Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Rocky
#1032474

Download miễn phí Phương Pháp kế toán một số phần hành chủ yếu trong Công ty cổ phần văn phòng phẩm Hợp Nhất Miền Bắc

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 3

Lời Mở Đầu 4

Phần I. Tổng quan về đơn vị thực tập 6

1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 6

1.1. Khái quát lịch sử hình thành của Công ty. 6

1.2. Lĩnh vực đăng ký kinh doanh và loại hình của Công ty. 7

1.3. Đối tượng và địa bàn kinh doanh của Công ty. 7

1.4. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty. 8

2. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty. 8

2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh gần đây. 8

2.2. Một số phân tích cơ bản. 10

2.3. Định hướng phát triển của Công ty. 11

3. Đặc điểm tổ chức quản lí của Công ty. 13

3.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 13

3.2. Đặc điểm và chức năng của các phòng ban, bộ máy quản lý trong Công ty. 14

Phần II. Tổ chức bộ máy kế toán và một số phần hành kế toán chủ yếu. 18

1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 18

1.1. Nhiệm vụ của bộ máy kế toán. 18

1.2. Mô hình của bộ máy kế toán và chức năng của từng bộ phận. 19

1.2.1. Sơ đồ bộ máy kế toán. 19

1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận. 20

1.2.3. Mỗi quan hệ giữa bộ máy kế toán với các bộ phận chức năng của Công ty: 22

2. Tổ chức vận dụng chế độ kế toán trong Công ty. 22

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


anh của Công ty.
- Tổ chức ghi chép, tinh toán, phản ánh số liệu hiện có, tình hình luân chuyển tài sản, nguồn vốn, quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Quy định thủ tục lập và luân chuyển chứng từ ban đầu trong nội bộ Công ty theo quy định của Nhà nước, các quy định phải phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch thu chi tài chính, tình hình thu nộp và thanh toán, kiểm tra và giữ gìn sử dụng tài sản, sử dụng kinh phí, phát hiện và ngăn ngừa kịp thời nhứng hành động tham ô, lãng phí tài sản, vi phạm các chính sách chế độ trong Công ty.
- Lập và gửi Báo cáo kế toán theo quy định của cấp trên, cung cấp các số liệu, tài liệu cho việc điều hành sản xuất kinh doanh trong Công ty, kiểm tra và phân tích hoạt động tài chính của Công ty.
- Chủ trì lập và theo dõi thực hiện kế hoạch tài chính giá thành. Tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các nguồn vốn có hiệu quả.
- Tổ chức phổ biến hướng dẫn, thực hiện các chế độ chính sách về công tác tài chính kế toán của Nhà nước và cấp trên cho các đơn vị, cá nhân có liên quan.
- Mua sắm, trang bị, quản lý hệ thống máy vi tính trong toàn Công ty, tham mưa cho Giám đốc trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý sản xuất kinh doanh trong Công ty. Từng bước có giới hóa kế toán, thống kê phù hợp với điều kiện kinh doanh của Công ty.
- Cung cấp kịp thời và đầy đủ các số liệu chứng từ kế toán, số liệu kế toán thuộc lĩnh vực tài chính cho các phòng ban liên quan xử lý, để phục vụ kịp thời cho quản lý chỉ đạo sản xuất kinh doanh trong Công ty.
- Phối hợp các đơn vị có liên quan trong thanh toán tiền lương.
Phòng tổ chức hành chính: Là phòng có chức năng tham mưu cho Giám đốc Công ty các công tác về tổ chức cán bộ và công việc hành chính trong Công ty.
- Quản lý hồ sơ nhân sự, điều phối lao động trong Công ty.
- Xây dựng các nội quy, quy chế trong Công ty, phân công nhiệm vụ trong Công ty.
- Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra và đề xuất các biện pháp thực hiện tốt nội quy trong Công ty.
- Nghiên cứu, để xuất và chỉ đạo thực hiện các chủ chương chính sách, chế độ quản lý nghiệp vụ về lao động trong Công ty. Phối hợp các phòng ban trong Công ty để hoạt động có hiệu quả hơn.
- Quản lý cán bộ công nhân viên trong Công ty theo quy định, thực hiện chế độ nâng bậc, nâng cấp cho cán bộ công nhân viên trong Công ty. Báo cáo chất lượng cán bộ nghiệp vụ, công nhân kỹ thuật theo quy định.
- Tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch đã được Tổng giám đốc phê duyệt thực hiện và kiểm tra theo yêu cầu của cấp trên.
- Giải quyết đơn khiếu lại tố cáo của cán bộ nhân viên trong Công ty.
- Tham mưu đề xuất cho lãnh đạo Công ty các phong trào thi đua, các sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm hoàn thiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Theo dõi tổng hợp các thành tích thi đua trong Công ty, biểu dương kịp thời những tổ chức cá nhân, tập thể theo quy định của Công ty và Nhà nước.
Phần II. Tổ chức bộ máy kế toán và một số phần hành kế toán chủ yếu.
1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán.
1.1. Nhiệm vụ của bộ máy kế toán.
Bộ máy kế toán cung cấp những thông tin cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Thông qua số liệu do kế toán cung cấp, nhà quản lý kinh doanh có thể biết được quá trình kinh doanh của mình đạt hiệu quả như thế nào. Ngoài ra Bộ máy kế toán của Công ty tham mưu hỗ trợ cho Giám đốc trong công tác quản lý sử dụng vốn, tài sản của Công ty, giúp lãnh đạo Công ty có cái nhìn đầy đủ toàn diện để ra quyết định đúng đắn trong kinh doanh. Cụ thể bộ máy kế toán của Công ty phải đảm nhận các nhiệm vụ sau:
- Tổ chức hạch toán kế toán, quản lý chặt chẽ tình hình biến động tài chính phát hiện, xử lý kịp thời và phản ánh đầy đủ chính xác tình hình biến động tài sản trong quan hệ với nguồn vốn.
- Xác định kết quả kinh doanh, lập và trình bày các Báo cáo tài chính theo quy định hiện hành của chế độ, chuẩn mực kế toán hiện hành và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Tổ chức công tác phân tích tình hình tài chính của Công ty để đề xuất những biện pháp kịp thời cho việc ra quyết định của Giám đốc.
- Thực hiện công tác xử lý và bảo quản chứng từ theo quy định của chế độ, chuẩn mực và pháp luật.
- Tổ chức công tác phổ biến kịp thời các chế độ thể lệ, các quy chế tài chính mới được ban hành. Đồng thời hướng dẫn bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ nhân viên kế toán của Công ty,…
1.2. Mô hình của bộ máy kế toán và chức năng của từng bộ phận.
1.2.1. Sơ đồ bộ máy kế toán.
Phòng kế toán là một bộ phận không thể thiếu của mọi doanh nghiệp. Nhận thức được điều đó Ban giám đốc Công ty đã tạo mọi điều kiện để phòng kế toán hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Bộ máy kế toán Công ty cổ phần văn phòng phẩm Hợp Nhất miền Bắc gồm 6 người và được tổ chức theo sơ đồ sau:
Kế toán quỹ
Kế toán tiền mặt ,,
Kế toán bán hàng
Kế toán công nợ
Kế toán kho
Kế toán trưởng
Công ty tổ chức hệ thống sổ sách kế toán theo hình thức nhật ký chứng từ được thực hiện trên máy vi tính thông qua phần mềm kế toán. Chứng từ ghi sổ và các bảng phân bổ
Bảng kê
Nhật ký chứng từ
Thẻ sổ kể toán chi tiết
Bảng tổng hợp chi tiết
Báo cáo tài chính
Sổ cái
Sơ đồ trình từ ghi sổ theo hình thức nhật ký chứng từ
Ghi chú:
: ghi hàng ngày
: Ghi cuối tháng, hay định kỳ
: Quan hệ đối chiếu
Tổ chức lập Báo cáo kế toán:
- Công ty tổ chức lập báo cáo kế toán vào cuối niên độ kế toán do Kế toán trưởng chỉ đạo các bộ phận cung cấp các chứng từ liên quan, kết hợp với số liệu kế toán trên máy để lập báo cáo kế toán.
- Do nghiệp vụ kế toán được thực trên máy vi tính nên khi lập báo cáo kế toán kế các kế toán thuộc các bộ phận phải có trách nhiệm thu thập các chứng từ liên quan để đối chiếu và so sánh đảm bảo tính trung thực và hợp lý của bản báo cáo.
Tổ chức công tác kiểm tra kế toán:
- Được diễn ra thường xuyên liên tục, thông thường trong khi tổ chức bộ máy kế toán, do Kế toán trưởng tổ chức phân công từng bộ phận kế toán trong phòng thực hiện bao gồm các công việc như:
Kiểm tra việc lập và luân chuyển chứng từ kế toán, kiểm tra việc sử dụng tài khoản và ghi chép trên các sổ kế toán,
Kiểm tra hàng hóa trong kho định kỳ 3 tháng 1 lần được giao cho chủ kho giám sát và kiểm tra,
Đổi chiếu số liệu giữa các sổ kế toán (số kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán các bộ phận kế toán có liên quan),
Đối chiếu nhờ xác nhận giữa số liệu của kế toán với số liệu của các đơn vị có liên quan,
Kiểm tra việc thực hiện công tác tổ chức trong doanh nghiệp, đánh giá việc thực hiện trách nhiệm và sự phối hợp công việc giữa các thành viên trong bộ máy kế toán trong đó do kế toán trưởng phân công.
1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận.
Kế toán trưởng: Là người thay mặt cho phòng kế toán trong quan hệ với Giám đốc và các phòng ban khác trong đơn vị. Kế toán trưởng là ngư...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Thuê xe du lịch
Advertisement