Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1034301 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU…………………………………………………………………
Phần 1: Tổng quan về Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên cấp nước Phú thọ……………………………………………………………………………….1
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên cấp nước Phú thọ…………………………………………………………1
1.1.1. Giai đoạn từ năm 1970 đến năm 2005 của Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên cấp nước Phú thọ…………………………………………………….1
1.1.2. Giai đoạn từ năm 2005 đến nay của Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên cấp nước Phú thọ………………………………………………………………...2
1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh và phân cấp bộ máy tài chính t ại Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên cấp nước Phú thọ4
1.2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh tại Công ty TNH nhà nước 1 thành viên cấp nước Phú thọ……………………………………......4
1.2.2. Đặc điểm phân cấp quản lý sản xuất t ại Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên cấp nước Phú thọ…………………………………………………………...5
1.2.3 Đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm t ại Côngty TNHH nhà nước 1 thành viên cấp nước Phú thọ………………………..7
1.2.3.1 Đặc điểm tổ chức sản xuất t ại Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên cấp nướcPhú thọ……………………………………………………………………...7
1.2.3.2. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm tại Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên cấp nước Phú thọ…………………………………..........8
1.3. Đặc điểm thị trường tiêu thụ và sản phẩm t ại Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên cấp nước Phú thọ………………………………………………..9
1.3.1. Đặc điểm thị trường tiêu thụ t ại Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên cấp nước Phú thọ……………………………………………………………………..9
1.3.2. . Đặc điểm sản phẩm tại Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên cấp nước Phú thọ…………………………………………………………………………..9
1.4. Đặc điểm lao động kế tóan và tổ chức bộ máy kế toán t ại Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên cấp nước Phú thọ…………………………….9
1.4.1. Đặc điểm lao động kế tóan tại Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên cấp nước Phú thọ……………………………………………………………………..9
1.4.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán t ại Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên cấp nước Phú thọ…………………………………………………………...9
1.5. Đặc điểm tổ chức vận dụng chế độ kế toán t ại Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên cấp nước Phú thọ………………………………………...11
1.5.1. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng t ại Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên cấp nước Phú thọ…………………………………………………...11
1.5.2. Các chính sách kế toán áp dụng t ại Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên cấp nước Phú thọ……………………………………………………………….12
Ph ần 2: Thực trạng kế toán nguy ên v ật li ệu t ại Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên cấp nước Phú thọ……………………………………………….15
2.1. Đặc điểm quản lý nguyên vật liệu tại Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên cấp nước Phú thọ………………………………………………………...15
2.1.1. Đặc điểm nguyên vật liệu tại Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên cấp nước Phú thọ……………………………………………………………………15
2.1.2. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu tại Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên cấp nước Phú thọ……………………………………………………………….15
2.2. Phân loại và tính giá nguyên vật liệu tại Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên cấp nước Phú thọ…………………………………………………19
2.2.1. Phân loại nguyên vật liệu tại Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên cấp nước Phú thọ……………………………………………………………………19
2.2.2. Tính giá nguyên vật liệu tại Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên cấp nước Phú thọ……………………………………………………………………20
2.3. Thủ tục, chứng từ nhập xuất nguyên vật liệu tại Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên cấp nước Phú thọ………………………………………...22
2.3.1. Chứng từ kế toán sử dụng tại Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên cấp nước Phú thọ……………………………………………………………………22
2.3.2. Trình tự luân chuyển các chứng từ tại Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên cấp nước Phú thọ………………………………………………………….22
2.4.Quy trình kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên cấp nước Phú thọ…………………………………………………32
2.5. Quy trình kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên cấp nước Phú thọ………………………………………...32
2.6. Kiểm kê nguyên vật liệu tại Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên cấp nước …………………………………………………………………………...39
Ph ần 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên cấp nước Phú thọ…………………41
3.1.Đánh giá thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH nhà nước1 thành viên cấp nước Phú thọ…………………………………………41
3.1.1. Những thành tựu…………………………………………………………41
3.1.2.Những tồn tại và nguyên nhân……………………………………………42
3.2. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH nhà nước1 thành viên cấp nước Phú thọ……………………………………………43
3.3. Một số ý kiến đề xuất……………………………………………………..44
3.3.1. Về tổ chức hạch toán ban đầu……………………………………………44
3.3.2.Về tài khoản sử dụng……………………………………………………..45
3.3.3. Trình tự hạch toán……………………………………………………….45
3.3.4.Các giải pháp khác………………………………………………………..46
KẾT LUẬN……………………………………………………………………48
Tài liệu tham khảo.............................................................................................50
LỜI MỞ ĐẦU

Nền kinh tế nước ta đang trong thời kỳ chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết của nhà nước theo định hướng XHCN. Sự thay đổi này đã tạo nên thị trường thuận lợi có sự điều tiết của nhà nước theo định hướng XHCN. Sự thay đổi này đã tạo nên tiền đề cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước tạo ra một môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp phát huy tính chủ động sáng tạo của mình trong sản xuất kinh doanh.
Tuy nhiên sự thay đổi này thực sự là 1 thách thức lớn đối với Doanh nghiệp là làm sao đổi mới thích nghi và bắt kịp được sự biến động đa dạng của thị trường, điều này làm cho các Doanh nghiệp khi tham gia vào thị trường không tránh khỏi những khó khăn lúng túng trong giải quyết, công việc sản xuất. Từ đó nó không mang lại hiệu quả cao trong kinh doanh mà nó là cốt yếu ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của Doanh nghiệp.
Chính vì kế toán nguyên vật liệu là công cụ quản lý điều hành cho nêm nó có vai trò hết sức quan trọng đối với Doanh nghiệp nói chung và đặc biệt cho Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên cấp nước Phú thọ. Xuất phát từ sự quan tâm của em tới vấn đề này việc em chọn chuyên đề “ Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên cấp nước Phú thọ với nhận thức: Xuất phát từ đặc điểm vật liệu và tầm quan trọng của quản lý nguyên vật liệu, có thể thấy để làm tốt công tác quản lý vật liệu thì trước hết thực hiện đầy đủnhữngyêucầusau: :
Xây dựng nội dung qui chế bảo quản nguyên vật liệu có đủ kho tàng bảo quản nguyên vật liệu có đủ kho tàng bảo quản nguyên vật liệu tối thiểu tối đa đinh mức sử dụng hao hụt hợp lý trong quá trình bảo quản.
Tổ chức khâu hạch toán ban đầu và các chứng từ, luân chuyển chứng từ hợp lý có khấu hao tổ chức công tác kiểm tra, kiểm kê thường xuyên đối chiếu nhập – xuất - tồn..
Phân tích vật tư và những thông tin kinh tế cần thiết phục vụ cho công tác quản lý vật liệu đạt hiệu quả cao.
Có thể nói nguyên vật liệu của Doanh nghiệp là những đối tượng mua ngoài hay tự chế biến dùng cho mục đích sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp là cơ sở vật chất kỹ thuật để cấu thành nên thực thể của sản phẩm và là tài sản dự trũ cho quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Việc đánh giá nguyên vật liệu là dùng thước đo tiền tệ để biểu hiện giá trị của nguyên vật liệu theo những nguyên tắc cố định, đảm bảo yêu cầu thống nhất.
Do thời gian thực tập tại công ty không được dài hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty rất đa dạng và phong phú luôn có sự biến động. Vì vậy không cho phép đi sâu nghiên cứu toàn bộ công tác hạch toán kế toán của công ty nên em chọn chuyên đề “ Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH nhà nước 1 thành viên cấp nước Phú thọ”. Kế toán nguyên vật liệu có vị trí quan trọng trong các Doanh nghiệp sản xuất. Đây là 1 lĩnh vực luôn luôn được nhà nước quan tâm nói chung và Công ty em nói riêng.
Qua thời gian thực tập tại công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên được sự giúp đỡ của Ban giám đốc, Ban chấp hành Đảng ủy và nhất là phòng Kế tóan của Công ty cùng sự giúp đỡ tận tình của cô giáo TS: Phạm thị Bích Chi đã giúp đỡ hướng dẫn em thêm hiểu biết được thực tế công việc của mình: Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng không tránh khỏi những thiếu sót, em xin cố gắng khắc phục những thiếu sót của mình để hòan thành nhiệm vụ học tập có kết quả cao. Khi tốt nghiệp ra trường vận dụng kiến thức đã được học trong nhà trường áp dụng vào thực tế có hiệu quả cao.
Em xin chân thành cảm ơn!
Bố cục đề tài được chia thành 3 phần như sau:
Phần I: Tổng quan về Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên cấp nước Phú thọ.
Phần II: Thực trạng kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên cấp nước Phú thọ.
Phần III : Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên cấp nước Phú thọ.


PHÂN 1
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC 1 THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC PHÚ THỌ

1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Nhà nước thành viên cấp nước Phú thọ
Tiền thân của công ty là Nhà máy nước Việt trì được thành lập theo quyết định số 426/QĐ-TCC ngày 21 tháng 8 năm 1970 của Tỉnh Vĩnh Phú. Công ty đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển.
1.1.1- Giai đoạn từ năm 1970 đến năm 2005
- Tên giao dịch: Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên cấp nước Phú thọ
- Chủ tịch kiêm Giám đốc hiện tại của Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên cấp nước Phú thọ: Ông: Nguyễn Văn Bút
- Trụ sở công ty: Số 8 – Đường Trần phú- Phường Tân dân – Thành phố Việt trì- Tỉnh Phú thọ.
Công ty cấp nước Phú thọ là 1 Doanh nghiệp nhà nước, thuộc sở Xây dựng Phú thọ, có trụ sở đặt tại số 8 – Đường Trần phú- Phường Tân dân – Thành phố Việt trì- Tỉnh Phú thọ.Tiền thân của công ty là nhà máy Nước Việt trì được thành lập theo quyết định số 426/QĐ- TCC ngày 4/08/1970 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Vĩnh phú. Vào thời gian đó công suất thiết kế của nhà máy mới chỉ đạt 16.000 m3/ngày đêm. Nhà máy Nước Việt trì khi vào thời điểm đó là 1 đơn vị hạch toán độc lập, thuộc Sở Kiến trúc và có khoảng 100 công nhân viên.
- Năm 1976 do quy mô Thành phố việt trì phát triển nhanh cả về công nghiệp cũng như dân sinh, nhà máy đã đầu tư xây dựng nâng công suất nhà máy lên từ 20.000 m3/ngày đêm.
- Năm 1992 Ủy ban nhân dân Tỉnh Phú thọ tiếp tục ban hành quyết định số 1169 cho phép thành lập nhà máy Nước Việt trì với tổng số vốn là:4.533.659.000 đồng, với nhiệm vụ chính của nhà máy là sản xuất và phân phối nước sạch trong khu vực Thành phố Việt trì.
- Năm 1993 thực hiện quyết định số 890 ngày 09/07/1993 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Vĩnh phú nhà máy Nước Việt trì đổi tên thành “ Công ty cấp nước Vĩnh phú”. Sau khi Tỉnh Vĩnh phú được tách ra làm 2 tỉnh là Tỉnh Vĩnh phúc và Tỉnh Phú thọ.
Công ty cấp nước Phú thọ là đơn vị hạch toán độc lập chủ động tìm khách hàng tiệu thụ sản phẩm, tự chủ về tài chính. Công ty có nghĩa vụ thực hiện các quy định của nhà nước như chế độ hạch toán doanh nghiệp, luật thuế doanh nghiệp, bảo vệ tài nguyên môi trường, thực hiện tốt luật lao động, tuyển chọn lao động, trả lương cán bộ công nhân viên. Công ty có quyền tổ chức sản xuất và huy động nguồn vốn theo đúng qui định của pháp luật nhà nước ban hành.
1.1.2 Giai đoạn từ năm 2005 đến nay
Tháng 12/2005 theo đà phát triển của nền kinh tế thị trường công ty cấp nước Phú thọ đổi tên thành : Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên Cấp nước Phú thọ.
Công ty cấp nuớc Phú thọ với nguồn vốn vốn pháp định là: 4.533.659.000 đ. Đến nay tổng nguồn vốn của Công ty lên tới 225.000.000.000 đ. Tài sản cố định gồm: 1 Khu văn phòng, khu sử lý nước, hệ thống nhà kho, xưởng. hệ thống đường ống bao trùm toàn bộ các khu dân cư và các nhà máy, xí nghiệp của thành phố.
Đến nay Công ty đã có 1 cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại có đội ngũ nhân viên lành nghề, dày dặn kinh nghiệm nhưng được đã được đào tạo cơ bản để phù hợp với qui trình công nghệ máy móc thiết bị hiện đại, hoàn toàn nhập ngoại, phục vụ tốt cho nhu cầu dùng nước của nhân dân và sản xuất công nghiệp, chống thất thu, thất thoát và kinh doanh có hiệu quả.
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
- Mặt hàng chính của công ty là sản xuất và cung cấp nước sạch sinh hoạt cho các khu dân cư, nước thô cho các nhà máy sản xuất.

Sản lượng nước sạch trong 5 năm gần đây:

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement