khi đơn vị giao uỷ thác thanh toán .

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


m, khen thưởng ,kỷ luật theo đề nghị của HĐQT, Tổng giám đốc là thay mặt pháp nhân của Tổng công ty và chịu trách nhiệm trước HĐQT , trước người bổ nhiệm và trước pháp luật về điều hành hoạt động của Tổng công ty, Tổng giám đốc là người điều hành cao nhất trong Tổng công ty Rau quả VN .
- Phó Tổng giám đốc: là người giúp Tổng giám đốc điều hành một số công việc của Tổng công ty theo phân công của Tổng giám đốc và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được Tổng giám đốc phân công
- Văn phòng và các phòng chuyên môn, nhiệm vụ của Tổng công ty : Có chức năng tham mưu, giúp việc của HĐQT và Tổng giám đốc trong quản lý ,điều hành công việc.
- - Đơn vị thành viên Tổng công ty : Ngoài ra Tổng công ty Rau quả VN có các đơn vị thành viên là những doanh nghiệp Nhà nước hạch toán độc lập. Các doanh nghiệp hạch toán độc lập là thành viên của Tổng công ty có quyền tự chủ kinh doanh và tự chủ tài chính, chịu trách nhiệm về quản lý nợ và cam kết của minh trong phạm vi số vốn Nhà nước do doanh nghiệp quản lý ,chiu sự ràng buộc về quyền lợi và nghĩa vụ đối với Tổng công ty Rau quả VN.
3.Đặc điểm tổ chức hoạt động kế toán của Tổng công ty Rau quả VN.
3.1.Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán:
Tổng công ty Rau quả VN là doanh nghiệp Nhà nước, do đó có nghĩa vụ thực hiện đúng pháp lệnh kế toán thống kê, chế độ kế toán, kiểm toán độc lập và gửi báo cáo quyết toán quý, năm đúng kiểu mẫu thời gian quy định và chịu trách nhiệm về tính trung thực chính xác của số liêụ báo cáo. Báo cáo quyết toán tài chính tổng hợp năm của Tổng công ty gồm các biểu mẫu như các báo cáo quyết toán tài chính doanh nghiệp ban hành theo nghị định số 1141TC/QĐ-CĐKT ngày 1/11/1995 của Bộ trưởng Bộ tài chính. Trong báo cáo quyết toán có phần hạch toán tập trung của Tổng công ty và tổng hợp báo cáo quyết toán của các doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập và các đơn vị sự nghiệp. Tổng công ty hạch toán theo nguyên tắc đã được quy định trong điều lệ của Tổng công ty.
Bộ máy kế toán của Tổng công ty được tổ chức theo cách kế toán tập trung tại phòng kế toán trung tâm .( Sơ đồ 13 )
- Kế toán trưởng( trưởng phòng kế toán): Là người giúp giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động tài chính hay có liên quan đến tài chính, công tác kế toán,thống kê của Tổng công ty, có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, Phụ trách chung công tác tài chính kế toán của Tổng công ty, trực tiếp chỉ đạo tổ chức bộ máy kế toán, lập kế hoạch, cân đối tài chính, chịu trách nhiệm trước Nhà nước và Tổng công ty về tình hình tài chính kế toán của Tổng công ty.
- Phó phòng kế toán: Phụ trách công nợ ngoại hối và các công việc của Tổng công ty khi kế toán trưởng đi vắng:
+ Phó phòng phụ trách theo dõi quản lý các doanh nghiệp tổng hợp và báo cáo tình hình tài chính các doanh nghiệp, kiểm tra tình hình tài chính của các đơn vị thành viên.
+ Phó phòng phụ trách khối văn phòng phản ánh kịp thời, chính xác tình hình tài chính của văn phòng Tổng công ty ,kiểm tra các phần hạch toán chi tiết bảo đảm tính chính xác và phù hợp của hệ thống.
- Kế toán tài chính các doanh nghiệp thành viên: Có nhiệm vụ phản ánh kịp thời tình hình tài chính của các doanh nghiệp thành viên và kiểm tra tình hình kế toán và tài chính của các doanh nghiệp.
- Kế toán XDCB và DNNN khác: Có chức năng phản ánh kịp thời tình hình đầu tư XDCB và hiệu quả của đầu tư ,kiểm tra quá trình thực hiện đầu tư và tài chính của các doanh nghiệp khác.
- Kế toán tổng chi phí: Có chức năng tổng hợp và báo cáo tình hình tài chính của các doanh nghiệp thành viên .
- Kế toán thanh toán: Phản ánh chính xác ,kịp thời tình hình thu chi tiền mặt và tiền gửi ngân hàng ,kiểm tra các chứng từ thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng.Lập các chứng từu thanh toán, mở sổ nhật ký thu, chi theo chế độ kế toán hiện hành, làm thủ tục nhậ tiền.
- Kế toán thanh toán ngoại tệ : Phản ánh chính xác kịp thời tình hình thu chi ngoại tệ ,lập lệnh chi tiền ngoại tệ,làm các thủ tục mua bán ngoại tệ, theo dõi kiểm tra đôn đốc tình hình thực hiện các hợp đồng XNK.
- Kế toán hàng hoá: Theo dõi quản lý kiểm tra ,giám sát chặt chẽ kho hàng của Tổng công ty tránh ra hao hụt thất thoát.Phản ánh và báo cáo kịp thời của sự luân chuyển của hàng hoá, thành phẩm tại mọi thời điểm.
- Thủ quỹ: Phản ánh kịp thời ,chính xác tình hình thu chi và tồn quỹ tiền mặt. Kiểm tra chứng từ ,tiền và đối tượng nhận ,nộp tiền để thực hiện việc thu chi theo lệnh đã được duyệt.
3.2. Hình thức sổ kế toán áp dụng tại Tổng công ty :
Tổng công ty áp dụng hình thức kế toán nhật ký chung trên máy vi tính.
Kế toán trưỏng phân công nhân viên kế toán nhập dữ liệu vào máy theo nhiệm vụ của từng người.
Căn cứ vào yêu cầu của kế toán trưởng,Tổng giám đốc...người sử dụng máy sẽ khai báo với máy những yêu cầu cần thiết,( như nhật ký mua hàng,bán hàng ,sổ cái tài khoản,nhật ký chung...) máy sẽ xử lý và in ra những thông tin đã yêu cầu.
Tổng công ty xác định hàng tồn kho cuối kỳ theo giá thực tế và hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, giá xuất kho hàng hoá được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền. Tổng công ty hạch toán ngoại tệ theo phương pháp tỷ giá thực tế.
4. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh xuất khẩu tại cơ quan văn phòng -Tổng công ty Rau quả VN.
Tổng công ty Rau quả VN là một doanh nghiệp Nhà nước được thành lập với nhiệm vụ chủ yếu sản xuất giống rau quả, chế biến rau quả,thịt .thuỷ sản,dịch vụ tư vấn đầu tư phát triển và đặc biệt là kinh doanh XNK nông sản.Ngay từ khi mới thành lập(tháng 2/1988) hoạt động kinh doanh XNK nông sản tại Tổng công ty đã đóng một vai trò quan trọng, chủ chốt trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.
Với một số mặt hàng XK chủ yếu như rau quả tươi ,rau quả hộp đông lạnh,rau quả sấy muối, gia vị các loại lương thực..... Tổng công ty đang chú trọng đến việc nâng cao về chất các sản phẩm XK, gia tăng hàm lượng chế biến trong sản phẩm từ đó có thể nâng cao hiệu quả XK.Thị trường XK của Tổng công ty cũng được mở rộng sang Mỹ,Nhật ,Đài loan, Hồng Kông...
Hoạt động xuất khẩu ở cơ quan văn phòng- Tổng công ty rau quả VN đóng vai trò chỉ đạo,kim ngạch xuất khẩu luôn chiếm 1 phần lớn trong doanh thu hàng năm của cơ quan . Hơn thế nữa , từ năm 1988 trở lại đây hoạt động xuất khẩu có chuyển biến tích cực cùng với sự phát triển của hoạt động kinh doanh chung tại cơ quan , doanh thu xuất khẩu năm sau cao hơn năm trước và ngày càng đóng vai trò quan trọng . Điều này một lần nữa khẳng định đường lối phát triển của Tổng công ty nói chung và cơ quan Văn phòng nói riêng là đẩy mạnh xuất khẩu, lấy xuất khẩu làm mũi nhọn.
Hiện nay , cơ quan Văn phòng bán hàng xuất khẩu chủ yếu theo hình thức bán hàng giao thẳng khi ký được hợp đồng xuất khẩu Tổng công ty tiến hành thu mau các nông sản phẩm của các đơn vị cá nhân ở trong cũng như ngoài Tổng công ty .Đến ngày giao hàng , các đơn vị vận chuyển hàng đến cảng sau đó tiến hành giao hàng cho phía nước ngoài , giá bán thường là giá FOB hay giá CIF. Chi phí vận chuyển và chi phí kho bãi có thể do doanh nghiệp hay bên bán phải trả tuỳ theo hợp đồng. Hoạt động xuất khẩu được chia làm 2 hình thức :
_ Xuất khẩu trực tiếp:
+ Xuất khẩu theo các hợp đồng với nước ngoài, Tổng công ty trực tiếp ký kết hợp đồng với nước ngoài và tiến hành thu mua tập hợp hàng hoá để xuất bán cho các công ty nước ngoài.
+ Xuất khẩu theo chi tiêu của Bộ thương mại: Theo hiệp định giữa Chính phủ ta kết hợp với chính phủ LB Nga, Bộ Thương mại giao cho Tổng công ty xuất khẩu hàng hoá sang LB Nga .
Xuất khẩu uỷ thác:
+ Tổng công ty nhận uỷ thác của các đơn vị khác xuất khẩu hàng hoá
+ Tổng công ty là thay mặt pháp nhân , có đầy đủ tư cách pháp nhân và điều kiện kinh doanh XNK và được nhà nước cấp giấy phép nên không có nghiệp vụ bán hàng giao uỷ thác.
+ Một đặc điểm nữa trong hoạt động kinh doanh XK đó là cách thanh toán . Đối với khách hàng quen biết và tin cậy , hình thức thanh toán hợp đồng XK sẽ là LC, ngoài ra Tổng công ty có thể áp dụng thanh toán bằng cách ghi sổ.
+ Các hợp đồng XK trả nợ sang LB Nga sẽ được chính phủ , cụ thể là Bộ thương mại thanh toán thông qua kho bạc Nhà nước.
+ Với những đặc điểm hoạt động kinh doanh XK như trên , yêu cầu đặt ra đối với ban lãnh đạo Tổng công ty có cách sắp xếp tổ chức sao cho thông tin quản lý chính xác và kịp thời nhất ngay cả với từng mặt hàng XK.
II. Thực trạng kế toán hoạt động kinh doanh XK hàng hoá tại cơ quan Văn phòng- Tổng công ty Rau quả VN
Chứng từ sử dụng
Hợp đồng kinh tế
Hoá đơn thương mại
Vận đơn
Giấy chứng nhận xuất xứ
Giấy chứng nhận bảo hiểm
Phiếu xuất kho
Giấy báo nợ, giấy báo có
Phiếu thu chi tiền mặt
Hoá đơn thuế VAT
2.Tài khoản sử dụng
Để đánh giá chính xác chất lượng công tác của đơn vị trên toàn bộ quá trình kinh doanh cũng như trong từng khâu, từng giai đoạn từng hoạt động của Tổng công ty , cần tiến hành phân chia hoạt động kinh doanh XK hàng hoá một cách rõ ràng. Từ đó kế toán vận dụng tổng hợp các phương pháp chứng từ ,tài khoản, tính giá và tổng hợp cân đối kế toán để hạch...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement