Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By mushu_nhung
#1032475

Download miễn phí Tình hình phát triển của Công ty Cổ phần Thương mại và vận tải Sông Đà

Năm 2007 là năm thứ 4 đầu tư và đổi mới tổ chức của công ty, nên công ty đã gặp không ít các thuận lợi và khó khăn:

 Thuận lợi:

 Được sự quan tâm tận tình của ban lãnh đạo, sự đoàn kết gắn bó của cán bộ công nhân viên, và đặc biệt là sự lãnh đạo của Đảng là cơ sở để công ty vươn lên đạt kết quả cao.

 Đạt được kết quả tốt trong năm 2007 đã tạo tiền đề để công ty vững tin và phát huy sức mạnh trong những năm tiếp theo.

 Cơ cấu tổ chức dần dần được đổi mới và bước đầu đã có những bài học kinh nghiệm.

 Khó khăn:

 Khó khăn đầu tiên phải kể đến là khó khăn chung của nền kinh tế, lạm phát tăng cao, ảnh hưởng tới tốc độ phát triển của công ty.

 Là một doanh vận tải, nên công ty phải chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự biến động về giá của các loai nguyên liệu như: xăng ,dầu

 Một khó khăn lớn nữa của công ty đó là sự cạnh tranh ngày càng lớn của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


LỜI MỞ ĐẦU
Đối với một cử nhân kinh tế, thực tập tốt nghiệp là một công việc hết sức quan trọng. Việc tìm hiểu thực tế hoạt động của công ty giúp sinh viên nắm bắt được toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Do vậy vận dụng lý thuyết vào thực tiễn sẽ giúp sinh viên nhận thức được đầy đủ hơn về hoạt động của doanh nghiệp cũng như công tác quản lý doanh nghiệp, đồng thời qua đó trang bị những kỹ năng kinh nghiệm ban đầu tránh những bỡ ngỡ, sai sót không đáng có khi thực sự bước vào công việc.
Trong giai đoạn thực tập, sinh viên có thể học hỏi rất nhiều những kiến thức xã hội giúp họ giao tiếp tốt hơn, tự tin hơn. Sau khi ra trường có thể làm tốt công việc của mình.
Bản thân em trong quá trình thực tập tại Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Sông Đà, em đã được sự giúp đỡ tận tình của Ban giám đốc công ty và phòng Kinh tế Kế hoạch cùng sự hướng dẫn của cô Nguyễn Thanh Vân đã giúp em hoàn thành bản báo cáo này.
BÁO CÁO THỰC TẬP
Chương I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY THƯƠNG MẠI & VẬN TẢI SÔNG ĐÀ.
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty.
Công ty cổ phần Thương mại & vận tải Sông Đà được thành lập theo quyết định số 1593 QĐ/BXD ngày 20 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển xí nghiệp Sông Đà 12.6 – Công ty Sông Đà 12 – Tổng công ty Sông Đà thành công ty cổ phần.
Công ty cổ phần Thương mại & vận tải Sông Đà hoạt động theo giấy phép kinh doanh số 0303000131 do phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tây cấp 24.12.2003.
Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thương mại & vận tải Sông Đà.
Tên giao dịch quốc tế: Song Da Trading and Transport Joint Company.
Tên viết tắt: SOTRACO.
Địa chỉ: Nhà B28- TT12- Khu đô thị mới Văn Quán- Phường Văn Mỗ- Thành Phố Hà Đông- Tỉnh Hà Tây.
Số điện thoại : 034.3543995
Số fax : 034.3543830
Mã số thuế : 0500444772
Tài khoản : 45010000006099 Tại Ngân hàng Đầu Tư & Phát triển Hà Tây.
2. Tình hình tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty.
2.1. Về chức năng của công ty
Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:
Xây lắp các công trình xây dựng công nghiệp dân dụng và xây dựng khác.
Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư thiết bị.
Nhập khẩu nguyên liệu, vật liệu phục vụ sản xuất xi măng, vỏ bao xi măng, thép xây dựng, tấm lợp.
Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm từ dầu mỏ.
Sửa chữa và gia công cơ khí.
Vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy, đường bộ.
Kinh doanh nhà đất, khách sạn và dịch vụ du lịch.
Sản xuất vật liệu xây dựng, phụ gia bê tông.
Khai thác mỏ, nguyên liệu sản xuất xi măng và phụ gia bê tông.
Các ngành nghề kinh doanh khác phù hợp với quy định của pháp luật.
2.2. Cơ cấu tổ chức của công ty
2.2.1. Hội đồng quản trị:
Héi ®ång qu¶n trÞ lµ c¬ quan qu¶n lý c«ng ty, cã quyÒn nh©n danh c«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých, quyÒn lîi cña c«ng ty trõ nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng.
Héi ®ång qu¶n trÞ th«ng qua quyÕt ®Þnh b»ng biÓu quyÕt t¹i cuéc häp mçi thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ cã mét phiÕu biÓu quyÕt. Khi biÓu quyÕt cã sè phiÕu ngang nhau th× quyÕt ®Þnh do Chñ tÞch H§QT.
2.2.2. Ban kiểm soát:
§¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu ban kiÓm so¸t, sau khi ®· lªn danh s¸ch øng cö viªn vµo ban kiÓm so¸t. §¹i héi ®ång cæ ®«ng sÏ bá phiÕu bÇu c¸c thµnh viªn ban kiÓm so¸t.
2.2.3. Tổng giám đốc: §øng ®Çu c«ng ty võa ®¹i diÖn cho CBCNV qu¶n lý, tæ chøc vµ ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, cã quyÒn quyÕt ®Þnh vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña c«ng ty theo kÕ ho¹ch cña Héi ®ång qu¶n trÞ vµ nghÞ quyÕt cña ®¹i héi cæ đông, theo chÝnh s¸ch vµ ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc tËp thÓ vÒ kÕt qu¶ lao ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty.
2.2.4. Các Phó Tổng giám đốc:
PTGĐ K.tế-K.hoạch, PTGĐ K.thuật cơ giới, PTGD Kinh doanh là người trợ giúp cho Tổng giám đốc trong công tác tổ chức, hoạt động kinh doanh tiêu thụ sản phẩm để Tổng giám đốc đưa ra các quyết định về hoạt động kinh doanh nhanh chóng kịp thời và chính xác.
2.2.5. Các phòng ban
Phòng tổ chức-hành chính:
Làm công tác hành chính, tham mưu về chế độ, tổ chức bộ máy cán bộ và công tác bảo vệ nội bộ. Đề xuất phương án, bố trí sử dụng lao động.
Là đơn vị trung gian nhận và xử lý thông tin, qua giám đốc và qua những bộ phận trực thuộc. Theo dõi thi đua khen thưởng, bảo hiểm y tế, lao động, an toàn lao động. Quản lý nhân sự, tiền lương và các hoạt động văn hóa giáo dục.
Phòng kinh tế-kế hoạch:
Làm nhiệm vụ tham mưu, quản lý kinh doanh theo quy định, theo dõi đôn đốc việc thực hiện của các đơn vị. Ngoài ra phòng kế hoạch còn trực tiếp thực hiện các hoạt động kinh doanh, đề xuất xây dựng phương án, kế hoạch kinh doanh, thực hiện các dự án, các hợp đồng. Phòng kế hoạch còn chịu trách nhiệm tìm kiếm, thu mua hàng hóa và giao cho các cửa hàng bán. Các cửa hàng làm nhiệm vụ kinh doanh, cung ứng hàng hóa dịch vụ, tiêu thụ sản phẩm ra thị trường.
Phòng tài chính-kế toán:
Hạch toán tổng hợp các nguồn thu từ các cửa hàng, kiểm tra thường xuyên việc chi tiêu của công ty. Thực hiện pháp lệnh Thống kê – Kế toán theo quy định của Bộ tài chính.
Phòng quản lý kĩ thuật:
Phòng kinh doanh:
Chịu trách nhiệm về c¸c ho¹t ®éng kinh doanh tiªu thô s¶n phÈm, nghiªn cøu ph¸t triÓn thÞ tr­êng.
Phòng đầu tư:
2.2.6. Các đơn vị thành viên trực thuộc công ty.
- Xí nghiệp Sotraco 1 trụ sở xã Yên Na-Tương Dương-Nghệ An được thành lập theo quyết định số 25/CT/HĐQT ngày 16/02/2004 của HĐQT và Xí nghiệp Sotraco 2 có trụ sở tại xã Nậm Păm-Mường La-Sơn La được thành lập theo quyết định số 11/CT/HĐQT ngày 29/04/2005 của công ty.
- Các chi nhánh tại Hà Nội, Hà Tây, Đồng Nai và các công ty có vốn góp của Sotraco.
Đại hội đồng cổ đông
Hội đồng quản tri
Tổng giám đốc
Ban kiểm soát
PTGĐ
K.tế-K.hoạch
PTGĐ K.thuật cơ giới
PTGD
Kinh doanh
P.TC-KT
P.KT-KH
P.TC- HC
P.QLKT
P.KD
P. Đầu tư
Chi Nhánh Công Ty Tại Đồng Nai
Chi Nhánh Công Ty Tại Hà Nội
Chi Nhánh Công Ty Tại Hà Tây
Các Đội Xây Dựng Thuộc C.Ty
Các C.Ty Có Vốn Góp không Chi Phối Của Sotraco
Các C.Ty Liên Danh Liên Kết
Xí Nghiệp Sotraco 1
Các Ban Quản lý Dự Án
Các C.Ty Có Vốn Góp Chi Phối Của Sotraco
Sơ đồ 1: Bộ máy tổ chức quản lý của công ty
Thương mại & vận tải Sông Đà.
Chương II: THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TY.
1. Đặc điểm các nguồn lực.
. Đặc điểm về vốn.
Nguồn vốn kinh doanh công ty ngoài vốn điều lệ là 15,000,000,000 đồng với mệnh giá 100,000 đồng/1 cổ phần, trong đó vốn nhà nước 45,986 cổ phần tương đương 30.656%được uỷ quyền cho các cổ đông sáng lậpnắm giữ, phần vốn các cổ đong khác 104,016 cổ phần chiếm 69.344%. Công ty luôn tự bổ xung bằng nguồn vốn bằng các hình thức huy động vốn của các tổ chức (vay ngân hàng...). Hàng năm sau khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, công ty trích phần lợi nhuận còn lại đưa vào quỹ dự trư bắt buộc ít nhất bằng 5% để bổ xung vốn điều lệ cho đến mức bằng 10% vốn, nhằm mở rộng quy mô kinh doanh.
Công ty luôn đảm bảo thực hiện đày đủ các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước như: Nộp thuế đầy đủ và thực hiện các nghĩa vụ đối với công ty cổ phần.
Ban lãnh đạo của công ty luôn chú...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement