Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Lennox
#1032932

Download miễn phí Đề tài Kế hoạch phát triển du lịch Nghệ An thời kỳ 2006 - 2010

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I 3

NỘI DUNG KẾ HOẠCH 5 NĂM PHÁT TRIỂN DU LỊCH 3

I. Khái niệm, bản chất và đặc trưng của du lịch 3

1. Khái niệm 3

2. Bản chất của du lịch 4

2.1. Từ góc độ nhu cầu của khách du lịch 4

2.2. Từ góc độ sản phẩm du lịch 5

2.3. Từ góc độ tìm kiếm thị trường 5

3. Các loại hình du lịch 6

3.1. Theo nhu cầu của khách du lịch 6

3.2. Theo phạm vi lãnh thổ. 7

3.3. Theo hình thức tổ chức 7

4. Các đặc trưng của du lịch 8

4.1. Đa ngành 8

4.2. Tính cộng đồng và đa thành phần 9

4.3. Đa mục tiêu 9

5. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển du lịch 9

5.1. Sự phát triển du lịch phụ thuộc vào nhận thức của xã hội, của các ngành trong nền kinh tế về vai trò, ý nghĩa và vị trí của ngành du lịch. 9

5.2. Sự phát triển của nền sản xuất xã hội và các ngành kinh tế 10

5.3. Nhu cầu nghỉ ngơi du lịch 11

5.4. Điều kiện sống 12

II. Vai trò của du lịch trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh Nghệ An 12

1.Vai trò của du lịch đối với đời sống xã hội 12

2. Vai trò của du lịch đối với kinh tế 13

3. Vai trò của du lịch đối với giữ gìn văn hoá 14

4. Vai trò của du lịch đối với môi trường 15

III. Nội dung kế hoạch phát triển du lịch Nghệ An thời kỳ 2006-2010 16

1. Sự cần thiết phải xây dựng kế hoạch 5 năm trong phát triển du lịch Nghệ An 16

2. Nội dung kế hoạch phát triển du lịch Nghệ An thời kỳ 2006-2010 17

2.1. Quan điểm phát triển 17

2.2. Phương hướng phát triển 17

2.3. Mục tiêu phát triển 17

2.4. Các chỉ tiêu phát triển 17

2.5. Mạng lưới du lịch Nghệ An 18

2.6. Các giải pháp thực hiện 19

CHƯƠNG II: 21

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH NGHỆ AN THỜI KỲ 2001-2005 21

I. Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch nghệ an 21

1. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên du lịch Nghệ An 21

1.1. Điều kiện tự nhiên và kết cấu hạ tầng 21

1.2. Tài nguyên du lịch Nghệ An. 22

2. Mạng lưới du lịch trên lãnh thổ tỉnh Nghệ An. 25

2.1. Hình thành các tuyến du lịch theo các loại hình: 26

2.2. Hình thành các tour du lịch chính như: 26

2.3. Các tuyến du lịch liên tỉnh: 27

2.4. Du lịch quốc tế 28

3. Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch Nghệ An 28

II. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển du lịch Nghệ An thời kỳ 2001-2004 29

1. Đánh giá chung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển du lịch Nghệ An thời kỳ 2001-2004: 29

1.1. Công tác quy hoạch phát triển du lịch 29

1.2. Công tác đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật: 30

1.3. Công tác đào tạo nguồn nhân lực 31

1.4. Công tác tuyên truyền quảng bá và xúc tiến du lịch 32

1.5. Công tác quản lý Nhà nước các hoạt động du lịch trên địa bàn: 33

2. Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản thời kỳ 2001-2004: 34

2.1. Tổng số lượt khách: 34

2.2. Số ngày lưu trú bình quân 1 khách: 35

2.3. Chỉ tiêu doanh thu: 36

2.4. Chỉ tiêu giá trị sản xuất: 39

2.5. Chỉ tiêu giá trị tăng thêm: 40

2.6. Chỉ tiêu nộp ngân sách. 40

3. Đánh giá kết quả hoạt động các loại hình kinh doanh du lịch: 40

3.1. Kinh doanh cơ sở lưu trú: 40

3.2. Kinh doanh lữ hành 42

3.3. Kinh doanh vận chuyển khách du lịch 43

4. Những vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân 44

4.1. Những tồn tại yếu kém 44

4.2. Nguyên nhân 45

III. Định hướng phát triển du lịch Nghệ An năm 2005 47

1. Chỉ tiêu khách du lịch 48

1.1. Tổng số lượt khách 48

1.2. Số ngày lưu trú bình quân 1 khách 48

2. Chỉ tiêu doanh thu 48

3. Chỉ tiêu giá trị sản xuất 48

4. Chỉ tiêu giá trị tăng thêm 48

5. Chỉ tiêu nộp ngân sách 49

6. Chỉ tiêu khách sạn 49

7. Chỉ tiêu nguồn nhân lực 49

CHƯƠNG III 51

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH NGHỆ AN THỜI KỲ 2006-2010 51

I. Quan điểm, phương hướng phát triển du lịch Nghệ An thời kỳ 2006-2010. 51

1. Quan điểm phát triển 51

2. Phương hướng phát triển 52

II. nội dung kế hoạch phát triển du lịch Nghệ an thời kỳ 2006-2010 52

1. Mục tiêu phát triển du lịch Nghệ An thời kỳ 2006-2010 53

2. Nhiệm vụ phát triển du lịch Nghệ An thời kỳ 2006-2010 54

2.1. Phát triển các tuyến du lịch trọng điểm của Nghệ An thời kỳ 2002-2010, gắn phát triển du lịch văn hoá với các lễ hội truyền thống 54

2.2. Các chỉ tiêu kế hoạch phát triển du lịch Nghệ An thời kỳ 2006-2010. 56

3. Danh mục các dự án đầu tư phát triển du lịch Nghệ An trong thời kỳ 2005-2010 62

III. Một số giải pháp phát triển du lịch Nghệ An thời kỳ 2006-2010: 62

1. Giải pháp về công tác quy hoạch: 62

2. Giải pháp về đầu tư: 66

2.1. Đầu tư xây dựng các khu du lịch: 66

2.2. Đầu tư phát triển hệ thống các công trình vui chơi giải trí: 67

2.3. Đầu tư bảo vệ tôn tạo các di tích lịch sử văn hoá, bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển các lễ hội truyền thống, có sức thu hút khách du lịch: 67

2.4. Đầu tư phát triển phương tiện vận tải khách du lịch chất lượng cao: 68

2.5. Đầu tư phát triển hệ thống khách sạn và các công trình dịch vụ du lịch: 68

2.6. Đầu tư cho công tác đào tạo, nâng cao trình độ quản lý và nghiệp vụ du lịch của đội ngũ cán bộ và lao động trong ngành du lịch: 68

2.7. Tăng cường đầu tư cho công tác tuyên truyền quảng cáo, xúc tiến du lịch. 68

3. Giải pháp về cơ chế chính sách: 68

3.1. Cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư: 68

3.2. Cơ chế chính sách về thị trường: 69

4. Giải pháp về đào tạo phát triển nguồn nhân lực: 69

5. Tăng cường công tác tuyên truyền quảng cáo và xúc tiến phát triển du lịch: 70

6. Nâng cao chất lượng và đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ du lịch và hiệu quả kinh doanh du lịch 71

7. Giải pháp về công tác quản lý Nhà nước: 74

IV. Một số kiến nghị đối với nhà nước và tỉnh Nghệ An: 75

KẾT LUẬN 78

TÀI LIỆU THAM KHẢO 79

MỤC LỤC 80

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


hởi sắc cho du lịch Nghệ An phát triển.
1.3. Công tác đào tạo nguồn nhân lực
Nghị quyết 12 NQ/TƯ đã chỉ rõ nhiệm vụ: “Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý Nhà nước và đội ngũ những người kinh doanh du lịch thuộc các thành phần kinh tế về nghiệp vụ, ngoại ngữ, phong cách giao tiếp và tinh thần phục vụ”.
Những năm vừa qua cùng với sự phát triển ngành du lịch, đội ngũ lao động trong ngành được tăng nhanh, năm 2000 toàn ngành có 2.500 lao động, đến năm 2004 đã tăng lên 3.658 người, chưa kể hàng ngàn lao động thời vụ được sử dụng trong mùa cao điểm, chất lượng lao động ngày càng được tăng cường, 9% lao động có trình độ đại học, cao đẳng, 52% lao động đựơc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch, trình độ ngoại ngữ bước đầu đã có tiến bộ, gần 10% lao động trực tiếp có bằng ngoại ngữ từ trình độ A trở lên. Để đáp ứng tốc độ gia tăng về lực lượng lao động, nâng cao chất lượng phục vụ, những năm vừa qua ngành du lịch đã đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ du lịch cho đội ngũ quản lý và công nhân lao động, kết quả từ năm 2001 đến 2004 đã có 130 lượt cán bộ được đào tạo bồi dưỡng về quản lý du lịch, quản lý khách sạn, nhà hàng, trên 300 công nhân lao động đựơc gửi đi đào tạo nghiệp vụ du lịch ở các trường du lịch Trung ương, gần 360 lao động được đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ lễ tân, buồng, bàn- bar, hướng dẫn du lịch, kỹ thuật nấu ăn.
1.4. Công tác tuyên truyền quảng bá và xúc tiến du lịch
Để đạt được mục tiêu thu hút khách du lịch ngày càng đông đến với Nghệ An, công tác tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch trong những năm qua được tăng cường đẩy mạnh và đạt được một số kết quả bước đầu: tham gia có hiệu quả các hội chợ, hội thảo du lịch trong nước và quốc tế, tham gia các hội thi do Tổng cục Du lịch tổ chức, qua đó giới thiệu du lịch Nghệ An với thị trường du lịch trong và ngoài nước.
Năm 2001-2003 đã in ấn phát hành 3.000 cuốn sách “Hướng dẫn du lịch Nghệ An”, hơn 10.000 tờ gấp giới thiệu tiềm năng du lịch Nghệ An, chưa kể hàng vạn tờ gấp quảng cáo của các khách sạn, trung tâm lữ hành trên địa bàn, lắp đặt biển tấm lớn quảng cáo du lịch tại các đầu mối giao thông các khu du lịch, hoàn chỉnh hệ thống biển chỉ dẫn vào các khu, điểm du lịch trên các tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 46.
Đặc biệt năm 2003 trang website du lịch Nghệ An theo đường truyền Tổng cục Du lịch được chính thức khai trương góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền quảng bá du lịch làm cho hình ảnh Nghệ An ngày càng có ấn tượng sâu sắc đối với du khách và nhân dân cả nước. Mặt khác ngành thường xuyên phối hợp với các báo, đài Trung ương, địa phương để kịp thời phản ánh, đưa tin các hoạt động và sự kiện du lịch của địa phương, duy trì bản tin nội bộ ngành định kỳ với chất lượng đổi mới.
Trước yêu cầu của hoạt động tuyên truyền quảng bá và xúc tiến du lịch, ngày 29/4/2004 UBND tỉnh đã có quyết định thành lập Trung tâm xúc tiến Du lịch trực thuộc Sở Du lịch nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền quảng bá và xúc tiến du lịch trong thời gian tới, trước mắt kịp thời tổ chức tốt “Năm Du lịch Nghệ An 2005”.
Trong một thời gian hoạt động rất ngắn, Trung tâm đã in ấn, phát hành 25.000 tờ gấp với 6 thứ tiếng: Việt, Anh, Trung, Nhật, Pháp và Thái Lan để tuyên truyền quảng bá về “Năm Du lịch Nghệ An 2005”; 9.000 tấm bản đồ Nghệ An bỏ túi phục vụ du khách; phát hành 2.000 cuốn sách hướng dẫn du lịch với chất lượng cao; Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ in ấn phát hành 50.000 tờ gấp văn minh du lịch; chuẩn bị 300 băng rôn, cờ phướn phục vụ công tác quảng cáo Năm Du lịch Nghệ An 2005; phối hợp với Đài Truyền hình Trung ương và địa phương xây dựng phim và phóng sự giới thiệu du lịch Nghệ An với du khách trong và ngoài nước. Tổ chức họp báo trong nước tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh; họp báo quốc tế tại Côn Minh- Vân Nam (Trung Quốc) và Udon Thani (Thái Lan) để tuyên truyền quảng bá “Năm Du lịch Nghệ An 2005”.
Song song với công tác tuyên truyền quảng bá, ngành đã tích cực triển khai thiết lập các mối quan hệ hợp tác phát triển với các trung tâm du lịch lớn trong nước như: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, TP Hồ Chí Minh… và mở rộng quan hệ hợp tác với 7 tỉnh 3 nước: Việt Nam- Lào- Thái Lan có sử dụng đường 8, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và trung tâm lữ hành khai thác nguồn khách đến với Nghệ An. Hoạt động xúc tiến đầu tư bước đầu được quan tâm, đến nay đã có trên 10 dự án về du lịch đang được các nhà đầu tư nghiên cứu khảo sát, trong đó một số dự án đã được triển khai thực hiện.
1.5. Công tác quản lý Nhà nước các hoạt động du lịch trên địa bàn:
Đồng thời với việc chăm lo xây dựng chiến lược phát triển du lịch. Công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động du lịch trên địa bàn được tăng cường thường xuyên, tạo môi trường phát triển du lịch lành mạnh, an toàn và bền vững.
Ngành đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 3 chỉ thị và 2 quyết định về quản lý Nhà nước đối với các hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn về bảo vệ môi trường và an ninh trật tự tại các điểm tham quan, du lịch.
Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định 39/CP của Chính phủ về cơ sở lưu trú; Nghị định 27/CP về kinh doanh lữ hành và hướng dẫn du lịch, phối hợp với Cục Thống kê tổ chức tập huấn nghiệp vụ thống kê du lịch, cùng với các ngành, các địa phương có khu, điểm du lịch tiến hành nhiều đợt kiểm tra chấn chỉnh tình hình trật tự, vệ sinh môi trường tại các điểm tham quan, du lịch, xử lý các vi phạm về điều kiện kinh doanh của các doanh nghiệp, góp phần đưa hoạt động du lịch đi vào nền nếp, tuân thủ pháp luật, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Chăm lo củng cố, kiện toàn bộ máy cơ quan Sở, nâng cao chất lượng tham mưu, chỉ đạo của cơ quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
2. Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch cơ bản thời kỳ 2001-2004:
2.1. Tổng số lượt khách:
Hằng năm tổng số lượt khách toàn ngành đón được tăng lên đáng kể. Cơ cấu khách du lịch có nhiều biến động, lượng khách du lịch quốc tế thời kỳ 2001-2004 tăng cầm chừng do ảnh hưởng dịch bệnh SARS năm 2003, dịch cúm gia cầm năm 2004. Năm 2003 lượng khách tụt xuống do ảnh hưởng dịch SARS. Thực hiện năm 2004 dấu hiệu khách quốc tế có khả năng tăng trở lại do Nhà nước ta ban hành quy chế được đón khách Trung Quốc vào tham quan du lịch Việt Nam bằng thẻ du lịch. Tuy khách quốc tế có nhiều biến động nhưng tốc độ tăng trưởng bình quân thời kỳ 2001-2004 vẫn đạt mức 18%/năm. Cụ thể:
Biểu 1: Tổng số lượt khách
Chỉ tiêu
Đơn vị tính
Năm 2001
Năm 2002
Năm 2003
Năm 2004
Tổng số lượt khách
Lượt khách
583.363
634.689
762.145
1.046.265
Tổng số lượt khách trong nước
Lượt khách
566.049
613.874
746377
1.021.259
Tổng số lượt khách quốc tế
Lượt khách
17.314
20.815
15.768
25.006
Nguồn: Sở Du lịch Nghệ An
Ngoài ra hàng năm tại các Khu di tích Kim Liên, b
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement