Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By phuonghoa313
#1032508

Download miễn phí Đề án Hiện đại hóa Hải Quan Hải Phòng giai đoạn 2007 – 2012 - Tầm nhìn 2020

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CĂN CỨ LẬP ĐỀ ÁN 3

1.1. CĂN CỨ PHÁP LÝ 3

1.2. YấU CẦU CHUNG 4

1.2.1. Xuất phỏt từ yờu cầu khỏch quan phỏt triển kinh tế - xó hội của đất nước 4

1.2.2. Đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước và cải cách hành chính của Chính phủ 5

1.2.3. Yờu cầu hội nhập và thực hiện cỏc cam kết quốc tế 5

1.3. YấU CẦU CỤ THỂ 6

1.3.1. Xuất phát từ kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hoá Cục Hải quan Hải Phũng giai đoạn 2003-2007 6

1.3.1.1. Khỏi quỏt tỡnh hỡnh 6

1.3.1.2. Kết quả tổng quỏt 7

1.3.1.4.Một số kết quả cụ thể 8

1.3.1.4.Những khó khăn vướng mắc 13

1.3.1.5. Những nội dung không đủ điều kiện để triển khai tại Cục 15

1.3.1.6. Bài học kinh nghiệm trong công tác cải cách, hiện đại hoá Hải quan giai đoạn 2003-2007 tại Cục Hải quan Hải Phũng 15

1.4. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN 21

1.4.1. Mục tiờu tổng quỏt 21

1.4.2. Cỏc mục tiờu cụ thể 21

1.4.2.1. Về thủ tục Hải quan 21

1.4.2.2. Về tổ chức bộ mỏy và cỏn bộ 22

1.4.2.3. Về cơ sở vật chất 22

1.4.2.4. Về cụng nghệ thụng tin 23

1.4.2.5. Một số chỉ tiêu cụ thể phấn đấu thực hiện đến năm 2012 23

1.5. NGUYÊN TẮC LẬP ĐỀ ÁN 23

CHƯƠNG 2: NỘI DUNG ĐỀ ÁN 24

2.1. XÂY DỰNG HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHỤC VỤ THÔNG QUAN ĐIỆN TỬ GIAI ĐOẠN 2 24

2.2. QUY TRèNH THỦ TỤC HẢI QUAN 24

2.2.1. Bước 1: Khai hải quan và tiếp nhận dữ liệu khai báo 25

2.2.2. Bước 2: Xử lý dữ liệu và giải quyết thủ tục 26

2.2.3. Bước 3: Thông quan hàng hóa 28

2.2.4. Bước 4: Xử lý dữ liệu sau thụng quan. 29

2.3.1. Mụ hỡnh tổ chức. 32

2.3.2. Chức năng nhiệm vụ các bộ phận theo mụ hỡnh thụng quan tập trung. 32

2.3.3. Phương án và thời gian thực hiện 33

2.4. GIẢI PHÁP VỀ CễNG NGHỆ THễNG TIN 35

2.4.1. Yờu cầu về giải phỏp ứng dụng. 35

2.4.2. Yêu cầu cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật của hệ thống công nghệ thông tin 37

2.4.3. Yêu cầu về cơ sở pháp lý và nguồn nhõn lực 38

2.5. CƠ SỞ HẠ TẦNG 38

2.5.1. Thực trạng cỏc trụ sở làm việc của Cục 38

2.5.2. Quy mô xây dựng và các điều kiện cần thiết đầu tư 39

CHƯƠNG 3: TỔ CHỨC THỰC HIỆN 43

3.1. KINH PHÍ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 43

3.1.1. Kinh phí cho việc khảo sát, nghiên cứu, xây dựng, phê duyệt và hỗ trợ điều phối thực hiện Đề án (dự kiến khoảng 200.000.000 đồng): 43

3.1.2. Kinh phí để triển khai thử nghiệm các hệ thống ứng dụng hỗ trợ thông quan tự động tập trung 43

3.1.3.Kinh phớ thực hiện cỏc cấu phần cũn lại của Đề án: 43

3.2. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 44

3.2.1. Nguồn vốn vay Ngõn hàng Thế giới 44

3.2.2. Vốn ngân sách nhà nước 44

3.2.3. Nguồn vốn tài trợ của các nước 45

3.3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 45

CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ VÀ TÍNH BỀN VỮNG CỦA ĐỀ ÁN 46

4.1. TÍNH BỀN VỮNG CỦA ĐỀ ÁN 46

4.2. HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN 46

4.3. ĐÁNH GIÁ CÁC RỦI RO CHÍNH ĐỐI VỚI ĐỀ ÁN 47

KẾT LUẬN 48

PHỤ LỤC 1 49

PHỤ LỤC 2 65

PHỤ LỤC 3 69

PHỤ LỤC 4 71

PHỤ LỤC 5 76

PHỤ LỤC 6 80

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


giỳp cho Doanh nghiệp đăng ký đỳng loại hỡnh nhập khẩu, ỏp mó khai bỏo hàng húa đỳng với quy định.
Vớ dụ: Doanh nghiệp khai bỏo nhập khẩu mặt hàng Giấy can, xuất xứ Anh. Khi ỏp mó cho hàng húa, Doanh nghiệp truy cập vào hệ thống (quyền truy cập 1 chiều, khụng cú quyền chỉnh sửa thụng tin của hệ thống) để tỡm mó số hàng húa, bằng cỏch sử dụng chức năng “Tỡm kiếm”, Doanh nghiệp cú thể tỡm được thụng tin mặt hàng Giấy can thuộc chương 48, nhúm 48.06, thuế suất nhập khẩu ưu đói, thuế suất thuế VAT, thuế suất theo CEPT… đồng thời hệ thống cú thể đưa ra cảnh bỏo cho Doanh nghiệp “Đề nghị đọc kỹ cỏc chỳ giải chương và chỳ giải nhúm”. Sau khi Doanh nghiệp đọc chỳ giải, sẽ nhận thấy rằng nhúm 4806 chỉ ỏp dụng đối với mặt hàng giấy cú khổ rộng từ 36cm trở lờn đối với dạng cuộn. Điều này sẽ giỳp cho doanh nghiệp trỏnh được việc khai bỏo ỏp mó sai.
Để thực hiện được bước này, cơ quan hải quan cú trỏch nhiệm cập nhật toàn bộ biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiờu thụ đặc biệt, thuế GTGT, thuế CEPT. Để trỏnh việc khai bỏo sai tờn hàng với quy định, Doanh nghiệp sẽ lấy tờn hàng và đơn vị tớnh đỳng như quy định tại Danh mục hàng húa Việt Nam cú tại hệ thống. Đối với cỏc mặt hàng cú tớnh năng, cụng nghệ mới chưa được cập nhật tại Danh mục và cỏc văn bản cú liờn quan, Doanh nghiệp sẽ phải khai bỏo thờm cỏc tớnh năng mới đú và chịu trỏch nhiệm về việc ỏp mó khai bỏo của mỡnh.
2.2.2. Bước 2: Xử lý dữ liệu và giải quyết thủ tục
- Trước khi hàng húa về đến Cảng, thụng thường cỏc hóng tàu thụng bỏo cho cỏc Doanh nghiệp nhập khẩu bằng giấy bỏo hàng đến. Đõy chớnh là dữ liệu đầu tiờn bao gồm cỏc thụng tin: Hàng húa, số lượng, trọng lượng, số container, số hiệu tàu, chuyến tàu, cảng đi, cảng đến, người gửi hàng, người nhận hàng, thời gian tàu rời cảng, đến cảng… Cỏc dữ liệu này được cập nhật vào hệ thống của hóng tàu và được truyền sang cho hệ thống xử lý dữ liệu cho cơ quan hải quan, hệ thống sẽ nhận thụng tin và đưa ra xỏc nhận với hóng tàu. Cơ quan hải quan đó cú những thụng tin đầu tiờn về hàng húa.
- Sau khi hàng húa về đến cảng, Cảng vụ sẽ cú cỏc thụng tin về địa điểm hàng húa được lưu (Vớ dụ: Bói Chựa Vẽ, Cảng Chớnh, Bói Transvina…). Cỏc thụng tin này sẽ được cập nhật và truyền đến Trung tõm xử lý dữ liệu của cơ quan hải quan, giỳp cho cơ quan hải quan xỏc định được vị trớ hàng húa, phục vụ cho nghiệp vụ kiểm soỏt hải quan.
- Sau khi hệ thống nhận được thụng tin khai bỏo của Doanh nghiệp, hệ thống sẽ gửi cho Doanh nghiệp xỏc nhận “Đó nhận được thụng tin khai bỏo” đồng thời đưa ra cỏc cảnh bỏo cho Doanh nghiệp sau khi cỏc thụng tin đú đó được xử lý qua chương trỡnh quản lý rủi ro, được xử lý qua chương trỡnh quản lý trị giỏ tớnh thuế, chương trỡnh quản lý mó số, thuế suất… (Lưu ý: cỏc chương trỡnh này được hoạt động trong cựng 1 phần mềm dựa trờn cỏc Thụng tin cú sẵn – cần tớch hợp cỏc thụng tin đú).
Vớ dụ: Sau khi Doanh nghiệp khai bỏo mặt hàng cú trị giỏ là 10 USD/chiếc, Hệ thống sẽ so sỏnh với cỏc thụng tin cú sẵn, đưa ra cảnh bỏo cho Doanh nghiệp là mặt hàng đang được khai bỏo thấp hơn (Nếu cao hơn thụng tin cú sẵn thỡ khụng cần đưa ra cảnh bỏo). Điều này sẽ cảnh bỏo Doanh nghiệp về việc sai phạm.
- Sau khi đưa ra xỏc nhận và cảnh bỏo, hệ thống sẽ yờu cầu Doanh nghiệp xỏc nhận lại thụng tin khai bỏo. Doanh nghiệp cú thể sửa đổi thụng tin (nếu cần) và xỏc nhận thụng tin khai bỏo với hệ thống.
- Sau khi thụng tin khai bỏo được xỏc nhận bởi Doanh nghiệp, hệ thống sẽ phõn luồng xanh, vàng, hay đỏ và thụng bỏo kết quả phõn luồng cho Doanh nghiệp. Nếu kết quả phõn luồng là luồng vàng, hệ thống sẽ thụng bỏo yờu cầu Doanh nghiệp cung cấp bổ sung chứng từ của lụ hàng cho Phũng thụng quan để tiến hành kiểm tra.
Việc phõn luồng hàng húa xuất nhập khẩu cú thể tiến hành theo hai giai đoạn:
- Giai đoạn 1: Từ nay đến năm 2010, phỏt triển và hoàn thiện hệ thống, việc phõn luồng vẫn do Chi cục trưởng cỏc Chi cục đầu mối quyết định (như mụ hỡnh hải quan điện tử giai đoạn 2 hiện nay), đồng thời thử nghiệm từng bước phõn luồng tự động.
- Giai đoạn 2: Phấn đấu đến 2012, việc phõn luồng sẽ được thực hiện tự động hoàn toàn.
Vớ dụ: Hệ thống sẽ đưa ra cỏc thụng bỏo về việc xử lý phõn luồng hàng húa như: “Lụ hàng của bạn đó được phõn luồng xanh (vàng hay đỏ)”, đồng thời sẽ đưa cỏc chế tài liờn quan đến kết quả phõn luồng như: “Lụ hàng của bạn thuộc diện miễn kiểm tra thực tế, được thụng quan” (luồng xanh); “Lụ hàng của bạn thuộc diện phải kiểm tra thực tế, đề nghị bạn đến Trạm mỏy soi hàng húa tại địa chỉ… để làm thủ tục kiểm tra hàng húa khi nhận hàng”… (luồng đỏ)…
2.2.3. Bước 3: Thụng quan hàng húa
Sau khi hệ thống tiếp nhận thụng tin khai bỏo của Doanh nghiệp và xử lý, phõn luồng thành cụng, sẽ tự động truyền xuống cỏc Đội Giỏm sỏt hải quan và Kiểm tra hàng húa. Dữ liệu sẽ được xử lý tiếp như sau:
a. Tại Đội Giỏm sỏt hải quan
Khi đến nhận hàng, Doanh nghiệp trỡnh Lệnh giao hàng do Hóng tàu cung cấp, cỏn bộ hải quan giỏm sỏt sẽ nhập số Lệnh giao hàng vào mỏy tớnh, mỏy tớnh sẽ đưa ra toàn bộ cỏc thụng tin quản lý (tương tự cỏc thụng tin tại tờ khai hải quan hiện nay), đưa ra cỏc thụng bỏo kết quả phõn luồng, kết quả xử lý tự động. Căn cứ vào kết quả đú, đội giỏm sỏt sẽ thực hiện cho thụng quan hàng húa (đối với hàng húa được phõn vào luồng xanh) hay yờu cầu Doanh nghiệp đưa hàng đến địa điểm kiểm tra hàng húa thực tế (trạm mỏy soi, kiểm tra thực tế hàng húa tại địa điểm kiểm tra – đối với luồng đỏ). Kết quả xử lý đú sẽ được ghi nhận trờn một mẫu văn bản quy định nhằm phục vụ cho việc luõn chuyển và vận chuyển hàng húa trờn đường, là chứng từ lưu của Doanh nghiệp để phục vụ cho cụng tỏc kế toỏn, kiểm toỏn cũng như kiểm tra sau thụng quan (lưu cựng cỏc chứng từ gốc).
b. Tại Đội Kiểm tra hàng húa
Căn cứ vào kết quả xử lý dữ liệu tại đội giỏm sỏt hải quan, kết quả phõn luồng và thụng tin do hệ thống cung cấp, Đội Kiểm tra hải quan sẽ tiến hành kiểm tra thực tế của hàng húa thụng qua mỏy soi và cỏc thiết bị hỗ trợ khỏc. Kết quả kiểm tra thực tế hàng húa sẽ là căn cứ cho cỏc bước xử lý nghiệp vụ tiếp theo.
2.2.4. Bước 4: Xử lý dữ liệu sau thụng quan.
- Sau khi hàng húa thụng quan, Đội giỏm sỏt hải quan và Đội kiểm tra hàng húa sẽ cú trỏch nhiệm cập nhật thụng tin cho hệ thống, xỏc nhận hàng húa đó được thụng quan. Hệ thống sẽ xỏc nhận một lần nữa là thụng tin đó được cập nhật.
- Nếu hàng húa cú vướng mắc, Đội kiểm tra hàng húa vẫn phải cập nhật vào hệ thống, cỏc thụng tin phải được cập nhật liờn tục cho đến khi hàng húa được thụng quan.
- Đõy là quy trỡnh cơ bản phục vụ cho việc quản lý và thụng quan hàng húa xuất nhập khẩu theo hướng thụng quan tập trung (quy trỡnh này xõy dựng thoỏt khỏi cỏc quy trỡnh thụng quan truyền thống), sẽ được xõy dựng triển khai th

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement