Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By ooo_misslove_ooo
#1032838

Download miễn phí Đề tài Một số giải pháp nhằm cải tiến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Láng Hạ

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 3

I. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 3

1. Một số khái niệm: 3

2. Vai trò của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 3

3 Các nhân tố tác động đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 5

3.1 Tài chính (hay kinh phí đào tạo): 5

3.2 Cơ sở vật chất công nghệ: 5

3.3 Quan điểm của nhà quản trị: 6

3.4 Đặc điểm sản xuất kinh doanh của đơn vị: 6

3.5 Người lao động: 6

3.6 Kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: 7

4. Các phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 7

4.1 Đào tạo trong công việc: 7

4.2 Đào tạo ngoài công việc: 8

II. Xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo: 10

1.Trình tự chương trình đào tạo: 10

1.1 Xác định nhu cầu đào tạo: 10

1.2 Xác định mục tiêu đào tạo: 12

1.3 Lựa chọn đối tượng đào tạo: 13

1.4 Xác định chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo: 13

1.5 Dự tính chi phí đào tạo: 13

1.6 Lựa chọn và đào tạo giáo viên: 13

1.7 Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo: 13

2. Sự cần thiết của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp: 14

2.1 Sự cần thiết của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực: 14

2.2 Sự cần thiết của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đối với Chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Láng hạ: 15

CHƯƠNG II: ĐÁNH GIÁ VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT LÁNG HẠ: 17

I.Tình hình sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Láng Hạ 17

1. Quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh Láng Hạ: 17

2. Tình hình kinh doanh của Chi nhánh Láng Hạ trong vài năm gần đây: 20

2.1.Kết quả kinh doanh của Chi nhánh: 20

2.2.Cơ cấu tổ chức: 23

 

2.3.Chức năng, nhiệm vụ: 26

II. Đánh giá thực trạng đào tạo và phát triển NNL của Chi nhánh Láng Hạ: 31

1. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Chi nhánh Láng Hạ: 31

1.1.Quan điểm về đào tạo của ban lãnh đạo: 32

1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Chi nhánh 32

1.3.Người lao động: 33

1.4.Chương trình đào tạo của Ngân hàng trung ương: 34

2. Đánh giá chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Chi nhánh Láng Hạ: 35

2.1.Xác đinh nhu cầu đào tạo 35

2.2.Xác định mục tiêu đào tạo: 36

2.3.Lựa chọn đối tượng đào tạo: 37

2.4.Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo phù hợp: 38

2.5.Dự tính chi phí đào tạo: 42

2.6.Lựa chọn và đào tạo giảng viên: 44

2.7.Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo: 45

2. 7.1.Đánh giá công tác đào tạo: 45

2.7.2.Kết quả công tác đào tạo: 48

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI TIẾN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NNL TẠI CHI NHÁNH NHNo&PTNT LÁNG HẠ 53

I.Phương hướng, kế hoạch phát triển của Chi nhánh: 53

1. Định hướng mục tiêu đào tạo 53

2. Kế hoạch tổ chức các lớp học trong năm 2007: 54

II.Quan điểm về đào tạo và phát triển NNL trong 5 năm tới: 56

1.Ban lãnh đạo: 57

2.Cán bộ quản lý: 57

3.Bản thân cán bộ viên chức: 58

III.Một số giải pháp nhằm cải tiến đào tạo và phát triển NNL tại Chi nhánh NHNo&PTNT Láng Hạ: 58

2.Xác định mục tiêu đào tạo cụ thể và hợp lý: 65

3.Đa dạng hóa các hình thức đào tạo: 65

4.Một số ý kiến hoàn thiện dự trù kinh phí đào tạo: 66

5.Giải pháp đánh giá hiệu quả đào tạo và phát triển NNL: 67

6.Một số giải pháp khác: 69

7.Một số chương trình đào tạo cụ thể: 69

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


g hành chính:
Xây dựng chương trình công tác hàng tháng, quý của chi nhánh và đôn đốc việc thực hiện.
Triển khai công tác giao ban nội bộ chi nhánh
Tư vấn pháp chế trong việc thực thi các nhiệm vụ cụ thể về giao kết hợp đồng, hoạt động tố tụng, tranh chấp dân sự, hình sự, kinh tế, lao động, hành chính liên quan đến cán bộ, nhân viên và tài sản của chi nhánh.
Quản lý con dấu của chi nhánh, thực hiện công tác hành chính văn thư, lễ tân, phương tiện giao thông, bảo vệ, y tế của chi nhánh.
Xây dựng cơ bản, sửa chữa tài sản cố định, mua sắm công cụ lao động, quản lý nhà tập thể, nhà khách, nhà nghỉ của cơ quan.
Chăm lo đời sống vật chất, văn hoá-tinh thần, thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỷ cán bộ, nhân viên.
h).Phòng tổ chức cán bộ và đào tạo:
Xây dựng quy định, lề lối làm việc trong đơn vị và mối quan hệ với tổ chức Đảng, Công đoàn, chi nhánh trực thuộc trên địa bàn.
Nghiên cứu đề xuất định mức lao động, khoán quỹ tiền lương đến các chi nhánh theo quy chế khoán tài chính của NHNo&PTNT Việt Nam.
Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ; đề xuất cử cán bộ, nhân viên đi công tác, học tập trong và ngoài nước. Theo dõi thường xuyên cán bộ, nhân viên được quy hoạch, đào tạo.
Đề xuất, hoàn thiện và lưu trũ hồ sơ theo đúng quy định trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, nhân viên trong phạm vi phân cấp uỷ quyền của Tổng giám đốc NHNo&PTNT Việt Nam.
Quản lý trực tiếp hồ sơ cán bộ thuộc chi nhánh quản lý; hoàn tất hồ sơ chế độ đối với cán bộ nghỉ hưu, nghỉ chế độ theo quy định của Nhà nước, của ngành.
Thực hiện công tác thi đua khen thưởng của chi nhánh.
Báo cáo, tổng kết theo quy định.
i).Tổ kiểm tra, kiểm toán nội bộ:
Xây dưng chương trình công tác phù hợp với chương trình công tác kiểm tra, kiểm toán của NHNo&PTNT Việt Nam và phù hợp với đặc điểm của đơn vị mình.
Tổ chức thực hiện kiểm tra kiểm toán theo đề cương, chương trình công tác kiểm tra, kiểm toán của NHNo&PTNT Việt Nam và kế hoạch của đơn vị.
Tổng kết, sơ kết theo định kỳ; tổng hợp và báo cáo kịp thời các kêt quả kiểm tra, kiểm toán; chỉnh sửa các thiếu sót của chi nhánh, đơn vị mình gửi ban kiểm tra, kiểm toán nội bộ.
Tổ chức kiẻm tra xác minh, tham mưu cho giám đốc giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền; làm nhiệm vụ thường trực ban chống tham nhũng, tham ô, lãng phí và thực hành tiết kiệm tại đơn vị mình.
j).Tổ tiếp thị:
Có nhiệm vụ đề xuất kế hoạch tiếp thị, thông tin, tuyên truyền quảng bá, đặc biệt về hoạt động của chi nhánh, các dịch vụ, sản phẩm cung ứng trên thị trường.
Triển khai phương án tiếp thị thông tin tuyên truyền theo sự chỉ đạo của NHNo&PTNT Việt Nam và giám đốc chi nhánh.
Xây dựng kế hoạch quảng bá thương hiệu, lập chương trình phối hợp với cơ quan báo chí, truyền thông
Trực tiếp tổ chức hoạt động tiếp thị bằng các hình thức thích hợp, như: ấn phẩm catalog, sách, lịch, thiếp, apphích…theo quy định.
Lưu trữ, khai thác, sử dụng các ấn phẩm, vật phẩm phản ánh các sự kiện và hoạt động quan trọng có ý nghĩa lịch sử đối với đơn vị.
Soạn thảo báo cáo chuyên đề tiếp thị, thông tin tuyên truyền của Chi nhánh.
k).Tổ nghiệp vụ thẻ:
Triển khai nghiệp vụ thẻ trên địa bàn theo quy định của NHNo&PTNT Việt Nam.
Quản lý giám sát nghiệp vụ phát hành và thanh toán thẻ theo quy định.
Tham mưu cho giám đốc chi nhánh phát triển mạng lưới đại lý phát hành thẻ
Quản lý, giám sát hệ thống thiết bị đầu cuối
Giải đáp thắc mắc của khách hàng, xử lý tranh chấp, khiếu nại liên quan đến hoạt động hinh doanh thẻ thuộc địa bàn phạm vi quản lý.
II. Đánh giá thực trạng đào tạo và phát triển NNL của Chi nhánh Láng Hạ:
1. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Chi nhánh Láng Hạ:
Đào tạo và phát triển NNL ở Chi nhánh Láng Hạ chịu ảnh hưởng của rất nhiều nhân tố như: kinh phí đào tạo, công nghệ, con người, đặc điểm sản xuất kinh doanh, chương trình đào tạo của Ngân hàng trung ương…
Khảo sát 48 cán bộ viên chức trong Chi nhánh về các yếu tố ảnh hưởng đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, thu được kết quả sau:
Bảng 2.2: Các nhân tố có ảnh hưởng đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
Các nhân tố ảnh hưởng
Mức độ ảnh hưởng (%)
1Kinh phí đào tạo
27,083
2Công nghệ
10,417
3Quan điểm về đào tạo của lãnh đạo
14,583
4Đặc điểm sản xuất kinh doanh của CN
39,583
5Bản thân người lao động
47,917
6Kế hoạch đào tạo của NH Trung ương
56,250
7Nhân tố khác
6,250
Nguồn: Phiếu khảo sát
Từ bảng số liệu ta thấy các nhân tố có mức độ ảnh hưởng khác nhau đến đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Trong đó, chỉ tiêu đào tạo của ngân hàng Trung ương tổ chức có mức độ ảnh hưởng lớn nhất. Các kết quả thu được hoàn toàn phù hợp với thực tiễn ở Chi nhánh Láng Hạ:
1.1.Quan điểm về đào tạo của ban lãnh đạo:
Ban lãnh đạo Chi nhánh luôn coi chất lượng nguồn nhân lực là tài sản quan trọng nhất quyết định thành công của đơn vị trong kinh doanh, vì vậy công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực luôn nhận được sự chỉ đạo, quan tâm
Từ đó, Chi nhánh có rất nhiều chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ viên chức học tập nghiệp vụ, theo nhu cầu cá nhân, kiến thức bổ trợ còn hạn chế hay học thêm văn bằng hai, sau Đại học. Đặc biệt là hỗ trợ kinh phí và bố trí công việc phù hợp để cán bộ viên chức vừa học tập vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ của tổ chức.
Nắm bắt kịp thời xu hướng phát triển, chuẩn bị cho hiện đại hóa Ngân hàng, ban lãnh đạo luôn chỉ đạo sát sao, cử đầy đủ cán bộ tham gia các chương trình đào tạo do Trung tâm đào tạo Ngân hàng nông nghiệp Việt Nam tổ chức
Khi được hỏi: Lãnh đạo Chi nhánh có quan tâm đến công tác đào tạo không thì 48/48 người trả lời có đã cho thấy quan điểm đúng đắn của lãnh đạo đối với đào tạo. Sự chú ý chăm lo đến công tác đào tạo của cán bộ lãnh đạo Chi nhánh nên đào tạo và phát triển NNL đã trở thành công tác thường xuyên của đơn vị.
1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Chi nhánh
Đặc điểm sản xuất kinh doanh là một yếu tố ảnh hưởng lớn đến đào tạo và phát triển NNL. Ở Chi nhánh Láng Hạ, điều này càng được thể hiện rõ. Gần 40% số người được khảo sát cho rằng đã đồng ý với nhận định trên. Thực tế, chức năng, hoạt động của NHNo&PTNT Láng Hạ cũng giống như một ngân hàng thương mại. Với xu hướng hiện đại hóa hiện nay, trong kinh doanh tiền tệ đòi hỏi phải nhanh nhạy nắm bắt những biến động trên thị trường. Bên cạnh đó, hình thức giao dịch không chỉ đơn thuần là giao dịch trực tiếp như trước. Giờ đây khoa học công nghệ phát triển làm cho các hình thức giao dịch cũng phong phú hơn nhiều, phải có đội ngũ cán bộ phù hợp. Từ đó đã làm xuất hiện nhu cầu đào tạo ở Chi nhánh cũng như ở tất cả các đơn vị kinh tế khác.
Mặt khác, đối tượng phục vụ của chi nhánh rất rộng lớn, cả trong và ngoài nước, với nhiều loại hình doanh nghiệp và nhiền tầng lớp nên việc thường xuyên cập nhật kiến thức là đòi hỏi tất yếu. Điều này giúp Chi nhánh chủ động h...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement