Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vuvy_50kg
#1032821

Download miễn phí Đề tài Kế toán nguyên vật liệu công cụ công cụ tại Công ty TNHH Công nghệ Hoàng Long

Lời Mở Đầu 1

Chương I: Các vấn đề chung về kế toán nguyên liệu vật liệu và công cụ công cụ tại Công ty TNHH Công nghệ Hoàng long 3

1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của nguyên liệu vật liệu và công cụ dụn cụ trong sản xuất kinh doanh: 3

1.1.Khái niệm: 3

1.2. Đặc điểm và vai trò của nguyên liệu vật liệu, công cụ công cụ trong sản xuất kinh doanh: 3

2. Phân loại và đánh giá nguyên liệu vật liệu, công cụ dụng cụ: 4

2.1. Phân loại theo vai trò, tác dụng của nguyên vật liệu trong quá trình sản xuất: 4

2.2. Phân loại công cụ công cụ theo nội dung kinh tế: 5

2.3. Phân loại công cụ công cụ theo công tác quản lí và hạch toán: 5

3. Đánh giá nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ: 5

3.2. Giá gốc nguyên liệu vât liệu và công cụ công cụ nhập, xuất kho: 6

3.3. Nhiệm vụ kế toán NLVL và CCDC: 9

4. Thu tục quản lý nhập, xuất kho nguyên liệu vật liệu, công cụ công cụ và các chứng từ kế toán liên quan: 10

4.1. Thủ tục nhập kho: 10

4.2.Thủ tục xuất kho: 11

4.3. Các chứng từ kế toán liên quan: 11

5. Phương pháp kế toán chi tiết NLVL và CCDC: 11

5.1. Phương pháp ghi thẻ song song: 11

5.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển: 12

5.3. Phương pháp sổ số dư: 13

6. Kế toán tổng hợp NLVL và CCDC: 15

6.1.TK kế toán chủ yếu sử dụng: 15

6.1.1.TK 152-Nguyên liệu vật liệu 15

6.1.2.TK 153-Công cụ công cụ 15

6.1.3.TK 331-Phải trả cho người bán 16

6.2. Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yêu liên quan đến NLVL và CCDC: 17

6.2.1. Kế toán tổng hợp nhập kho NLVL và CCDC: 17

6.2.2. Kế toán xuất vật liệu 26

Chương II: Thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ công cụ tại Công ty TNHH công nghệ hoàng long 29

1. Đặc điểm chung của Công ty TNHH công nghệ hoàng long 29

1.1. Quá trình thành lập và phát triển công ty 29

1.2. Chức năng, nhiệm vụ đặc điểm hoạt động của công ty. 31

1.3. Đặc điểm về tổ chức quản lý kinh doanh của Công ty TNHH công nghệ hoàng long. 31

1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty. 33

1.5. Tổ chức hệ thống kế toán. 35

2. Thực trạng tổ chức kế tóan nguyên vật liệu tại Công ty TNHH Công nghệ Hoàng Long. 37

2.1. Đặc điểm Nguyên vật liệu ở công ty. 37

2.2. Kế toán chi tiết nguyên liệu vật liệu: 40

2.2.1. Thủ tục nhập xuất NVL và chứng từ có liên quan 40

2.3. Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu ở Công ty TNHH Công nghệ Hoàng Long. 48

2.3.1. Tài khoản kế toán sử dụng. 48

2.3.2. Kế toán tổng hợp nhập nguyên vật liệu. 49

2.3.3. Kế toán tổng hợp xuất nguyên vật liệu. 57

Chương III: Một số ý kiến nhằm hoàn Thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ công cụ tại Công ty TNHH Công nghệ Hoàng Long 61

1. Nhận xét chung về công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty TNHH Công nghệ Hoàng Long. 61

2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán NVL tại công ty TNHH Công nghệ Hoàng Long. 63

2.1. Hoàn thiện công tác kế toán chi tiết NVL. 63

2.2. Hoàn thiện công tác tổ chức sổ kế toán tổng hợp Vật liệu. 63

2.3. Thực hiện ghi chép thường xuyên vào sổ kế toán. 64

2.4. Sử dụng tàI khoản kế toán 621 đối với nghiệp vụ xuất NVL 64

Kết luận 66

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


góp liên doanh hay được biếu tặng
TK632
TK338(3381)
TK421
Thu hồi vốn góp liên doanh (ghi theo giá thị trường)
Vật liệu sử dụng không hết hay phế liệu thu hồi nhập kho
Do đánh giá lại tài sản, vật tư
Trong định mức
Ngoài định mức
Kiểm kê thừa
* Các trường hợp tăng khác:
6.2.2. Kế toán xuất vật liệu
6.2.2.1. Thủ tục và chứng từ xuất kho vật liệu:
Theo chế độ hiện hành chứng từ xuất kho gồm có:
- Phiếu xuất kho (mẫu số 02-VT)
- Phiếu nhập kho kiêm điều chuyển nội bộ (mẫu số 03-VT)
- Phiếu xuất vật tư theo hạn mức (mẫu số 04-VT)
- Hoá đơn kiêm phiếu xuất kho (mẫu số 02-BH)
Căn cứ vào kế hoạch sản xuất, các bộ phận sản xuất viết phiếu đề nghị lĩnh vật tư, khi nhận được phiếu xin lĩnh vật tư kế toán viết phiếu xuất kho. Căn cứ vào phiếu xuất kho thủ kho xuất vật liệu, CCDC ghi vào phiếu xuất số thực xuất và ghi vào thẻ kho. Sau khi ghi xong vào thẻ kho, thủ kho chuyển chứng từ cho phòng kế toán để ghi sổ.
6.2.2.2. Kế toán tổng hợp xuất nguyên liệu, vật liệu
Nguyên vật liệu trong các doanh nghiệp sản xuất giảm là do nhu cầu sản xuất sản phẩm, phục vụ quản lý sản xuất trong phạm vi các phân xưởng, các bộ phận sản xuất, cho bộ phận bán hàng, bộ phận quản lý doanh nghiệp và một số nhu cầu khác (góp vốn kinh doanh, nhượng bán...)
Xuất dùng cho sản xuất:
TK152
TK621,627,641,642
Giá trị thực tế của vật liệu xuất kho
* Xuất vật liệu góp vốn liên doanh với các đơn vị khác.
Căn cứ vào giá trị vốn góp do hội đồng liên doanh đánh giá với giá thực tế của vật liệu xuất kho để xác định phần chênh lệch ghi vào TK412 - chênh lệch đánh giá lại tài sản.
+ Nếu giá trị vốn góp do hội đồng liên doanh đánh giá > giá trị thực tế của vật liệu xuất kho thì phần chênh lệch ghi vào bên Có TK412.
+ Nếu giá trị vốn góp do hội đồng liên doanh đánh giá < giá trị thực tế của vật liệu xuất kho thì phần chênh lệch ghi vào bên Nợ TK412.
Sơ đồ kế toán tổng hợp vật liệu, côngcụ công cụ theo phương pháp
kiểm kê thường xuyên.
TK 152 "NVL"
TK 627, 641, 642
T K 151
TK 621
TK 111,112,141,331
Xuất dùng trực tiếp cho sản
xuất chế tạo sản phẩm
SDĐK: xxx
Hàng đi đưòng nhập kho
kỳ trước
Mua ngoài NVL
TK 133
Thuế GTGT Xuất dùng cho quản lý, phục
sản xuất bán hàng, QLDN, XDCB
Chênh lệch giảm do đánh giá lại
Xuất bán trả lương, trả thưởng tặng biếu
TK 632, 3381
Nhận góp vốn liên doanh
TK 128, 222
Nhập cấp phát, tặng thưởng, nhận góp vốn liên doanh
TK 412
Phần hiện thiếu khi kiểm kê
TK 632, 138,334
Xuất góp vốn liên doanh
TK 128, 222
Xuất VL tự chế hay thuê ngoài chế biến
TK 154
TK 632
VL được tặng thưởng viện trợ
TK 711
Phần hiện thừa khi kiểm kê chờ xử lý
VL thuê ngoài chế biến, tự chế nhập kho
TK 154
TK 411
Sơ đồ kế toán tổng hợp CCDC theo phương pháp kê khai thường xuyên
Xuất CCDC loại phân bổ một lần
Mua ngoài CCDC
TK 627,641,642
TK 153
TK 111,112,141,331
TK 142 , 242
Phân bổ dần
vào chi phí
Xuất dùng CCDC
TK 133
loại phân bổ dần
TK 151
Hàng đi đường nhập kho
TK 154
TK 411
CCDC thuê ngoài, tự chế xuất kho
Nhận cấp phát, góp vốn
Đánh giá tăng CCDC
Đánh giá giảm CCDC
TK412
TK1381, 334
Kiẻm kê phát hiện thiếu
TK128,222
Nhận lại vốn góp liên doanh
TK 632
Xuất CCDC bán, trả lương, trả thưởng biếu tặng
CCDC thuê ngoài, tự chế nhập kho
TK154
TK 128,222
Xuất CCDC góp vốn liên doanh
Nhận cấp phát, góp vốn
TK711
Chương II
Thực tế công tác kế toán nguyên vật liệu và công cụ công cụ tại Công ty tnhh công nghệ hoàng long
1. Đặc điểm chung của Công ty TNHH công nghệ hoàng long
1.1. Quá trình thành lập và phát triển công ty
Công ty TNHH Công nghệ Hoàng Long đã được thành lập 10 năm. Tuy mới thành lập nhưng Công ty vẫn nỗ lực không ngừng để đưa Công ty phát triển ngày một vững chắc. Hiện nay, Công ty đang tiến tới mục tiêu là đưa uy tín của mình lan rộng khắp cả nước.
Công ty được thành lập ngày 17 tháng 2 năm 1997 do UBND Thành phố Hà Nội cấp
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 048097 ngày 19 tháng 8 năm 1997 do sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp
Ban đầu đứng trước những khó khăn về vốn cũng như tài năng, ban lãnh đạo công ty đã năng động kịp thời nắm bắt cái mới vận dụng cơ chế mới cũng như việc tuyển chọn đội ngũ thợ công nhân các kỹ sư cơ khí, các cử nhân kinh tế có trình độ học vấn cao có năng lực cũng như bề dày kinh nghiệm về chuyên môn tạo nên một ê kíp tập thể gắn bó và đoàn kết
Từ sự nỗ lực không mệt mỏi của ban lãnh đạo công ty cũng như các kỹ sư cơ khí, đội ngũ cán bộ công nhân viên đã đưa công ty có vị trí uy tín cao. Các sản phẩm chế tạo ra đều đáp ứng và phù hợp, đảm bảo với tiêu chuẩn kĩ thuật về chất lượng.
Hiện nay trụ sở của công ty đặt tại:
17B – An Sơn -Đại La –Hai Bà Trưng –Hà Nội.
ĐT: 048698176. _ Fax: 046281697.
Do Công ty TNHH Công nghệ Hoàng Long là sản xuất các linh kiện phị tùng máy móc công nghiệp nên Công ty rất chú trọng đến chất lượng của sản phẩm (cần có độ tinh sảo trong đường nét sản phẩm và cần có tính mỹ thuật cao).
Do công ty TNHH Công nghệ Hoàng Long là một công ty có đặc điểm chính là sản xuất và cung cấp các linh kiện phụ tùng máy móc công nghiệp nên công ty đã đầu tư về máy móc, trang thiết bị sản xuất tiên tiến. Bố trí về cơ cấu tài sản của công ty có nhiều loại:
Về trang thiết bị máy thi công:
Máy tiện, máy dập, máy cắt...
Với trình độ năng lực cũng như tay nghề của các cán bộ công nhân viên trong công ty. Công ty trong thời gian qua đã nỗ lực đẻ hoàn thành nhiệm vụ được giao sẵn sàng tham gia sản xuất phục vụ cho xã hội tạo công ăn việc làm cho người lao động đời sống của công nhân viên ngày càng được nâng cao có thể thấy rõ trên bảng doanh thu của công ty.
Doanh thu hàng năm
ĐVT: 1.000đ
TT
Năm
Doanh thu
Lợi nhuận
1997
10.456.750
246.700
1998
12.123.464
464.200
...
...
...
2002
19.027.115
751.466
2003
34.641.032
1.185.405
2004
50.822.451
2.472.812
2005
89.346850
3.874.537
2006
91.643.580
3.987.757
Qua bảng trên ta thấy lợi nhuận và doanh thu của doanh nghiệp tăng dần từ năm 1997 đến 2006
1.2. Chức năng, nhiệm vụ đặc điểm hoạt động của công ty.
a. Chức năng, nhiệm vụ của công ty, đặc điểm hoạt động của Công ty.
- Buôn bán hàng cơ khí xây dựng.
- Sản xuất phụ tùng máy công nghiệp
- Làm tư vấn cho các chủ đầu tư trong nước, nước ngoài về lĩnh vực cơ khí trong xây dựng .
b. Năng lực cán bô chuyên môn và công nhân kỹ thuật.
I. Cán bô chuyên môn:
TT
Các chuyên môn và kỹ thuật theo nghề
Số lượng
Thâm niên trong nghề (năm)
Kỹ sư cơ khí
3
<10
Kỹ sư cơ khí
2
>10
Thiết kế cơ khí (mẫu mã)
2
> 6
II. Công nhân kỹ thuật:
TT
Công nhân theo nghề
Số lượng
Bậc 4/7
Bậc 5/7
Bậc 6/7
Bậc 7/7
Thợ hàn cơ khí
14
4
10
Thợ cắt vật liệu cơ khí
10
8
2
Thợ nung vật liệu cơ khí
14
14
Thợ nguội
8
3
5
1.3. Đặc điểm về tổ chức quản lý kinh doanh của Công ty TNHH công nghệ hoàng long.
Công ty TNHH Công nghệ Hoàng Long có cơ cấu quản lý theo cơ cấu chức năng đứng đầu là Giám đốc Công ty, chỉ đạo tập trung thống nhất cho toàn bộ công ty
Sơ đồ bộ máy tổ chức quản lý của Công ty
ban Giám đốc
Phó giám đốc
Phó giám đốc
Phòng điều hành th

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement