Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1035280 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
CHƢƠNG 1. CỞ SỞ LÝ THUYẾT............................................................... 7
1.1. CÁC KHÁI NIỆM ..................................................................................... 7
1.1.1. Thực phẩm hữu cơ ........................................................................ 7
1.1.2. Ý định mua.................................................................................... 8
1.1.3. Ý định mua thực phẩm hữu cơ ..................................................... 9
1.2. CÁC LÝ THUYẾT VỀ Ý ĐỊNH MUA THỰC PHẨM HỮU CƠ ........... 9
1.2.1. Lý thuyết hành vi hợp lý............................................................. 10
1.2.2. Lý thuyết hành vi có kế hoạch.................................................... 11
1.2.3. Mô hình nghiên cứu của Nina M và Louise M.H (2008)........... 12
1.2.4. Nghiên cứu của Bo Won Suh và cộng sự (2009) ....................... 13
1.2.5. Nghiên cứu của Trƣơng T. Thiên và Mathew H.T Yap (2010) . 15
1.2.6. Nghiên cứu của Kristýna Olivová và cộng sự (2011) ................ 16
1.2.7. Nghiên cứu của Al-Swidi và ctg (2013)..................................... 17
1.2.8. Nghiên cứu của Teng và Wang (2014)....................................... 17
1.2.9. Nghiên cứu của Lê Thùy Hƣơng (2014) .................................... 18
1.2.10. Nghiên cứu của Effendi và cộng sự (2015).............................. 20
KẾT LUẬN CHƢƠNG 1................................................................................ 21
CHƢƠNG 2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ........................................ 22
2.1. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU.................................................................. 22 2.2. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ...................................................................... 23
2.3. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TRONG MÔ HÌNH ĐỀ XUẤT ............ 27
2.3.1. Thái độ ........................................................................................ 27
2.3.2. Chuẩn chủ quan .......................................................................... 28
2.3.3. Sự quan tâm đến sức khỏe .......................................................... 29
2.3.4. Sự quan tâm đến môi trƣờng ...................................................... 29
2.3.5. Niềm tin ...................................................................................... 29
2.3.6. Sự sẵn có..................................................................................... 30
2.3.7. Giá............................................................................................... 30
2.3.8. Truyền thông đại chúng .............................................................. 30
2.4. XÂY DỰNG THANG ĐO....................................................................... 31
2.4.1. Thang đo nhân tố thái độ của ngƣời tiêu dùng đối với thực phẩm
hữu cơ.............................................................................................................. 31
2.4.2. Thang đo nhân tố chuẩn chủ quan .............................................. 31
2.4.3. Thang đo nhân tố sự quan tâm về sức khỏe của ngƣời tiêu dùng
với ý định mua thực phẩm hữu cơ .................................................................. 32
2.4.4. Thang đo nhân tố sự quan tâm môi trƣờng của ngƣời tiêu dùng
với ý định mua thực phẩm hữu cơ .................................................................. 33
2.4.5. Thang đo nhân tố niềm tin của ngƣời tiêu dùng với ý định mua
thực phẩm hữu cơ............................................................................................ 33
2.4.6. Thang đo nhân tố sự sẵn có tác động đến ý định mua thực phẩm
hữu cơ.............................................................................................................. 34
2.4.7. Thang đo nhân tố giá bán tác động đến ý định mua thực phẩm
hữu cơ.............................................................................................................. 34
2.4.8. Thang đo nhân tố truyền thông đại chúng tác động động đến ý
định mua thực phẩm hữu cơ............................................................................ 35
2.4.9. Thang đo ý định mua thực phẩm hữu cơ của ngƣời tiêu dùng... 36 2.5. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU...................................................................... 36
2.5.1. Phƣơng pháp nghiên cứu ............................................................ 36
2.5.2. Chọn mẫu.................................................................................... 37
2.5.3. Kích thƣớc mẫu........................................................................... 37
2.5.4. Phƣơng pháp chọn mẫu .............................................................. 37
2.6. NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH ................................................................... 37
2.6.1. Phỏng vấn sâu ............................................................................. 37
2.6.2. Kết quả nghiên cứu định tính...................................................... 37
2.7. THIẾT KẾ BẢN CÂU HỎI..................................................................... 38
2.8. NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƢỢNG .............................................................. 41
2.9. PHƢƠNG PHÁP XỬ LÝ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU................................. 42
2.9.1. Thống kê mô tả ........................................................................... 42
2.9.2. Đánh giá độ tin cậy Cronbach Alpha.......................................... 42
2.9.3. Phân tích nhân tố khám phá- Exploratory Factor Analysis (EFA)42
2.9.4. Phân tích mối quan hệ tƣơng quan ............................................. 43
2.9.5. Phân tích hồi quy ........................................................................ 44
KẾT LUẬN CHƢƠNG 2................................................................................ 45
CHƢƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.................................................... 46
3.1. MÔ TẢ MẪU........................................................................................... 46
3.2. PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY..................................................................... 47
3.2.1. Thang đo Thái độ........................................................................ 48
3.2.2. Thang đo Chuẩn chủ quan .......................................................... 48
3.2.3. Thang đo Sự quan tâm đến sức khỏe.......................................... 49
3.2.4. Thang đo Sự quan tâm đến môi trƣờng ...................................... 50
3.2.5. Thang đo Niềm tin ...................................................................... 51
3.2.6. Thang đo Sự sẵn có..................................................................... 52
3.2.7. Thang đo Giá .............................................................................. 52 3.2.8. Thang đo Truyền thông đại chúng.............................................. 53
3.2.9. Thang đo Ý định mua thực phẩm hữu cơ ................................... 54
3.3. PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ ................................................... 54
3.3.1. Phân tích nhân tố cho biến độc lập ............................................. 55
3.3.2. Phân tích nhân tố cho biến phụ thuộc......................................... 59
3.4. HIỆU CHỈNH MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG CÁC GIẢ
THUYẾT......................................................................................................... 61
3.4.1. Hiệu chỉnh mô hình nghiên cứu.................................................. 61
3.4.2. Mô hình điều chỉnh..................................................................... 62
3.4.3. Giả thuyết điều chỉnh.................................................................. 63
3.4.4. Kiểm định hệ số tƣơng quan Pearson ......................................... 64
3.4.5. Phân tích hồi quy tuyến tính bội................................................. 66
KẾT LUẬN CHƢƠNG 3................................................................................ 71
CHƢƠNG 4. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN .................................................. 72
4.1. KẾT QUẢ ................................................................................................ 72
4.2. HÀM Ý CHÍNH SÁCH ........................................................................... 73
4.3. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI...................................................... 75
4.4. NHỮNG HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP
THEO .............................................................................................................. 76
KẾT LUẬN CHƢƠNG 4................................................................................ 78
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................................... 79
PHỤ LỤC
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Nếu cách đây 30 năm ngƣời Việt Nam mong muốn ăn đủ no thì hiện
nay điều ngƣời Việt Nam mong muốn đó chính là ăn sạch. Thực phẩm bẩn đã
trở thành một vấn nạn lớn của xã hội hiện nay. Nó tác động trực tiếp đến sức
khỏe con ngƣời, gây ô nhiễm môi trƣờng và làm giảm chất lƣợng cuộc sống.
Theo thống kê của Bộ Y tế trong năm 2015, Việt Nam ghi nhận 171 vụ ngộ
độc thực phẩm với 4.965 ngƣời mắc và 23 trƣờng hợp tử vong đây là những
con số đáng buồn cho chất lƣợng cuộc sống của Việt Nam.
Nhận thức đƣợc vai trò của sức khỏe con ngƣời và việc bảo vệ môi
trƣờng sống tốt hơn, hiện nay ngƣời tiêu dùng đang có xu hƣớng tìm kiếm các
sản phẩm sạch trong đó nổi bật là các sản phẩm hữu cơ. Do đó thị trƣờng thực
phẩm hữu cơ tại Việt Nam đang trên đà tăng trƣởng và phát triển. Hiện nay,
có rất nhiều doanh nghiệp tham gia cung ứng sản phẩm hữu cơ vào thị trƣờng
tuy nhiên họ vấp phải rất nhiều khó khăn. Từ khâu sản xuất thực phẩm hữu cơ
và đƣợc chứng nhận thì tại Việt Nam vẫn chƣa có quy định thang đo chứng
nhận thực phẩn hữu cơ, đa số thực phẩm hữu cơ đƣợc sản xuất tại Việt Nam
đƣợc các tổ chức quốc tế chứng nhận đạt chuẩn để xuất khẩu sang các thị
trƣờng Châu Âu, Mỹ. Nhƣ vậy, có thể nhận thấy các sản phẩm hữu cơ tại thị
trƣờng Việt Nam có chứng nhận chủ yếu là các sản phẩm từ nƣớc ngoài nhập
khẩu vào Việt Nam. Sản xuất gặp vấn đề với chứng nhận chƣa có đến khâu ra
thị trƣờng các sản phẩm hữu cơ cũng gặp các thách thức do đây cũng là các
sản phẩm mới sự hiểu biết, quan tâm của ngƣời tiêu dùng có tuy nhiên chƣa
sâu. Các đề tài nghiên cứu lĩnh vực này cũng chƣa nhiều. Từ thực tế trên và
nghiên cứu tác giả quyết định thực hiện đề tài nghiên cứu “Các nhân tố ảnh
hưởng đến ý định mua thực phẩm hữu cơ của người tiêu dùng tại thành
phố Đà Nẵng”. Nghiên cứu của tác giả sẽ thêm cơ sở giúp cho các doanh nghiệp kinh
doanh lĩnh vực thực phẩm hữu cơ có thông tin về các nhân tố ảnh hƣởng đến
việc mua thực phẩm hữu cơ của ngƣời tiêu dùng. Từ đó, giúp cho doanh
nghiệp định hƣớng, ra các quyết định về sản xuất, phân phối, marketing và
bán hàng một cách hiệu quả.
2. Mục đích nghiên cứu
- Xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hƣởng đến ý định mua thực phẩm
hữu cơ của ngƣời tiêu dùng tại Thành phố Đà Nẵng.
- Xác định mức độ ảnh hƣởng của các nhân tố ảnh hƣởng đến ý định
mua thực phẩm hữu cơ của ngƣời tiêu dùng.
- Dựa trên các kết quả khảo sát nghiên cứu đề xuất một số hàm ý quản
trị nhằm giúp các doanh nghiệp hoạt động trong thị trƣờng thực phẩm hữu cơ
có thể khuyến khích ngƣời tiêu dùng tăng cƣờng ý định mua thực phẩm hữu
cơ.
3. Phƣơng pháp nghiên cứu
Đề tài sử dụng hai phƣơng pháp nghiên cứu gồm nghiên cứu định tính
và nghiên cứu định lƣợng.
Nghiên cứu định tính: Thực hiện kỹ thuật nghiên cứu phỏng vấn
chuyên sâu (phƣơng pháp chuyên gia) 20 ngƣời tiêu dùng tại Thành phố Đà
Nẵng. Nghiên cứu định tính đƣợc sử dụng nhằm khám phá, điều chỉnh, bổ
sung (nếu có) các nhân tố của mô hình tác động đến ý định mua thực phẩm
hữu cơ đồng thời kiểm tra, chỉnh sửa và hoàn thiện bản câu hỏi chính thức.
Nghiên cứu định lƣợng: Sau khi nghiên cứu định tính có kết quả và bản
câu hỏi chính thức. Tiếp theo tiến hành nghiên cứu định lƣợng chính thức
bằng phƣơng pháp khảo sát bản câu hỏi.
4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tƣợng nghiên cứu: Các nhân tố ảnh hƣởng đến ý định mua thực
phẩm hữu cơ. - Đối tƣợng phỏng vấn: Ngƣời tiêu dùng có biết về thực phẩm hữu cơ
tại Thành phố Đà Nẵng.
- Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 11/2016 đến tháng 05/2017.
- Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu đƣợc tiến hành tại thành phố Đà
Nẵng.
5. Bố cục đề tài
Ngoài phần lời cảm ơn, mục lục, bảng biểu và tài liệu tham khảo đề tài
gồm có 4 chƣơng:
Chƣơng 1: Cơ sở lý thuyết
Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu
Chƣơng 3: Kết quả nghiên cứu
Chƣơng 4: Bàn luận hàm ý chính sách; đóng góp hạn chế của đề tài.
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu
6.1. Nước ngoài
Một số nghiên cứu cùng lĩnh vực đƣợc tiến hành trên thế giới:
[1] Fishbein và Ajzen (1975), “Lý thuyết hành vi hợp lý- TRA”.
Mô hình TRA đƣợc xây dựng năm 1975 bởi Fishbein và Ajzen cho
thấy hành vi đƣợc xác định bởi ý định hành vi đó. Ý định thực hiện hành vi
lại chịu tác động của hai yếu tố là thái độ và chuẩn chủ quan. Đây là mô hình
lý thuyết hành vi đƣợc sử dụng phổ biến trong các nghiên cứu về hành vi tiêu
dùng.
[2] Ajzen I.(1991), “Lý thuyết hành vi có kế hoạch -TPB”,
Organizational behaviour and human decision processes 50: 179-211
Mô hình nghiên cứu hành vi hợp lý –TPB giái quyết những hạn chế từ
mô hình TRA. Theo đó, mô hình TPB có 3 nhân tố tác động đến hành vi đó là
thái độ, chuẩn chủ quan và nhận thức kiểm soát hành vi.[3] Nina M và Louise M.Hassan (2008), “Vai trò quan tâm sức khỏe,
lo ngại về an toàn thực phẩm, nhận thức về đạo đức với thái độ và ý định
mua thực phẩm hữu cơ”
Nina M và Louise M.Hassan (2008) đƣa ra ba nhân tố ảnh hƣởng thái
độ ý định mua thực phẩm hữu cơ. Kết quả của nghiên cứu cho thấy đạo đức
cá nhân và sự quan tâm về an toàn thực phẩm có tác động mạnh mẽ đến ý
định mua thực phẩm hữu cơ.
[4] Bo Won Suh (2009), “Các nhân tố ảnh hưởng đến nhận thức của
người tiêu dùng, ý định tiêu dùng và hành vi tiêu dùng thực phẩm hữu cơ
thực tế ở thị trường Nam Hàn Quốc” . Đề tài nghiên cứu tại trƣờng Đại học.
Bo Won Suh (2009) lấy mô hình TPB là cơ sở và theo đặc điểm vùng
miền cũng nhƣ mục tiêu nghiên cứu, tác giả bổ sung thêm hai nhân tố vào mô
hình nghiên cứ là: Sự tin tƣởng và kinh nghiệm quá khứ bên cạnh 3 nhân tố
của mô hình TPB: Thái độ, chuẩn chủ quan và nhận thức kiểm soát hành vi.
[5] Kristyna Olivova(2014), “Ý định mua thực phẩm hữu cơ của
người tiêu dùng tại Cộng Hòa Séc”, Đề tài nghiên cứu tại trƣờng đại học
Agder .
Kristyna Olivova(2014) xây dựng mô hình nghiên cứu gồm có 5 nhân
tố tác động đến ý định mua thực phẩm hữu cơ của ngƣời tiêu dùng tại Cộng
Hòa Séc gồm: thái độ, chuẩn chủ quan, nhận thức sự sẵn có, giá và kiến thức
sản phẩm. Bên cạnh đó, tác giả cũng nghiên cứu các đặc điểm nhân khẩu học
của ngƣời tiêu dùng ảnh hƣởng đến ý định mua thực phẩm hữu cơ. Đề tài đã
đƣa ra kết luận 3 nhân tố tác động tích cực đến ý định mua gồm có: Thái độ,
chuẩn chủ quan và kiến thức sản phẩm.
[6] Al-Swidi và stg (2013), “Vai trò của chuẩn chủ quan trong mô
hình lý thuyết hành vi kế hoạch với ý định mua thực phẩm hữu cơ”
Đề tài nghiên cứu của Al-Swidi và stg (2013) kết luận rằng chuẩn chủ

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement