Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By leminhbui
#1032964

Download miễn phí Thực trạng công tác kế toán về tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cầu 3 Thăng Long 26

NHẬN ĐỊNH CHUNG 2

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP 4

PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY CẦU 3 THĂNG LONG 5

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 5

II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC VÀ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CỦA CÔNG TY 10

1. Đặc điểm tổ chức SX : 10

2-Đặc điểm quy trình công nghệ sản phẩm: 11

III. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 12

IV. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY 16

1-Hình thức tổ chức công tác kế toán của công ty. 16

3-Hình thức kế toán áp dụng tại công ty cầu 3 Thăng Long. 21

3.1- Bảng hệ thống TK áp dụng của công ty: 21

3.2- Hình thức sổ sách áp dụng tại công ty: 23

3.3- Phương pháp hạch toán hàng tồn kho và tính thuế VAT. 24

3.4- Sơ đồ hình thức ghi sổ: 24

3.5- Giới thiệu chung về phần mềm kế toán mà công ty đang sử dụng. 25

PHẦN II: BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP MÔN KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 26

CHƯƠNG I 26

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỀ TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CẦU 3 THĂNG LONG 26

I.CÔNG TÁC TẬP HỢP CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CẦU 3 : 26

1. Đặc điểm phân loại chi phí sản xuất tại công ty : 26

1.1 Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp : 26

1.2. Chi phí nhân công trực tiếp 27

1.3. Chi phí sử dụng máy thi công . 27

1.4. Chi phí sản xuất chung : 28

2. Đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành , kỳ tính giá thành sản phẩm 28

2.1. Đối tượng tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm 28

2.2. Kỳ tính giá thành sản phẩm : 28

3. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất 29

3.1. Kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 30

3.2. Kế toán tập hợp chi phí NCTT 39

3.3. Kế toán chi phí sử dụng máy thi công 49

3.3.1. Chi phí nhân viên sử dụng MTC 50

3.3.2- Chi phí NVL, CCDC 50

3.3.3. Chi phí khấu hao MTC 51

3.3.4. Kế toán dịch vụ mua ngoài 53

3.4.5. Chi phí bằng tiền khác 54

3.4. Kế toán chi phí sản xuất chung 58

3.4.1. Chi phí nhân viên quản lý 59

3.4.2. Chi phí VL – CCDC xuất dùng 60

3.4.3. Chi phí khấu hao nhà xưởng, máy móc dùng cho đội sản xuất 61

3.4.4. Chi phí dịch vụ mua ngoài 61

3.4.5. Chi phí bằng tiền khác 63

3.5. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất 66

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


CCDC = cña NVL , CCDC + cña NVL,CCDC - NVL,CCdc
xuÊt trong kú tån kho ®Çu kú nhËp kho trong kú tån kho cuèi

Chi phí NVL trực tiếp được công ty áp dụng phương pháp phân bổ trực tiếp. Theo phương pháp này, kế toán tổ chức ghi chép ban đầu theo đúng đối tượng công trình, hạng mục công trình từ đó tập hợp các số liệu từ các chứng từ kế toán theo từng đối tượng công trình, hạng mục công trình và ghi vào TK cấp 1,2 theo từng đối tượng tập hợp.
Để tập hợp chi phí NVL trực tiếp công ty sử dụng TK 621 – CP NVL trực tiếp và chi tiết cho từng đối tượng. Cụ thể công tác hạch toán CP NVL trực tiếp được tiến hành như sau:
Trước hết phòng kế hoạch căn cứ vào dự toán được lập và kế hoạch về tiến độ thi công để lập kế hoạch cung cấp vật tư và giao nhiệm vụ cho các đội công trình ở từng công trình và các phân xưởng sản xuất tại công ty. Dựa vào nhiệm vụ sản xuất thi công, kế hoạch cung cấp vật tư của công ty cho từng công trình và nhu cầu vật tư cho từng giai đoạn cụ thể; NVL, CCDC có thể được cung cấp cho các công trình thông qua xúât tại kho của coong ty, hay mua ngoài xuất thẳng cho công trình không qua kho.
Trong trường hợp chủ nhiệm công trình (hay đội trưởng) nhận vật liệu xuất từ kho thì căn cứ vào phiếu xuất kho, kế toán sẽ tập hợp vào bảng kế xuất kho cho từng loại vật liệu, từng loại đối tượng sử dụng (các công trình hạng mục công trình) vào cuối thàng, cuối quý hay cuối năm
Trong tháng 3 năm 2002 công ty xuất kho một số vật liệu phục vụ cho xây dựng công trình cầu Bố Hạ-- Bắc Giang theo phiếu xuất kho số 27 như sau
§¬n vÞ : c«ng ty cÇu 3 TL PhiÕu xuÊt kho M· sè :02/VT
§Þa chØ :H¶i bèi - ®«ng anh – hµ néi ngµy 16 th¸ng 3 n¨m 2002 Ngµy 17/7/2002
Hä tªn ng­êi nhËn hµng : VËn t¶i xe
§Þa chØ :................................................
Lý do xuÊt kho : Di chuyÓn cÇu bè h¹
Sè :.............. Ngµy :............... th¸ng........... n¨m...............
XuÊt t¹i kho : C«ng ty cÇu 3 TL
Tt
Tªn , lo¹i quy c¸ch vËt t­
®¬n vÞ
Sè l­îng
ChÊt l­îng (%)
®¬n gi¸ kh«ng thuÕ (®)
Thµnh tiÒn
Ghi chó
1
2
3
4
5
Cét ®iÖn b»ng èng thÐp 114+164+601=8m
Lan can thÐp cÇu bè h¹ b»ng èng thÐp89-108t«n 8-14ly
Cäc v¸n thÐp lsen 14
D©y ®iÖn cao su ®ång 4*50
thÐp trßn F22
Cét
TÊn
m
m
kg
8
10.24
256.5
109
2249
100
100
100
100
100
1.300.000
7.109.375
450.000
115.000
4.050
10.400.000
72.861.000
115.425.100
12.535.000
9.108.450
Céng
2.999.391.554
ThuÕ GTGT
Tæng céng
Céng thanh to¸n b»ng ch÷ ............................................
Thñ tr­ëng KÕ to¸n tr­ëng Phô tr¸ch cung tiªu Ng­êi nhËn Thñ kho
(ký , hä tªn ) ( ký , hä tªn ) ( ký , hä tªn ) (ký ,hä tªn)
C¨n cø vµo c¸c phiÕu xuÊt kho trong th¸ng kÕ to¸n ghi vµo b¶ng kª xuÊt kho VL .
Cuèi kú tËp hîp c¨n cø vµo c¸c b¶ng kª xuÊt kho c¸c lo¹i VL , c«ng cô dông cô ®· lËp hµng th¸ng vµ c¸c ho¸ ®¬n c¸c sæ kÕ to¸n cã liªn quan , kÕ
Căn cứ vào các phiếu xuất kho trong tháng, kế toán ghi vào bảng kế xuất kho vật liệu.
Cuối kỳ tập hợp, căn cứ vào các bảng kê xuất kho các loại vật liệu, CCDC đã lập hàng tháng và các hoá đơn, các sổ kế toán có liên quan, kế toán sẽ lập bảng phân bổ NVL, CCDC. Số liệu trên bảng phân bổ đựoc sử dụng để ghi vào sổ chi tiết TK 621
Sau khi kế toán tập hợp, phân loại chứng từ gốc, định khoản xong, kế toán tiến hành vào bảng phân bổ NVL, CCDC
Bảng phân bổ: NVL- CCDC
Tháng 3 năm 2002
Công ty cầu 3 thăng long
stt
Đối tượng
Tk152
TK 153
Tổng cộng
VLC
VLP
Cộng Tk 152
1
TK621
4.409.911.389
285.221.149
4.695.132.538
70.020.714
4.765.153.252
Cầu Bố Hạ
2.829.377.356
170.014.198
2.999.319.554
31.068.508
3.030.460.062
Cầu BNNB
1.580.534.033
115.206.951
1.695.740.984
38.952.206
1.734.693.190
3
TK 623
73.985.193
1.216.340
75.201.533
1.216.341
76.417.874
4
TK 627
234.805.747
220.921.005
455.726.752
41.008.000
496.734.752
Cộng
4.718.702.329
507.358.494
5.226.060.823
112.245.055
5.338.305.878
Ngày 31 tháng 3 năm 2002
Kế toán trưởng Người lập biểu
Căn cứ vào bảng phân bổ NVL- CCDC kế toán tiến hành vào bảng kê số 4 cho TK 621
BẢNG KÊ SỐ 4
TK 621 - TẬp hợp chi phí NVLTT
Tháng 3 năm 2002
Công ty cầu 3 thăng long
Stt
Đối tượng tập hợp
Ghi Nợ TK 621, ghi Có các TK khác
Tổng cộng
152
153
331
111
131
141
1
Cầu Đá Bậc
47485847
18535880
65994727
6
Cầu phố mới
389075924
1774000
390849924
Cầu Bố Hạ
2999391554
31068508
203950192
278483046
3512893300
Cầu BNNB
1695740984
38952206
526649807
39383076
2300726944
Cộng
5084208462
71794714
778085846
87440000
2048000
336402002
6270464895
Ngày 31 tháng 3 năm 2002
Người lập biểu Kế toán trưởng
Căn cứ vào bảng phân bổ NVL, CCDC kế toán tiến hành vào sổ chi tiết TK 621 như sau:
Sæ chi tiÕt
TK 621 – CPNVLTT
§èi t­îng tËp hîp: CÇu Bè H¹ - B¾c Giang
Th¸ng 3 n¨m 2002
Chøng tõ ghi sæ
DiÔn gi¶i
TK ®èi øng
Sè tiÒn

N/th¸ng


16/03/02
NVL cho c«ng tr×nh Bè H¹
152
2.999.391.554
16/03/02
CCDC cho c«ng tr×nh Bè H¹
153
31.068.508
01
31/03/02
KÕt chuyÓn CPVLTT
154
3.030.460.062
Céng ph¸p sinh
3.030.460.062
Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2002
Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng
Sau khi thùc hiÖn xong c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n chi tiÕt kÕ to¸n tiÕn hµnh ®Þnh kho¶n nh­ sau:
Khi xuÊt kho VLC sö dông TT cho s¶n xuÊt kÕ to¸n ghi:
Nî TK 621: 2.829.377.356
Cã TK 152- VLC:2.829.377.356
Trong tr­êng hîp mua VL xuÊt th¼ng cho c«ng tr×nh kh«ng qua kho, ta c¨n cø vµo chøng tõ ghi sæ trªn dßng c«ng Nî TK 621. KÕ to¸n tiÕn hµnh ghi vµo b¶ng kª sè 4 cho TK 621 theo ®Þnh kh¶n sau:
Nî TK 621: 203.950.192
Cã TK 331: 203.950.192
Còng trong th¸ng 3/ 2002 c¨n cø vµo tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh, ban TC c«ng ty cÊp tiÒn t¹m øng cho «ng NguyÔn V¨n TiÕn thuéc ®éi c«ng tr×nh 1 ®Ó mua xi m¨ng víi sè tiÒn lµ: 20 triÖu. ¤ng TiÕn ®· sö dông hÕt sè tiÒn trªn ®Ó mua xi m¨ng víi ho¸ ®¬n ®Çy ®ñ. KÕ to¸n c¨n cø vµo phiÕu xuÊt t¹m øng, c¸c ho¸ ®¬n, chøng tõ cã liªn quan ®Ó ghi vµo chøng tõ ghi sæ cña TK 141 theo ®Þnh kho¶n sau:
Nî TK 621- CÇu Bè H¹: 278.483.046
Cã TK 141 : 278.483.046
§èi víi c¸c kho¶n chi phÝ vÒ CCDC trong kú, kÕ to¸n ph©n bæ chi phÝ sö dông CCDC theo ph­¬ng ph¸p thÝch hîp tuú thuéc vµo h×nh thøc sö dông cña chóng. C¨n cø vµo c¸c ho¸ d¬n xuÊt CCDC, ho¸ ®¬n chøng tõ kh¸c cã liªn quan, kÕ to¸n tiÕn hµnh tËp h¬pù chi phÝ vÒ CCDC vµo ph©n bæ cho c¸c ®èi t­îng sö dông trªn b¶ng ph©n bæ NVL- CCDC. Cuèi kú c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ kÕ toÊn tiÕn hµnh ghi vµo b¶ng kª sè 4 cho TK 621 vµ c¸c sæ kh¸c cã liªn quan theo ®Þnh kho¶n sau:
Nî TK 621- CÇu Bè H¹: 31.068.508
Cã TK 153 : 31.068.508
C¸c nghiÖp vô ph¸t sinh vÒ vËt t­ kh¸c còng tiÕn hµnh t­¬ng tù. Cuèi kú kÕ to¸n tiÕn hµnh kÕt chuyÓn toµn bé chi phÝ vËt liÖu trùc tݪp sang TK 154 (chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang) ®Ó tÝnh gi¸ thµnh cho c«ng tr×nh CÇu Bè H¹:
Nî Tk 154: 3.512.893.300
Cã TK 621: 3.512.893.300
C¸c sè liÖu trªn chØ lµ trÝch dÉn ë mét c«ng tr×nh CÇu Bè H¹- BG c¸c c«ng tr×nhh kh¸c còng tiÕnhµnh t­¬ng tù
Sè liÖu vÒ CPNVL TT cña c«ng tr×nh trªn sÏ ®­îc vµo sæ c¸i TK 621, TK 154. Sæ chi tiÕt TK 621, TK 154. C¸c c«ng tr×nh kh¸c còng tiÕn hµnh t­¬ng tù nh­ trªn. Sau ®©y lµ chøng tõ ghi sæ, sæ c¸i TK621
Chøng tõ ghi sæ
Sè CPHI – 01
§èi t­îng tËp hîp: TÊt c¶
Th¸ng 3 n¨m 2002
Chøng tõ
TrÝch yÕu
Sè HiÖu TK
Sè tiÒn

Ngµy th¸ng


27
16/03/02
VËt t­ cho c«ng tr×nh cÇu Bè H¹
621
152
2.999.391.554
27
16/03/02
CCDC cho c«ng tr×nh CÇu Bè H¹
621
153
31.068.508
31/03/02
KÕt chuyÓn CPNVLTT sang
TK 154 “CPSXKDD”
154
621
6.270.464.895
6.270.464.895
KÌm theo chøng tõ gèc Ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 2002
Ng­êi lËp KÕ to¸n tr­ëng
C¨n cø vµo ...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement