Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By paperazy13
#1031236

Download miễn phí Tình hình hoạt động và phát triển của Công ty cơ khí Trung Tâm Cẩm Phả

Lời mở đầu. 1

Phần I: Quá trình hình thành và phát triển, hệ thống tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Công ty cơ khí Trung Tâm Cẩm Phả 2

I. Quá trình hình thành, phát triển , chức năng, nhiệm vụ của Công ty cơ khí Trung Tâm Cẩm Phả. 2

1. Chức năng, nhiệm vụ của Công ty cơ khí Trung Tâm Cẩm Phả. 2

2. Các giai đoạn hình thành và phát triển của Công ty cơ khí Trung Tâm Cẩm Phả. 3

3. Quy trình công nhgệ của Công ty cơ khí Trung Tâm Cẩm Phả. 4

II. Hệ thống tổ chức của Công ty cơ khí Trung Tâm Cẩm Phả. 5

1. Sơ đồ tổ chức của công ty. 5

2. Phòng tổ chức lao động của công ty. 7

2.1. Sơ đồ tổ chức của phòng. 7

2.2. Chức năng, nhiệm vụ của phòng tổ chức lao động 7

Phần II. Thực trạng sản xuất của Công ty cơ khí Trung Tâm Cẩm Phả trong giai đoạn hiện nay. 12

I. Tình hình sử dụng và phát huy năng lực hiện có của công ty. 12

1. Kết quả của việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của công ty. 12

1.1. Về sản xuất. 12

1.2. Về lao động. 15

2. Những mặt hạn chế của Công ty cơ khí Trung Tâm Cẩm Phả. 17

II. Hệ thống các vấn đề hiện nay công ty đang nghiên cứu và giải quyết. 18

Phần III. Những vấn đề đổi mới và phương hướng và phát triển của Công ty cơ khí Trung Tâm Cẩm Phả 20

I. Những vấn đề đổi mới của công ty. 20

II. Phương hướng phát triển trong tương lai. 21

III. Biện pháp thực hiện. 23

Kết luận.

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


xuất với giám đốc những biện pháp giải quyết các yêu cầu về thuyên chuyển, cho thôi việc, cho nghỉ hưu, về mất sức đối với cán bộ cho hợp tình hợp lí và đúng chính sách, chế độ.
Phân tích các nguyên nhân làm biến đổi đội ngũ cán bộ, đề xuất với giám đốc những biện pháp cụ thể để khắc phục sự biến động này.
Thống kê theo dõi việc nâng lương của cán bộ công nhân viên. Tổ chức việc xét duyệt nâng lương cho cán bộ công nhân viên theo đúng chính sách chế độ và hợp tình hợp lý.
Về công tác tổ chức cán bộ
Bố trí, điều phối lực lượng lao động giữa các đơn vị trong công ty đảm bảo cân đối giữa nhiệm vụ sản xuất với sức lao động, xử lý hợp lý nhất nghề nghiệp, sức khoẻ, tuổi đời, giới tính của người công nhân.
Cùng các đơn vị tổ chức ca làm việc, nơi làm việc sao cho có sự thống nhất, đồng bộ giữa các khâu trong dây chuyền sản xuất.
Tham gia tổ chức các loại tổ sản xuất đảm bảo gọn và phù hợp với yêu cầu của công tác quản lý tổ sản xuất trong từng thời kỳ.
Quản lý và nắm vững đội ngũ công nhân, cán bộ kĩ thuật, xác định tỉ lệ hợp lý giữa lao động chính, lao động phục vụ, phụ trợ.
Nghiên cứu, đề xuất những biện pháp tổ chức sản xuất mới, thường xuyên và định kỳ tổng kết rút kinh nghiệm về công tác tổ chức, lao động phổ biến những điển hình tốt và các hình thức tổ chức sản xuất phù hợp.
Chuẩn bị cho giám đốc công ty ban hành các quyết định thành lập tổ chức mới, giải thể những tổ chức cũ xét thấy không còn phù hợp hay cải tiến những tổ chức cũ cho phù hợp vời yêu cầu nhiệm vụ mới.
Trên cơ sở cơ cấu tổ chức bộ máy, chế độ chức trách công tác đã được quy định, xúc tiến việc điều chỉnh, sắp xếp, đề bạt, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
Về công tác kế hoạch
Hàng năm vào cuối quý III căn cứ vào tình hình thực tế đã thực hiện nhu cầu nhân lực cho năm kế hoạch SXKD tới phòng tổ chức lao động phải xây dựng các kề hoạch sau:
-Kế hoạch lao động và tiền lương.
-Kế hoạch quản trị quỹ lương.
-Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, nâng bậc, cập nhật kiến thức cho cán bộ công nhân viên kỹ thuật, nghiệp vụ.
-Kế hoạch về chính sách, chế độ đối với nghười lao động.
Hàng quý chủ động xây dựng các kế hoạch cụ thể từng thời gian theo quy định, theo chức năng nhiệm vụ, kế hoạch năng suất lao động, kế hoạch lao động tiền lương, kề hoạch sử dụng thời gian lao động hiệu quả phải được quan tâm.
Tất cả các kế hoạch dài hạn từ 3 đến 5 năm cho đến kế hoạch quý sau khi được duyệt phải nhanh chóng đăng kí với các cơ quan kiểm soát và với các bộ phận có liên quan để tổ chức thực hiện.
Về công tác định mức
Căn cứ vào quy trình công nghệ sản xuất, căn cứ vào tài liệu định mức sản phẩm và điều kiện cụ thể của từng nội dung công việc để xây dựng định mức.
Cùng với các đơn vị sản xuất và các bộ phận điều hành sản xuất tổ chức áp dụng các mức vào sản xuất.
Thống kê theo dõi tình hình thực hiện định mức lao động, phân tích những nguyên nhân chính ảnh hưởng đến việc đạt, vượt, và không thực hiện được định mức để đề ra các biện pháp đIều chỉnh và sửa đổi. Nghiên cứu các phương pháp định mức tiên tiến, khoa học phổ biến và áp dụng trong công ty.
Về công tác tiền lương, tiền thưởng
Căn cứ vào loại sản phẩm, căn cứ vào tình hình tổ chức sản xuất cụ thể của các đơn vị trong công ty để áp dụng các hình thức trả lương, trả thưởng đảm bảo việc tăng năng suất lao động phải nhanh hơn tốc độ tăng tiền lương.
Xây dựng các phương án, quy chế giao khoán quỹ lương cho các đơn vị sản xuất, quản lý điều hành trên cơ sở chính sách của Nhà nước, các quy định, hướng dẫn của tổng công ty và kết quả sản xuất kinh doanh của đơn vị.
Lập các báo cáo thường kỳ và đột xuất theo quy định về công tác tổ hức cán bộ, lao động tiền lương gửi lên cấp trên đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời.
ãNhiệm vụ của các nhân viên trong phòng
Lao động tiền lương:
Hàng tháng phải lập báo cáo lao động trong danh sách của toán Công ty và của các phân xưởng.
Hàng ngày kiểm tra, lập báo cáo sủ dụng thời gian lao động của Công ty.
Căn cứ vào báo cáo thực hiện kế hoạch hàng tháng của Công ty có kế hoạch tiền lương từng kì trong tháng, căn cứ theo mưc độ hoàn thành kế hoạch của các phân xưởng tiến hành giao, duyệt lương cho các phân xưởng.
Tính toán các khoản tiền thưởng theo quỹ lương, thưởng từ lợi nhuận, thưởng tiết kiệm nguyên vật liệu để phân chia cho các bộ phận giúp Giám đốc quản lý sử dụng tiền thưởng bảo đảm đúng chế độ.
Định mức viên:
Xây dựng các định mức lao động phù hợp với công nghệ và các điều kiện thực tế sản xuất.
Tiến hành chỉnh lí và ban hành các định mức đã được Bộ, Tổng Công ty và các phòng hữu quan của Công ty biên soạn.
Theo dõi việc thực hiện các định mức lao động ở các phân xưởng kịp thời chỉnh lý các định mức chưa hợp lý.
Lập các báo cáo về định mức lao động gửi cho Giám đốc và cấp trên.
Cán bộ nhân viên theo dõi về chế độ:
Nghiên cứu các chế độ chính sách của nhà nước, các quy định ,quy chế của các cơ quan quản lý cấp trên, của công ty. . .
Theo dõi thông kê việc: nghỉ tự túc,nghỉ phép, bỏ việc, chuyên đổi…
Xét duyệt các chế độ bồi dưỡng hiện vật cho các nghề độc hại, các công việc nặng nhọc theo quy định của Nhà nước. Hàng năm lập kế hoạch về bồi dưỡng hiện vật .
Xây dựng kế hoạch bảo hộ lao động của Công ty.
Làm các thủ tục về trợ cấp khó khăn, nghỉ hưu, nghỉ mất sức cho cán bộ công nhân viên.
Duyệt các bảng công của bộ phận gián tiếp toàn Công ty.
Cán bộ theo dõi về nhân lực, quản lý hồ sơ, khen thưởng kỉ luật:
Hàng quý làm báo cáo chi tiết về số lượng và chất lượng của công nhân kĩ thuật theo ngành nghề.
Quản lý hồ sơ lí lịch của công nhân, cập nhật các quyết định điều động nội, ngoại Công ty.
Theo dõi tình hình sử dụng lao động tại các đơn vị và đề xuất với lãnh đạo các đơn vị về dự kiến điều động hay đào tạo, bổ sung lực lượng lao động cho các đơn vị.
Lập các kế hoạch về nhu cầu lao động cân đối với nhiệm vụ sản xuất đã được duyệt cho các phân xưởng và toàn Công ty.
Thống kê theo dõi việc nâng lương của cán bộ công nhân viên. Tổ chức việc xét duyệt nâng lương cho cán bộ công nhân viên theo đúng chính sách, chế độ và hợp tình, hợp lý.
Tập hợp hồ sơ các vụ vi phạm kỉ luật lao động để kịp thời trình duyệt và tổ chức họp hội đồng sử lý.
Công tác đào tạo:
Trên cơ sở của công tác quy hoạch cán bộ, các dự án ngắn, trung và dài hạn của Công ty để xây dựng đề án, kế hoạch, tuyển dụng, đào tạo, cập nhật kiến thức, bổ túc nâng cao trình độ lý thuyết và tay nghề cho các đối tượng lao động nhằm đáp ứng nguồn nhân lực có chất lượng ngày càng cao cho sản xuất.
Phần II. Thực trạng sản xuất của công ty cơ khí Trung tâm Cẩm Phả trong giai đoạn hiện nay.
I.Tình hình sử dụng và và phát huy năng lực hiện có của công ty.
1.Kết qu...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Các dòng xe BMW
Các dòng xe Cadillac
Advertisement